Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Download (0)

Full text

(1)

KOMISJA EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 18.12.2017 r.

COM(2017) 774 final 2017/0348 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1139 w odniesieniu do przedziałów śmiertelności połowowej i poziomów ochrony w odniesieniu do niektórych stad śledzia atlantyckiego

w Morzu Bałtyckim

(2)

UZASADNIENIE

1. KONTEKSTWNIOSKU

Jednym z głównych celów reformy obowiązującej wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb)1 jest osiągnięcie poziomu eksploatacji odpowiadającego wielkości maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY) w odniesieniu do wszystkich stad w celu odbudowy i utrzymania populacji stad ryb na zrównoważonych poziomach, tj. powyżej poziomów biomasy zdolnych do wytworzenia maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY).

Zrównoważoną eksploatację żywych zasobów morza można łatwiej osiągnąć poprzez wieloletnie podejście do zarządzania rybołówstwem za pomocą przyjmowania wieloletnich planów zarządzania rybołówstwem, które według obecnej WPRyb powinny odzwierciedlać specyfikę różnych rodzajów połowów oraz stad. Wieloletnie plany zarządzania powinny stanowić ramy dla zrównoważonej eksploatacji stad, określając wyraźne ramy czasowe i mechanizmy ochronne na wypadek nieprzewidzianych zmian w stanie stad ryb.

W 2013 r. powstała międzyinstytucjonalna grupa zadaniowa ds. planów wieloletnich złożona z przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej, mająca na celu osiągnięcie porozumienia w sprawie działań umożliwiających opracowanie i wprowadzanie planów wieloletnich w ramach wspólnej polityki rybołówstwa. Postanowiono, że cel, który odpowiada celowi MSY, należy wyrazić jako przedział wartości Fmsy przedstawionych przez naukowców, który następnie byłby ostatecznie ustalony przez współprawodawców i określony w planie. Rada przyjęłaby środki dotyczące ustalania i przydziału uprawnień do połowów w danym roku na podstawie opinii naukowych i w taki sposób, aby osiągnąć cele planu2.

Pierwszy wieloletni plan zarządzania po reformie WPRyb przyjęto dla regionu Morza Bałtyckiego. W rozporządzeniu (UE) 2016/1139 ustanowiono wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza atlantyckiego, śledzia atlantyckiego i szprota („przedmiotowych stad”) w Morzu Bałtyckim (dalej zwany „planem”). Celem planu jest zagwarantowanie, że eksploatacja przedmiotowych stad doprowadzi do odtworzenia i utrzymania populacje tych stad powyżej poziomów, które mogą zapewnić MSY. W planie określono wymierne cele, tj.

przedziały śmiertelności połowowej oraz punkty odniesienia ochrony wyrażone jako MSY Btrigger oraz Blim. Wartości liczbowe wspomnianych parametrów zostały zaczerpnięte z opinii naukowych przedstawionych przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) w 2015 r.3. Z oceny naukowej przeprowadzonej w 2017 r. wynika, że odpowiednie wartości MSY w odniesieniu do stad śledzia atlantyckiego w Morzu Botnickim i Zatoce Botnickiej uległy zmianie.

Art. 5 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2016/1139 stanowi, że jeżeli na podstawie opinii naukowej Komisja uzna, iż punkty odniesienia ochrony określone w załączniku II do tego rozporządzenia nie wyrażają już prawidłowo celów planu, Komisja może w trybie pilnym przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w sprawie zmiany tych punktów odniesienia ochrony.

Komisja zamierza zatem zaproponować zmianę rozporządzenia (UE) 2016/1139 w świetle najnowszej i najlepszej dostępnej wiedzy naukowej.

1 Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22.

2 Grupa zadaniowa ds. planów wieloletnich. Sprawozdanie końcowe z kwietnia 2014 r.

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/pech/dv/taskfor/taskforce.pdf

3 Opinia ICES wydana na specjalny wniosek. Opinia ICES 2015, księga 6. UE zwróciła się do ICES o przedstawienie przedziałów FMSY dla wybranych stad z Morza Północnego i Morza Bałtyckiego.

(3)

2. WYNIKI KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI ORAZ OCENYSKUTKÓW

Podstawy naukowe dotyczące zmiany opracowała ICES. W 2017 r. ICES dokonała oceny stada śledzia atlantyckiego w Morzu Botnickim i Zatoce Botnickiej4. Kluczową kwestią poruszoną przez naukowców była identyfikacja stad, tj. rozstrzygnięcie, czy należy połączyć te dwa obszary w jedną jednostkę oceny, czy nadal oceniać je oddzielnie. Zdecydowano się na połączenie stada z następujących względów:

a) nie istnieją mocne dowody biologiczne przemawiające za łączeniem stad ani za ich rozdzieleniem;

b) dostępne dane nie pozwalają na prawidłową ocenę jakości stada śledzia atlantyckiego w Zatoce Botnickiej i jest mało prawdopodobne, że sytuacja ta ulegnie poprawie w przyszłości;

c) nie ma obaw co do nadmiernej eksploatacji mniejszej części stad w Zatoce Botnickiej przy połączeniu z większą częścią stada śledzia atlantyckiego w Morzu Botnickim.

W wyniku połączenia tych dwóch stad ICES oszacowała nowe wartości odniesienia MSY.

Uzyskana wartość punktu FMSY wynosi 0,21. Obliczono odpowiednie przedziały FMSY

i otrzymano następujący wynik: FMSY lower wynosi 0,15, a FMSY upper zaś 0,21. Ze względu na prawdopodobieństwo, że biomasa spadnie poniżej poziomów ochrony, wartość FMSY upper

zostaje zatem ograniczona do wartości punktu FMSY i wynosi 0,21. Obliczone odnośne poziomy biomasy MSY Btrigger oraz Blim wynoszą odpowiednio 283 180 i 202 272 ton.

Nie przeprowadzono oddzielnej oceny skutków, ponieważ skutki zastosowania koncepcji MSY do zarządzania rybołówstwem zostały już ocenione w ramach oceny skutków wspierającej reformę WPRyb. W ramach tej oceny skutków5 określono ilościowo skutki osiągnięcia MSY. Kolejna ocena skutków nie dostarczyłaby dodatkowych danych w stosunku do informacji już dostępnych dzięki poprzedniej ocenie. Zmiany do obowiązującego rozporządzenia są zgodne z jego art. 5 ust. 6 oraz opierają się na opiniach naukowych. Są one niezbędne do ustalenia lub zmiany, w odpowiednich przypadkach, rocznych uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim i właściwego funkcjonowania nowej WPRyb.

3. ASPEKTYPRAWNEWNIOSKU Krótki opis proponowanych działań

Główne działanie ma na celu ułatwienie osiągnięcia zrównoważonego rybołówstwa, jak określono w ramach reformy wspólnej polityki rybołówstwa, poprzez dostosowanie wartości związanych z MSY do najlepszych dostępnych opinii naukowych.

Podstawa prawna

Art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Zasada pomocniczości

Niniejszy wniosek wchodzi w zakres wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej.

Zasada proporcjonalności

4 ICES. 2017. Sprawozdanie z warsztatów na temat wartości odniesienia dotyczących stad bałtyckich (WKBALT), 7–10 lutego 2017 r., Kopenhaga, Dania. ICES CM 2017/ACOM:30. s. 108.

5 SEC(2011) 891.

(4)

We wniosku wprowadza się zmiany środków, które już istnieją, a zatem nie ma on wpływu na zasadę proporcjonalności.

Wybór instrumentów

Proponowany instrument: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady.

Inny instrument byłby niewłaściwy z następujących względów rozporządzenie zmienia się rozporządzeniem.

4. WPŁYWNABUDŻET

Niniejszy środek nie powoduje konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków przez Unię.

(5)

2017/0348 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1139 w odniesieniu do przedziałów śmiertelności połowowej i poziomów ochrony w odniesieniu do niektórych stad śledzia atlantyckiego

w Morzu Bałtyckim

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego6, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/11397 ustanawia się wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza atlantyckiego, śledzia atlantyckiego i szprota w Morzu Bałtyckim (dalej zwany „planem”). Celem planu jest przyczynienie się do osiągnięcia celów wspólnej polityki rybołówstwa, a w szczególności zapewnienia, by eksploatacja żywych zasobów morza doprowadziła do odtworzenia i utrzymania populacji poławianych gatunków powyżej poziomów, które mogą zapewnić maksymalny podtrzymywalny połów (MSY).

(2) W art. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1139 zdefiniowano przedmiotowe bałtyckie stada ryb, w tym stado śledzia atlantyckiego w Morzu Botnickim i Zatoce Botnickiej.

W celu ochrony pełnej zdolności reprodukcyjnej tych stad w załącznikach I i II do tego rozporządzenia ustalono niektóre punkty odniesienia ochrony, w tym przedziały śmiertelności połowowej oraz punkty odniesienia ochrony dla biomasy stada tarłowego.

(3) Ocena naukowa stada śledzia atlantyckiego w Morzu Botnickim i stada śledzia atlantyckiego w Zatoce Botnickiej przeprowadzona w 2017 r. przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) wykazała, że oba te stada są podobne. W związku z tym ICES połączyła te dwa stada w jedno, zmieniła granice obszaru jego rozmieszczenia geograficznego i dokonała ponownego oszacowania przedziałów śmiertelności połowowej MSY, jak również odpowiednich punktów odniesienia ochrony.

6 Dz.U. C z, s. .

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiające wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 (Dz.U. L 191 z 15.7.2016, s. 1).

(6)

Doprowadziło to do definicji stada i wartości liczbowych innych niż ustanowione w art. 1 oraz załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) 2016/1139.

(4) Art. 5 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2016/1139 stanowi, że jeżeli na podstawie opinii naukowej Komisja uzna, iż punkty odniesienia ochrony określone w załączniku II do tego rozporządzenia nie wyrażają już prawidłowo celów planu, Komisja może w trybie pilnym przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w sprawie zmiany tych punktów odniesienia ochrony.

(5) Należy pilnie zmienić art. 1 lit. e) i f) oraz załączniki I i II do rozporządzenia (UE) 2016/1139 w celu zapewnienia, że uprawnienia do połowów w odniesieniu do odpowiednich stad są ustalone zgodnie ze zaktualizowanymi punktami odniesienia do celów ochrony.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2016/1139, PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu Rady (UE) 2016/1139 W rozporządzeniu (UE) 2016/1139 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e) stado śledzia atlantyckiego (Clupea harengus) w podrejonach ICES 30- 31 (stado śledzia atlantyckiego w Zatoce Botnickiej);”;

b) skreśla się lit. f);

2) w załączniku I pozycje dotyczące stada śledzia atlantyckiego w Morzu Botnickim i Zatoce Botnickiej otrzymują brzmienie:

„Stado śledzia atlantyckiego w Zatoce Botnickiej 0,15-0,21 0,21-0,21”;

3) w załączniku II pozycje dotyczące stada śledzia atlantyckiego w Morzu Botnickim i Zatoce Botnickiej otrzymują brzmienie:

„Stado śledzia atlantyckiego w Zatoce Botnickiej 283 180 202 272”.

Artykuł 2 Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

Figure

Updating...

References

Related subjects :