Eksport województwa katowickiego w okresie I-IX 1985 roku

Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

EKSPORT

WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO W OKRESIE I - IX 1985 ROKU *

Katowice 1985

(2)

U w a g i m e t o d o l o g i c z n e ... ... ... 3

U w a g i a n a l i t y c z n e ... ... ... . 6

*

SPIS TABLIC

E k s p o r t p r z e d s i ę b i o r s t w z t e r e n u w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o w e d ł u g r e s o r t ó w ... ... . 11 .yartość e k s p o r t u w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o w e d ł u g g r u p

w y r o b ó w n a tle k r a j u ... ... 12 E k s p o r t p r z e d s i ę b i o r s t w w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o n a tle

k r a j u w e d ł u g r e s o r t ó w ... ... . . . 1 3 E k s p o r t p r z e d s i ę b i o r s t w w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o w e d ł u g

k i e r u n k ó w ... ... ... 1 3 P r z e d s i ę b i o r s t w a w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o o n a j w i ę k s z e j

w a r t o ś c i e k s p o r t u 15

$ • '

O p r a c o w a ł n g r O a n F r y c

(3)

W A R T O S C Ü K S P O K T U P R Z Ü Ü S I g B I O R S T V I W O J Ë ' W O D Z T W A

(4)

■Id zł 30 2 ,0 2 3 0 , 9

Z -ZSRR 2 4 ,0 % R -RFN 7 ,6 % WB -W.Brytania 5,6%

WL -Włochy 5,4 % Ra -Rumunia 5,0%

C -CSRS 5,0 %

0 -Dania 3 ,9 % A -Austria 3 ,5 % N -NRD 3 .2 % B -Brazylia 3 ,1 % P -pozostał«

kraje 3 3 ,7 %

W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O K I E R U N K Ó W / W PROCŁMTACH/

I-IX 1985

z -ZSRR 1 9 , 7 % Rn

R -RFN 7 , 9 % A

WB -W.Brytania 6 , 1 % W

N -NRD 4 , 8 % Fi

e -CSRS 4 , 0 % P

WL -Włoohy 4 , 7 %

Rn -Ruaunia Austria

< 5 « r y

Finlandia 3 , pozostał*

kraja 35, 4.

4.

3,

(5)

UW AGI METODOLOGICZNE

D a n e s t a t y s t y c z n e z a m i e s z c z o n e w p u b l i k a c 'l o b e m u -ą w a r t o ćć t o w a r ó w i jsłu.- w y w i e z i o n y c h za " r a n i c ę w r a m a c h t r a n s a k c j i h a n ­ d l o w y c h . Dane te z o s t a ł y o p r a c o w a n e c e n t r a l n i e p r z e z G ł ó w n y U r z ą d S t a t y s t y c z n y na p o d s t a w i e s y s t e m u e w i d e n c j i i a k t u r e k s p o r t o w y c h K o d z a '■ o b r o t u w s t a t y s t y c e r.a-idlu za-ranlczr.«;--.

W ł a ś c i w y e k s p o r t o b e j m u j e :

- e k s p o r t t o w a r ó w i usIu.'T p r o d u k c i k r a j o w e i,

- e k s p o r t t o w a r ó w w r a m a c h k o o p e r a c i p r z e m y s ł o w e j z z a g r a n i c ą , - e k s p o r t t o w a r ó w w r a m a c h s p e c j a l i z a c j i p r o d u k c :i p o m i ę d z y

kra ‘a m i R W Pu, - r e e k s p o r t p o ś r e d n i , - r e e k s p o r t b e z p o ś r e d n i , - e k s p o r t b u d o w n i c t w a .

D o s t a w y w e w n ą t r z k r a ^ u w r o z l i c z e n i u d e w i z o w y m o b e ' m u ' a : - d o s t a w y t o w a r ó w p o c h o d z e n i a k r a j o w e g o n a c e l e e k s p o r t u w e w n ę ­

t r z n e g o o r a z dostaw;/ d o P H Z " 3 a l t o n a " n3 z a o p a t r z e n i e s t a t k ó w p o l s k i c h i p l a c ó w e k d y p l o m a t y c z n y c h ,

- s p r z e d a ż n a c e l e e k s p o r t u b u d o w n i c t w a ,

- s p r z e d a ż t o w a r ó w p o c h o d z e n i a K r a owe.-o d l a p r z e d s i ę b i o r s t w z a g r a n i c z n y c h d r o b n e j w y t w ó r c z o ś c i / f i r m y p o ł o n i n ę / , p r z e d s i ę ­ b i o r s t w m i e s z a n y c h z u d z i a ł e m k a o i t a ł u za - r a n i c z n e - o w = o l s : e o r a z dla i n d y w i d u a l n y c h k r a ‘o w y c h o d b i o r c ó w nic . T e ‘estrów.-ny- w s y s t e m i e R 2 G 0 N ,

- d o s t a w y w r a m a c h p o m o c y b e z p ł a t n e j .

' f

D o s t a w y wewna.trz k r a j u w r o z l i c z e n i u d e w i z o w y a i e r i u s t a ­ t y s t y k i m i ę d z y n a r o d o w e j n i e s ą z a l i c z a n e d o ek£ . ta w s t a t y s t y . h a n d l u z a g r a n i c z n e g o . E w i d e n c j a t y c h d o s t a w p r o w a d z o n a » e s t o-o.:

e w i d e n c j i w ł a ś c i w e g o e k s p o r t u i s ł u ż y d o u z - o d n i e n i a z d o s t a w c a - w i e l k o ś c i e k s p o r t u w e w n ę t r z n e g o .

S k s o o r t na r a c h u n e k w ł a s n y / d o s t a w c y - o r o ć u c e n t a /.

O z n a c z a s p r z e d a ż t o w a r ó w i - s ł u ~ k o n t r a h e n t o m za-ra- icz- n y m na r a c h u n e k d o s t a w c y - p r o d u c e r . t r za p o ś r e d n i c t w e m e d n s t k i h a n d l u z a g r a n i c z n e g o -.3 p o d s t a w i e jaowy c ^ m i s o w ? :.ąd p r z e z p r o d u c e n t a s a m o d z i e l n i e r.a p o d s t a w i e o t r z y m a n e ; K o ń c e : i.

(6)

ra p o i r e d n i c t w o e d n o s t k a har.dlu z a - r a n i c z n e *o o t r z y m a ;e p r o w i z j ę ,

•ttór* rtar.owi e l e m e n t k os z t ó w produce-,ta.

."-snort -i r a c h u n e k o h z / e d n o s t k l h a n d l u za - r a n l c z n e - o / .

O z n a c z a e-csport t o w a r ó w i u s ł u ę n a b y t y c h p r z e z t e 4.ednos-

> i o ¿ d o s t a v c ô v k r a o w y c h r.a p o d s t a w i e u m o w y k u p n a - s p r z e d a ż y

•>; o k r e ś l o n y c h c e n a c h k r a o w y c h . M a p o k r y c i e k o s z t ó w z w i ą z a n y c h z r e a l i z a c ą e k s p o r t u na s w ó 1 r a c h u n e k i w y g o s p o d a r o w a n i e zysku, jęi .ostka h a n d l u z a g r a n i c z n e g o o t r z y n u e marż ę .

;::ar Płatniczy.

P o d z i a ł o b r o t ó w w - o b s z a r ó w p ł a t n i c z y c h d o k o n y w a n y e s t r.a

?r> î s t swlc w a l u t y a ł a t n o c c i w r e a l i z a c j i t r a n s a k c j i handlowych*.

-'-.rat5 » z I o b s z a r e m p ł a t n i c z y m z a l i c z a s i ę o b r o t y r o z l i c z a n e v v a l - t i c 1" : r a ' ó w soc a lis t y c z n y c h , t.i. w b u b l a c h t r a n s f e r o w y c h

i ; 1- <r -owych i w a l u t a c h n a r o d o w y c h , do o b r o t u z II o b s z a r e m , ' ' r o t y r o z l i c z o n e w w a l u t a c h k r a ó w k a p i t a l i s t y c z n y c h . ^

-•-.■i •./ -ę transakay rr/ch.

Z a w i e r a w a r t o ś ć sprzedaż-/ t o w a r ó w i •jsłu.’:' w z ł o t y c h na b a z i e

i - ■ f r a n c o ra.nlca P o l s k i , tj. bez o p ł a t za p r z e w ó z t o w a r u 1 ;c -- o z o i e c z e n i a a d - r a n i c y p o l s k i e j do a i e sea p r z e z n a c z e n i a . : • l i c z e n i a w a r t o ś c i w c e n a c h t r a n s a k c y jnych d o k o n u j e s i ę v . o i a c w a r t o ś ć w w a l icle o b c e j p r z e z o b o w L ą z u ą c y w dr.ii w y s t a w i e ­

ni fa.itiry : .rs w a l j t y w e d ł u g t a o e l l K u r s ó w V a l u t ¡9?.

■ ar-oiś w c e a c h k r a o w y c h obe.lmute:

- T>rzy e c s o o r c i e r e a l i z o w a n y m za p o ś r e d n i c t w e m j e d n o s t k i h a n d l u z a g r a n i c z n e ’o - w a r t o ś ć e k s p o r t u w k r a o w y c h c e i a c h z a k u p i . l o s o w a n y c h w r o z l i c z e n i a c h e k s p o r t e r a z d o s t a w c ą k r a ’owym,

-, . w c e n a c h u r z ę d o w y c h , r e g u l o w a n y c h l u m o w n y c h , p o m n i e a z o n y c h o e w e n t u a l n y z w r o t c ł a 1 p o d a t k u o b r o t o w e g o o d p o ś r e d n i c h faz o r o d ^ < c ’i,

- p r z y e k s p o r c i e r e a l i z o w a n y m p r z e z p r o d u c e n t a s a m o d z i e l n i e w ltiarci i o o t r z y m a n ą k o n c e s j ę ,

w a r t o ś ć w c e n a c h t r a n s a k c y j n y c h p o w i ę k s z o n ą o n a l e ż n ą d o p ł a t ę w y r ó w n a w c z ą i p o a n l e szo.ną o e w e n t u a l n ą m a r ż ę i p r o w l z e

a -enta za T a n i e z nero.

'.'artoić w ce-iac'' *ra 'owych j e s t k a t e g o r i ą s ł u ż ą c ą d o w y l i c z e n i a v ~ k a f i l K Ó w e f e k t y w n o ś c i f i n a n s o w e j e k s p o r t u z p u n k t u w i d z e n i a

j e d n o s t k i h a n d l u z a - r a n i c z - e • >.

(7)

M a r ł a / p r o w i z j a /

O b e j m u e - k w o t ę m a r ż y l u b p r o w i z j i należne.} j e d n o s t c e h a n d l u z a g r a n i c z n e g o z t y t u ł u d z i a ł a l n o ś c i h a n d l o w e j . M a r ż a / p r o w i z j a / n i e m o ż e w y s t ę p o w a ć w p r z y p a d k u e k s p o r t u w ł a s n e j p r o d u k c j i , r e a l i ­ z o w a n e g o p r z e z j e d n o s t k i u p r a w n i o n e d o d z i a ł a l n o ś c i w d z i e d z i n i e h a n d l u z a g r a n i c z n e g o i p r o w a d z ą c e d z i a ł a l n o ś ć p r o d u k c y j n ą .

Hależność dostay/cy.

O b e j m u j e w a r t o ś ć n a l e ż n ą d o s t a w c y z t y t u ł u s p r z e d a ż y n a e k s p o r t , w y n i k a ą c ą z u m o w y z eksporterem;. W p r z y p a d k u e k s p o r t u r e a l i z o w a n e g o n a r a c h u n e k j e d n o s t k i h a n d l u z a g r a n i c z n e g o / p h z /

jest t o w a r t o ś ć w y k a z a n a w f a k t u r z e s p r z e d a ż y w y s t a w i o n e j p r z e z d o s t a w c ę , a w p r z y p a d k u s p r z e d a ż y n a r a c h u n e k w ł a s n y / n a r a c h u n e k dostawcy/, j e s t t o w a r t o ś ć w c e n a c h t r a n s a k c y ;n y c h p o m n i e j s z o n a o m a r ż ę l u b p r o w i z j ę e k s p o r t e r a , p r o w i z ę agfenta z a g r a n i c z n e g o ,

w y d a t k i k r a 4o w e i d e w i z o w e p o n i e s i o n e p r z e z e k s p o r t e r a w z w i ą z k u z r e a l i z a c j ą k o n t r a k t u w i m i e n i u w y k o n a w c y , a t a k ż e p o m n i e j s z o n a o e w e n t u a l n e o b c i ą ż e n i a w y r ó w n a w c z e l u b p o w i ę k s z o n a o e w e n t u a l n y d o p ł a t ę w y r ó w n a w c z ą .

W y n i k f i n a n s o w y .

S t a n o w i r ó ż n i c ę r i ę d z y w a r t o ś c i ą e k s p o r t u w c e n a c h t r a n s a k c y j n y c h , a w a r t o ś c i ą w c e n a c h k r a j o w y c h p o w i ę k s z o n ą o m a r ż ę l u b p r o w i z j ę e k s p o r t e r a i p r o w i z j ę a g e n t a z a g r a n i c z n e g o , tj. w a r t o ś c i ą k r a j o w ą e k s p o r t u ,

- w y n i k f i n a n s o w y d o d a t n i w y s t ę p u j e , j e ż e l i w a r t o ś ć w c e n a c h t r a n s a ­ k c y j n y c h j e s t w y ż s z a o d w a r t o ś c i k r a j o w e j e k s p o r t u ,

- w y n i k f i n a n s o w y u j e m n y w y s t ę p u j e , j e ż e l i w a r t o ś ć w c e n a c h t r a n s a k c y j n y c h j e s t n i ż s z a o d w a r t o ś c i k r a j o w e j e k s p o r t u , - s a l d o w y n i k u f i n a n s o w e g o s t a n o w i s u m ę w y n i k ó w d o d a t n i c h i

u j e m n y c h .

W s k a ź n i k e f e k t y w n o ś c i f i n a n s o w e ^ /'tfF/.

W s k a ź n i k s t a n o w i ą c y r e l a c j ę m i ę d z y w a r t o ś c i ą k r a j o w ą e k s p o r t u , tj. w a r t o ś c i ą e k s p o r t u w c e n a c h k r a j o w y c h p o w i ę k s z o n ą o m a r ż ę l u b p r o w i z j ę e k s p o r t e r a i p r o w i z j ę a g e n t a z a g r a n i c z n e g o a w a r t o ­ ś c i ą w c e n a c h t r a n s a k c y j n y c h .

(8)

W F o b r a z u j e k o s z t u z y s k a n i a 1 z ł o t e g o p r z e z J e d n o s t k ę h a n d l u z a g r a n i c z n e g o .

. w a r t o ś ć k r a i o w a e k s p o r t u + m a r z ą

* w a r t o ś ć e k s p o r t u w c e n a c h t r a n s a k c y j n y c h

Im w s k a ź n i k t e n p r z y j m u j e w a r t o ś ć m n i e j s z ę o d j e d n o ś c i , t y m w i ę k s z e o p ł a c a l n o ś c i « c h a r a k t e r y z u j e s i ę e k a p o r t .

UW AGI AN ALITYCZN E

H a n d e l z a g r a n i c z n y w s p o s ó b i s t o t n y o d d z i a ł y w u j a na t y c i e g o s p o d a r c z e k r a j u 1 w i n i e n b y ć j e d n y m ir p o d e t a w o w y c h c z y n n i k ó w d y n a m l z u j ę c y c h r o z w ó j g o s p o d a r k i n a r o d o w e j . K o n i e c z n o ś ć s p ł a t y d ł u g ó w o g r a n i c z a i m p o r t , o d k t ó r e g o w z r o s t g o s p o d a r c z y J 9 a t s i l n i e u z a l e ż n i o n y , w tej s y t u a c j i J e d y n y m w y j ś c i e m J e s t z w i ę k ­ s z e n i e e k s p o r t u .

R e f o r m a w h a n d l u z a g r a n i c z n y m ma na c e l u m . l n . p o b u d z e n i e p r z e d s i ę b i o r s t w d o w z r o s t u p r o d u k c j i e k s p o r t o w e j o r a z z w i ę k s z a ­ n i e ‘e f e k t y * n o 6 c i e k s p o r t u . W p r o w a d z o n e r e f o r m ę g o s p o d a r c z ę n o w e z a s a d y k i e r o w a n i a h a n d l e m z a g r a n i c z n y m z w i ę k s z y ł y r o l ę i n s t r u - esentów s k o r f o m i c z n o - f i n e n s o w y c h w s t e r o w a n i u w y m i a n ę z z a g r a n i c ę .

W d r a ż a n e z m i a n y m a j ę na c e l u z w i ę k s z e n i e z a i n t e r e s o w a n i a pro d u c e n t ó v * p r o d u k c j ę na e k s p o r t , u e l a s t y c z n i e n i e f o r n p o w i ę z a h p o m i ę d z y nł.ni a p r z e d s i ę b i o r s t w e m h a n d l u z a g r a n i c z n e g o , u m o ż l i ­ w i e n i e o r o w a d z e n i a h a n d l u z a g r a n i c z n e g o b e z p o ś r e d n i o p r z e z p r o ­ d u c e n t a na r a c n u n e k w ł a s n y o r a z t w o r z e n i a s p ó ł e k p r a w a h a n d l o ­ w e g o .

W p r o w a d z o n o o d p i s y d e w i z o w e , u l g i w p o d a t k u d o c h o d o w y m i o b c l ę z e n l a c h na PF A Z . P r o p o n u j e s i ę z a s t o s o w a n i e d o d a t K o w y c h u l g z t y t u ł u w i ę k s z e j p r a c o c h ł o n n o ś c i p r o d u k c j i e k s p o r t o w e j . B ę d z i e s i ę d ę ż y ć d o o g r a n i c z e n i a c e n t r a l n e g o f i n a n s o w a n i a i m ­ p o r t u i r o z d z i e l n i c t w a d e w i z , d o z w i ę k s z e n i a rol*i o d p i s ó w , k r a - d y t ó w w a l u t o w y c h i p r z e t a r g ó w d e w i z o w y c h .

P r z e d s i ę b i o r s t w a s p e c j a l i z u j ę c e s i ę w p r o d u k c j i e k s o o r - t o w e j w y r o b ó w 1 e k s p o r c i e u s ł u g d o p a ń s t w II o b s z a r u p ł a t n i c z e ­ go b ę d ę o b j ę t a u l g a m i z t e g o t y t u ł u w e w p ł a c i e a m o r t y z a c J i do B u d ż e t u P s ^ s t w a . K w o t y u z y s k a n e z t y c h ulg p o z w o l ę d o k o n a ć kt>- n l e c z n y c n i n w e s t y c j i d l a z a p e w n i e n i a d a l s z e j r e a l i z a c j i 1 i n t e n ­ s y f i k a c j i e k s p o r t u d o II o b s z a r u p ł a t n i c z e g o .

P r o d u k c j a e k s p o r t o w a d o k r a j ó w II o b s z a r u p ł a t n i c z e g o i Z 3 3 R z o s t a ł a o b j ę t a p i e r w s z e ń s t w e m w z a o c a t r ż e n i u . Z a l e c o n o

(9)

7 w p r o w a d z e n i e p r e f e r e n c y j n y c h w a r u n k ó w u d z i e l a n i a k r e d y t ó w o b r o ­ t o w y c h na f i n a n s o w a n i e e k s p o r t u do p a ń s t w XI o b s z a r u p ł a t n i c z e g o .

W o j e w ó d z t w o k a t o w i c k i e o d lat j e s t g ł ó w n y m e k s p o r t e r e m w k r a j u . W 1 9 8 2 r o k u u d z i a ł w o j e w ó d z t w a w e k s p o r c i e k r a j u w y n o s i ł 2 2 , 6 % , w l a t a c h n a s t ę p n y c h s y s t e m a t y c z n i e w z r a s t a ł / 1 9 8 3 r. - 2 4 , 7 % , w 1 9 3 4 r. - 2 5 , 8 % / , Z a I - I X m i e s U c y 1 9 8 5 r. u d z i a ł t e n w y n i ó s ł 2 5 , 8 % , tj. 3 0 1 , 9 m l d z ł . O o I o b s z a r u p ł a t n i c z e g o w y e k s ­ p o r t o w a n o t o w a r ó w i u s ł u g na k w o t ę - 1 0 1 , 7 m l d zł, do II o b s z a r u - - 2 0 0 , 2 m l d z ł . W p o r ó w n a n i u z o k r e s e m I - I X 1 9 8 4 r, e k s p o r t w o ­ j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o , l i c z ę c w c e n a c h biei:ęcych, w z r ó s ł o 2 6 , 4 % , z t e g o d o I o b s z a r u p ł a t n i c z e g o o 2 9 , 6 % , a d o II o b s z a r u 2 4 , 5 % . Na d y n a m i k ę o b r o t ó w l i c z o n ę w c e n a c h b l e ż ę c y c h w z ł o t y c h , d u ż y w p ł y w m a j ę w z r o s t y k u r s ó w w a l u t o b c y c h w z ł o t y c h . W s k a ź n i k d e w a ­ l u a c j i z ł o t e g o w o k r e s i e t r z e c h k w a r t a ł ó w b r . w p o r ó w n a n i u z t y m s a m y m o k r e s e m u b . s o k u w y n o s i ł : d o r u b l a 1 1 5 , 2 % , d o d o l a r a U S A 1 3 3 , 4 % . R ó w n i e ż w y ż s z y p o z i o m k u r s ó w d o l a r a U S A d o i n n y c h w a l u t k r a j ó w k a p i t a l i s t y c z n y c h , w p ł y n ę ł na o b n i ż e n i e d y n a m i k i o b r o t ó w z t y m o b s z a r e m , l i c z o n e j w d o l a r a c h U S A o o k . 3 p k t . L i c z ę c d y n a ­ m i k ę o b r o t ó w e k s p o r t o w y c h w r u b l a c h d l a I o b s z a r u p ł a t n i c z e g o i w d o l a r a c h U S A d l a II o b s z a r u p ł a t n i c z e g o , w o k r e s i e t r z e c h k w a r ­ t a ł ó w br n a s t ą p i ł s p a d e k w a r t o ś c i e k s p o r t u d o I I o b s z a r u p ł a t n i ­ c z e g o w p o r ó w n a n i u z a n a l o g i c z n y m o k r e s e m u b i e g ł e g o r o k y .

K s z t a ł t o w a n i e s i ę d y n a m i k i e k s p o r t u i l u s t r u j ę , n a s t ę p u j ę c e d a n e :

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E a - w m i n zł b - w m i n r u b l i c - w m i n d o l a r ó w U S A

I - IX 1 9 B 5 w o j e ­

w ó d z t w o k r a j w o j e ­

w ó d z t w o kraj w c e n a c h bieżgcyd- I - I X 19 8 4 = 1 0 0

b O b s z a r p ł a t n i c z y II .... a c

3 0 1 9 7 2 1 0 1 7 4 9 1 2 4 2 2 0 0 2 2 3 1 3 6 8

1 1 7 1 4 5 2 5 4 0 1 5 1 6 5 9 5 6 3 1 3 0 1 4 3 1 2

1 2 6 . 4 1 2 9 , 6 1 1 2 . 5 1 2 4 , 9 9 3 , 6

1 2 7 , 9 1 2 7 . 3 1 1 0 . 5 1 2 8 . 4

9 6 , 3 S t r u k t u r a e k s p o r t u w o j e w ó d z t w a w r o z b i c i u na o b s z a r y p ł a t ­ n i c z e r ó ż n i s i ę o d a n a l o g i c z n e j s t r u k t u r y e k s p o r t u w s k a l i k r a j u . W o k r e s i e I - I X 1 9 8 5 r u d z i a ł I o b s z a r u w e k s p o r c i e w o j e w ó d z t w a w y n i ó s ł 3 3 , 7 % , a w e k s p o r c i e k r a j u 4 6 , 1 % .

N a j w i ę k s z y u d z i a ł w e k s p o r c i e w o j e w ó d z t w a m a j ę p a l i w a i e n e r g i a - 5 6 , 4 % , w y r o b y p r z e m y s ł u e l e k t r o r a s z y n o w e g o - 2 2 , 4 «

(10)

o r a z w y r o b y p r z e m y s ł u m e t a l u r g i c z n e g o - 1 5 , 0 % . U d z i a ł p r z e d s i ę ­ b i o r s t w w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o w e k s p o r c i e t y c h w y r o b ó w w y ­ n i ó s ł o d p o w i e d n i o 8 8 , 4 % i 1 4 , 9 % 1 4 4 , 1 % .

S t r u k t u r a e k s p o r t u k r a j u v g g a ł ę z i w y r o b ó w p r z e d s t a w i a s i ę i n a c z e j . N a j w i ę k s z y u d z i a ł m a j ę w y r o b y p r z e m y s ł u e l e k t r o ­ m a s z y n o w e g o - 3 8 , 7 % , p a l i w a i e n e r g i a - 1 6 , 4 % , w y r o b y p r z e m y s ł u c h e m i c z n e g o - 1 0 , 7 % o r a z w y r o b y p r z e n y s ł u s p o ż y w c z e g o i p r o d u k ­ ty r o l n i c t w a - 9 , 8 % . W e w s z y s t k i c h t y c h w y r o b a c h n a s t ę p i ł w z r o s t w a r t o ś c i e k s p o r t u / w c e n a c h b i e ż ą c y c h - t r a n s a k c y j n y c h / w p o r ó w ­ n a n i u z t r z e m a k w a r t a ł a m i u b . r o k u .

W o k r e s i e t r z e c h k w a r t a ł ó w br p r a w i e 9 9 % w a r t o ś c i e k s p o ­ r t u w o j e w ó d z t w a p r z y p a d a ł o n a p r z e d s i ę b i o r s t w a n a l e Z ę c e d o c z t e ­ r e c h r e s o r t ó w : g ó r n i c t w a 1 e n e r g e t y k i , h u t n i c t w a i p r z e m y s ł u m a ­ s z y n o w e g o , p r z e m y s ł u c h e m i c z n e g o i l e k k i e g o , b u d o w n i c t w a i p r z e ­ m y s ł u m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h . I c h u d z i a ł w e k s p o r c i e w o j e w ó d z t w a p r z e d s t a w i a p o n i l s z e z e s t a w i e n i e :

u d z i a ł w e k s p o r c i e w o j e w ó d z t w a

M i n . G ó r n i c t w a 1 E n e r g e t y k i M i n . H u t n i c t w a i P r z e m y s ł u

M a s z y n o w e g o

M i n . P r z e m y s ł u C h e m i c z n e g o i L e k k i e g o . . . . M i n . B u d o w n i c t w a 1 P r z e m y s ł u

M a t e r i a ł ó w B u d o w l a n y c h

I - I X 1 9 8 4 6 2 , 9 % 3 0 , 6 %

3 , 6 % 1. 8%

I - I X 1 9 8 5 5 9 . 0 % 3 3 . 5 % 4 , 1 %

2

,

1

%

W s z y s t k i e p o z o s t a ł e r e s o r t y o r a z s e k t o r s p ó ł d z i e l c z y i p r y w a t ­ ny d o s t a r c z a j « ł ą c z n i e o k o ł o 1 % e k s p o r t u w o j e w ó d z t w a . W p o r ó w ­ n a n i u z t r z e m a k w a r t a ł a m i 1 9 8 4 r. w t r z e c h k w a r t a ł a c h 1 9 8 5 r.

n a s t ą p i ł s p a d e k u d z i a ł u ' r e s o r t u g ó r n i c t w a i e n e r g e t y k i w e k s ­ p o r c i e w o j e w ó d z t w a o 3 , 9 p u n k t a . O a s t to w y n i k i e m s p a d k u e k s ­ p o r t u w ę g l a . D y n a m i k a e k s p o r t u w ę g l a w z ł o t y c h o r a z w r u b l a c h d l a I o b s z a r u p ł a t n i c z e g o 1 w d o l a r a c h U S A d l a o b s z a r u II p r z e d s t a w i a s i ę n a s t ę p u j ą c o :

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E a - w m i n zł b - w m i n r u b l i c - w m i n d o l a r ó w U S A

I - I X 1384 1- IX 1985

w c e n a c h b i e ż ą c y c h I - I X 19f)4-10<

O G Ó Ł E M ... a 137234 1 6 2 2 1 4 n a

,2

3 2 6 0 5 33153 1 0 1 , 7

b 4 5 9 4 0 5 ’ 8 8 . 2

104625 129061 1 2 3 , 4

c 9 5 4 8 C 2 3 2 . 5

(11)

W a r t o ś ć w y e k s p o r t o w a n e g o w ę g l a w o k r e ś l a I - I X I9es r. w y n i o s ł a 1 6 2 , 2 m l d zł co w p o r ó w n a n i u z a n a l o g i c z n y m o k r e s e m ub. r o k u s t a ­ n o w i w z r o s t o 1 8 , 2 % . N a t o m i a s t w p r z e l i c z e n i u na r uble /I o b s z a r p ł a t n i c z y / i d o l a r y U S A / I I o b s z n r p ł a t n i c z y / , n a s t ą p i ł s p adek e k s p o r t u w ę g l a z a r ó w n o d o I J a k i do II o b s z a r u p ł a t n i c z e g o . U d z i a ł w a r t o ś c i w ę g l a w e k s p o r c i e z m n i e j s z y ł się w t r z e c h k w a r ­ t a ł a c h b r w p o r ó w n a n i « z t r z e m a k w a r t a ł a a i u b .r. z 5 7 , 4 £ do 53,7*.

co J est w y n i k i e m i l o ś c i o w e g o s p a d k u e k s p o r t u w ę g l a o d p o w i e d n i o z 3 3 . 3 m i n ton d o 2 7 , 0 m i n ton.

S t r u k t u r a g e o g r a f i c z n a n a s z e g o e k s p o r t u Jest b a r d z o z r ó ż n i c o w a n a . J e d n a k ż e m o ż n a w y o d r ę b n i ć k i l k a n a ś c i e k r a j ó w b ę d ą ­ c y c h o d b i o r c a m i p r z e w a ż a j ą c e j c z ę ś c i s p r z e d a w a n y c h z ę g r a n i c ę t o w a r ó w i u s ł u g . S p o ś r ó d p a ń s t w s o c j a l i s t y c z n y c h w o k r e s i e I-IX be są toj Z S R R , NRO, R u m u n i a , C z e c h o s ł o w a c j a , W ę g r y , B u ł g a r i a . Na k r a j e te p r z y p a d a ł o 39,9io e k s p o r t u w o j e w ó d z t w a . N a j w i ę k s z y m i o d b i o r c a m i s p o ś r ó d p a ń s t w k a p i t a l i s t y c z n y c h są: RFN, W i e l k a B r y ­ t a n i a , W ł o c h y , A u s t r i a , F i n l a n d i a , B r a z y l i a , D a n i a , H o l a n d i a , S z w e c j a , na k t ó r e p r z y p a d a ł o 38.256 e k s p o r t u . O g ó ł e m e k s p o r t do w y m i e n i o n y c h 15 p a ń s t w w y n i ó s ł w t r z e c h k w a r t a ł a c h br p r a w i e 6 0 ^

e k s p o r t u w o j e w ó d z t w a . L i c z ą c w c e n a c h b i e ż ą c y c h w o k r e s i e I-IX 1 9 0 5 r w p o r ó w n a n i u z tym s a m y m o k r e s e m ub. r o k u n a s t ę p l ł w z r o s t e k s p o r t u do w s z y s t k i c h z w y m i e n i o n y c h w y ż e j p a ń s t w .

E k s p o r t p r z e d s l ę b i o r s t w w o j e w ó d z t w a * c a c h u j e z n a c z n y s t o ­ p i e ń k o n c e n t r a c j i p o d w z g l ę d e m w i e l k o ś c i d o s t a w p o s z c z e g ó l n y c h e k s p o r t e r ó w . W o k r e s i e 1-IX 1 9 8 6 r 11 p r z e d s i ę b i o r s t w z a n o t o w a ł o na s w y m k o n c i e e k s p o r t o w a r t o ś c i p r z e k r a c z a j ą c e j 2 m l d zł / b e z k o p a l ń w ę y l a , k t ó r e r e p r e z e n t u j e w e k s p o r c i e C e n t r a l a Z b y t u rtę- g l a / . Ł ą c z n y e k s p o r t t y c h 11 p r z e d s i ę b i o r s t w s t a n o w i ł w tym c z a s i e 7 7 , e k s p o r t u w o j e w ó d z t w a . O e d n a k ż e t y l k o 3 s p o ś r ó d nich o s i ą g n ę ł y z y s k na e k s p o r c i e / l i c z o n y j a k o s uma w y n i k u f i n a n s o w e g o d o d a t n i e g o i u j e m n e g o / t j .: C e n t r a l a Z b y t u W ę g l a , P r z ę d z a l n i a B a w e ł n y " P r z y j a ź ń " , " M o s t o s t a l * Z a b r z e .

A n a l i z u j ą c e k s p o r t n a l e ż y w s p o m n i e ć t a k ż e o j e g o o p ł a c a l n o ś c i ,

•nierzonej w s k a ź n i k i e m e f e k t y w n o ś c i f l n a n » » i e j W F . W s k a ź n i k ten o b r a z u j a k o s z t u z y s k a n i a 1 z ł o t e g o p r z e z J e d n o s t k ę h a n d l u z a g r a ­ n i c z n e g o . S t a n o w i o n r e l a c j ę m i ę d z y w a r t o ś c i ? e k s p o r t u w c e n a c h k r a j o w y c h p o w i ę k s z o n ą o m a r ż ę , a w a r t o ś c i ą w c e n a c h t r a n s a k c y j ­ n y c h . Im w s k a ź n i k t e n p r z y j m u j e « a r t o ś ć m n i e j s * ? o d J e d n o ś c i , t y m w i ę k s z ą o p ł a c a l n o ś c i ą c h a r a k t e r y z u j e s i ę e k s p o r t .

(12)

w o k r e s i e I-IX 1 9 8 5 r o k u W F e k s p o r t u d l a w o j e w ó d z t w a o s i ę c n ę ł w a r t o ś ć 0.92. w ty» s a m y m o k r e s i e 1 9 3 4 r e k u 0 , 9 3 , a w i ę c e k s p o r t był o p ł a c a l n y .

»'< s t o s u n k u do o b s z a r ó w p ł a t n i c z y c h w s k a ź n i k t e n w y n i ó s ł dla I o c s z a r u p ł a t n i c z e g o w o k r e s i e I - 1 X 1 9 8 5 r. 1 , 0 6 w o k r e s i e I - I X 19F 4 r 1,04. W e k s p o r c i e do II o b s z a r u p ł a t n i c z e g o p o z i o m o p ł a ­ c a l n o ś c i był l e p s z y , w a r t o ś c i w s k a ź n i k a w y n i o s ł y o d p o w i e d n i o 0 , 94 i 0, Stf.

v, o k r e s i e o d s t y c z n i a do w r z e ś n i a 1 9 8 5 r o k u p r z e d s i ę b i o - rr.:»\a w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o u z y s k a ł y na e k s p o r c i e t o w a r ó w i

s t l j ę i o c z n y z y s !< w a r t o ś c i 2 5 , 4 « I d zł. Z y s k ten z o s t a ł o s i ę g n i ę - :y z e . - p o r t u do II o b s z a r u p ł a t n i c z e g o , dla k t ó r e g o z y s k wy«-

.cci 3 1 . ' "Id *ł..*' o b r o t a c h z I o b s z a r e m z a n o t o w a n o s t r a t ę w

*7'-3“'8ici £ . r *ld zł. 0 w a r t o ś c i o s i ę g n i ę t e a o z y o k u z a d e c y d o w a ł c .r:-- C e n f & l i Z b y t u rtęgla, b ę d ę c e j d y s t r y b u t o r e m w ę g l a z p o s z - cc - i l - y c * opal - . OeJ z y s k w y n i ó s ł 4 7 , 0 m l d zł. W p o r ó w n a n i u r -rcc - a w a r t a ł a m i u b . r o k u z y s k w o j e w ó d z t w a o e i ę g n i ę t y na e k s - s-re.-- v. t r z e c h k w a r t a ł a c h br z w i ę k s z y ł się o 5 0 , 9 % .

P r z e p r o w a d z o n e a n a l i z a e k s p o r t u w o j e w ó d z t w a k a t o w l c k i e - rc i., i d a c m i e J e g o n a j b a r d z i e j c h a r a k t e r y s t y c z n e c e c h y , a raiano-

•.ic'-' r - a c z n y s t o p i e ń k o n c e n t r a c j i z a r ó w n o po s t r o n i e d o s t a w c ó w trc3uc»-itów/ t o w a r ó w i u s ł u g na e k s p o r t , / J a k i o d b i o r c ó w d o c e - -j* cr . ier j o k o w r e o ę r a f i c z n y c h e k s p o r t u / , z d e c y d o w a n i e w l o d ę c y :driał d * j r e s o r t ó w p r z y z n a c z n y m u d z i a l e w ę g l a w s t r u k t u r z e

'■p'f ’u o r a z p r a w i e 2 r a z y w i ę k s z y u d z i a ł e k s p o r t u d o II o b s z a r u cia!i:c:c;i> ni* do I. N a l a i y t a k ż e z w r ó c i ć u w a g ę na to, że w o-

rc-cic I - : x 1^25 r o k u w p o r ó w n a n i u z a n a l o g i c z n y m o k r e s e m u b i e - rs-:u z - n i e l s z y ł s i ę u d z i a ł w ę g l a w e k s p o r c i e w o j e w ó d z t w a .'¿'caio w a r t o ś c i o w o j a k i i l o ś c i o w o . Oest to s p o w o d o w a n e m , i n , ,?' ’rś '!■<• w k r a j u , d u ż y m z a p o t r z e b o w a ń l e m e n e r g o c h ł o n n e j g o s p o ­ si- •- -a w ę g i e l o r a r r e s t r y k c j f n l g o s p o d a r c z y m i , z a s t o s o w a n y m i

n i r . t ć r e k r a j e k a p i t a l i s t y c z n e w o b e c P o l s k i . 10

(13)

T a b l . l E K S P O R T P R Z E D S I Ę B I O R S T W Z T E R E N U W O D E W Ö D Z T W A K A T O W I C K I E G O W E D Ł U G R E S O R T Ö W / w c e n a c h b i e l ą c y c h /

R E S O R T Y

• - I - I X b - I - I X

1 9 B 4 1 9 8 5

W a r t o ś ć w c e n a c h S a l d o w y n i k u

f l n a n - e o w e g o

W F

W a r t o ś ć w c e n a c h t r a n e a k c y j - n y c h I - I X 1 9 8 4 - 1 0 0 t r a n s a k ­

c y j n y c h k r a j o w y c h w oiln zł

0 G Ö Ł E M . a 2 3 8 8 9 0 2 0 9 5 8 1 1 6 8 5 8 0 . 9 3 X

b 3 0 1 9 7 2 2 5 9 6 5 6 2 5 4 3 3 0 . 9 2 1 2 6 , 4

w tym s

M i n i » t e r e t w o G ó r n i c t w a 1 E n e r g e t y k i ... a 1 5 0 2 0 8 1 1 0 9 1 1 3 1 5 3 3 0 , 7 9 X

b 1 7 8 1 3 3 1 2 1 8 3 8 4 6 9 3 3 0 . 7 4 1 1 8 , 6

M i n i * t e r e t w o H u t n i c t w a 1 P r z e a y a ł u M a - a 7 3 1 1 2 8 2 6 7 3 . - 1 3 3 7 5 1 , 1 8 X

a z y n o w e g o b 1 0 1 1 1 9 1 1 4 4 3 4 - 1 9 5 5 1 . 1 . 1 9 1 3 8 , 4

M l n i e t o r e t w o P r z e m y ś l u C h e m i c z n e g o 1 •

• 8 7 0 2 06fe0 - 4 6 1 1 , 0 5 X

L e k k i e g o b 1 2 3 6 2 1 2 7 8 0 - 1 0 2 2 1 , 0 8 1 4 2 , 1

M l n i e t e r e t w o B u d o w n i c t w a i P r z e m y s ł u a 4 2 6 3 3 9 6 0 4 9 0 . 9 9 X

M a t e r i a ł ó w B u d o w l a n y c h b 6 2 9 5 5 6 3 2 3 5 7 0 , 9 4 1 4 7 , 7

(14)

T a b l • 2 WARTO&fc E K S P O R T U W O O E W O O Z T W A K A T O W I C K I E G O W E D Ł U G G R U P W Y R O B Ó W N A T L E K R A 3 U W O K R E S I E I - IX 1 9 8 5 R / c e n y b l o i ę c o /

W o j e w ó d z t w o K r a j W o j e w ó d z t w o Kra-J

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E w a r t o i ć e k s ­ p o r t u / w cenach t r a n a a k c y j ny&i w m i n zł

u d z i a ł w e k s p o r c l *

r r

w a r t o ś ć e k a - p o r t u / w cenact t r a n s a k c y j n y ^ w m i n zł

w o d - e o t - Icach

I-IX 1 9 0 4

= 1 0 0 w o d ­ s e t ­ k a c h

I - I X 1 9 8 4 - 1 0 0

3 0 1 9 7 2 2 5 , 8 • 1 1 7 1 4 5 2 1 0 0 , 0 1 2 6 . 4 1 0 0 . 0 1 2 7 , 9

1 0 1 7 4 9 1 8 , 8 5 4 0 1 5 1 3 3 , 7 1 2 9 , 6 4 6,1 1 2 7 , 3

2 0 0 2 2 3 3 1 . 7 6 3 1 3 0 1 6 6 . 3 1 2 4 , 9 5 3 . 9 1 2 8 . 4

w tyai

W y r o b y p r z e m y a ł u e l e k t r o m a a z y n o -

w a g o • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • 6 7 5 3 8 1 4 . 9 4 5 3 8 0 9 2 2 , 4 1 5 8 , 1 3 8 , 7 1 2 8 , 2

5 2 6 6 8 . 9 5 9 4 0 3 1 , 7 2 0 2 . 9 5 . 1 1 3 4 . 8

P a l i w a 1 e n e r g i a • • • • • • • « • • • • • • • • • 1 7 0 2 7 2 8 8 . 4 1 9 2 5 8 0 5 6 , 4 1 1 8 . 8 1 6 , 4 1 1 4 , 9 W y r o b y p r z e m y a ł u m e t a l u r g i c z n e g o . . 4 5 2 7 3 4 4 , 1 1 0 2 7 7 1 1 5 , 0 1 1 1 , 9 8 , 8 1 1 5 , 6

W y r o b y p r z e m y s ł u c h e m i c z n e g o 6 0 1 3 4 . 8 1 2 5 5 9 0 2 , 0 1 4 5 , 0 1 0 , 7 1 3 6 , 6

W y r o b y p r z e m y a ł u m i n e r a l n e g o • •••• 1 4 7 6 1 3 . 0 1 1 3 8 9 0 , 5 1 1 8 , 1 1 . 0 1 3 4 , 1 W y r o b y p r z e m y s ł u d r z e w n o - p a p l e r n l -

4 3 1 1 , 8 . 2 3 4 9 7 0 , 1 1 3 9 . 5 2 , 0 1 2 5 , 8

4 2 8 5 6 , 7 6 4 3 8 8 1 . 4 1 2 7 , 0 5 , 5 1 4 8 , 7

W y r o b y p r z e m y a ł u s p o ż y w c z e g o 1

p r o d u k t y r o l n i c t w a . . . 8 2 9 0 , 7 1 1 4 3 1 5 0 , 3 1 9 0 , 6 9 . 8 1 3 8 , 9

(15)

13 T a b l . 3 E K S P O R T P R Z E D S I Ę B I O R S T W W O J E ^ O Z T W A K A T O W I C K I E G O

N A T L E K R A J U 'WEDŁUG R E S O R T Ć W W O K R E S I E I - I X 1 965R W o j e w ó d z t w o Kraj W o j e ­

w ó d z t w o Kraj

>VYSZCZEGfiLNIENIE

w a r t o ś ć e k s p o r t u w c e n a c h t r a n s a k ­ c y j n y c h w m i n zł

u d z i a ł w e k s ­ p o r c i e w k r a ­ ju » s

w a r t o ś ć e k s p o r t u w c e n a c h t r a n s a k - c y j n y c h w min zł

w odse-tkac1-!

0 G fi Ł E M ... 3 0 1 9 7 2 2 5 , 3 1 1 7 1 4 5 2 1 C C , C 1 CC,C w t y m i

M i n i s t e r s t w o G ó r n i c t w a

i E n e r g e t y k i 1 7 9 1 3 3 8 1 , 9 2 1 7 5 4 1 5 9 , 0 13, •:

M i n i s t e r s t w o H u t n i c t w a

• i P r z e m y s ł u M a s z y n o w e ­

g o ... 1 0 1 1 9 9 2 2 , 5 4 4 9 5 7 3 3 3 , 5 3 0 , 4 M i n i s t e r s t w o P r z e m y s ł u

C h e m i c z n e g o i L e k k i e g o 1 2 3 6 2 e , 3 1 9 7229 4,1 1€ ,?

M i n i s t e r s t w o B u d o w n i c t w a i P r z e m y s ł u M a t e r i a ł ó w

B u d o w l a n y c h 6 2 9 5 11,3 5 3 0 2 2 2,1 4,5

T a b l . 4 E K S P O R T P R Z E D S I Ę B I O R S T W .YCOEW&OZTWA K A T O » I C K I E G C W E D Ł U G KIERUNKfiw /w c e n a c h bleżęcyci'./

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E a - I - I X 1 9 8 4

b - I - I X 1 9 8 5

-

W a r t o ś ć w c e n a c h

t r a n s a k ­ c y j n y c h

W y n i k

f inan- s o w y / s a l d o /

V.F

W a r tosc w c e l a c h t rans9 ■.*

cy m y c h I-ix 1 T:

* ICC

w m i n zł

0 G fi Ł E M . . . 2 3 8 8 9 0 1 6 3 5 8 0 , 9 3 X

b 3 0 1 3 7 2 2 5 4 3 2 C , 9 2 1 2 5 , 4

O B S Z A R I . . . 7 6 5 2 7 - 2 9 4 5 1 , 0 4 X

b 1 0 1 7 4 9 - 6 0 2 0 1,06 129, S

w t y m :

4 5 4 9 2 - 2 3 9 4 1,05 X

b 5 1 2 1 2 - 2 5 6 2 1 , 0 5 1 1 2 ,e

7 4 5 7 604 0 , 9 2 X

b 1 4 2 6 7 - 2 5 9 1 . 0 2 1 9 1 . 6

1 1 7 7 4 - 1 0 9 1.01 X

b 1 3 9 7 4 - 4 7 6 1,03 118,7

3 0 9 6 -98 1,02 X

b 9 3 4 1 - 3 1 0 1.C3 1 3 3 , 3

2 7 1 6 - 1 6 0 1.06 X

0 5 3 4 2 - 2 8 9 1.05 2 1 5 , 1

(16)

14

E K S P O R T P R Z E D S I Ę B I O R S T W W 0 3 E W Ó 0 Z T W A K A T O W I C K I E G O W E D Ł U G K I E R U N K Ó W / d o k . /

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E a - I-IX 1 9 8 4 b - I-IX 1 9 8 5 .

W a r t o ś ć w c e n a c h t r a n s a k ­ c y j n y c h

W y n i k f i n a n ­ s o w y / s a l d o /

' W F

W a r t o ś ć w c e n a c h t r a n s a k ­ c y j n y c h I - I X 1 9 8

* 1 0 0 m m i n zł

4 3 0 2 - 5 7 3 1 . 1 3 X

b 4 8 6 3 - 1 6 1 2 1 , 3 3 1 1 3 . 0

1 6 0 3 6 3 1 9 8 0 3 0 , 8 8 X

b 2 0 0 2 2 3 3 1 4 5 2 0 , 8 4 1 2 4 , 9

r t y c :

1 8 2 5 2 - 2 8 6 1 , 0 2 X

b 2 3 8 0 6 1 3 0 1 0 . 9 5 1 3 0 , 4

./ l e l k a B r y t a n i a • 1 3 4 8 6 9 9 8 0 , 9 3 X

b 1 8 5 3 4 1 4 3 3 0 , 9 2 1 3 7 , 4

1 2 9 5 0 8 1 8 0 , 9 4 X

b 1 4 3 2 8 - 1 0 3 1 . 0 1 1 1 0 , 6

8 3 9 8 1 9 9 2 0 , 7 6 X

b 1 2 5 8 1 4 3 8 4 0 , 6 5 1 4 9 , 8

6 6 7 6 1 4 9 6 0 , 7 8 X

b 1 0 8 4 1 3 3 1 3 0 , 6 9 1 6 2 , 4

9 2 3 5 1 7 9 8 0 , 8 1 X

b 9 5 8 5 2 9 3 3 0 . 6 9 1 0 3 , 8

7 4 8 4 1 4 6 3 0 , 8 0 X

b 9 7 0 0 2 4 7 1 0 , 7 5 1 2 9 , 6

5 0 0 8 9 8 7 0 , 8 0 X

b 8 1 0 2 2 0 5 5 0 , 7 5 1 6 1 , 8

5 0 2 7 1 2 4 2 0 , 7 5 X

b 7 8 1 8 2 1 5 0 0 , 7 2 1 5 5 , 5

6 6 0 2 1 8 0 1 0 , 7 3 X

b 5 8 4 9 1 3 6 2 0 . 7 7 8 8 , 6

3 5 8 4 1 1 4 1 0 , 6 8 X

b 5 2 1 7 1 9 6 2 0 , 6 2 1 4 5 , 6

6 5 1 8 6 0 6 0 . 9 1 X

b 5 8 4 4 1 2 2 6 0 , 7 9 8 9 , 7

4 0 0 8 5 9 5 0 , 8 5 X

b 5 1 1 7 - 5 2 8 0 , 9 0 1 2 7 , 7

7 7 2 6 1 6 5 5 0 , 7 9 X

b 9 4 2 9 2 3 1 7 0 , 7 5 1 2 2 , 0

Z S R R ... . 1 1 9 5 4 4 3 3 0 0 , 6 4 X

b 8 3 2 5 3 2 5 9 0 , 6 1 6 9 , 6

k'e3rv ... 1 2 5 1 2 5 8 0 , 7 9 X

b 1 9 4 3 5 6 9 0 . 7 1 1 5 5 , 3

4 5 7 8 7 0 , 8 1 X

b 7 5 5 1 2 3 0 , 8 4 1 6 5 , 2

1 3 2 5 0 0 , 9 6 X

b 4 2 1 - 33 1 . 0 8 3 r a z y

* . R D ... . 1 6 8 - 12 1 . 0 1 X

b 1 7 4 - 1 6 1 . 0 9 1 0 3 , 6

(17)

T a b l . 5 P R Z E D S I Ę B I O R S T W A W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O O N A W I E K S Z E O W A R T O & C I E K S P O R T U W O K R E S I E I - IX 1 9 8 6 R.

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E W a r t o ś ć e k s ­ N a l e ż ­ W i e l ­ W a r t o ś ć eks­

p o r t u w ce­ n o ś ć k o ś ć

W F 1/ p o r t u w c e ­

S - I - I X 1 9 8 4 n a c h t r a n s ­ d o e t a w - z y s k u n a c h t r a n s ­

b - I - I X 1 9 8 6 a k c y j n y c h c y / e t r a t y / a k c y j n y c h

w m i n zł / c e n y b l e ż ę c a / i I - I X 1 9 8 4 - 1 0 0

C e n t r a l a Z b y t u W ę g l a K a t o w i c * . . ... a 1 3 6 9 8 7 9 7 2 9 6 3 1 5 9 7 0 , 7 7 X

b 1 6 1 6 7 3 1 0 6 7 1 1 4 7 0 2 8 0 , 7 1 1 1 8 , 0

H u t a K a t o w i c e D f b r o w a G ó r n i c z a .... a 1 6 3 7 5 1 9 5 0 2 - 4 6 3 4 1 , 2 8 X

b 1 8 1 2 0 2 2 3 4 3 - 5 9 4 2 1 , 3 3 1 1 0 , 7

K o m b i n a t U r z ą d z e ń M e c h a n i c z n y c h a 3 7 3 7 5 0 3 9 - 1 4 2 1 1 , 3 8 X

" B u m a r - Ł a b ę d y " G l i w i c e b 1 5 2 7 9 1 5 9 5 9 - 1 2 7 5 1 , 0 8 4 r a z y

Z a k ł a d y M e t e l u r g l c z n e " T r z e b i n i a “.. a 1 1 8 4 1 1 3 7 9 8 - 2 1 9 4 1 , 1 9 X

b 1 3 1 0 9 1 5 9 9 8 - 3 2 9 6 1 , 2 5 1 1 0 , 7

F a b r y k a S a m o c h o d ó w M a ł o l i t r a ż o w y c h a 4 5 3 7 6 5 5 9 - 2 1 4 5 1 . 4 7 X

Z a k ł a d N r 2 w T y c h a c h b 7 5 7 0 1 0 7 1 3 - 3 4 9 5 1 , 4 6 1 6 6 , 9

K o m b i n a t K o k s o c h e m i c z n y " Z a b r z e * a 3 5 8 2 3 9 5 1 - 4 7 7 1 . 1 3 X

Z a b r z e b 4 3 8 1 4 8 8 0 . - 6 4 5 1 , 1 5 1 2 2 , 3

Ś l ę s k l e P r z e d s i ę b i o r s t w o K o n s t r u k ­

c j i S t a l o w y c h 1 U r z ą d z e ń P r z e m y ­ a 2 4 8 1 2 2 6 8 4 1 , 0 0 X

s ł o w y c h " M o e t o e t a l " Z a b r z e b 2 6 4 1 2 4 7 2 2 1 . 0 0 1 0 6 , 4

Z e k ł a d y U r z ę d z e ń K o m p u t e r o w y c h a 1 3 6 3 1 2 9 4 0 1 , 0 0 X

" M e r a - E l z a b " Z a b r z e b 2 9 3 8 2 7 6 4 0 1 , 0 0 2 r a z y i V

P r z ę d z a l n i a B a w e ł n y " P r z y j a ź ń " a 1 7 4 7 1 0 8 8 5 9 9 0 , 6 6 X

Z a w i e r c i e b 2 4 3 2 2 0 9 1 2 5 6 0 , 0 9 1 3 9 , 2

H u t a M e t a l i N i e ż e l a z n y c h " S z o p i e n i ­ a 2 1 0 2 2 4 2 1 - 3 6 2 1 , 1 7 X

ce" K a t o w i c e b 2 5 8 3 3 061 - 5 6 0 1 . 2 2 1 2 2 , 9

F a b r y k a O b r a b i a r e k " R a f a m a t " . . . .... a 1 8 7 0 1 0 6 4 - 1 3 1.01 X

b 2 1 3 4 2 1 2 5 0 1 ,00 1 1 3 , 6

1 / K o s z t u z y s k a n i a 1 zł w e k s p o r c i e p r z e z J e d n o s t k i h a n d l u z a g r a n i c z n e g o .

(18)

\

«u n OMorai

I r t i k « / - / * i j M l a k o a l a o j a t ' p a j a .

Z a r a / O / - i j w l a k o ; » 4 a « k u » l l t i o l M k ad 1 1 « * ,

k t & r * B O | l7t | b j ó w ^ r t U M ttald oocaloojal * t » b l l o j « m > m I a j f r o o j a l , a p . i J é t e l l proAiàktji v j r a t o a a j M t > t j a l ^ t u k l o a / > llo a b o o b a a l k o o l t j o b / , i u k / J / k u m u , U p ro d u k o ja

« d w jr a prąjrpidku a i * m í m * 0 . 5 * / • . t o « .

K r o t k a / • / - au pa i oj br ak l a f o r a M j l , a l b « b r a k l a f o r a a o j l » l a r / g o d a j a h . 2 a o k / k / - «7 po la l « a l o r u b r y k i , aa u u k ł a d t a b l i a y , J o ot alo-

m U Im l o b a l o o o l r o o .

. . t / a " - o a a o a a a . ta a l a podano a l f v a a j o t k l o b a k la d a l k t w m m j a | 4 1 a * j .

« A U n k J s z x a n t o i

1 - l i t r . V

■ • Mtr

a 2 a a I r k oodrotowj akt * aat ak a

• ■ a « a . V i a k l t r o da aa il a a b o a o a a j * a b a r a k ia r t ja o a a a o v j 1 a c « « a l a a a a l a o oa

• p d t a l a j a a / o ^ opxaooM oaiooÉ b o jo o ä d a k lo fa O r a « d a A t a t j a t j a a a a f o . I

I

W U S O f K n o w * * , o a i ^ / 1 5 J f A 5 ” al ai o4 j o b

« j a . t j a l * a a l a a l I loa t l o u a

(19)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :