Regulamin rekrutacji do Gminnej Szkoły Podstawowej w Skarbimierzu Osiedle zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2018/2019

Pełen tekst

(1)

Regulamin rekrutacji do Gminnej Szkoły Podstawowej w Skarbimierzu Osiedle – zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

rok szkolny 2018/2019

Podstawy prawne:

1.Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.).

3.Ustawa z dnia 9 grudnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz.135)

4.Zarządzenie nr ZW/0050/13A/RSO-5A/2018 Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania

uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina w Skarbimierzu.

5. Statut Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Zasady nie dotyczą przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego.

W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

2. Zapisy Zasad Rekrutacji do Gminnej Szkoły Podstawowej w Skarbimierzu Osiedle, zwany dalej „ZASADAMI”, określa ogólne warunki przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej.

3. Rejestracja kandydatów do szkoły dotyczy uczniów zamieszkałych w obwodzie Gminnej Szkoły Podstawowej w Skarbimierzu Osiedle oraz uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

(2)

4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły.

5. Gminna Szkoła Podstawowa w Skarbimierzu Osiedle prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

6. W Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu Osiedle dodatkowo obowiązuje podział na trzy placówki:

• GSP w Skarbimierzu Osiedle – obejmująca miejscowości: Skarbimierz Osiedle, Skarbimierz, Małujowice, Zielęcice, Żłobizna, Pawłów, Pępice, Kruszyna, Prędocin, Zwanowice, Kopanie.

• Szkoła Filialna w Lipkach – obejmująca miejscowości: Lipki, Brzezina.

• Szkoła Filialna w Łukowicach Brzeskich – obejmująca miejscowości:

Łukowice Brzeskie, Bierzów.

Rozdział II Zasady rekrutacji

§ 2.

1. Rodzice kandydatów Gminnej Szkoły Podstawowej w Skarbimierzu Osiedle

wypełniają zgłoszenie kandydata do szkoły, zwane dalej „zgłoszeniem”. Zgłoszenia można pobrać w kancelarii szkoły oraz każdej szkole filialnej.

2. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor na wniosek rodziców oraz po zapoznaniu się z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

5. W celu przeprowadzenia rekrutacji oraz przydziału dzieci do poszczególnych klas dyrektor powołuje Komisję Kwalifikacyjną w składzie:

- Wicedyrektor GZS;

- pedagog;

- nauczyciele uczący;

6. Klasy pierwsze nie mogą liczyć więcej niż 25 osób.

7. Liczbę klas pierwszych ustala organ prowadzący szkołę.

8. Przy podziale dzieci do klas przyjmuje się:

(3)

• Zasadę koedukacyjności – w miarę możliwości równomierny podział na ilość chłopców i dziewczynek w klasie;

• W miarę możliwości i za zgodą dyrektora uwzględnia się inne prośby rodziców i inne kryteria, jak np. utrzymanie rodzeństwa w jednej klasie.

• Kryteria:

- dziecko samotnych rodziców;

- dziecko z rodziny wielodzietnej;

- dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej;

- dziecko pracownika szkoły;

- dziecko posiadające rodzeństwo w szkole;

- dziecko niepełnosprawne;

- dziecko mające niepełnosprawnych rodziców lub rodzeństwo;

§ 3.

1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

• złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej od 05.03.2018 r. godz.800 do 26.03.2018 r. godz.1500;

• postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną od 28.04.2018

• podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dnia 20.04.2018r. godz.1500;

• potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oświadczenia rodzica kandydata w terminie od dnia 20.04. 2018r. od godz.800 do dnia 25.04.2018r.

do godz.1500;

• opublikowanie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych w dniu 27.04.2018r. godz. 800;

• postępowanie odwoławcze;

• postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami w terminie od 25.06.2018r. do 17.07.2018r.

(4)

§ 4.

1. Do szkoły przyjmuje się „z urzędu” kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły, po wypełnieniu przez rodzica/ opiekuna kandydata „zgłoszenia” .

2. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na podstawie kryteriów określonych w Statucie Szkoły.

3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające

przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.

Rozdział III

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

§ 5.

1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie „zgłoszenia”.

Rozdział IV Procedura odwoławcza

§ 6.

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.

3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

(5)

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do Sądu Administracyjnego.

Rozdział V

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

§ 7.

1. Zasady rekrutacji do Gminnej Szkoły Podstawowej w Skarbimierzu Osiedle obowiązują z dniem podpisania „Zgłoszenia”.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :