KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

Download (0)

Full text

(1)

KARTA PRZEDMIOTU

1. NAZWA PRZEDMIOTU: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 2. KIERUNEK: PEDAGOGIKA

3. POZIOM STUDIÓW: STACJONARNY 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

6. TYP PRZEDMIOTU

1

: OBOWIĄZKOWY 7. JĘZYK WYKŁADOWY: POLSKI

8. FORMA REALIZACJI PRZEDMIOTU I LICZBA GODZIN : 30 godz. zajęć praktycznych 9. WYMAGANIA WSTĘPNE:

Treści przedmiotów: Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka

10. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:

Wiedza:

Student posiada informacje jak ważną rolę pełni edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w funkcjonowaniu i edukacji osób dorosłych . Zna sposoby kształtowania i promowania zdrowego stylu życia u osób dorosłych.

Umiejętności:

Student potrafi pobudzić aktywność ruchową osób dorosłych i starszych, która czyni organizm sprawnym pod względem fizycznym i zdrowotnym. Student umiejętnie stwarza im warunki do pełniejszego rozwoju fizycznego i ruchowego. Student projektuje działania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia: aktywności ruchowe, ćwiczenia zespołowe,

ćwiczenia koordynujące postawę ciała, ćwiczenia terenowe czy spacery, zdrowe odżywianie.

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do inicjowania i podejmowania działań na rzecz promocji zdrowia w środowisku osób dorosłych i starszych. Ponadto jest gotowy do odpowiedzialnego wywiązywania się z zadań zawodowych wynikających z roli pedagoga, przestrzegania zasad etyki zawodowej.

1

Obowiązkowy, fakultatywny.

(2)

11. Grupa zajęć PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do kierunkowych efektów

uczenia się (symbol) WIEDZA: zna i rozumie

P_W01

D.1

w zaawansowanym stopniu znaczenie biologicznych, psychologicznych, społeczno-kulturowych i filozoficznych uwarunkowań rozwoju człowieka w projektowaniu edukacji zdrowotnej osób dorosłych I starszych

K_W01

P_W02

D.1

w zaawansowanym stopniu specyfikę funkcjonowania osób dorosłych, ich indywidualne możliwości i potrzeby,

K_W04

P_W03 D.1

strategie współpracy z podmiotami i partnerami

działalności pedagogicznej

K_W04

P_W04 D.1

metody nauczania i dobór efektywnych środków I sposobów(w tym zasoby internetu) wspomagające edukację zdrowotną osób dorosłych, w tym też z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb i możliwości.

K_W04

UMIEJĘTNOŚCI: potrafi

P_U01

D.1 pracować w zespole, pełniąc różne role; umie

podejmować i wyznaczać zadania;

współpracować z innymi pedagogami, pracownikami różnych instytucji

K_U07

P_U02 D.1 posiada elementarne umiejętności organizacyjne i metodyczne, pozwalające na realizację działań pedagogicznych,

K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: jest gotów do

P_K01

D.1

inicjowania i współorganizowania działalności na

rzecz środowiska społecznego, podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym a także indywidualnych i zespołowych wyzwań zawodowych w odniesieniu do jednostki i grupy osób dorosłych I starszych,

K_K02

P_K02 D.1

realizowania zadań zawodowych i ponoszenia odpowiedzialności za rezultaty własnej działalności pedagogicznej,

K_K03

P_K03 D.1

rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i podejmowania współpracy na rzecz dobra osób dorosłych I starszych

K_K03

(3)

12. METODY OCENY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbol

przedmiotowego efektu kształcenia

Metody (sposoby) oceny

2

Typ oceny

3

Forma dokumentacji

1.

P_W01,P_W02

P_U01 P_K01

Ocenianie ciągłe (bieżące przygotowanie do zajęć),

opracowanie scenariusza zajęć i jego prezentacja

końcowe zaliczenie pisemne -test

Formująca

podsumowująca

Ocena aktywności na zajęciach,

wydruk scenariusza zajęć opracowanego przez studenta prace testowe

13. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

(opisowe, procentowe, punktowe, inne ………. formy oceny do wyboru przez wykładowcę)

EFEKTY KSZTAŁCENIA

NA OCENĘ 3,0

NA OCENĘ 3,5

NA OCENĘ 4.0

NA OCENĘ 4,5

NA OCENĘ 5,0 P_W01,P_W02,

P_U01 P_K01

Opracowanie scenariusza i prezentacja zajęć.

W scenariuszu nie zawarto żadnych nowatorskich rozwiązań, autor/ka powieliła utarty schemat realizacji tematu

51%-60%

poprawnie udzielonych odpowiedzi w teście

Opracowanie scenariusza i prezentacja zajęć.

W scenariuszu jest niewiele nowatorskich rozwiązań, autor/ka raczej powiela utarte schematy.

61%-70%

poprawnie udzielonych odpowiedzi w teście

Opracowanie scenariusza i prezentacja zajęć.

W scenariuszu widać elementy, które pozwalają sądzić, że autor/ka stara się wyjść poza utarte schematy realizacji tematu.

71%-80%

poprawnie udzielonych odpowiedzi w teście

Opracowanie scenariusza i prezentacja zajęć.

W scenariuszu jest wiele elementów autorskich.

81%-90%

poprawnie udzielonych odpowiedzi w teście

Opracowanie scenariusza i prezentacja zajęć.

Cały scenariusz jest oryginalny, nowatorski, pokazuje

niekonwencjonalną propozycję na realizację tematu.

91%-100%

poprawnie udzielonych odpowiedzi w teście

14. WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

Osiągnięcie założonych efektów kształcenia i pozytywny wynik

 test

 opracowanie i prezentacja scenariusza zajęć ( samodzielne prowadzenie)

2

3

(4)

15. TREŚCI PROGRAMOWE

Treść zajęć Forma zajęć

4

(liczba godz.)

Symbol przedmiotowych efektów uczenia się Zajęcia praktyczne

1. 1

O

mówienie karty przedmiotu.

1

2. Związki między zdrowiem a edukacją zdrowotną .

2

P_W01

P_W02

3. Cele i funkcje edukacji zdrowotnej u osób dorosłych i starszych.

3 P_W02

K_W01

4.

Metodyka współczesnej edukacji zdrowotnej w

pracy z osobami dorosłymi. 3 P_W04

P_U02 P_K01

5.

Propozycje dotyczące realizacji edukacji zdrowotnej w placówkach dla dorosłych.

2

P_U01 P_U02 P_K01

6.

Kierunki działań z zakresu promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego.

3 P_W01

P_U02

7.

Czynniki w środowisku placówki wspierające realizację edukacji zdrowotnej

2

P_W03 P_ U01 P_K03

8.

Przykłady dobrych praktyk – działań i programów promujących zdrowy styl życia u osób dorosłych i starszych.

4 P_W03 P_ U01 P_K03

9.

Opracowanie scenariuszy zajęć, planu działań z edukacji zdrowotnej dla dorosłych i prezentowanie ich.

Omówienie sposobów realizacji celów i skuteczności zastosowanych działań i metod.

10 P_W04

P_U02

P_K01 P_K02

Razem 30

16. METODY I FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Tak (X) / nie

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień Wykład konwersatoryjny

4

Wykłady, ćwiczenia, laboratoria, samodzielne prowadzenie zajęć przez studenta.

(5)

Wykład problemowy Wykład informacyjny

Dyskusja x

Praca z tekstem x

Metoda analizy przypadków

Uczenie problemowe (Problem-based learning) x

Gra dydaktyczna/symulacyjna x

Metoda ćwiczeniowa Metoda warsztatowa

Metoda projektu x

Prezentacja multimedialna x

Demonstracje dźwiękowe i/lub video x

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie

„map myśli”)

Praca w grupach x

Praca indywidualna ze studentem (w tym tutoring)

Inne (jakie?) - drama x

17. LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

5

:

Literatura podstawowa:

1. Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna . Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, 2. Chruściel P. Ciechaniewicz W. Edukacja zdrowotna z elementami teorii wychowania, PZWL 3. Kościńska E.: Edukacja zdrowotna seniorów i osób przewlekle chorych. Wydawnictwo

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010.

4. Szałtynis D., Kochańczyk T. (1997). Aktywność fizyczna w promocji zdrowego starzenia /Sport dla wszystkich/. UKFiT. Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

5

Dostępna w czytelni, bibliotece, Internecie.

(6)

1. Piotrowska M. Wojnarowska M.: Zdrowie na całe życie. Wyd. Printex Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe, 2010.

2.

Przybyła E,: Edukacja zdrowotna. Wyd. AWF, Katowice 2008.

18. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Forma aktywności Rodzaj zajęć

Liczba godzin na zrealizowanie

aktywności w semestrze

a) Realizacja

przedmiotu:

wykłady

Zajęcia wymagające udziału prowadzącego

b) Realizacja przedmiotu: zajęcia praktyczne

30

c) Realizacja przedmiotu: laboratoria -

d) Egzamin -

e) Godziny kontaktowe z nauczycielem

-

f) ……… -

g) ………. -

Łączna liczba godzin zajęć realizowanych z udziałem prowadzącego (pkt. a +b + c + d +

e…)

30 h) Przygotowanie się do zajęć

Praca własna studenta

10 i) Przygotowanie się do

zaliczeń/kolokwiów

- j) Przygotowanie się do testu

a)

b) końcowego

5

c) k) Wykonanie zadań poza uczelnią -

l) Studiowanie literatury 5

Łączna liczba godzin zajęć realizowanych we własnym zakresie (pkt. h + i +j + k + l …)

20

Razem godzin

(zajęcia z udziałem prowadzącego + samokształcenie)

50

Liczba punktów ECTS 2

(7)

19. PROWADZĄCY PRZEDMIOT

mgr Katarzyna Szadkowska

adres mail: katarzyna.szadkowska@akademiazamojska.edu.pl Instytut Humanistyczno-Medyczny

konsultacje pokój nr 12

Figure

Updating...

References

Related subjects :