ZARZĄDZENIE NR 991/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

15  Download (0)

Full text

(1)

ZARZĄDZENIE NR 991/2012

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-04-13

w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wzbogacających ofertę kulturalną miasta.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 16, art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 905/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu, ogłoszonego zarządzeniem Nr 436/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wzbogacających ofertę kulturalną miasta, zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Akceptuje się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wzbogacających ofertę kulturalną miasta.

2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz zadań wraz z kwotami przyznanych dotacji, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Wykaz podmiotów, których oferty nie zostały wybrane w postępowaniu konkursowym i zadań, na które nie została przyznana dotacja oraz wykaz podmiotów, których oferty i zgłoszone w nich zadania zostały odrzucone ze względów formalnych, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Środki finansowe w kwocie ogółem 999 405 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięć złotych) na realizację wydatków, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, zostały ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2012, Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dz. 921, Rozdz.

92105, § 2360, zad. Nr 2/KD/12, nazwa zadania: „Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej”, GWSMK, wydatek strukturalny – nie dotyczy.

§ 3

1. Niniejsze zarządzenie nie stanowi podstawy do roszczeń podmiotów wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia wobec Gminy Miejskiej Kraków.

2. Podstawą do wypłaty dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem

nieważności, co powinno nastąpić niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego

zarządzenia. Do rozliczenia dotacji przyjmowane będą koszty ponoszone od dnia zawarcia

umowy do dnia zakończenia realizacji zadania określonego w podpisanej umowie.

(2)

3. W przypadku udzielenia mniejszej kwoty dotacji od wnioskowanej w ofercie, oferent może przed zawarciem umowy negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z jego realizacji.

4. Do określenia szczegółowego zakresu zadań, w ramach przyznanej dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zobowiązuje się Stanisława Dziedzica – Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Barbarę Turlejską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

5. Do podpisywania umów i ewentualnych aneksów dotyczących realizacji zadań w ramach przyznanych dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, upoważnia się Stanisława Dziedzica – Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Barbarę Turlejską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 4

Niniejsze zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa: http://www.bip.krakow.pl, na miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych: http://www.ngo.krakow.pl/ oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(3)

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr…/…

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia……..

Organizacja w roku 2012 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

wzbogacających ofertę kulturalną miasta.

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz zadań wraz z kwotami przyznanych dotacji.

Lp.

Sygnatura oferty w ewidencji Wydziału Kultury i Dziedzictwa

Narodowego UMK

Nazwa oferenta Tytuł zadania

Liczba punktów (więcej niż 80,

max 100)

Kwota dotacji (zł)

1. KD-04.524.9.13.2012

Fundacja „Bractwo Sympatyków Wielkiego Budynku Przy Placu

Św. Ducha”

Współorganizacja

Krakowskiego Salonu Poezji Anny Dymnej realizowanego przez Teatr im. Juliusza

Słowackiego w 2012 r.

99 19 405

2. KD-04.524.9.15.2012 Fundacja

Studencki Festiwal Piosenki Konkurs 48. Studenckiego Festiwalu Piosenki 99 100 000

3. KD-04.524.9.60.2012 Fundacja Sceny im. Stanisława

Wyspiańskiego Organizacja XII Dni Tischnerowskich 95 35 000

4. KD-04.524.9.47.2012 Fundacja Dom Kultury Alchemia Krakowska Jesień Jazzowa VII edycja 93 68 000

5. KD-04.524.9.8.2012 Stowarzyszenie Artystyczne

„Muzyka Centrum” Festiwal Audio Art. 91 60 000

6. KD-04.524.9.37.2012 Fundacja Piosenkarnia

Anny Treter Festiwal Twórczości Korowód 91 58 000

(4)

7. KD-04.524.9.50.2012 Fundacja Galicia Jewish Heritage

Institute Przygotowanie wystawy oryginalnych grafik

autorstwa Ryszarda Apte z okresu Holokaustu 91 10 000

8. KD-04.524.9.24.2012 Stowarzyszenie „Prawy Brzeg” „SIŁA MIŁOŚCI”

Koncert Pamięci Ofiar Obozu Ravensbrück 89 18 000

9. KD-04.524.9.53.2012 Fundacja Castello. Grupa Twórcza Wawel o zmierzchu.

Piąty jubileuszowy festiwal muzyczny 89 49 000

10. KD-04.524.9.93.2012

Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

ACADEMICA

Juwenalia Krakowskie 2012 89 50 000

11. KD-04.524.9.97.2012 Fundacja im. św. Cecylii III Chopinowski Turniej Pianistyczny im. Haliny i

Ludwika Stefańskich 89 5 000

12. KD-04.524.9.111.2012 Panteon Narodowy Koncert

Ks. Piotra Skarga - In Memoriam.

Otwarcie Panteonu Narodowego.

89 10 000

13. KD-04.524.9.55.2012 Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział w Krakowie Rozkręcamy Literacki Kraków 88 10 000

14. KD-04.524.9.68.2012 Barbakan 5 Festiwal Muzyczny Barbakan 88 25 000

15. KD-04.524.9.1.2012 Kolegium Księży Jezuitów w Krakowie

Cykl koncertów

„Wiosenne Dni z Muzyką Organową”

Rok Ks. Piotra Skargi

87 5 000

16. KD-04.524.9.4.2012

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Oddział w Krakowie

Popularyzacja kultury kresowej

na terenie Gminy Miejskiej Kraków 87 10 000

17. KD-04.524.9.6.2012 Stowarzyszenie Rotunda 36. Międzynarodowy Konkurs Zespołów

Jazzowych „Jazz Juniors” 87 20 000

(5)

18. KD-04.524.9.25.2012 Fundacja Rozwoju Kina 5. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dziecięcych

Galicja 87 12 000

19. KD-04.524.9.69.2012

Stowarzyszenie Kulturalno- Społeczne De Profundis z siedzibą

w Wieliczce

57. Krakowskie Zaduszki Jazzowe 87 40 000

20. KD-04.524.9.113.2012 Fundacja Dziesięciu Talentów

na rzecz Teatru BARAKAH Teatr Barakah - ciąg dalszy nastąpi 87 35 000

21. KD-04.524.9.22.2012 Stowarzyszenie Promocji Sztuki

Kabaretowej PAKA 28. Ogólnopolski Przegląd Kabaretów „PAKA” 86 35 000

22. KD-04.524.9.61.2012 Towarzystwo Przyjaźni Polsko-

Francuskiej Oddział Małopolski Międzynarodowy Festiwal Piosenki Francuskiej

2012 86 35 000

23. KD-04.524.9.76.2012 Stowarzyszenie „Piwnica Świętego

Norberta” Symfonia XX Wiosny - koncert na dwudziestolecie

istnienia Piwnicy Świętego Norberta 86 10 000

24. KD-04.524.9.84.2012 Art.& Space „Tożsamość w Kryzysie” cykl wystaw sztuki

współczesnej oraz analiza naukowa tożsamości 86 25 000

25. KD-04.524.9.83.2012 Stowarzyszenie Gospel Festiwal 7xGospel 85 10 000

26. KD-04.524.9.26.2012 Krakowskie Towarzystwo

Przemysłowe XVII Last Night of the Proms in Cracow 84 18 000

27. KD-04.524.9.36.2012 Instytut Dziedzictwa Cudowna Moc Bukietów 84 20 000

28. KD-04.524.9.39.2012 Stowarzyszenie Artystyczne Pro Musica Mundi

Jubileuszowy koncert zespołu KROKE z udziałem Sinfonietta Cracovia

i Anny Marii Jopek

84 25 000

(6)

29. KD-04.524.9.58.2012 Związek Polskich Artystów

Plastyków Okręg Krakowski Konkurs „Najlepsza Grafika Miesiąca” 84 10 000

30. KD-04.524.9.99.2012 Stowarzyszenie Artystyczne

PianoClassic IV Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny

Królewskiego Miasta Krakowa - 2012 84 10 000

31. KD-04.524.9.35.2012 Fundacja Instytut Architektury Za-mieszkanie 2012 83 20 000

32. KD-04.524.9.45.2012

Stowarzyszenie Artystów i Sympatyków

Piwnicy pod Baranami

„Tradycja kontra tradycja” - jubileuszowy

koncert muzyki Zygmunta Koniecznego 83 20 000

33.. KD-04.524.9.52.2012 Fundacja Sztuki Osób

Niepełnosprawnych XII Międzynarodowe Biennale Sztuk Plastycznych

Osób Niepełnosprawnych 83 5 000

34. KD-04.524.9.62.2012 Krakowska Fundacja Żeglarstwa,

Sportu i Turystyki „Hals” Letni Festiwal „Shanties 2012” 83 15 000

35. KD-04.524.9.87.2012 Stowarzyszenie Artystyczne

Otwarta Pracownia Wystawy w Otwartej Pracowni 83 8 000

36. KD-04.524.9.91.2012 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu

Promyki Krakowa Lekcja pamięci w muzyce, poezji, wspomnieniach 83 5 000

37. KD-04.524.9.95.2012 Stowarzyszenie Architektów

Polskich Oddział Kraków XII MTA „Muzyka architektury” - cz. I 83 21 000

38. KD-04.524.9.116.2012 POEMAT Wiersze na murach po angielsku 83 10 000

39. KD-04.524.9.59.2012 Związek Kompozytorów Polskich

Oddział w Krakowie 24. Międzynarodowe Dni Kompozytorów

Krakowskich 82 20 000

(7)

40. KD-04.524.9.64.2012

Fundacja Wspierania Badań nad Życiem i Twórczością Heleny

Modrzejewskiej Salon Heleny Modrzejewskiej 82 10 000

41. KD-04.524.9.74.2012 Fundacja Dla Kina 13. Festiwal Filmu Niemego 82 15 000

42. KD-04.524.9.5.2012 Fundacja Pomocy Polskim Artystom CZARDASZ

Piąty Ogólnopolski Konkurs Wykonawstwa Muzyki Operetkowej i Musicalowej

im. Iwony Borowickiej 81 8 000

43. KD-04.524.9.102.2012 Stowarzyszenie Ogrody Sztuki Muzyka w Ogrodzie Botanicznym 80 5 000

Ogółem: 999 405

(8)

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr…/…

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ….

Organizacja w roku 2012 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

wzbogacających ofertę kulturalną miasta.

Wykaz podmiotów, których oferty nie zostały wybrane w postępowaniu konkursowym i zadań, na które nie została przyznana dotacja.

L.p.

Sygnatura oferty w ewidencji Wydziału Kultury i Dziedzictwa

Narodowego UMK

Nazwa oferenta Tytuł zadania

Liczba punktów (mniej niż 80)

Kwota dotacji

1. KD-04.524.9.12.2012 Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów

XII Międzynarodowy Festiwal

„Młodzi Artyści w Krakowie” 78 0

2. KD-04.524.9.51.2012 Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute

Prezentacja dwóch portretów namalowanych na zwojach Tory w okresie niemieckiej okupacji

Polski

78 0

3. KD-04.524.9.63.2012 Krakowska Fundacja Żeglarstwa,

Sportu i Turystyki „Hals” „Rozśpiewany rejs do bajkowych miejsc” - cykl

koncertów dla dzieci 77 0

4. KD-04.524.9.9.2012 Stowarzyszenie Artystyczne

„Muzyka Centrum” Jubileusz 35-lecia Muzyki Centrum 76 0

5. KD-04.524.9.10.2012 Polskie Stowarzyszenie Muzyki

Elektroakustycznej Słuchanie Przestrzeni 76 0

(9)

6. KD-04.524.9.11.2012 Stowarzyszenie Promujące

Młodych Artystów „Bogumiła Gizbert-Studnicka

zaprasza na koncert” 75 0

7. KD-04.524.9.14.2012 Stowarzyszenie Kobieca

Transsmisja Kobieca Transsmisja IV - Lady Fest w Małopolsce 75 0

8. KD-04.524.9.23.2012 Stowarzyszenie Promocji Sztuki

Kabaretowej PAKA ImproFest II Festiwal Improwizacji Kabaretowej 75 0

9. KD-04.524.9.41.2012 Fundacja Instytut Społeczeństwa

Informacyjnego „Tańce Krakowa” - I Edycja 75 0

10. KD-04.524.9.42.2012 Stowarzyszenie Willa Decjusza VI Krakowskie Dni Literatury - „Książka w grze” 75 0

11. KD-04.524.9.43.2012 Stowarzyszenie Teatr Mumerus Spektakle Teatru Mumerus: „Podróż do krainy

niemożliwości” i „Tajemnik” 75 0

12. KD-04.524.9.44.2012 Stowarzyszenie Teatr Mumerus Opowieści początku 75 0

13. KD-04.524.9.46.2012

Stowarzyszenie Artystów i Sympatyków

Piwnicy pod Baranami

„Miłosz w żywych obrazach” - dwujęzyczny

spektakl multimedialny 75 0

14. KD-04.524.9.57.2012 Związek Polskich Artystów

Plastyków Okręg Krakowski Nagroda im. Witolda Wojtkiewicza 75 0

15. KD-04.524.9.65.2012 Fundacja Loch Camelot

Obchody 20-lecia pracy artystycznej kabaretu Loch Camelot - wykonanie Koncertu Dwudziestolecia podsumowującego rok

jubileuszowy

75 0

16. KD-04.524.9.86.2012 Fundacja „Cepelia”

Polska Sztuka i Rękodzieło

Prezentacja Sztuki Ludowej i zespołów folklorystycznych w ramach XXXVI Międzynarodowych Targów

Sztuki Ludowej

75 0

17. KD-04.524.9.94.2012 Stowarzyszenie Przyjaciół

Nowej Huty Teatralne fascynacje 75 0

(10)

18. KD-04.524.9.96.2012

Towarzystwo Muzyczne im. Haliny Czerny-Stefańskiej

i Ludwika Stefańskiego

Koncert pamięci Haliny i Ludwika Stefańskich 75 0

19. KD-04.524.9.98.2012 Fundacja im. Św. Cecylii Słuchanie okiem, patrzenie uchem - letnie spotkania z kameralistyką

w krakowskich muzeach 75 0

20. KD-04.524.9.112.2012 Panteon Narodowy Herbaciarnia Naukowa - Aromaty Wiedzy 75 0

21. KD-04.524.9.115.2012 POEMAT Wiersze na murach o Krakowie 75 0

22. KD-04.524.9.2.2012 Stowarzyszenie Muzyczne

„Chór Lutnia Krakowska” II-gi Festiwal Chórów Męskich

„Krakowska wiosna” 2012 70 0

23. KD-04.524.9.7.2012 Stowarzyszenie Rotunda 9. Edycja festiwalu PKS 70 0

24. KD-04.524.9.16.2012 Nowohuckie Stowarzyszenie

Muzyczne „Jazz & Beat & Rock” Brzmienie Nowej Huty –

Siedem dekad muzyki młodych 70 0

25. KD-04.524.9.17.2012 Nowohuckie Stowarzyszenie

Muzyczne „Jazz & Beat & Rock” „Zagrajmy to jeszcze raz…”.

Muzyka w Nowej Hucie 1950-1975 70 0

26. KD-04.524.9.56.2012 Fundacja Art Forum II Edycja Krakowskiego Festiwalu

Akordeonowego 70 0

27. KD-04.524.9.81.2012 Fundacja Europejskie Centrum Ziemi

„Planeta Ocean” - Odkrywając świat podwodnej

bioróżnorodności, Kraków 2012 70 0

28. KD-04.524.9.100.2012 Stowarzyszenie Artystyczne

PianoClassic Muzyka Lata 70 0

29. KD-04.524.9.18.2012 Towarzystwo Krzewienia Kultury

i Tradycji Romskiej „Kałe Jakha” „I Międzynarodowy Dzień Kultury Romskiej” -

impreza kulturalno edukacyjna 65 0

(11)

30. KD-04.524.9.20.2012 Katolickie Centrum Kultury „Podgórskie Letnie Koncerty” 65 0

31. KD-04.524.9.21.2012 Katolickie Centrum Kultury Fenomen duchowy i kulturowy Krakowa - Szlak świętych i błogosławionych w impresjach

fotograficznych 65 0

32. KD-04.524.9.38.2012 Stowarzyszenie Artystyczne

Pro Musica Mundi Barok zapomniany - Barok żywy 2012 65 0

33. KD-04.524.9.40.2012 Fundacja Instytut Społeczeństwa

Informacyjnego Kraków w 3D 65 0

34. KD-04.524.9.72.2012 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk

Pięknych w Krakowie Wystawa fotografii Janusza Leśniaka

na 40-lecie pracy twórczej 65 0

35. KD-04.524.9.73.2012 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk

Pięknych w Krakowie „Kraków i jego okolice” Ambrożego

Grabowskiego na 230 rocznicę urodzin 65 0

36. KD-04.524.9.79.2012 Stowarzyszenie Przyjaciół Filharmonii Krakowskiej

Muzyczne Planty - widowisko plenerowo- kulturalne prezentujące chóry na krakowskich

Plantach

65 0

37. KD-04.524.9.80.2012 Stowarzyszenie Przyjaciół Filharmonii Krakowskiej

„Współczecha nie gryzie” - cykl edukacyjnych

koncertów multimedialnych 65 0

38. KD-04.524.9.82.2012 Fundacja Europejskie Centrum

Ziemi Mądrości świata 65 0

39. KD-04.524.9.92.2012 Fundacja Inicjatyw Społecznych

Plan C Nauka i sztuka 65 0

40. KD-04.524.9.107.2012 Fundacja OMEGA Letnia Scena nad Bagrami 65 0

41. KD-04.524.9.108.2012 Stowarzyszenie EKSIT „Koło się zamyka” - Rzecz o interdyscyplinarności

sztuk(i) 65

(12)

42. KD-04.524.9.3.2012 Fundacja Międzyludzkie Inspiracje Sztuką Teatralną - Teatr M.I.S.T.

Przedstawienie teatralne na podstawie sztuki Eugene Ionesco „Ten fantastyczny burdel” („Ce

formidable bordel”) w reżyserii Stanisława Michno

60 0

43. KD-04.524.9.19.2012 Fundacja Międzyludzkie Inspiracje Sztuką Teatralną - Teatr M.I.S.T.

Seans teatralny „Przed drzwiami” w reż.

Krzysztofa Miklaszewskiego. Scenariusz - Krzysztof Miklaszewki i Stanisław Michno.

60 0

44. KD-04.524.9.70.2012 Stowarzyszenie im. Janusza

Korczaka w Krakowie Małopolskie Warsztaty Chóralne 60 0

45. KD-04.524.9.75.2012 Stowarzyszenie Horyzont Zdarzeń Kraków bajką malowany 60 0

46. KD-04.524.9.109.2012 Stowarzyszenie Antropologiczne

„Archipelagi Kultury” Festiwal Malkina 60 0

47. KD-04.524.9.90.2012 Towarzystwo Wspierania Działań

Artystycznych w Koninie „Impresje na tematy renesansowe”

w interpretacji HeFi Quartet i chóru 55 0

48. KD-04.524.9.105.2012

Fundacja Sztuki Teatralnej i Filmowej

Plejada

Spektakl muzyczny „Permutacje małżeńskie

według Mariana Hemara” 55 0

49. KD-04.524.9.106.2012

Fundacja Sztuki Teatralnej i Filmowej

Plejada Spektakl teatralny „Gwałtu co się dzieje” 55 0

50. KD-04.524.9.110.2012 Stowarzyszenie Antropologiczne

„Archipelagi Kultury” Letni projektor 2012 - Krakowski Festiwal

Filmów Poza Kinem 55 0

51. KD-04.524.9.114.2012

Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów

i Inwalidów w Krakowie

Wiosenny Koncert Amatorskich Zespołów

Artystycznych Trzeciego Wieku 55 0

(13)

52. KD-04.524.9.29.2012 Fundacja Freda Gijbelsa Świetni czterdziestoletni 50 0

53. KD-04.524.9.30.2012

Stowarzyszenie Skrzydła - Centrum Terapii, Sztuki

i Integracji

Trzy pokazy przedstawień będących w repertuarze Teatru trochę Innego: „Bez słów”,

„Proces3” oraz „Billy Kaleka” 50 0

54. KD-04.524.9.31.2012 Stowarzyszenie imienia Ludwiga

van Beethovena Jeszcze polska muzyka… Koncert finałowy 50 0

55. KD-04.524.9.32.2012 Towarzystwo Ratowania Kultury

w Nowej Hucie Tajemnice krakowskich kościołów 50 0

56. KD-04.524.9.33.2012 Towarzystwo Ratowania Kultury

w Nowej Hucie Koncerty Mistrzejowickie 50 0

57. KD-04.524.9.34.2012 „Hothaus” - Fundacja Wojciecha Terechowicza

Król Maciuś I - międzypokoleniowa integracja

przez sztukę 50 0

58. KD-04.524.9.85.2012 Fundacja Front Row Heroes Green Zoo Festival 50 0

59. KD-04.524.9.89.2012 Towarzystwo Wspierania Działań Artystycznych w Koninie

„Kinetyka -Światła Krakowa” koncerty industrialne HeFi Quartet z towarzyszeniem

orkiestry i zespołu tancerzy 50 0

60. KD-04.524.9.27.2012 Stowarzyszenie Wokalne

„In Corpore”

Koncert Męskiego Zespołu Wokalnego KAIROS

„Muzyka Źródeł” Koncert Męskiego Zespołu Wokalnego KAIROS „Muzyka Źródeł”

45 0

61. KD-04.524.9.54.2012

Teatralne Centrum Wartości i Pojednania „Theatrum Mundi”

im. Mieczysława Kotlarczyka

Interdyscyplinarny przegląd imprez kulturalnych organizowanych w Centrum Karol - w tym festiwal małych form filmowych – oraz przegląd

form żywego słowa (teatralnych)

45 0

(14)

Centrum Kultury Teatralno-Filmowej na Wzgórzach Krzesławickich w skrócie: „Centrum Karol”

62. KD-04.524.9.117.2012 Fundacja Tesera Organizacja Festiwalu Pokoju 45 0

63. KD-04.524.9.28.2012 Stowarzyszenie Wokalne

„In Corpore Koncert Borysa Somerschafa

„Najpiękniejsze Romanse Rosyjskie” 40 0

(15)

Wykaz podmiotów, których oferty i zgłoszone w nich zadania zostały odrzucone ze względów formalnych.

Lp. Sygnatura oferty w ewidencji Wydziału Kultury i

Dziedzictwa Narodowego UMK Nazwa oferenta Tytuł zadania

1. KD-04.524.9.48.2012 Stowarzyszenie Artystyczne „Porta Musicae” Krakowska Jesień Muzyczna

2. KD-04.524.9.49.2012 Stowarzyszenie Artystyczne „Porta Musicae” Krakowska Muza

3. KD-04.524.9.66.2012 Wydawnictwo Miniatura - Stowarzyszenie

Siwobrodych Poetów Organizacja Festiwalu Literatury Niezależnej w Krakowie

4. KD-04.524.9.67.2012 Fundacja My Polish Heart Sylwester 2012

5. KD-04.524.9.71.2012 Fundacja CULTURA Kultury „Tanzcafe Treblinka”

6. KD-04.524.9.77.2012 Fundacja Akademii Muzycznej w Krakowie Studenci Akademii Muzycznej w Krakowie w Operze Krakowskiej. „Czarodziejski flet” W.A. Mozarta.

Nowe odczytania - nowe konteksty

7. KD-04.524.9.78.2012 Fundacja Kultura dla Tolerancji II Konkurs fotograficzny i filmowy o tematyce LGBT

8. KD-04.524.9.88.2012 Europejskie Forum Studentów AEGEE – Kraków Two hearts one beat

9. KD-04.524.9.101.2012 Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski „Któż wypowie Twoje piękno Krakowie prastary…” - warsztaty i plener malarski osób niesłyszących

10. KD-04.524.9.103.2012 Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” VII Krakowski Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży

11. KD-04.524.9.104.2012 Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” Parada Szkolnych Patronów

Figure

Updating...

References

Related subjects :