Diety radnych,,na bogato'' Uchwalili sobie diety œrednio o 80% wy sze, ni do tej pory

15  Download (0)

Pełen tekst

(1)

BARANÓW BARANÓW

Bud¿et im siê zwiêkszy³ o 1,5 miliona z³otych

Bez funduszu so³eckiego, ale z nagrodami

OSTRZESZÓW OSTRZESZÓW wtorek 1 lutego 2022r.

cena 2 z³(w tym 8% VAT)

nr

5

(979) ISSN 1644-0498 INDEKS 372188 redakcja@pulstygodnia.pl

www.pulstygodnia.pl

BO MYŒMY Z£U WYDALI BÓJ

REKLAMA

str. 5

str. 11

A¿ 86 zdarzeñ zwi¹zanych g³ównie z wichur¹ ,,Nadia’’ odnotowali w miniony weekend stra¿acy z terenu

powiatu ostrzeszowskiego i kêpiñskiego.

str. 3 i 7

Diety radnych ,,na bogato''

Uchwalili sobie diety œrednio o 80% wy¿sze, ni¿ do tej pory

KRASZEWICE KRASZEWICE

Po¿ar

w kamienicy w centrum miasta

Stali w oknie, ogieñ odci¹³ im drogê ewakuacji

KÊPNO KÊPNO

Radni

o priorytetach inwestycyjnych i szpitalu

str. 6

str. 8

OSTRZESZÓW OSTRZESZÓW

Szpital przed 5 fal¹

Z uwagi na wyj¹tkowo trudn¹ sytuacjê epidemiczn¹, spowodowan¹ wirusem Sars-Cov-2, odwiedziny w ostrzeszowskim szpitalu zosta³y wstrzymane.

str. 3

(2)

REKLAMA

Twój Puls Tygodnia

wtorek - 1 lutego 2022 r.

CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW

2

Jak zwykle szczodrzy

Oko³o 80 tys. z³ z samych puszek zebra³ w tym roku sztab Wielkiej Orkiestry Œwi¹- tecznej Pomocy w Ostrzeszo- wie. O sukcesie mog¹ te¿

mówiæ w Kobylej Górze, sk¹d na konto Orkiestry po- p³ynê³o nie mniej, ni¿ 90 tys. z³.

Na orkiestrowej scenie zaœpiewa³ Felicjan Andrzej- czak, o muzyczne doznania zadba³y te¿ przedszkolaki, zespo³y: Joy Friends, Side Of Mind, Gara¿owy Raj oraz Boscy.

Na licytacje ostrzeszowski sztab WOŒP wystawi³ m.in.

obrazy autorstwa Szymona Chwalisza i Sylwii Wrzesiñ- skiej, wylicytowaæ mo¿na tez by³o dzieñ z grup¹ po- szukiwaczy oraz zestaw (Konstytucja RP z autogra- fem Adama Bodnara + za-

proszenie do Senatu RP wraz z obiadem + kubek z limitowanej serii firmowa- nej przez Senat RP) przygo- towany przez senator Ewê Mateck¹, dzieñ z dziekanem dr in¿. Paw³em Krowickim, kawê z pos³em Jaros³awem Urbaniekiem , popo³udnie w pasiece, ksi¹¿kê ,,Wybór’’

z autografem oraz vouchery i produkty od lokalnych przedsiêbiorców.

Sztab WOŒP w Czajowie

zebra³ 14.496 z³. W Krasze- wicach dziêki kweœcie, licy- tacjom i turniejowi uda³o siê zgromadziæ 12.513,63 z³. Na ulice miasta i oko- licznych miejscowoœci wy- szli te¿ tego dnia harcerze z Grabowa.

Nie mniej, ni¿ 90 tys. z³ zebra³ w tym roku sztab WOŒP w Kobylej Górze.

Zaczêli jak zwykle z rozma- chem, organizuj¹c w pi¹tek orkiestrowy wieczorek ta-

neczny, sprzedawali ciasto, zorganizowali spacer nad zalewem…

W niedzielê w Kobylej Gó- rze zorganizowano zbiórkê krwi, by³a te¿ licytacja or- kiestrowych gad¿etów. Na

scenie oklaskiwaæ mo¿na by³o ma³ych i tych du¿ych artystów, wœród nich za-

prezentowali siê zespó³ Ni- cram i Aleksander Marti-

nez. RED

Pali³a siê brama stodo³y

W miniony wtorek kilka- naœcie minut po pó³nocy dy¿urny Stanowiska Kie- rowania Komendy Powia- towej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Ostrzeszowie otrzyma³ zg³oszenie o po-

¿arze stodo³y w Tokarze- wie.

Do zdarzenia zosta³y za- dysponowane dwa zastêpy

JRG Ostrzeszów, dwa za- stêp OSP Doruchów i po jednym zastêpie OSP Gra- bów n/Prosn¹ i OSP Bu- kownica.- Po przybyciu na miejsce zdarzenia, stra¿acy zastali pal¹c¹ siê bramê tej-

¿e stodo³y - informuje asp.

Albert Warszawski z KP PSP w Ostrzeszowie. - Po podaniu pr¹du gaœniczego

po¿ar zosta³ ugaszony, na- stêpnie przy u¿yciu kamery termowizyjnej obiekt stodo-

³y zosta³ sprawdzony pod wzglêdem innych zarzewi ognia.

Mieszkañcy posesji podjêli próbê samodzielnego gasze- nia po¿aru do momentu przybycia jednostek ochrony przeciwpo¿arowych. RED TOKARZEW

TOKARZEW KRASZEWICE

KRASZEWICE

GRABÓW

GRABÓW OSTRZESZÓWOSTRZESZÓW

OSTRZESZÓW OSTRZESZÓW

OSTRZESZÓW OSTRZESZÓW

Fot. Micha³ Kaleta

Fot. PSP Ostrzeszów

OSTRZESZÓW OSTRZESZÓW

(3)

Z uwagi na wyj¹tkowo trudn¹ sytuacjê epide- miczn¹, spowodowan¹ wirusem Sars-Cov-2, od- wiedziny w ostrzeszow- skim szpitalu zosta³y wstrzymane od 24 stycz- nia do odwo³ania.

Odwiedziny w oddziale le- cz¹cym pacjentów chorych na COVID-19 s¹ obecnie niemo¿liwe. - W wyj¹tko- wych sytuacjach (stany ter- minalne, d³ugotrwa³e poby- ty, z³e rokowania) kierowni- cy mog¹ w trybie indywidu- alnym podj¹æ decyzjê o mo¿liwoœci odwiedzin z zaleceniem G³ównego In-

spektora Sanitarnego - pod- kreœla dyrektor ds. medycz- nych Jaros³aw Iwaszkie- wicz, który zaznacza, ¿e za- dbano o mo¿liwoœæ dostar- czania hospitalizowanym pacjentom potrzebnych rze- czy - s¹ one zostawiane przy wejœciu C, a nastêpnie przekazywane chorym.

Kierownictwo OCZ podjê³o tak¿e decyzjê o zamkniêciu wejœæ do gmachu szpitala (poza wejœciem g³ównym na Izbê przyjêæ i wejœciem C).

O przestrzeganie zakazu wstêpu do szpitala, w trosce o pacjentów oraz ich bli- skich, dba firma ochroniar-

ska. W nocy do szpitala wejœæ mo¿na tylko za po- œrednictwem domofonu.

Od 5 listopada ostrze- szowski szpital dysponuje 51 ³ó¿kami COVID-owymi, w tym 5 respiratorowymi.

Od tego czasu szpital przy- j¹³ oko³o 300 pacjentów chorych na COVID-19; 85 osób zmar³o. Kierownictwo szpitala liczy siê z tym, ¿e liczbê ³ó¿ek COVID-owych trzeba bêdzie zwiêkszyæ.

Aktualnie ob³o¿enie od- dzia³u nie przekracza 50%

(28 stycznia na oddziale by-

³o 20 pacjentów; zajête by³o jedno ³ó¿ko respiratorowe),

jest wiêc nadzieja, ¿e w naj- bli¿szym czasie nie bêdzie koniecznoœci zwiêkszenia

³ó¿ek covidowych. Gdyby jednak 5 fala znacznie przy- bra³a na sile, najpewniej w Ostrzeszowie bêdzie trze- ba zabezpieczyæ w sumie ok. 80 ³ó¿ek dla pacjentów covidowych, co musia³oby siê odbyæ kosztem zawie- szenia oddzia³u chirurgicz- nego lub internistycznego.

Aktualna sytuacja Ostrze- szowskiego Centrum Zdro- wia by³a tematem ostatnie- go posiedzenia Zarz¹du Po- wiatu; Starosta Ostrze- szowski jest w sta³ym kon- takcie z prezes OCZ oraz Wielkopolskim Oddzia³em Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

RED

Szpital przed 5 fal¹

Twój Puls Tygodnia

wtorek - 1 lutego 2022 r.

CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW 3

K RONIKA P OLICYJNA

Zdarzenie

na skrzy¿owaniu

BUKOWNICA Do zdarzenia drogowego z udzia³em trzech pojazdów dosz³o w miniony pi¹tek w Bukowni- cy. Jak siê okaza³o, jeden z uczestników znajdowa³ siê w stanie po spo¿yciu alkoholu.

Do zdarzenia dosz³o 28 stycznia o godz. 14.20 na dro- dze wojewódzkiej W449 w Bukownicy.

- Skierowani na miejsce policjanci ustalili, ¿e kieruj¹cy volkswagenem 34-letni mieszkaniec gm. Ostrzeszów, w wyniku nieprawid³owo wykonywanego manewru skrê- tu w lewo doprowadzi³ do zderzenia z kia, którym kiero- wa³ 30-letni mieszkaniec Ostrzeszowa - mówi st. asp.

Magdalena Hañdziuk, rzecznik prasowy KPP w Ostrze- szowie. Si³a uderzenia by³a tak du¿a, ¿e volkswagen prze- mieœci³ siê i uszkodzi³ volkswagena tiguana, którym kie- rowa³ 40-letni mieszkaniec gm. Grabów nad Prosn¹.

- Kieruj¹cy kia zosta³ przewieziony do szpitala w Ostrzeszowie, gdzie zosta³ poddany kontroli stanu trzeŸwoœci z wynikiem 0,3 promila alkoholu - mówi rzecznik. - Mê¿czyzna odniós³ obra¿enia poni¿ej dni siedmiu. Pozostali uczestnicy zdarzenia byli trzeŸwi.

Na sprawcê kolizji funkcjonariusze na³o¿yli mandat w wysokoœci 2 tys. z³, natomiast wobec kieruj¹cego kia skierowany zostanie wniosek o ukaranie do s¹du, za- trzymano mu te¿ prawo jazdy.

Uderzy³ w znak i uciek³

MIKSTAT 25 stycz- nia ok. godz. 23.10 dy¿urny ostrzeszow- skiej komendy policji otrzyma³ zg³oszenie dotycz¹ce zdarzenia drogowego, do które- go dosz³o na ul. Cho- pina w Mikstacie.

Z relacji zg³aszaj¹ce- go wynika³o, ¿e kieru- j¹cy pojazdem o po- cz¹tkowych nume- rach rejestracyjnych DOL uderzy³ w znak drogowy, który prze- wracaj¹c siê uszkodzi³ fasadê budynku oraz rynnê i dach, a na- stêpnie oddali³ siê z miejsca zdarzenia.

Na ustalenie sprawcy nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. Na- stêpnego dnia do Komendy Powiatowej Policji w Ostrze- szowie zg³osi³ siê 26-letni mieszkaniec gm. Ostrzeszów, który poinformowa³, ¿e to on uszkodzi³ znak drogowy, co potwierdzi³y równie¿ uszkodzenia na volkswagenie, którym wówczas kierowa³.

Na sprawcê na³o¿ono mandat karny w kwocie 2.000 z³.

Weekendowi nietrzeŸwi

Dwóch nietrzeŸwych kieruj¹cych ujawnili w miniony weekend policjanci z ostrzeszowskiej komendy. Jeden z nich mia³ do¿ywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

TORZENIEC 29 stycznia o godzinie 8.50 na drodze wojewódzkiej W450 w Torzeñcu policjanci zatrzymali kieruj¹cego fiatem 50-letniego mieszkañca Doruchowa.

By³ pijany, w wydychanym powietrzu mia³ 1,7 promila alkoholu.

OSTRZESZÓW W minion¹ niedzielê o godz. 11.40 na ul. Grzybowej w Ostrzeszowie policjanci zatrzymali kieruj¹cego seatem 43-letniego mieszkañca gm. Kobyla Góra, który w wydychanym powietrzu mia³ 2,4 promila alkoholu. Ponadto mê¿czyzna posiada³ do¿ywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

RED

Uszkodzone dachy, powalone drzewa…

OFERTY PRACY

Fabryka Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o.

ul. Powstañców Wlkp. 13, 63-500 Ostrzeszów, www.fcbceramika.pl,

Fabryka Ceramiki Budowlanej jest wiod¹c¹ mark¹ ceramicznych akcesoriów dachowych, które znajduj¹ zastosowanie na po³aciach dachowych z dachówkami ceramicznymi producentów o zasiêgu globalnym.

Firma charakteryzuje siê elastycznoœci¹ produkcji i wykonawstwem ceramiki na potrzeby renowacji zabytków.

Aktualnie w zwi¹zku z dynamicznym rozwojem dzia³alnoœci poszukuje kandydatów na stanowiska:

ELEKTRYK, MECHANIK, PRACOWNIK PRZY PRODUKCJI DACHÓWKI CERAMICZNEJ,

FORMOWACZ WYROBÓW CERAMICZNYCH, PAKOWACZ WYROBÓW GOTOWYCH, OPERATOR WÓZKA WID£OWEGO, PALACZ PIECA DO WYPA£U CERAMIKI, OPERATOR MASZYN

miejsce pracy: Ostrzeszów, ul. Koœciuszki 23 oraz Powstañców Wlkp. 13.

Osoby zainteresowane prosimy o przysy³anie CV drog¹ mailow¹ na adres: rekrutacja@fcbceramika.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerami: 62 732 34 52 lub 62 732 34 53

51 wyjazdów zwi¹zanych z usuwaniem skutków sza- lej¹cej w minion¹ sobotê i niedzielê wichury odno- towali stra¿acy z terenu powiatu ostrzeszowskiego.

M.in. w Czajowie, KuŸni- kach, Kraszewicach, M¹- koszycach, Grabowie nad Prosn¹, Przedborowie, Marcinkach, Komorowie, Bukownicy i Mielcuchach trzeba by³o usuwaæ powa- lone na drogi drzewa.

W Jeleniach wiatr uszkodzi³ dwa dachy na budynkach mieszkalnych, w Ostrzeszo- wie na ul. Leœnej zerwa³ brezentowy dach z namio- tu magazynowego, a na ul.

Piastowskiej uszkodzi³ dach na jednym z bloków.

W Koch³owach uszkodzone zosta³y zamontowane na budynku mieszkalnym pa- nele fotowoltaiczne, w Ka- liszkowicach Kaliskich, po- dobnie jak na ul. Stawowej w Ostrzeszowie, wiatr zniszczy³ konstrukcjê gara-

¿u blaszanego. W Torzeñcu uszkodzony zosta³ dach

budynku gospodarczego.

- W Ostrzeszowie na ulicy Kaliskiej uszkodzony zosta³ samochód - mówi m³. bryg.

Tomasz Jab³oñski, dowód- cza JRG PSP w Ostrzeszo- wie. - W Zalesiu wskutek wichury uszkodzona zosta-

³a lampa solarna. W Ostrze- szowie na ul. Sikorskiego

wichura zniszczy³a opierze- nie budynku mieszkalnego.

£¹cznie w dzia³aniach udzia³ bra³o 58 zastêpów PSP i OSP, w sumie 298 stra¿aków. W wyniku tych zdarzeñ nikt nie ucierpia³, a straty materialne wynio- s³y oko³o 42 tys. z³.

RED

Fot. KPP Ostrzeszów

Fot. KPP Ostrzeszów

Fot. OSP/PSP Ostrzeszów

(4)

REKLAMA

Twój Puls Tygodnia

wtorek - 1 lutego 2022 r.

CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW

4

Mikstaccy seniorzy œwiêtowali tegoroczny Dzieñ Babci i Dziadka w swoim gronie w Klubie Senior Plus. By³o wspólne œpiewanie pieœni biesiad- nych, smako³yki na sto-

³ach i co najwa¿niejsze, œwietna atmosfera.

Obok Miêdzynarodowego Dnia Kobiet Dzieñ Babci i Dziadka to najbardziej sympatyczne i wzruszaj¹- ce œwiêto przypominaj¹ce z jednej strony o niezwy- k³ych relacjach emocjonal-

nych miêdzy najstarszym i najm³odszym pokole- niem, z drugiej stanowi¹ce okazjê do podziêkowañ za trud, jaki seniorzy wk³ada- j¹ w pomoc swoim dzie- ciom w wychowaniu wnu- cz¹t. Bo có¿ zrobi³yby pol- skie rodziny, zabiegane matki i ojcowie bez wspar- cia swoich rodziców, bez

¿yczliwoœci najstarszego pokolenia. A ¿e czasem dziadkowie rozpieszczaj¹ swoje wnuki… od tego te¿

s¹. Bo kto jak nie oni.

W tym roku babcie i dziad- kowie z Mikstatu wziêli udzia³ w œwi¹tecznym spo- tkaniu w dniu 20 stycznia w Klubie Senior Plus, œwietnie siê bawi¹c, kosz- tuj¹c smaczne smako³yki i wspólnie œpiewaj¹c. Mi-

³ym zaskoczeniem by³a wi- zyta Karoliny Chmielew- skiej, kierowniczki MGOPS w Mikstacie, która z³o¿y³a babciom i dziadkom mi³e

¿yczenia oraz wrêczy³a bu- kiet kwiatów i s³odycze.

ET

Gmina defibrylatorami stoi

Z inicjatywy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w M¹ko- szycach w paŸdzierniku na sali wiejskiej zainstalowa- ny zosta³ pierwszy w gmi- nie defibrylator zewnêtrz- ny AED. W œlad za nim po- jawi³y siê kolejne.

Druhowie z M¹koszyc nie kryj¹ zadowolenia i dziêkuj¹ sponsorom, dziêki którym ju¿ 3 miesi¹ce temu ziœci³y siê ich ambitne plany. - Pra- gniemy serdecznie podziêko- waæ darczyñcom i sponso- rom za ¿yczliwoœæ, bezintere- sown¹ pomoc i wsparcie fi- nansowe, które przyczyni³y siê do zakupienia zewnêtrz- nego defibrylatora (AED).

Bez Pañstwa pomocy nie uda³oby nam siê osi¹gn¹æ zamierzonego celu - wyzna- j¹.Najpewniej inicjatywê dru- hów z M¹koszyc wzi¹³ sobie

do serca wójt Kobylej Góry i sprawi³, ¿e w nied³ugim cza- sie na terenie gminy pojawi-

³y siê kolejne ogólnodostêp- ne defibrylatory.10 stycznia wójt Wies³aw Berski oraz przedstawiciele Rady Rodzi- ców: Anna Grzesiak i Agata Kaliciak przekazali na rêce dyrektor Szko³y Podstawowej w Kobylej Górze Joanny Cia- chery-Radu³y - urz¹dzenia AED do udzielania pierwszej pomocy. Ró¿norodne akcje podjête przez Radê Rodziców pozwoli³y zgromadziæ na ten cel kwotê 4.132,73 z³, kolej- ne 3 tysi¹ce do³o¿ono z bu- d¿etu gminy. Dzieñ póŸniej - dziêki uprzejmoœci Damiana Nó¿ki - defibrylator zosta³ za- montowany przy wejœciu do szko³y, a uczniowie i na- uczyciele zostan¹ przeszko- leni, w jakich sytuacjach i w jaki sposób urz¹dzenie

AED mo¿e byæ wykorzysty- wane do ratowania ¿ycia. Ta- kie urz¹dzenie pojawi³o siê równie¿ w budynku Urzêdu Gminy.

Wczeœniej defibrylatory, które s³u¿¹ do pobudzenia akcji serca przez wywo³anie elektrowstrz¹sów zamonto- wane zosta³y na budynku OSP w Kobylej Górze i na terenie Szko³y Podstawowej w Parzynowie. Ich zakup sfinansowa³y panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Pa- rzynowa i Marcinek. Pie- ni¹dze pochodz¹ ze zbiórki przeprowadzonej podczas festynu promuj¹cego szcze- pienia na COVID-19. Koszt jednego urz¹dzenia to 7 tys.

z³. Zakup koordynowa³ Ad- rian Kwikert, naczelnik Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Kobylej Górze.

RED

Dzieñ babci i dziadka

MIKST MIKSTAATT

KOBYLA GÓRA KOBYLA GÓRA

Autobusem do Ostrowa

Samorz¹d mikstacki po- zyska³ z Funduszu Rozwo- ju Przewozów Autobuso- wych ponad 100 tysiêcy z³ na utrzymanie publicz- nego transportu na terenie miasta i gminy Mikstat.

Skorzystaj¹ na tym przede wszystkim uczniowie doje¿- d¿aj¹cy do szko³y w Ostro- wie Wielkopolskim.

Funduszu Rozwoju Prze- wozów Autobusowych jest pañstwowym funduszem ce- lowym o charakterze u¿y- tecznoœci publicznej. Jego

dysponentem jest minister do spraw transportu, a ob- s³ugê prowadzi Bank Gospo- darstwa Krajowego. Z FRPA dofinansowywane s¹ lokal- ne po³¹czenia autobusowe, dziêki czemu mieszkañcy, przede wszystkim z mniej- szych miejscowoœci, mog¹ dotrzeæ œrodkami transpor- tu publicznego do pracy, szkó³, placówek zdrowia i in- stytucji kultury.

W czwartek, 20 stycznia br.

burmistrz Henryk Zieliñski oraz skarbnik Teresa Micha-

lak, w imieniu samorz¹du mikstackiego podpisali z Mi- cha³em Zieliñskim, wojewod¹ wielkopolskim w obecnoœci pose³ Katarzyny Sójki umowê o dofinansowaniu w wysoko- œci 101.012 z³ z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobu- sowych organizacji transpor- tu publicznego na obszarze naszej gminy. Dziêki temu mieszkañcy miasta i gminy Mikstat bêd¹ mogli korzystaæ w 2022 r. z po³¹czeñ autobu- sowych w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego. PK MIKST

MIKSTAATT

£ukasz Ma³olepszy zo- sta³ nowym przewodni- cz¹cym Zarz¹du Dziel- nicy nr 4 w Ostrzeszo- wie.27 stycznia mieszkañcy dokonali wyboru Rady oraz Zarz¹du Dzielnicy nr 4 w Ostrzeszowie. Dzielnica - obejmuj¹ca pó³nocn¹ oraz wschodni¹ czêœæ Ostrze- szowa - jest pod wzglêdem powierzchni najwiêksz¹ dzielnic¹ w mieœcie. Zosta-

³a utworzona na mocy uchwa³y Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 li- stopada 2021 roku. Jej ob- szar - z niewielkimi korek- tami - tworz¹ funkcjonuj¹-

ce wczeœniej Dzielnica nr 4 i nr 5.

Doœæ licznie zgromadzeni mieszkañcy wys³uchali sprawozdañ dotychczaso- wych przewodnicz¹cych Dzielnicy nr 4 - Mieczys³a- wa M¹drego i nr 5 - Jana Góry z prac w minionej ka- dencji, a nastêpnie w wy- niku g³osowania wybrano nowe w³adze dzielnicy. Obo- wi¹zki przewodnicz¹cego Zarz¹du Dzielnicy powie- rzono £ukaszowi Ma³olep- szemu.

ZARZ¥D I RADA DZIELNICY NR 4

£ukasz Ma³olepszy - prze-

wodnicz¹cy zarz¹du, Mar- cin Ambroziak - cz³onek zarz¹du, Karol Ciachera - cz³onek zarz¹du, Grzegorz Dybalski - cz³onek zarz¹- du, Krzysztof Tobjañski - cz³onek zarz¹du, Piotr Ba- cik - cz³onek rady, Marek Czwordon - cz³onek rady, Zbigniew Jarczak - cz³onek rady, Aleksander Józefiak - cz³onek rady, Robert Ki- nastowski - cz³onek rady, Jakub Kolarski - cz³onek rady, Krzysztof Krawiec - cz³onek rady, Mieczys³aw M¹dry - cz³onek rady, Ja- cek Otwiaska - cz³onek ra- dy, Ireneusz Wo³och - cz³o-

nek rady. UMiG

Nowe w³adze Dzielnicy nr 4

(5)

Twój Puls Tygodnia

wtorek - 1 lutego 2022 r.

CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW 5

Œrednio o 80 procent wzro- sn¹ od 1 lutego diety kra- szewickich radnych. W ska- li roku z bud¿etu gminy trze- ba bêdzie do³o¿yæ na ten cel coœ oko³o 75-80 tysiêcy, co w sumie daje blisko 180 tysiêcy z³. - Jest to czas, w którym musimy oszczê- dzaæ, a nie rozrzucaæ siê na prawo i lewo - oponowa³ radny Karol Golanowski.

Wiêkszoœæ by³a jednak in- nego zdania.

Co ciekawe, na ostatniej sesji procedowane by³y dwa, ró¿ni¹ce siê zasadniczo pro- jekty uchwa³ w sprawie ustalenia wysokoœci diet oraz zwrotu kosztów podró-

¿y s³u¿bowych dla radnych.

Pierwszy, ,,na bogato’’, przy- gotowa³a komisja rozwoju gospodarczego i bud¿etu Rady Gminy. Drugi, bar- dziej oszczêdny dla bud¿etu - opozycyjny Klub Radnych ,,Razem dla Gminy Krasze- wice’’.

DOTYCHCZAS BY£O TAK

Dotychczas (od 2019 r.) by-

³o tak, ¿e szeregowy radny za udzia³ w sesji czy komisji dostawa³ 200 z³. Przyjmuj¹c,

¿e radny jest cz³onkiem jed- nej komisji, i ¿e ka¿dego miesi¹ca mamy jedno posie- dzenie komisji i jedn¹ sesjê - za udzia³ w nich dostawa³ wiêc co miesi¹c dietê w wy- sokoœci 400 z³. Je¿eli by³ cz³onkiem dwóch komisji - by³o to 600 z³. Uœredniaj¹c (bior¹c pod uwagê, ¿e zazwy- czaj w lipcu takich posie- dzeñ nie ma, ale np. zdarzyæ siê mo¿e, ¿e trzeba zwo³aæ jak¹œ dodatkow¹ sesjê, i ¿e czêœæ radnych pracuje w dwóch komisjach, dolicza- j¹c do tego zrycza³towane diety przewodnicz¹cego rady i jego zastêpcy) - jak dot¹d na diety trzeba by³o zabez- pieczyæ w bud¿ecie gminy ok. 100 tys. z³.

TERAZ MA BYÆ TAK Kiedy przewodnicz¹cy ko- misji rozwoju gospodarcze- go i bud¿etu Sylwester Go³- dyn odczyta³ projekt uchwa-

³y w tej sprawie, o g³os po- prosi³ wystêpuj¹cy w imie- niu Klubu Radnych ,,Razem dla Gminy Kraszewice’’ Ka- rol Golanowski, który prze- konywa³, ¿e zaproponowane przez komisjê bud¿etow¹ stawki diet s¹ stanowczo za wysokie i zachêci³ Radê do refleksji.

- W ostatnich latach w naszej gminie dzia³o siê wiele. D³ugie odcinki dróg, przedszkole wraz ze ¿³ob- kiem i szereg innych inwe- stycji. Niestety nic nie jest za darmo - nie ukrywa³.

- Po zrealizowaniu drogi na ulicy Kaliskiej niewiele za- braknie, aby zad³u¿enie na- szej kochanej gminy siê- gnê³o historycznej kwoty 10 mln z³. Jest to czas, w któ-

rym musimy oszczêdzaæ, a nie rozrzucaæ siê na pra- wo i lewo - przekonywa³ radny.

CZYLI ILE?

So³tys Jan Kêdzia chcia³ wiedzieæ, jak zapisane w pro- jekcie uchwa³y w procentach diety (17% wysokoœci diety maksymalnej wynikaj¹cej z rozporz¹dzenia Rady Mi- nistrów z 27.10.2021 r.

w sprawie maksymalnej wy- sokoœci diet przys³uguj¹- cych radnemu gminy, która w przypadku gminy do 15 tys. mieszkañców wynosi obecnie 2.147,30 z³) maj¹ prze³o¿enie na z³otówki.

Okaza³o siê, ¿e za udzia³ w ka¿dym posiedzeniu szere- gowy radny bêdzie otrzymy- wa³ 365,04 z³. Sta³a zrycza³- towana dieta dla przewodni- cz¹cego Rady ma wynosiæ 1610 z³ (75% diety maksy- malnej), wiceprzewodnicz¹- ca rady dostanie 1181 z³ (55%), a ka¿dy przewodni- cz¹cy komisji za przewodnic- two jej posiedzeniu - dodat- kowo107 z³.

Uœredniaj¹c, jeœli szere- gowy radny jest cz³onkiem jednej komisji - mo¿e liczyæ na miesiêczn¹ dietê w wy- sokoœci ok. 730 z³. Jeœli pracuje w dwóch komi- sjach - na jego konto po- winno wp³yn¹æ z tego tytu-

³u ok. 1095 z³.

WIÊKSZOŒÆ ZA Projekt, poddany pod g³o- sowanie, uzyska³ poparcie 8 radnych (M. Broniecka, A. Chowañski, S. Go³dyn, P. Ilski, J. Wabnik, J. Ma- miak, J. Wojtaszek, S. Zdych).

Przeciw zag³osowa³ jedynie Karol Golanowski. Czworo radnych (M. Cichosz, S. Ko- lenda J. £uszczek, D. Pyr- giel) wstrzyma³o siê od g³o- su. Na sesji nieobecni byli radni Jan Pucha³a i Jan Wojtaszek z klubu ,,Razem dla Gminy Kraszewice’’.

A ¿e dieta radnego zapi- sana zosta³a w uchwale nie w z³otówkach, ale w pro- centach - wynika z tego, ¿e ka¿dego roku, bez koniecz- noœci podejmowania nowej uchwa³y, w zale¿noœci od okreœlonej przez rz¹d diety maksymalnej mo¿e ona byæ waloryzowana, pod-

czas gdy dotychczas by³o tak, ¿e uchwalona na po- cz¹tku kadencji (w z³otów- kach) kwota nie by³a ju¿ do koñca kadencji zmieniana.

TAK, ALE NIE TYLE Chwilê póŸniej, w imieniu 3/4 Klubu Radnych ,,Ra- zem dla Gminy Kraszewi- ce’’ (pod projektem nie podpisa³ siê radny Jan Ma- miak) alternatywny projekt uchwa³y przedstawi³ Karol Golanowski.

Opozycyjny Klub zapro- ponowa³, aby zrycza³towa- na dieta dla radnego za udzia³ w komisji czy sesji wynosi³a 257,68 z³ (nie 17, a 12% diety maksymalnej).

Przewodnicz¹cy komisji mia³by dostawaæ dodatko- wo 53,68 z³ za prowadzenie obrad. Dla przewodnicz¹- cego Rady zaproponowano dietê na poziomie 1375,95 z³ na miesi¹c, dla wiceprze- wodnicz¹cej - 815,97 z³.

Golanowski zwróci³ uwagê na fakt, ¿e koszt wprowa- dzenia ich propozycji (ok.

138 tys. w skali roku) po- krywa siê z grubsza z pro- pozycj¹, jak¹ przedstawi³ wczeœniej wójt Konrad Ku- œwik (ok. 148 tys.). - Nie wiem, kto jest autorem konkurencyjnego projektu, chyba nie komisja bud¿etu i finansów gminy, poniewa¿

w materia³ach na komisji, które otrzymaliœmy by³y in- ne kwoty - ironizowa³. Przy- jêta na sesji propozycja ko- misji bud¿etowej kosztowaæ bêdzie bud¿et 178 tys. z³.

To o blisko 78 tys. wiêcej, ni¿ dotychczas i ok. 40 tys.

wiêcej, ni¿ proponowa³ Klub ,,Razem dla Gminy Krasze- wice’’.

Przewodnicz¹cy rady Artur Chowañski zwróci³ uwagê,

¿e proponowana przez Klub forma rycza³tu przyjmuje formê pensji dla radnego, która jest wyp³acana co miesi¹c, bez wzglêdu na to czy odbywa siê w tym mie- si¹cu sesja i komisja, czy nie odbywa. Tymczasem przyjêty wczeœniej projekt komisji bud¿etowej wyp³atê diety œciœle uzale¿nia od udzia³u w posiedzeniach.

Radny Daniel Pyrgiel pod- nosi³, ¿e przecie¿ dieta to nic innego, jak ekwiwalent za

utracone zarobki. - Dlatego ja nadal uwa¿am, ¿e powin- na byæ wyp³acana za dane posiedzenie - dowodzi³. (…) - Byæ mo¿e kwota jest za wysoka (...) i trzeba by po- szukaæ kompromisu miêdzy 365,04 a 257,68 z³otych, które wynika z 12% waszej propozycji - zwróci³ siê do Golanowskiego. Tak siê jed- nak nie sta³o.

Za przestawionym przez radnego Golanowskiego projektem uchwa³y opowie- dzia³ siê tylko on. Przeciw by³o 7 radnych (A. Cho-

wañski, S. Go³dyn, P. Ilski, J. Wabnik, J. £uszczek, J. Wojtaszek, S. Zdych). Piê- cioro (M. Broniecka, M. Ci- chosz, S. Kolenda, J. Ma- miak, D. Pyrgiel) wstrzyma-

³o siê od g³osu.

NIE, BO NIE?

W g³osowaniu nie wziêli udzia³u nieobecni na sesji radni Jan Pucha³a i Jan Wojtaszek. Nieobecni, bo - mimo wczeœniejszych, w pe³ni uzasadnionych ape- li radnego Jana Wojtaszka - przewodnicz¹cy rady po raz kolejny nie zdecydowa³ siê, aby z uwagi na bij¹c¹ kolejne rekordy pandemiê i wi¹¿¹ce siê z ni¹ zagro¿e- nia sesja odby³a siê nie w ciasnej salce sesyjnej w Urzêdzie Gminy, ale np.

w remizie OSP czy hali sportowej, albo zdalnie.

Zrozumieæ trudno. JUR W s¹siednim Czajkowie***

za udzia³ w komisji czy se- sji Rady szeregowy radny otrzymywaæ teraz bêdzie ka¿dorazowo dietê w wyso- koœci 300 z³. W Grabowie radny otrzymuje zrycza³to- wan¹ dietê w wysokoœci 900 z³ na miesi¹c.

Uchwalili sobie diety œrednio o 80% wy¿sze, ni¿ do tej pory

Diety radnych ,,na bogato''

OG£OSZENIE

STAROSTA OSTRZESZOWSKI ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów BŒ.6740. 876. 2021.2022.mlm

O b w i e s z c z e n i e

Starosta Ostrzeszowski dzia³aj¹c zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jedn.

tekst Dz.U. z 2022r. poz.176) zawiadamia, ¿e na wniosek pana Micha³a Sucheckiego, dzia³aj¹- cego w imieniu i na rzecz Wójta Gminy Kobyla Góra z dnia 29 listopada 2021 r. (l.dz.33236.2021), po dokonaniu korekty wniosku w dniu 24 stycznia 2022 r. (l.dz.1689.2022), zostaje wszczête po- stêpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji dro- gowej dla zadania pn. ,,Budowa drogi gminnej Olszyna-Parzynów, 843561P od drogi powia- towej nr 5580P do drogi gminnej nr 843565P” na ni¿ej podanych dzia³kach:

nr 522/2 (522/6 i 522/7), 515/2 (515/3 i 515/4), 543 (543/1 i 543/2), 514/1 (514/7 i 514/8), 514/6 (514/11 i 514/12), 514/5 (514/9 i 514/10), 544 (544/1, 544/2 i 544/3), 513/2 (513/5 i 513/6), 513/1 (513/3 i 513/4), 511 (511/1 i 511/2), 512/1 (512/3 i 512/4), 512/2 (512/5 i 512/6), 508 (508/1 i 508/2), 509/3 (509/6 i 509/7), 509/1 (509/4 i 509/5), 505/1 (505/3 i 505/4), 504/4 (504/14 i 504/15), 643 (643/1 i 643/2), 413/7 (413/19 i 413/20), 522/1 (w czêœci dzia³ki), 507, 504/7 i 414 (w czêœci dzia³ki) – na jednostce ewidencyjnej: 301804_2 – Kobyla Góra w obrêbie ewiden- cyjnym: 0011 – Parzynów oraz: nr 17/1 (17/5, 17/4 i 17/6), 17/2 (17/8, 17/7 i 17/9), 17/3 (17/11, 17/10 i 17/12) – na jednostce ewidencyjnej: 301804_2 – Kobyla Góra w obrêbie ewidencyjnym:

0009 – Mostki, gdzie drukiem wyt³uszczonym okreœlono numery ewidencyjne dzia³ek, które po podziale przewidziane s¹ do przejêcia przez Wnioskodawcê.

W zwi¹zku z inwestycj¹ wymagane bêdzie czasowe zajêcie terenu czêœci dzia³ek: nr 509/3 i 506 w obrêbie: 0011 – Parzynów oraz nr 223/2, 17/2, 17/3 i 19 w obrêbie: Mostki.

Akta i dokumentacja zwi¹zana z ww. spraw¹ jest do wgl¹du w Wydziale Budownictwa i Œrodowi- ska Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie w godzinach pracy urzêdu, tj. od godz. 7.30 do 15.30 (adres siedziby – budynek B - ul. Zamkowa 16 a, dojazd od ulicy Norweskiej).

Zainteresowanym przys³uguje prawo wgl¹du w akta sprawy, sporz¹dzania z nich notatek, kopii lub odpisów w terminie 14 dni od og³oszenia obwieszczenia w prasie.

Jednoczeœnie informuje siê, ¿e zgodnie z art. 11d ust. 6 ustawy zawiadomienie kierowane jest do Wnioskodawcy, w³aœcicieli lub u¿ytkowników wieczystych nieruchomoœci objêtych wnioskiem na adres wskazany w katastrze nieruchomoœci, a tak¿e w formie obwieszczenia na tablicy og³o- szeñ Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie i Urzêdu Gminy Kobyla Góra oraz na stronach Biu- letynów Informacji Publicznej tych urzêdów i w prasie lokalnej.

Zgodnie z treœci¹ art. 11d ust. 9 i 10 ustawy informuje siê, ¿e z dniem niniejszego zawiadomie- nia, nieruchomoœci stanowi¹ce w³asnoœæ Skarbu Pañstwa b¹dŸ jednostek samorz¹du terytorial- nego, objête wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej, nie mog¹ byæ przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomoœciami. Czyn- noœci prawne dokonane z naruszeniem tego zakazu s¹ niewa¿ne.

Ostrzeszów, 28 stycznia 2022 roku

Z up. Starosty

Monika Lewek-Miko³ajczyk

Kierownik Wydzia³u Budownictwa i Œrodowiska KRASZEWICE

KRASZEWICE

Sypi¹ siê wysokie mandaty

1500-z³otowym manda- tem ukarany zosta³ Ukrainiec, który na ob- szarze zabudowanym przekroczy³ dopuszczal- n¹ prêdkoœæ o 57 km/h.

Mê¿czyzna, który wy- przedza³ inny pojazd bez- poœrednio przed przej- œciem dla pieszych uka- rany zosta³ mandatem w wysokoœci 1000 z³.

27 stycznia o godz.

11.55 w Gi¿ycach poli- cjanci z ostrzeszowskiej drogówki zatrzymali do kontroli kieruj¹cego ma- serati, który w terenie za- budowanym porusza³ siê z prêdkoœci¹ 107 km/h.

- Kieruj¹cego pojazdem 25-letniego obywatela Ukrainy funkcjonariusze poinformowali o pope³nio- nym wykroczeniu, pole- gaj¹cym na przekrocze- niu dopuszczalnej prêd- koœci na obszarze zabu- dowanym o 57 km/h oraz na³o¿yli na mê¿czyznê mandat karny gotówkowy na kwotê 1500 z³otych, zatrzymuj¹c równie¿

uprawnienia do kierowa- nia pojazdami - mówi st.

asp. Magdalena Hañ- dziuk, rzecznik ostrze- szowskiej policji. RED

(6)

Twój Puls Tygodnia

wtorek - 1 lutego 2022 r.

CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW

6

BIURO REKLAMY

Zadzwoñ: 62 732-05-50

Harcerze na polu walki

40 harcerzy z 1 Szczepu Ziemi Mikstackiej im. Po- wstañców Wielkopolskich uda³o siê do Zespo³u Szkó³ Rolniczych im. gen.

Jana Henryka D¹brow- skiego w Œrodzie Wielko- polskiej, gdzie wziêli udzia³w zajêciach zwi¹za- nych z obronnoœci¹.

Do Œrody Wlkp. zawióz³ ich Maciej Tarchalski ze Stowarzyszenia Przygody Harcerskiej ,,Eskapada".

Zorganizowane by³y po- dzielone na kilka segmen- tów programowych. Harce- rze m.in. mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê z budow¹ broni oraz granatów za- czepnych i obronnych, po- znali te¿ zasady pierwszej pomocy na polu walki.

- Tutaj harcerze doskona- lili ró¿ne techniki znosze- nia rannych z pola walki oraz uczyli siê prawid³owo zak³adaæ opaski uciskowe

- mówi komendant szcze- pu phm. Mariusz Ciecha- nowski. - Zapoznali siê te¿

z podstawowymi technika- mi obronnymi, które mog¹ przydaæ siê w ¿yciu co- dziennym podczas nieprze- widzianych sytuacji

Na specjalnym symulato- rze pola walki ,,Œnie¿nik "

druhny i druhowie mogli trenowaæ strzelanie z broni krótkiej i karabinka HK do ró¿nych tarcz.

Zajêcia na poszczególnych punktach prowadzili ucznio- wie - kadeci trzeciego roku klas mundurowych a zajêcia z samoobrony prowadzi³ Marcin Grzybowski z Pol- skiej Federacji Combat ,,Ho- sin - Sul". - Widaæ wielki profesjonalizm w prowadze- niu takich zajêæ, bo zajêcia dla starszych by³y zgo³a in- ne jak dla naszych m³od- szych harcerzy i zuchów - ka¿da grupa wychodzi³a zmêczona, ale bardzo zado- wolona z zajêæ - wyznaje ko- mendant. - Myœlimy, ¿e wspó³praca bêdzie konty- nuowana i teraz czas, aby- œmy zaprosili naszych przy- jació³ z klas mundurowych do 1 Szczepu na wspólne dzia³ania w terenie - czeka- my tylko ¿eby siê trochê ociepli³o.

Wyjazd zakoñczy³o ognisko.

Zespó³ Promocji Szczepu

FOT. dh Miros³aw Narloch

Twoje wydatki i paragony w jednym miejscu

Aplikacja e-Paragony

e-Paragony to bezp³atna aplikacja, dziêki której mo¿na zarz¹dzaæ wydat- kami, sprawdzaæ parago- ny z kodem QR, a tak¿e zg³aszaæ nieprawid³owo- œci. Aplikacja jest ca³ko- wicie bezpieczna i anoni- mowa. Wszystkie infor- macje o aktywnoœci s¹ zapisywane tylko w urz¹- dzeniu u¿ytkownika.

W aplikacji mo¿na m. in.:

zarz¹dzaæ wydatkami i przy- pisywaæ do nich paragony (dodawaæ papierowe para- gony do aplikacji), doku- mentowaæ swoje wydatki, przegl¹daæ statystyki, uzu- pe³niaæ informacjê o gwa- rancjach.

- W przysz³oœci aplikacja zo- stanie rozbudowana o funk- cjonalnoœæ, która umo¿liwia pobranie paragonu w posta- ci elektronicznej bezpoœred- nio z kasy - mówi Ma³gorzata Spycha³a-Szuszczyñska, rzecznik prasowy Izby Admi- nistracji Skarbowej w Pozna- niu.W aplikacji mo¿na rów- nie¿ sprawdziæ paragony z kodem QR, wystawione przez kasy wirtualne, i dowie- dzieæ siê czy paragon zosta³ wystawiony przez kasê zare- jestrowan¹ w Centralnym Repozytorium Kas (CRK).

e-Paragony daj¹ równie¿

mo¿liwoœæ zg³oszenia nie- prawid³owoœci - np. gdy za- miast paragonu fiskalnego otrzymaliœmy tzw. rachu- nek kelnerski, lub gdy po- dejrzewamy, ¿e wydany pa- ragon jest fa³szywy.

Jak korzystaæ z aplikacji Aplikacja pozwala zapisaæ szczegó³y wydatków, takie jak m.in. data, kwota, kate- goria. Mo¿liwe jest równie¿

dodanie zdjêcia paragonu.

Wydatki mo¿na grupowaæ i sortowaæ, tak by wyœwie- tliæ interesuj¹ce statystyki.

Dostêp do aplikacji jest zabezpieczony kodem PIN i dodatkowym has³em, któ- re ustawiane jest podczas aktywacji. Mo¿na te¿ sko- rzystaæ z ustawieñ biome- trycznych, jeœli s¹ dostêp- ne w smartfonie. Aplikacja nie gromadzi ¿adnych da- nych o aktywnoœci u¿yt- kownika. Wszystkie infor- macje s¹ zapisywane tylko w jego urz¹dzeniu.

Aby pobraæ aplikacjê na telefon:

- z systemem iOS, wejdŸ na stronê apps.apple.com

- z systemem Android, wejdŸ na stronê play.go- ogle.com/store.

Wiêcej na podatki.gov.pl US

Czas na gruntown¹ modernizacjê Oœrodka Zdrowia

Bêdzie winda i aparat USG

Gruntownej moderniza- cji doczeka siê w tym roku Oœrodek Zdrowia w Kraszewicach. W bu- dynku m.in. zainstalowa- na zostanie winda, a w ga- binecie lekarskim pojawi siê nowoczesny ultrasono- graf (USG).

Wiadomo, ¿e gros œrodków na ten cel w formie dotacji pozyska³ w³aœciciel NZOZ ,,Zdrowie", w budowie win- dy postanowi³a te¿ partycy- powaæ Gmina Kraszewice, która jest w³aœcicielem obiektu, w którym znajduje siê Oœrodek, na dodatek winda ta bêdzie równie¿ s³u-

¿yæ petentom Urzêdu Gmi- ny, jak i Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.

O planowanych zmianach mówi³ podczas ostatniej se- sji wójt Konrad Kuœwik, przedk³adaj¹c Radzie pro- jekt uchwa³y w sprawie wy- ra¿enia zgody na przed³u-

¿enie najmu lokalu przez NZOZ na kolejne 10 lat.

- Najemca lokalu chce zre- alizowaæ projekt zwi¹zany z modernizacj¹ i doposa¿e- niem Oœrodka - wyzna³ Ku-

œwik. - M.in. pojawiæ ma siê tutaj nowoczesny aparat USG, gabinety lekarskie maj¹ te¿ byæ doposa¿one w inny sprzêt. Mamy rów- nie¿ w planach przeprowa- dzenie remontu i dostoso- wanie obiektu do osób z ró¿- nymi potrzebami: osób nie- dowidz¹cych, oty³ych, poru- szaj¹cych siê na wózkach.

Chcemy te¿ zainstalowaæ nowoczesne oœwietlenie, po- szerzyæ drzwi, aby mo¿na by³o siê poruszaæ bezpiecz- nie pomiêdzy gabinetami.

To, co szczególnie cieszy, to zapowiedŸ budowy win- dy. Konia z rzêdem temu, kto teraz odwa¿y³by siê wjechaæ po stromym pod- jeŸdzie do usytuowanego na wysokim parterze Oœrodka. - Winda, która bêdzie umo¿liwia³a dostêp osób z poziomu chodnika na parter, na poziomie któ- rym znajduje siê Oœrodek Zdrowia, a z drugiej strony Urz¹d Gminy, jak i pierw- sze piêtro, gdzie zlokalizo- wany jest GOPS oraz gabi- net: ginekologiczny i sto- matologiczny. JUR

Stali w oknie, ogieñ odci¹³ im drogê ewakuacji

Po¿ar w kamienicy w centrum miasta

OSTRZESZÓW OSTRZESZÓW

W miniony czwartek (27 stycznia) o godz. 6.44 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP wp³ynê³o zg³oszenie o po¿arze mieszkania w jed- nej z kamienic u zbiegu ulic Kolbego i Kolejowej w Ostrze- szowie.

- Po dojeŸdzie na miejsce pierwszych zastêpów oka- za³o siê, ¿e pali siê pomiesz- czenie kuchenne na pierw- szym piêtrze - mówi m³.

bryg. Tomasz Jab³oñski, dowódcza JRG PSP w Ostrze- szowie. - Dwie osoby z s¹- siedniego mieszkania ewa- kuowa³y siê przed przyby- ciem stra¿y, natomiast dwie (kobieta i dziecko) sta³y w oknie, poniewa¿ po¿ar odci¹³ im drogê ewakuacji.

Stra¿acy natychmiast przyst¹pili do gaszenia po-

¿aru. Przy pomocy drabiny ewakuowali 3 domowni- ków i psa. - Z lekkimi obja- wami podtrucia gazami po-

¿arowymi zostali przewie- zieni do szpitala - dodaje bryg. Jab³oñski.

W wyniku po¿aru po-

wsta³ego od pieca CO spa- leniu uleg³o pomieszczenie kuchenne. Straty wstêpnie oszacowano na 50 tys. z³, natomiast dziêki szybkiej akcji stra¿aków po¿ar nie rozprzestrzeni³ siê na s¹- siednie pomieszczenia ka- mienicy i wszyscy miesz- kañcy bezpiecznie opuœcili zagro¿one pomieszczenia.

W dzia³aniach udzia³ bra-

³y 3 zastêpy JRG Ostrze- szów i jeden zastêp OSP Ostrzeszów. RED FOT. PSP Ostrzeszów

KRASZEWICE KRASZEWICE

(7)

REKLAMA

Stra¿acy jechali do zdarzenia na S8, nagle musieli pospieszyæ z pomoc¹ nieprzytomnej kobiecie

Zauwa¿yli le¿¹c¹ na chodniku 75-latkê

W miniony czwartek oko³o godziny 12.40 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowe- go PSP w Kêpnie wp³ynê-

³o zg³oszenie o zdarzeniu drogowym na 102 km tra- sy S8 w kierunku Wroc³a- wia. Nieoczekiwanie stra-

¿acy, którzy jechali na miejsce zdarzenia zauwa-

¿yli na chodniku na ul.

Warszawskiej w Kêpnie nieprzytomn¹ kobietê.

Na miejsce zdarzenia za- dysponowano zastêpy z OSP Olszowa, OSP Kêpno oraz JRG Kêpno.

- Podczas dojazdu na miejsce zdarzenia dowód-

ca zastêpu z JRG Kêpno stwierdzi³, ¿e na chodniku przy ul. Warszawskiej w Kêpnie le¿y nieprzytom- na kobieta, zg³osi³ ten fakt do SKKP i przyst¹pi³ do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszko- dowanej - mówi kpt. Pa- we³ Michalski, oficer pra-

sowy KP PSP w Kêpnie.

W tej sytuacji do pomo- cy zadysponowano zastêp z OSP Kêpno. - Po zabezpie- czeniu miejsca zdarzenia i kontroli czynnoœci ¿ycio- wych u poszkodowanej ko- biety (75 lat) przyst¹piono do resuscytacji kr¹¿eniowo oddechowej - mówi kpt.

Michalski. Na ul. Warszaw- sk¹ przyby³ równie¿ Zespó³ Ratownictwa Medycznego, który przej¹³ osobê po- szkodowan¹ i kontynu- owa³ dzia³ania ratownicze.

Zastêpy które dotar³y na miejsce zdarzenia ma- j¹cego miejsce na 102 km trasy S8 stwierdzi³y, ¿e w zdarzeniu bra³ udzia³ je- den samochód osobowy, który po uderzeniu w ba- riery znajduje siê na pasie zieleni rozdzielaj¹cym tra- sy w obu kierunkach.

Osoba poszkodowana znajdowa³a siê na ze- wn¹trz pojazdu, na szczê- œcie nie wymaga³a pomo- cy medycznej.

RED Twój Puls Tygodnia

wtorek - 1 lutego 2022 r.

BARANÓW BRALIN KÊPNO £ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA 7

K RONIKA P OLICYJNA Potr¹cenie na przejœciu

NOWA WIEŒ KS. 27 stycznia po godzinie 18 w Nowej Wsi Ksi¹¿êcej kieruj¹cy nissanem 31-latek potr¹ci³ znajduj¹cego siê na przejœciu dla pieszych 69-latka.

- Kieruj¹cy samochodem nissanem 31-letni mieszka- niec województwa dolnoœl¹skiego nie ust¹pi³ pierwszeñ- stwa na przejœciu dla pieszych 69-letniemu mieszkañco- wi gminy Bralin i doprowadzi³ do zderzenia z pieszym - mówi sier¿. Rafa³ Stramowski, rzecznik kêpiñskiej policji.

Pieszy z ogólnymi obra¿eniami cia³a zosta³ przetranspor- towany przez Zespó³ Ratownictwa Medycznego do szpita- la w Kêpnie. Sprawcy zosta³o zatrzymane prawo jazdy. Po- stêpowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Kêpnie.

Kierowa³ maj¹c 1,5 promila

MROCZEÑ 27 stycznia przed godz. 17 w Mroczeniu funk- cjonariusze Posterunku Policji w Laskach zatrzymali do kontroli volkswagena, którym kierowa³ 51-letni mieszka- niec gm. Trzcinica. Okaza³o siê, ¿e mê¿czyzna znajduje siê pod wp³ywem alkoholu. Badanie wskaza³o prawie 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 51-latek straci³ swoje uprawnienia do kierowania pojazdami, zo- sta³ zatrzymany w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych i teraz przed S¹dem odpowie za pope³nione przestêpstwo.

Poszukiwani zatrzymani

27 stycznia policjanci Wydzia³u Prewencji KPP zatrzy- mali 32- latka z Kêpna, który by³ poszukiwany celem odbycia kary pozbawienia wolnoœci. Kolejni poszuki- wani zostali zatrzymani w miniony weekend.

W miniony czwartek o godz. 16.30 na ulicy Ruchu Opo- ru w Kêpnie policjanci Wydzia³u Prewencji Komendy Po- wiatowej Policji w Kêpnie obserwowali i dokonali zatrzy- mania 32–letniego mieszkañca miasta. - Funkcjonariu- sze po d³u¿szej obserwacji poszukiwanego wybrali naj- mniej spodziewany dla mê¿czyzny moment i zaskoczyli go, gdy wraca³ do swojego miejsca zamieszkania. Mê¿- czyzna wiedzia³, ¿e jest osob¹ poszukiwan¹ i zachowywa³ bardzo du¿¹ czujnoœæ. Jak sam przyzna³ po zatrzyma- niu, wizyt¹ funkcjonariuszy by³ bardzo zaskoczony.

Mê¿czyzna by³ poszukiwany celem doprowadzenia do Aresztu Œledczego w Ostrowie Wlkp.

28 stycznia o godzinie 13:40 w Opatowie, policjanci Wy- dzia³u Kryminalnego KPP zatrzymali 42-letniego miesz- kañca Opatowa, który by³ poszukiwany przez S¹d Rejo- nowy w Kêpnie celem odbycia 4-miesiêcznej kary pozba- wienia wolnoœci. Mê¿czyzna w chwili zatrzymania by³ nie- trzeŸwy - badanie alkomatem wskaza³o 2 promile alkoho- lu w wydychanym powietrzu. 42-latek zosta³ zatrzymany w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych i nastêpnie zo- sta³ on przekazany do wskazanego Aresztu Œledczego.30 stycznia o godzinie 11:00 w Mroczeniu policjanci Wydzia-

³u Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kêpnie zatrzymali 43-letniego obywatela Ukrainy poszukiwane- go przez S¹d Rejonowy w Kêpnie celem doprowadzenia do Aresztu Œledczego w Ostrowie Wielkopolskim, celem od- bycia kary pozbawienia wolnoœci w wymiarze 6 miesiêcy.

W tym przypadku mê¿czyzna równie¿ by³ nietrzeŸwy, ba- danie wskaza³o ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. 43-latek zosta³ zatrzymany i osadzony w po- mieszczeniu dla osób zatrzymanych, gdzie wytrzeŸwieje i zostanie przekazany Wydzia³owi Konwojowemu. RED

,,Nadia’’ da³a im siê we znaki

A¿ 35 zdarzeñ zwi¹zanych g³ównie z wichur¹ ,,Nad- ia’’ odnotowali w miniony weekend stra¿acy z terenu powiatu kêpiñskiego.

Dzia³ania podejmowane przez stra¿aków polega³y na usuwaniu wiatro³omów (20 zdarzeñ), zabezpiecza- niu uszkodzonych dachów (7) oraz zabezpieczaniu uszkodzonych linii energe- tycznych i innych elemen- tów infrastruktury (4).

W niedzielê po godz. 15 stra¿acy zostali powiado- mieni o uszkodzonym da- chu na zabytkowym ko- œciele w Bralinie. - Przyby- li na miejsce stra¿acy usta-

lili, ¿e dosz³o do obluzowa- nia dachu nad kru¿gan- kiem przylegaj¹cym do ko- œcio³a - mówi m³. kpt. Ja- kub Sobczak z KP PSP w Kêpnie. - Dzia³ania pole- ga³y na podparciu œcian zewnêtrznych oraz tymcza- sowym wzmocnieniu kon- strukcji dachu.

W Rychtalu na ul. S³o- necznej powalone przez wi- churê, wyrwane z korze- niami drzewo zatarasowa-

³o drogê. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, stra¿a- cy pociêli drzewo na mniej- sze kawa³ki i usunêli je z drogi. W dzia³aniach trwaj¹cych ponad 3 godzi- ny udzia³ bra³y 3 zastêpy stra¿y po¿arnej. RED

KÊPNO KÊPNO

Fot. OSP

Fot. PSP Kêpno

(8)

Twój Puls Tygodnia

wtorek - 1 lutego 2022 r.

BARANÓW BRALIN KÊPNO £ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA

Twój Puls Tygodnia

wtorek - 1 lutego 2022 r.

BARANÓW BRALIN KÊPNO £ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA

8 9

Miêdzy innymi o przygoto- wywanych przez Zarz¹d nowych propozycjach w ra- mach drugiej edycji Pol- skiego £adu i pomys³ach na obni¿enie kosztów zwi¹- zanych z ogrzewaniem szpitala dyskutowano pod- czas ostatniej sesji Rady Powiatu Kêpiñskiego

Radny Micha³ Solecki, od- nosz¹c siê do sprawozdania z prac zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym, spyta³, dlaczego w propozycjach wniosków o dofinansowa- nie w drugim naborze w ra- mach tzw. Polskiego £adu nie znalaz³y siê te, zg³oszo- ne w pierwszej edycji, które wtedy nie za³apa³y siê na dofinansowanie (na moder- nizacjê ulic: Broniewskiego, Marcinkowskiego i Wro- c³awskiej w Kêpnie), w za- mian za to pojawi³ siê wnio- sek o œrodki na rozbudowê

oddzia³u leczniczo-rehabili- tacyjnego w Grêbaninie.

Odpowiadaj¹c starosta Robert Kieruzal przypo- mnia³, ¿e termin naboru do Polskiego £adu mija w po³o- wie lutego, i ¿e Zarz¹d usil- nie pracuje nad tymi propo- zycjami. - Mamy informacjê dotycz¹c¹ wyceny Grêbani- na, tego nowego obiektu kubaturowego szpitala, ma- my informacje dotycz¹ce dróg, których nie zrealizo- waliœmy - mówi³ Kieruzal.

(…) - Zarz¹d siê zastanawia i nie podj¹³ ostatecznego wariantu, który bêdzie re- alizowany. Szpital Grêbanin i droga w Perzowie na pew- no pojawi¹ siê w Polskim

£adzie. Pojawi³a siê jeszcze mo¿liwoœæ z tego tytu³u, ¿e w powiecie by³y Pañstwowe Gospodarstwa Rolne, st¹d mo¿emy z³o¿yæ jeszcze dwa dodatkowe wnioski.

Solecki nie ustêpowa³, chcia³ bowiem wiedzieæ, dlaczego zarz¹d zrezygno- wa³ z ubiegania siê o œrod-

ki z Polskiego £adu na re- mont ulic: Marcinkowskie- go, Broniewskiego i Wro- c³awskiej.

- Nie wiem czy zosta³em zrozumiany, ale na ten mo- ment to jest wstêpna propo- zycja i nie ma jeszcze osta- tecznej wersji, co bêdzie ostatecznie z³o¿one do Pol- skiego £adu - odpar³ staro- sta. - Nie mo¿na powiedzieæ,

¿e zrezygnowaliœmy, skoro jeszcze pracujemy nad tym, jeszcze rozmawiamy, a wiêc nie ma jeszcze ostatecznej decyzji. Zastanawiamy siê, aby w maksymalny sposób wykorzystaæ mo¿liwoœæ, któ- r¹ niesie Polski £ad - podsu- mowa³.

Micha³ Solecki chcia³ te¿

wiedzieæ, jaka - na tle podob- nych placówek - jest obecnie kondycja kêpiñskiego szpita- la.- Postaramy siê podaæ pañ- stwu kompendium wiedzy na ten temat i Ÿród³a, aby- œcie mogli pañstwo zweryfi- kowaæ, aby nie by³o podstaw

domniemania, ¿e s¹ to infor- macje wyssane z palca - od- par³ starosta Kieruzal. - Po- staramy siê z pani¹ dyrektor szpitala, aby by³y to informa- cje w przekroju z Wielkopol- ski. (…) - Jeœli chodzi o wyko- nanie rycza³tu za 2021 rok, to jest wy¿szy od limitu. Pa- ni dyrektor na debacie szcze- gó³owo omówi³a te kwestie, które zwi¹zane s¹ z kondycj¹ szpitala odnosz¹c siê do in- nych szpitali. Buduj¹ce jest to, ¿e kêpiñski szpital zano- towa³ wzrost porodów - wy- zna³ starosta. Radny przypo- mnia³ jednak, ¿e lawinowo wzros³y koszty ogrzewania, jak i energii elektrycznej w szpitalu. - Czy rozpatrywa- liœcie pañstwo jako zarz¹d, wspólnie z dyrektorem szpi- tala, aby siê pod³¹czyæ do miejskiego ogrzewania? - py- ta³ Solecki. - Wydaje mi siê,

¿e by³oby to ekonomicznie uzasadnione. Czy robiliœcie analizy z tym zwi¹zane, czy nie?Okaza³o siê jednak, ¿e na

ten moment nie ma tech- nicznych mo¿liwoœci pod³¹- czenia szpitala do wêz³a cie- p³owniczego. Mo¿e w przy- sz³oœci. - Wiemy jakie s¹ plany modernizacyjne i roz- budowy spó³ki Energetyka Cieplna - poinformowa³ sta- rosta. - Jest plan, aby wzd³u¿ ulicy Broniewskiego wybudowaæ kolektor, do którego móg³by siê pod³¹- czyæ szpital jak i stare LO, jak i sala gimnastyczna ZSP nr 1, jak i sam ZSP nr 1.

Solecki pyta³ jeszcze o za- instalowane na terenie szpi- tala kolektory s³oneczne, chc¹c wiedzieæ, czy rzeczy- wiœcie spada ich wydajnoœæ.

Zastêpca dyrektora SPZOZ Marian Olejniczak przypo- mnia³, ¿e instalacja solarna zosta³a za³o¿ona w 2007 ro- ku, a w 2019 - z uwagi na coraz ni¿sz¹ wydajnoœæ i ko- niecznoœæ przeprowadzenia niezbêdnych remontów - zo- sta³a wy³¹czona.

- Mamy wykonan¹ eksper- tyzê, ¿e dla jej przywrócenia

nale¿a³oby ponieœæ koszty 60 tys. z³otych i funkcjono- wa³aby tylko w okresie let- nim, gdyby s³oneczko œwie- ci³o - poinformowa³ dyrek- tor. - Natomiast nie ma ¿ad- nych programów na ten mo- ment, ¿eby pozyskaæ œrodki na instalacjê solarów - do- wodzi³. Jest za to szansa na pozyskanie œrodków na in- stalacjê fotowoltaiczn¹. - In- stalacja solarów mia³a dzia-

³aæ 10 lat, my korzystaliœmy z niej 12 lat. Nale¿y podj¹æ decyzjê o jej demonta¿u i pójœæ w fotowoltaikê, ale trzeba mieæ okreœlone œrod- ki finansowe na instalacjê.

Wstêpne rozeznania ju¿ by-

³y robione. Na ten moment temat jest rozpoznawany -wyzna³ Olejniczak.

Radny W³odzimierz Mazur- kiewicz chcia³ uzyskaæ ca³o- œciowe szacunkowe dane na temat ewentualnego zu¿ycia energii cieplnej i elektrycz- nej. Dyrektor SPZOZ zapew- ni³a, ¿e takie dane zostan¹ radnym przekazane. £M

Tak gra³a Orkiestra

170 wolontariuszy wysz³o w minion¹ niedzielê na uli- cê Kêpna i okolicznych miej- scowoœci. W sumie do pu- szek uda³o im siê zebraæ 129 tys. z³.

- W tym roku do puszek WOŒP zbiera³o u nas 170 wolontariuszy, czyli o 50 wiêcej, ni¿ w ubieg³ym roku - mówi³ szef Kêpiñskiego

Sztabu WOŒP Wies³aw Wa- las. - Zbieraliœmy w Kêpnie, Hanulinie, £êce Opatow- skiej, Opatowie, Perzowie, Siemianicach, Mroczeniu,

£êce Mroczeñskiej, Barano- wie, Mianowicach, Osinach i w Kr¹¿kowach.

Równie¿ w placówkach Spó³dzielczego Banku Lu- dowego w Kêpnie, który li-

czy³ zebrane przez wolonta- riuszy datki, pojawi³y siê skarbonki WOŒP. - Kawê, herbatê dla wolontariuszy serwowa³y: Restauracja

„P jak Pysznie”, restauracja KFS w Kierznie, PuB Gramo- fon, Cafe Polonia, a ciep³e dro¿d¿ówki zapewni³y nam Piekarnia i Cukiernia Ca- margo i piekarnia ,,Pawe³ek’’,

mogliœmy te¿ liczyæ na ka- napki z restauracji Hotelu

„Za Miedz¹”.

Mimo niesprzyjaj¹cej aury, w Olszowie fina³ WOŒP prze- biega³ zgodnie z przygotowa- nym programem. - Kwota uzyskana przez nasz Sztab to ponad 95.000 z³ - mówi szef sztabu Grzegorz Berski.

- Dok³adna suma bêdzie znana za kilka dni, czekamy jeszcze na op³acenie zakoñ- czonych aukcji na Allegro.

Chcia³bym bardzo podziêko-

waæ wszystkim naszym wo- lontariuszom sztabowcom, dzia³aj¹cym w Olszowie or- ganizacjom, darczyñcom i sponsorom za wsparcie dla

naszego Fina³u. Uda³o siê równie¿ zebraæ ponad 9000 z³ na pomoc dla Mateusza S³owikowskiego.

£M/RED

BBIIUURROO

REKLAMY

Tel. 662 7732-005-550

Radni o priorytetach inwestycyjnych i szpitalu

KÊPNO KÊPNO

OFERTY PRACY

Na poszczególnych stanowiskach wskazane:

- doœwiadczenie,

- umiejêtnoœæ czytania rysunku technicznego, Oferujemy:

- przyuczenie do w/w stanowisk pracy, - zatrudnienie w ramach umowy o pracê,

- atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji, - zdobywanie nowych i ciekawych doœwiadczeñ zawodowych,

- mo¿liwoœæ rozwoju kariery zawodowej w dynamicznie rozwijaj¹cej siê firmie.

Nawi¹¿emy równie¿ wspó³pracê z osobami na w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej.Firma zapewnia ca³y sprzêt.

Dzieñ Pracownika Publicznych S³u¿b Zatrudnienia

Ju¿ dwunasty rok z kolei, 27 stycznia obchodzony jest Dzieñ Pracownika Pu- blicznych S³u¿b Zatrudnie- nia. Z tej okazji starosta Robert Kieruzal, wicestaro- sta Alicja Œniegocka oraz przewodnicz¹cy Powiato- wej Rady Rynku Pracy Wiktor Gruszka - za po- œrednictwem dyrektor Iwo- ny Rataj - z³o¿yli wszyst-

kim pracownikom Powia- towego Urzêdu Pracy ¿y-

czenia i gratulacje. Podczas spotkania z dy- rektor PUP w³adze samo-

rz¹dowe przekaza³y dla wszystkich pracowników Urzêdu serdeczne podziê- kowania za trud i pracê w³o¿on¹ w pomoc osobom poszukuj¹cym zatrudnie- nia, ¿ycz¹c, aby wykony- wane obowi¹zki przynosi³y radoœæ, a praca na rzecz drugiego cz³owieka by³a powodem do satysfakcji i motywacj¹ do dalszych

dzia³añ. STAR

Ferie z kultur¹

Jak co roku Kêpiñski Oœrodek Kultury przygo- towa³ w czasie ferii mnó- stwo ciekawych zajêæ, gier i zabaw.

- Zorganizowaliœmy dwa

15-osobowe turnusy - mó- wi Dariusz Leœniarek, dy- rektor KOK. - By³y przed- stawienia teatralne, by³o spotkanie z wirtualn¹ rze- czywistoœci¹ ZZO w Olszo-

wie, jak i wirtualna wy- cieczka po wroc³awskim zoo. Dzieciaki mia³y spe- cjalne he³my i joysticki, dziêki którym poruszali siê w wirtualnej rzeczywistoœci

- wyznaje. W sumie z ta- kich wirtualnych 15–mi- nutowych wycieczek sko- rzysta³o ponad 60 dzieci.

By³y te¿ warsztaty robienia

bi¿uterii ekologicznej z rze- czy recyklingowych.

Na nudê nie by³o czasu, dzieci tañczy³y, piek³y cia- sta, robi³y myd³o, jak i ogl¹-

da³y filmy w „Kinie za Ro- giem”. Ka¿dy turnus koñ- czy³ siê balikiem karnawa-

³owym

£M KÊPNO

KÊPNO

147 tys. z³ zebrali w Kêpnie podczas fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Z³ote Serduszko wy- licytowa³a firma Wersal. Bardzo dobrym wynikiem (ponad 95 tys. z³) pochwaliæ siê mo¿e równie¿ sztab w Olszowie. Wolontariusze z Bralina zebrali 37.186 z³. Tegoroczny fina³ WOŒP odbywa³ siê pod has³em:

„Przejrzyj na oczy - dla zapewnienia najwy¿szych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci”.

KÊPNO KÊPNO

OLSZOW OLSZOWAA

(9)

Dziêki wspó³pracy i spraw- nej koordynacji dzia³añ po- miêdzy Wojewod¹ Wielko- polskim a dyrekcj¹ Samo- dzielnego Publicznego Ze- spo³u Opieki Zdrowotnej w Kêpnie, do szpitala tra- fi³ kolejny sprzêt z Rz¹do- wej Agencji Rezerw Strate- gicznych.

Wojewoda Wielkopolski przekaza³ dla Szpitala w Kêpnie: aparat ultraso- nograficzny DC-70/So- lveMedical, respirator GE Carescape R860, respira- tor OXYLOG VE 300, de- fibrylator, wideolaryngo- skop iS3-L wraz z zesta- wem 70 sztuk ³y¿ek, ze- staw pomp infuzyjnych, analizator biomarkerów, bronchoskop, 500 sztuk fartuchów flizelinowych, 500 sztuk kombinezonów ochronnych, 10.000 sztuk rêkawic diagno-

stycznych i 1000 sztuk testów antygenowych.

Przekazane sprzêt i œrod- ki zostan¹ przeznaczone dla leczenia pacjentów chorych na COVID-19 w zwi¹zku z koniecznoœci¹ uruchomienia ³ó¿ek na po- trzeby leczenia pacjentów zaka¿onych Sars-CoV-2.

Obecnie w szpitalu funk- cjonuj¹ 52 ³ó¿ka dla pa- cjentów z potwierdzonym zaka¿eniem SARS-CoV-2 (w tym 4 ³ó¿ka intensyw- nej terapii z kardiomonito- rem oraz mo¿liwoœci¹ pro- wadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej).

Dyrekcja SPZOZ dziêkuje pañstwu Miros³awie i Jano- wi Rabiegom, w³aœcicielom firmy MIRJAN z £êki Mro- czeñskiej, za pomoc w pil- nym transporcie sprzêtu który w minion¹ œrodê tra- fi³ do szpitala. SZP

Kolejny sprzêt dla szpitala

Twój Puls Tygodnia

wtorek - 1 lutego 2022 r.

BARANÓW BRALIN KÊPNO £ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA

10

Podró¿ni w Kêpnie ³atwiej wsi¹d¹ do poci¹gów z no- wego, wy¿szego peronu.

Oczekiwany standard za- pewni¹ m.in. wiaty i jasne oœwietlenie. Na przebudo- wê PKP Polskie Linie Ko- lejowe S.A. przeznaczy³y 15 mln z³. Prace bêd¹ wy- konane w ramach ogólno- polskiego projektu, warte- go ok. 100 mln z³ przy udziale œrodków Unii Eu- ropejskiej z POIiŒ.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie wyko- rzystuj¹ œrodki unijne i bu- d¿etowe, zwiêkszaj¹c dostêp do poci¹gów dla wszystkich podró¿nych, tak¿e osób o ograniczonych mo¿liwo- œciach poruszania siê.

W Kêpnie, na po³udniu Wielkopolski, dla lepszej ob- s³ugi podró¿nych przebudo- wany zostanie peron od

strony budynku dworca na górnym poziomie dwupozio- mowej stacji. Rozpoczêcie prac planowane jest jeszcze w styczniu. Po oczyszczeniu terenu i przygotowaniu pla- cu budowy mo¿liwe bêdzie umocnienie skarpy przy to- rach, a nastêpnie rozbiórka obecnego peronu

Przebudowany peron zwiêkszy dostêp do kolei.

Z wy¿szej platformy po- dró¿ni - tak¿e maj¹cy trud- noœci z poruszaniem siê -

³atwiej wsi¹d¹ do poci¹- gów. Dla osób niewido- mych pomocne bêd¹ œcie¿- ki naprowadzaj¹ce z wypu-

k³¹ faktur¹ oraz specjalne nak³adki w jêzyku Brail- le’a. Oczekiwane warunki zapewni¹ m.in. nowe wiaty i ³awki, a dobr¹ orientacjê w podró¿y - czytelne ozna- kowanie. Bezpieczeñstwo zwiêkszy jasne, ekologicz- ne oœwietlenie LED oraz antypoœlizgowa nawierzch- nia. W nawi¹zaniu do hi- storycznego charakteru dworca, przy budynku ob- s³ugi pasa¿erów, u³o¿one zostan¹ granitowe p³yty.

Dogodn¹ komunikacjê do nowego peronu zapewni¹ windy od strony budynku dworca, po obu stronach

wiaduktu kolejowego. Bez- pieczeñstwo w drodze na poci¹g zwiêkszy nowe oœwietlenie przy dojœciu od ul. Dworcowej i wyremon- towane schody prowadz¹- ce z dolnego poziomu sta- cji. Bêd¹ zamontowane do- datkowe stojaki rowerowe.

Obok peronu bêdzie no- wy tor. Wyregulowana zo- stanie sieæ trakcyjna. Pra- ce zaplanowano, by nie ograniczaæ ruchu kolejo- wego - w trakcie inwestycji na górnym poziomie stacji wykorzystywany bêdzie s¹- siedni, wczeœniej przebu- dowany ju¿ peron.

Prace warte ok. 15 mln z³ za- planowano do II po³. 2023 r.

Lepszy dostêp do poci¹- gów z 22 peronów w 15 miejscowoœciach.

Korzystne zmiany w Kêp- nie to czêœæ projektu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. „Poprawa stanu tech- nicznego infrastruktury ob- s³ugi podró¿nych (w tym do- stosowanie do wymagañ TSI PRM), Etap IV - infrastruk- tura pasa¿erska na liniach rewitalizowanych w ramach POIiŒ 2007-2013”. Ogólno- polskie dzia³ania warte s¹

³¹cznie ok. 100 mln z³ przy wspó³finansowaniu z Unii

Europejskiej w ramach Pro- gramu Operacyjnego Infra- struktura i Œrodowisko.

Z objêtych projektem 22 peronów w 15 miejscowo- œciach dostêp do poci¹gów ju¿ zwiêksza 11 nowych platform. W Wielkopolsce, na linii kolejowej Klucz- bork-Poznañ G³ówny, do- stêpnoœæ kolei zwiêkszy siê na 6 stacjach i przystan- kach. Podró¿ni ju¿ zyskali lepsze warunki w Domani- nie, Solcu Wielkopolskim,

£êce Opatowskiej i Pierzch- nie, a w 2023 r. podró¿ni skorzystaj¹ z peronu w S³u-

pi. RED

Podró¿ni w Kêpnie zyskaj¹ windy i nowy peron

Patrz, to Kêpno - Miasto wielu opowieœci

Muzeum Ziemi Kêpiñ- skiej realizuje wyj¹tkowy projekt pt. ,,Patrz, to Kêp- no - Miasto wielu opowie- œci’’. Chc¹ stworzyæ repor- ta¿ poœwiêcony wielokon- tekstowej historii miasta widzianej przez pryzmat subiektywnych wspo- mnieñ jego mieszkañców.

Jak zmieni³o siê Kêpno

na przestrzeni lat? Gdzie chodzi³o siê na kawê i tañ- ce w latach 90. XX wieku?

Kim by³a uœmiechniêta Pa- ni Teresa z warzywniaka na rogu? Przywo³ane po- wy¿ej pytania to tylko garstka z wielu otwieraj¹ce przepastn¹ szufladê wspo- mnieñ i ciekawych opowie- œci, które stanowi¹ niewy-

czerpywan¹ skarbnicê wie- dzy o historii miasta.

- Bo miasto to ludzie, ich historie i opowieœci - pod- kreœlaj¹ inicjatorzy projek- tu. Chcemy je wyró¿niæ i uchroniæ od zapomnienia tworz¹cy archiwum wspo- mnieñ zwi¹zanych z histori¹ miasta, przygotowanego w ramach nowej wystawy

fotografii autorstwa Marka Adamskiego ,,Patrz, to Kêp- no’’, czynnej w gmachu mu- zeum od 27 stycznia 2022 r.

do koñca maja 2022 r.

Projekt kierowany jest do mieszkañców Kêpna oraz je- go okolic, chc¹cych siê po- dzieliæ swoimi niebanalnymi historiami zwi¹zanymi z miastem. Opowieœci zosta-

n¹ zarejestrowane w formie nagrañ audio. Nagrania te pos³u¿¹ do stworzenia reporta¿u udostêpnionego w formie muzealnego pod- castu za poœrednictwem ka- na³ów spo³ecznoœciowych oraz strony instytucji.

Pierwsze spotkania mia³y ju¿ miejsce w muzeum 27 stycznia 2022 r., kiedy te¿

mo¿na by³o obejrzeæ now¹ wystaw¹ czasow¹.

Szczegó³y projektu znaj- dziecie Pañstwo na stronie muzeum: muzeumkepno.pl Osoby zainteresowane zachêcamy do kontaktu pod numerem telefonu 62 78 230 58 oraz drog¹ ma- ilow¹ muzeum@muzeum

kepno.pl MK

Najlepsi czytelnicy nagrodzeni

27 stycznia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odby³o siê uroczyste wrêczenie na- gród najlepszym czytel- nikom w gminnym kon- kursie czytelniczym.

Konkurs ten na sta³e wpi- sa³ siê w dzia³alnoœæ biblio- teki, a jego celem jest popu- laryzacja czytelnictwa w œro- dowisku lokalnym. Do lau- reatów konkursu „Najlepszy Czytelnik 2021 Roku” zosta- li wytypowani m³odzi czytel- nicy, którzy przeczytali naj- wiêksz¹ liczbê ksi¹¿ek, ko- rzystaj¹ z czytelni interneto- wej i multimedialnej biblio- teki, bior¹ udzia³ w ró¿nych konkursach i imprezach czytelniczych organizowa- nych przez bibliotekê.

- Doceniamy fakt, i¿ mimo wci¹¿ panuj¹cej pandemii, osoby kochaj¹ce czytaæ nie zaniecha³y odwiedzania bi- blioteki i wypo¿yczania in- teresuj¹cych ich ksi¹¿ek - mówi Renata Goœæ, dyrek- tor trzcinickiej ksi¹¿nicy.

Laureatom konkursu na- grody oraz dyplomy wrê- czyli wójt Grzegorz Hadzik oraz dyrektor Renata Goœæ.

I miejsce w konkursie czy- telniczym zdoby³ Wiktor No- wak, II zosta³o przyznane Adamowi Krowiarzowi-Wasz- kiewiczowi, natomiast III miejsce zaj¹³ Wiktor Zimoch.

Ponadto wyró¿nionych zo- sta³o 37 czytelników: Leon i Oliwia Ciesió³ka, Zofia i Milena Hofman, Aleksander

i Maksymilian Bia³ek, Do- minika i Gracjan Siwek, Hanna Stê¿a³a, Zofia Kowal- czyk, Milena Glik, Filip Sta- siak, Natalia Nawrocka, Ma- teusz Kaczmarek, Nataniel Gaze, Wiktoria Urbañska, Miko³aj Trzeciak, Adam Durka, Bruno Wawrzyniak, Bartosz Wdowik, Michalina Nolbert, Kamila Braszka, Kornelia Uszycka, Martyna i Miko³aj Bargiel, Marcin Wieloch, Hanna i Alicja Szyc, Lilianna i Micha³ Szpunar, Tomasz Matysz-

czak, Mi³osz Wyrwa, Marika Nowicka, Zuzanna Muszal- ska, Kaja Ceglarska, Lena Nowak oraz Adam Kroll.

Dla zwyciêzców konkursu oraz dla wszystkich wyró¿- nionych przygotowane zosta-

³y specjalne nagrody - gry edukacyjne, puzzle oraz bo- gato ilustrowane ksi¹¿ki. Na zakoñczenie spotkania wszy- scy mali czytelnicy zapozo- wali do wspólnego zdjêcia.

W tym samym dniu w Fi- lii Bibliotecznej w Laskach równie¿ odby³o siê rozstrzy-

gniêcie konkursu czytelni- czego na „Najlepszego Czy- telnika 2021 Roku”. Zgro- madzone w tym dniu w bi- bliotece dzieci wypo¿yczy³y i przeczyta³y w ubieg³ym roku najwiêcej ksi¹¿ek.

I miejsce w konkursie czytelniczym zaj¹³ Franci- szek Lorenc, II miejsce zdo- by³a Hanna Malinowska, a III zosta³o przyznane Mar- celowi Treliñskiemu. Do- datkowo w tej edycji kon- kursu wyró¿nieni zostali:

Laura Treliñska, Oliwier Mega, Miko³aj Zawodny, Leon Gatner i Filip Laske.

Na koniec wójt Grzegorz Hadzik pogratulowa³ wszyst- kim laureatom czytelniczych osi¹gniêæ oraz zachêci³ do dalszego wypo¿yczania ksi¹-

¿ek. G³os zabra³a równie¿

dyrektor ksi¹¿nicy Renata Goœæ, która bardzo serdecz- nie podziêkowa³a rodzicom,

¿e od ma³ego przyzwyczaj¹ dzieci do czytania ksi¹¿ek i tym samym rozwijaj¹ w nich zainteresowania czy-

telnicze. UGT

TRZCINICA TRZCINICA

KÊPNO KÊPNO

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :