Scenariusz lekcji – Zależności między jednostkami pola 1. Cele lekcji

21  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Scenariusz lekcji – Zależności między jednostkami pola

1. Cele lekcji

a. Wiadomości

1. Uczeń zna podstawowe jednostki miary pola powierzchni.

2. Uczeń zna jednostki gruntowe.

3. uczeń zna zasady zamiany jednostek pola powierzchni.

b. Umiejętności Uczeń potrafi:

1. zamieniać jednostki miary pola powierzchni,

2. porównać pola figur wyrażonych w różnych jednostkach,

3. wykorzystać poznane wiadomości dotyczące zamiany jednostek do rozwiązywania zadań tekstowych.

2. Metoda i forma pracy

Pokaz, obserwacja, rozmowa z uczniami, ćwiczenia, praca indywidualna i zespołowa

3. Środki dydaktyczne

a. karty pracy,

b. prezentacja multimedialna, c. rzutnik multimedialny, d. laptop/komputer.

4. Przebieg lekcji

a. Faza przygotowawcza

Na poprzedniej lekcji obliczaliśmy pola powierzchni prostokątów i kwadratów. Przypomnijcie wzory na obliczanie pól tych figur.

Odp. Pole prostokąta obliczamy na podstawie wzoru P = ab, gdzie a i b oznaczają długości boków prostokąta

Pole kwadratu obliczamy na podstawie wzoru P = a², gdzie a oznacza długość boku kwadratu.

Dziś zajmiemy się jednostkami pola powierzchni i ich zamianą.

b. Faza realizacyjna

Proszę przypomnieć, jakie znacie podstawowe jednostki długości.

Odp. Milimetr, centymetr, decymetr, metr, kilometr

Znając podstawowe jednostki długości i ich zamianę na inne jednostki łatwo można zamieniać jednostki powierzchni.

Przykłady:

Przykład 1.

(2)

1 dm² = 100 cm²

Ponieważ 1 dm = 10 cm

stąd kwadrat o boku 1dm to również kwadrat o boku 10 cm.

1 dm x 1 dm znaczy to samo, co 10 cm x 10 cm czyli 100 cm² obrazuje tę sytuację rysunek poniżej:

Przykład 2.

1 cm² = 100 mm²

Ponieważ 1 cm = 10 mm

stąd kwadrat o boku 1cm to również kwadrat o boku 10 mm 1 cm x 1 cm znaczy to samo, co 10 mm x 10 mm czyli 100 mm² Przykład 3.

1 m² = 100 dm²

Ponieważ 1 m = 10 dm

stąd kwadrat o boku 1 m to również kwadrat o boku 10 dm.

1 m x 1 m znaczy to samo, co 10 dm x 10 dm czyli 100 dm² Przykład 4.

1 m² = 100 dm²

Ponieważ 1 m = 10 dm

stąd kwadrat o boku 1m to również kwadrat o boku 10 dm 1 m x 1 m znaczy to samo, co 10 dm x 10 dm czyli 100 dm²

(3)

Przykład 5

1 m² = 10 000 cm² Ponieważ 1 m = 100 cm

stąd kwadrat o boku 1m to również kwadrat o boku 100 cm 1 m x 1 m znaczy to samo, co 100 cm x 100 cm czyli 10 000 cm² Podsumujmy:

1 cm² = 100 mm² 1 dm² = 100 cm² 1 m² = 100 dm² 1 m² = 10 000 cm²

Przykład 6.

Często używanie jednostki do określania wielkości gruntów rolnych czy działek budowlanych to ary i hektary.

1 hektar to pole kwadratu o boku 100 m.

1 ar to pole kwadratu o boku 10 m.

1 ha = 10 000 m² (100 m x 100 m) 1 a = 100 m² (10 m x 10 m) 1 ha = 100 a

Ćwiczenia w zamianie jednostek powierzchni.

Zamień podane jednostki powierzchni na wskazane:

a) 4 m² na dm² b) 2dm² na cm² c) 1,5 cm² na mm² rozwiązanie:

4 m² = 4 · 100 dm² =400 dm² 2 dm² = 2 · 100cm² = 200 cm² 1,5 cm² = 1,5 · 100 mm² = 150 mm² Zadania do samodzielnego rozwiązania:

Zadanie 1.

Zamień podane jednostki na:

A. metry kwadratowe:

 10 a

 1,2 ha

 3,5 a

(4)

 14 a

B. centymetry kwadratowe:

 25 dm²

 0,5 m²

 38 dm²

 1,2 m² C. ary:

 400 m²

 800 m²

 1 200 m²

 5 800 m² D. hektary:

 40 000 m²

 500 000 m²

 800 a

 350 a Rozwiązanie:

a) metry kwadratowe:

10 a = 10 · 100 m² = 1 000 m² 1,2 ha= 1,2 · 10 000 m²=12 000 m² 3,5 a = 3,5 · 100 m² = 350 m² 14a = 14 · 100 m ²= 1400 m² b) centymetry kwadratowe:

25 dm² = 25 · 100 cm² = 2 500 cm ² 0,5 m² = 0,5 · 10 000 cm² = 5 000 cm ² 38 dm² = 38 · 100 cm² = 3 800 cm ² 1,2 m² = 1,2 · 10 000 cm² =12 000 cm ² c) ary

400 m² = 400 : 100 = 4 a 800 m² = 800 : 100 = 8 a 1200 m² = 1200 : 100 = 12 a 5800 m² = 5800 : 100 = 58 a

d) hektary

40 000 m² = 40 000 : 10 000 = 4 ha 500 000 m² = 500 000 :10 000 = 50 ha 800 a = 800 : 100 = 8 ha

350 a = 350 : 100 = 3,5 ha Zadanie 2.

Powierzchnia działki pana X wynosi 0,8ha, zaś pana Y 68 arów. Który z panów ma wiekszą działkę?

Rozwiązanie:

0,8 ha = 80 a

(5)

80 a > 68 a

Odp. Pan X ma wiekszą działkę.

Zadanie 3.

Kafelki o wymiarach 20 cm x 25 cm są pakowane w paczki po 10 sztuk. Oblicz, ile metrów kwadratowych można wyłożyć majac do dyspozycji 5 paczek takich kafli?

Rozwiązanie:

Policzmy powierzchnię kafli w cm² 20 cm x 25 cm = 500 cm²

10 sztuk x 500 cm² x 5 paczek = 25 000 cm²

Zamieniamy centymetry kwadratowe na metry kwadratowe 25 000 cm² = 2,5 m²

Odp. Możemy wyłożyć 2,5 m² powierzchni.

Zadanie 4.

Kwadratowa działka ma obwód 240 m. Ile arów powierzchni zajmuje?

Rozwiazanie:

Na podstawie obwodu obliczamy długość boku kwadratowej działki:

4 · a = 240 a = 60 m

Mając długość boku liczymy pole powierzchni w metrach kwadratowych P = a²

P = 60² P = 3 600 m²

Metry kwadratowe zamieniamy na ary P = 36a

Odp. Działka zajmuje 36 arów powierzchni

c. Faza podsumowująca

Podsumowanie wadomości dotyczących zamiany jednostek powierzchni, powtórzenie podstawowych jednostek z zamianą na inne jednostki.

5. Bibliografia

a. Matematyka 5 dla klasy V szkoły podstawowej – podręcznik i zeszyt ćwiczeń do geometrii wyd. GWO

6. Załączniki

a. Karta pracy ucznia b. Zadanie domowe

Ćwiczenie 1, 2, 3 str. 46 zeszyt ćwiczeń dla klasy V wyd. GWO

Figure

Updating...

References

Related subjects :