• Nie Znaleziono Wyników

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Olsztyn, dnia 26 lutego 2015r. OTO – MN.5110.1.4/2015

WYKAZ Nr 4/2015

ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W OLSZTYNIE

działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 30 maja 1996r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r.

poz.712 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.),

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej będącej w zasobie AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO, przeznaczonej do sprzedaży, położonej Ostródzie przy

ulicy Grunwaldzkiej, województwo warmińsko-mazurskie, stanowiącej zabudowane działki oznaczone w ewidencji gruntów obrębu 10 m. Ostróda numerami:

9/39 o pow. 0,7338 ha i 9/41 o pow. 0,6440 ha wraz z udziałami po

1

/

2

w działce nr 9/40 o pow. 0,0503 ha i po

1

/

13

w działce nr 9/46 o pow. 0,5638 ha

oraz 9/42 o pow. 1,2008 ha, 9/43 o pow. 0,8044 ha, 9/44 o pow. 0,7155 ha, 9/45 o pow. 0,8160 ha, 9/52 o pow. 1,1822 ha i 9/53 o pow. 0,4412 ha

wraz z udziałem po

1

/

13

w działce nr 9/46 o pow. 0,5638 ha.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostródzie księga wieczysta KW Nr EL1O/00005334/8.

Nieruchomość położona jest na terenie, który nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XI/88/99 z dnia 8 września 1999 roku przedmiotowy teren był oznaczony jako teren zamknięty. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XIX/99/2012 z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy, oznaczenie nieruchomości nie uległo zmianie – tereny zamknięte, jednak w przypadku wyłączenia nieruchomości z terenów zamkniętych, dopuszcza się jako główny kierunek zagospodarowania terenu zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz zabudowę usługową.

W dniu 31 marca 2014 roku Rada Miejska w Ostródzie podjęła Uchwałę Nr LI/259/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy dla obszaru dawnej jednostki wojskowej „Czerwone Koszary”.

Nieruchomość jest wyłączona z terenów zamkniętych na podstawie decyzji Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2013r., poz. 233 w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej.

Na przedmiotowy teren nie ustalono warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Na terenie nieruchomości znajdują się urządzenia pełnej infrastruktury technicznej obejmującej:

− sieć c.o., w tym niektóre przyłącza c.o. stanowiące własność MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie;

− sieć elektronenergetyczna, w tym linie elektroenergetyczne średniego napięcia stanowiące własność Energa Operator S.A., Oddział w Olsztynie;

− sieć telefoniczna, w tym linie telefoniczne stanowiące własność Orange Polska;

− sieć wodociągowa;

− sieć kanalizacyjna;

− sieć gazowa (własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Olsztynie).

Przez nieruchomość tranzytem przebiega napowietrzna sieć energetyczna stanowiąca własność Energa Operator z siedzibą w Gdańsku.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wystąpienia do dysponentów sieci o dostawę mediów.

Nieruchomość nie figuruje w rejestrze zabytków.

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA

WOJSKOWEGO W OLSZTYNIE WOJSKOWEGO W OLSZTYNIE

ul. Artyleryjska 3b 10-127 Olsztyn http: //www.amw.com.pl e-mail: marketing.olsztyn@.amw.com.pl

(2)

Zespół tzw. „Czerwonych Koszar w całości został ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

Dla zagospodarowania zespołu „Czerwonych Koszar” zostały opracowane wstępne wytyczne konserwatorskie.

I. Działka zabudowana nr 9/39 o pow. 0,7338 ha wraz z udziałem ½ w działce nr 9/40 (droga) o pow.

0,0503 ha i udziałem 1/13 w działce nr 9/46 (droga) o pow. 0,5638 ha.

Na działce znajdują:

− budynek nr 35 (magazyn) o pow. użytkowej 905,32 m2, parterowy, niepodpiwniczony, murowany, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o.;

− budynek nr 36 (magazyn) o pow. użytkowej 635,01 m2, parterowy, niepodpiwniczony, murowany, wyposażony w instalację elektryczną;

− słup oświetleniowy z oprawami;

− boksy murowane na materiały sypkie (5 sztuk);

− garaż blaszany (o konstrukcji szkieletowej z kątowników i poszyciu z blachy falistej);

− utwardzone nawierzchnie: kamienna kostka brukowa i kostka betonowa „trylinka”.

Teren ogrodzony.

Cena nieruchomości – 780 000 zł

(słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).

II. Działka nr 9/41 o powierzchni 0,6440 ha, wraz z udziałem ½ w działce nr 9/40 (droga) o pow. 0,0503 ha i udziałem 1/13 w działce nr 9/46 (droga) o pow. 0,5638 ha.

Na działce znajdują się:

− budynek nr 44 (szkoleniowy) o pow. użytkowej 1150,84 m2, parterowy, niepodpiwniczony, murowany, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, c.o.,

− budynek nr 79 (szkoleniowy) o pow. użytkowej 37,28 m2, parterowy, niepodpiwniczony, murowany pokryty eternitem;

− zbiornik przeciwpożarowy – żelbetowy o pojemności 990 m3

− utwardzone nawierzchnie z betonowych płyt drogowych oraz chodniki z płytek betonowych;

− niskie murki;

− słupy oświetleniowe z oprawami.

Teren częściowo ogrodzony.

Cena nieruchomości – 605 000 zł (słownie: sześćset pięć tysięcy złotych).

III. Działka zabudowana nr 9/42 o pow. 1,2008 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 9/46 (droga) o pow.

0,5638 ha.

Na działce znajdują się:

− budynek nr 39 (warsztat) o powierzchni użytkowej 689,69 m2, w zwartej zabudowie z budynkiem sąsiednim – nr 40, dwubryłowy, parterowy, niepodpiwniczony, murowany, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o.;

w budynku znajdują się urządzenia stacji kontroli pojazdów, tj.: urządzenie bębnowe do samochodów, urządzenie do wymuszania szarpnięć kół, urządzenie uniwersalne rolkowe hamulcowe, drukarka i inny osprzęt informatyczny do obsługi stacji;

− budynek nr 40 (warsztat) o powierzchni użytkowej 1 775,53 m2 (w tym pow. uż.: parteru – 1 210,24 m2, poddasza użytkowego – 198,43 m2, poddasza (strychu) – 366,86 m2), w zwartej zabudowie z budynkiem sąsiednim (nr 39), wielobryłowy, niepodpiwniczony, parterowy z częściowo użytkowym poddaszem, murowany, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, c. o.;

− słupy oświetleniowe z oprawami;

− komin przy kotłowni w budynku nr 39;

− utwardzone nawierzchnie: betonowe płyty drogowe, kostka „trylinka” i „polbruk” oraz asfalt.

Teren częściowo ogrodzony. Na działce występuje ogrodzenie wewnętrzne.

Cena nieruchomości – 1 165 000 zł

(słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

(3)

IV. Działka zabudowana nr 9/43 o pow. 0,8044 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 9/46 (droga) o pow.

0,5638 ha.

Na działce znajdują się:

− budynek nr 45 (warsztat) o powierzchni użytkowej 338,41 m2, parterowy, niepodpiwniczony, murowany, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, c.o.;

− budynek nr 46 (warsztat) o powierzchni użytkowej 416,46 m2 (w tym pow. uż.: parteru – 334,00 m2 i I piętro – 82,46 m2), w zwartej zabudowie, z jedną ścianą wspólną z budynkiem sąsiednim (nr 56), niepodpiwniczony, trzybryłowy (dwie bryły - parterowe i jedna – dwukondygnacyjna), murowany, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o.;

− budynek nr 56 (techniczno-usługowy) o powierzchni użytkowej 93,59 m2, parterowy, w zwartej zabudowie, z jedną ścianą wspólną z budynkiem sąsiednim (nr 46), murowany, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o.;

− budynek nr 48 (warsztat) o powierzchni użytkowej 791,92 m2 (w tym pow. uż.: parteru – 423,00 m2, poddasza (strychu) - 368,92 m2), niepodpiwniczony, dwubryłowy, murowany, wyposażony w instalacje:

elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o.;

− budynek nr 49 (magazyn) o powierzchni użytkowej 196,86 m2 (w tym pow. uż.: parteru – 90,80 m2, I piętra – 80,81 m2, poddasza (strychu) – 25,25m2), niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, murowany, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o.;

− słupy oświetleniowe z oprawami;

− wiata z murowanym z kanałem naprawy samochodów przy bud. nr 49;

− fontanna murowana;

− maszt antenowy z kratą stalową przy bud. nr 56;

− utwardzone nawierzchnie asfaltowe.

Teren częściowo ogrodzony.

Cena nieruchomości – 765 000 zł

(słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

V. Działka zabudowana nr 9/44 o pow. 0,7155 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 9/46 (droga) o pow.

0,5638 ha.

Na działce znajdują się:

− budynek nr 54 (biurowy) o powierzchni użytkowej 235,90 m2 (w tym pow. uż.: piwnic – 47,36 m2, parteru – 95,45 m2, I piętra – 77,15 m2, poddasza (strychu) – 15,94 m2), parterowy, podpiwniczony całkowicie, dwukondygnacyjny z nieużytkowym poddaszem, murowany, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, c. o.;

budynek nr 5 (hydrofornia) o powierzchni użytkowej 98,05 m2, parterowy, niepodpiwniczony, murowany, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną;

słupy oświetleniowe z oprawami;

murowane boksy na materiały sypkie;

obiekt budowlany nr 21 (zbiornik) o powierzchni użytkowej 0 m2 i kubaturze 100 m3; ujęcie wody – studnia wiercona;

utwardzone nawierzchnie: płyty betonowe oraz chodniki z betonowych płytek chodnikowych.

Teren częściowo ogrodzony. Na działce występują ogrodzenia wewnętrzne.

Cena nieruchomości – 395 000 zł

(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

VI. Działka zabudowana nr 9/45 o pow. 0,8160 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 9/46 (droga) o pow.

0,5638 ha.

Na działce znajdują się:

− budynek nr 47 (stacja benzynowa) o powierzchni użytkowej 13,09 m2, parterowy, murowany, wyposażony w instalację elektryczną;

− budynek nr 68 (MPS) o powierzchni użytkowej 141,72 m2, parterowy, murowany kryty ziemią;

− budynek nr 75 (magazyn) o powierzchni użytkowej 331,88 m2, parterowy (częściowo poniżej gruntu), murowany kryty ziemią, wyposażony w instalację elektryczną;

− obiekt budowlany nr 31 (MPS) o powierzchni użytkowej 0 m2 i kubaturze 10 m3;

(4)

− obiekt budowlany nr 34 (MPS) o powierzchni użytkowej 0 m2 i kubaturze 10 m3;

− obiekt budowlany nr 37 (MPS) o powierzchni użytkowej 0 m2 i kubaturze 10 m3;

− obiekt budowlany nr 81 (MPS) o powierzchni użytkowej 0 m2 i kubaturze 10 m3;

− obiekt budowlany nr 82 (MPS) o powierzchni użytkowej 0 m2 i kubaturze 10 m3;

− obiekt budowlany nr 83 (MPS) o powierzchni użytkowej 0 m2 i kubaturze 10 m3;

− obiekt budowlany nr 38 (MPS) o powierzchni użytkowej 0 m2 i kubaturze 15 m3;

− obiekt budowlany nr 84 (MPS) o powierzchni użytkowej 0 m2 i kubaturze 50 m3;

− 4 dystrybutory paliw typu HOC-06-00 przy bud. nr 47;

− słupy oświetleniowe z oprawami;

− utwardzone nawierzchnie: betonowe oraz płyty betonowe drogowe.

 

Teren częściowo ogrodzony. Na działce występują ogrodzenia wewnętrzne.

Cena nieruchomości– 475 000 zł

(słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

VII. Działka zabudowana nr 9/52 o pow. 1,1822 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 9/46 (droga) o pow.

0,5638 ha.

Na działce znajdują się:

− budynek nr 53 (magazyn) o powierzchni użytkowej 89,67 m2, parterowy, murowany, wyposażony w instalację elektryczną;

− budynek nr 59 (garaż) o powierzchni użytkowej 959,88 m2, parterowy, murowany, wyposażony w instalację elektryczną;

− budynek nr 60 (garaż) o powierzchni użytkowej 1 092,41 m2, parterowy, murowany, wyposażony w instalację elektryczną;

− słupy oświetleniowe z oprawami;

− utwardzone nawierzchnie: płyty betonowe drogowe, kostka betonowa „trylinka” oraz asfalt.

Teren częściowo ogrodzony. Na działce występują ogrodzenia wewnętrzne.

Cena nieruchomości – 1 125 000 zł

(słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

VIII. Działka zabudowana nr 9/53 o pow. 0,4412 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 9/46 (droga) o pow.

0,5638 ha.

Na działce znajduje się:

− budynek nr 51 (szkoleniowy) o powierzchni użytkowej 707,62 m2, parterowy, murowany, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową , c.o.;

− utwardzone nawierzchnie: płyty betonowe drogowe, kostka betonowa „trylinka” oraz asfalt;

− słup oświetleniowy z oprawami.

Teren nieogrodzony.

Cena nieruchomości – 390 000 zł

(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Do cen sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

– wg stanu prawnego obowiązującego w dniu sprzedaży.

Budynki nie posiadają ustalonych w formie świadectw charakterystyk energetycznych, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1.

pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 z późn. zm.) winny złożyć wniosek o nabycie przedmiotowej

nieruchomości do dnia 14 kwietnia 2015 roku na adres Oddziału Terenowego Agencji Mienia

Wojskowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3b, 10-127 Olsztyn.

(5)

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji

Mienia Wojskowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3b, pok. 107, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7

30

do 15

30

, lub telefonicznie pod numerem (89) 535-38-48 wew. 13, 17

i 18.

Niniejszy wykaz został wywieszony w dniach od 3 marca 2015 roku do 24 marca 2015 roku na tablicach ogłoszeń: Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie, Urzędu Miejskiego w Ostródzie i Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz zamieszczony na stronach internetowych Agencji Mienia Wojskowego www.amw.com.pl

Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w Gazecie Wyborczej Olsztyn w dniu

3 marca 2015 roku.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Na podstawie art. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący

zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu gminy Lomianki, w szczegolnosci poprzez poszukiwanie nowych wlascicieli dla zwierz'tt oraz wprowadzaniu mechanizmow finansowych

Rozdział 1. Uchwala się zmianę fragmentu obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Elbląskiego Parku Technologicznego – Modrzewina Południe

4) szczegółowe działania w zakresie infrastruktury technicznej powinny być określone na podstawie projektów budowlanych dla poszczególnych przedsięwzięć

Zwiększa się przychody budżetu gminy Wadowice Górne z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 359

Osoby , o których mowa w ust 2 nie mogą ubiegać się o przydział lokalu w sytuacji gdy po opuszczeniu tego lokalu były najemca zamieszkał na podstawie tytułu prawnego na terenie

2) programie – należy przez to rozumieć „Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cybinka na

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę gminy do określania w drodze