XXXVII KRAKÓW 1972

Pełen tekst

(1)

M I S C R I C O R O I A e T V C R lT A S

XXXVII K R A K Ó W 1972

(2)

Okładkę projektowali

CZESŁAWA LEWANDOWSKA-GORGOŃ i

KS. JAN DĘBSKI

N A S Z A P R Z E S Z ŁO Ś Ć

(3)

NOTRE PASSE

Etudes sur 1’Histoire de 1’Eglise et de la Culiure Cctholique

en Pologne

D i r e c t e u r : A l p h o n s e S c h l e ł z

X X X V II

C ra c o v ie 1 9 7 2

NASZA PRZESZŁOŚĆ

Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce

R e d a k to r: K s. A l f o n s S c h l e t z C. M.

X X X V II

Kraków 1972

(4)

I n s t y t u t W y d a w n i c z y N A S Z A P R Z E S Z Ł O Ś Ć

Kraków, ul. Strzelnica 6

K rakow skie Z ak ład y G raficzne, Z ak ład N r 3, zam . E4/72 — 1500 + 50 — 0-11

(5)

Księdzu Biskupowi Profesorowi Doktorowi

lOiiieaiteinu rlh'hatt6wi

z okazji 25-lecia działalności na Śląsku

Redakcja \i autorzy

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :