• Nie Znaleziono Wyników

Ikonografia mitologiczna i chrześcijańska

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ikonografia mitologiczna i chrześcijańska"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Str. 1

Ikonografia mitologiczna i chrześcijańska

Zakres IV etap edukacyjny Przedmiot Historia sztuki Wymagania

szczegółowe:

(1.11) zna podstawowe motywy ikonograficzne, rozpoznaje świętych, bogów greckich i alegorie wybranych pojęć́ po atrybutach i sposobach przedstawień́;

Temat lekcji: Ikonografia mitologiczna i chrześcijańska Czas na realizację: 1 godzina lekcyjna.

Cele szczegółowe wiadomości – uczeń:

 wie, co to jest atrybut,

 zna pojęcie typu ikonograficznego,

 wymienia typy ikonograficzne Matki Boskiej, Chrystusa, Trójcy Świętej,

 zna atrybuty świętych i postaci mitologicznych umiejętności – uczeń:

 przypisuje bogom greckim i świętym właściwe atrybuty,

 opisuje wskazane typy ikonograficzne,

wyjaśnia obecność atrybutów w wizerunkach świętych i bogów greckich.

postawy:

kształtowanie wartości poznawczych,

 pobudzanie do wrażliwości estetycznej.

Metody pracy: podająca (wykład informacyjny), problemowa, praktyczna (ćwiczeniowa), eksponująca (pokaz materiału wizualnego) Forma pracy: indywidualna, zbiorowa

Środki

dydaktyczne,

ilustracje z obrazami ukazującymi świętych oraz bogów z ich atrybutami – albumy i czasopisma o sztuce;

w tym zasoby multimedialne:

prezentacja multimedialna przedstawiająca różne ujęcie motywów ikonograficznych w malarstwie;

zadanie interaktywne do powiazania atrybutów z przedstawieniami

Przebieg lekcji

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(2)

Str. 2

faza

wprowadzająca:

(5 min.)

1. Czynności organizacyjne (powitanie, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji).

2. Nauczyciel wyjaśnia pojęcie ikonografii jako dziedziny badań historii sztuki, której zadaniem jest opis i

interpretacja elementów treściowych i symbolicznych w dziełach sztuki, opisanych i rozpoznanych stałych tematów, symboli, atrybutów, alegorii.

3. Nauczyciel zapoznaje uczniów z pojęciem atrybutu jako przedmiotu o charakterze symbolicznym związany z życiem danej postaci.

faza

realizacyjna:

(28 min.)

1. Nauczyciel wyświetla prezentację multimedialną trzech typów ikonograficznych w sztuce chrześcijańskiej.

2. Uczniowie zapoznają się z przedstawieniem typów Matki Boskiej. Nauczyciel wyjaśnia, że przedstawienie Marii jest często tłumaczone relacjami, jakie zachodzą w obrazie z Dzieciątkiem Jezus. Uczniowie próbują sami wyjaśnić różnice pomiędzy wskazanymi

przedstawieniami, nauczyciel naprowadza i pomaga uczniom w odczytaniu obrazów.

3. Uczniowie zapoznają się również z dwoma

przedstawieniami Chrystusa i dwoma rodzajami ujęcia Trójcy Świętej.

4. Nauczyciel wyjaśnia, że w odczytaniu obrazów pomagają nam symbole oraz atrybuty, które często związane są z życiem postaci, pełnioną przez nią funkcja, wydarzeniami.

5. Nauczyciel pokazuje kilka dzieł, w których bogowie greccy raz święci chrześcijańscy ukazani są z atrybutami. Uczniowie próbują odczytać, kto jest przedstawiony w danym dziele. Następnie nauczyciel wyświetla zadanie interaktywne; uczniowie

sporządzają tabelę, w która wpiszą postać oraz przypisany jej atrybut

6. Nauczyciel rozdaje uczniom albumy lub czasopisma o sztuce (np. Wielcy Malarze). Uczniowie wyszukują i wypisują z materiałów źródłowych dzieła, które

przedstawiają świętych i bogów greckich rozpoznanych po atrybutach.

faza

podsumowująca:

(12 min.)

1. Uczniowie ponownie przystępują do rozpoznawania świętych i bogów na ilustracjach przygotowanych przez nauczyciela.

2. Ponownie w celu utrwalenia materiału uczniowie korzystają z zadania interaktywnego.

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(3)

Str. 3

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli”.. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

[r]

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli”.. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli”.. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli”.. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli”.. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli”.. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli”.. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego