U C H W A Ł A Nr 377/05

Pełen tekst

(1)

U C H W A Ł A Nr 377/05

Rady Miejskiej w OŜarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

i zwolnień w tym podatku na terenie Miasta i Gminy OŜarów Mazowiecki na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 10 ust. 1 i art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm. ) i pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68 poz. 956 z dnia 14 listopada 2005r.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia

13 października 2005r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006r. /M.P. Nr 62 poz. 859 z 26 października 2005r./

Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :

1. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej i wyŜszej niŜ 3,5 tony i poniŜej 12 ton :

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 324,00

b) powyŜej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie - 460,00

c) powyŜej 9,0 ton, a niŜszej niŜ 12,0 ton - 550,00

2. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

równej i wyŜszej niŜ 12,0 ton z uwzględnieniem rodzaju zawieszenia wg stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu

pojazdów równej i wyŜszej niŜ 3,5 tony, a niŜszej niŜ 12,0 ton bez względu na rodzaj zawieszenia i liczbę osi :

a) od 3,5 tony do 7,0 ton włącznie - 460,00

b) powyŜej 7,0 ton, a niŜszej niŜ 12,0 ton - 550,00

1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 .07.1999).

Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłaszania tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

(2)

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej i wyŜszej niŜ 12,0 ton z uwzględnieniem rodzaju zawieszenia wg stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

5. Od przyczep i naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 7,0 ton, a niŜszą niŜ 12,0 ton,

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

a. równa lub wyŜszą niŜ 7,0 ton, a niŜsza niŜ 9,5 tony - 166,00

b. równa lub wyŜsza niŜ 9,5 tony, a niŜszą niŜ 12,0 ton - 194,00

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12,0 ton, z uwzględnieniem rodzaju zawieszenia z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez

podatnika podatku rolnego wg stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

7. Od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia :

a) mniejszej niŜ 30 miejsc - 500,00

b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 1000,00

8. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3, 7 posiadających katalizatory stawki podatku od środków transportowych ustala się w wysokości:

a. od samochodów wymienionych w § 1 pkt 1 a - 234,00

b. od samochodów wymienionych w § 1 pkt 1 b - 369,00

c. od samochodów wymienionych w § 1 pkt 1 c - 459,00

d. od pojazdów wymienionych w § 1 pkt 3 a - 369,00

e. od pojazdów wymienionych w § 1 pkt 3 b - 459,00

f. od autobusów wymienionych w § 1 pkt 7 a - 414,00

g. od autobusów wymienionych w § 1 pkt 7 b - 828,00

§ 2

Zwalnia się od podatku od środków transportowych :

- samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony i poniŜej 12 ton – wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności statutowej przez gminne zakłady budŜetowe

- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniŜej

(3)

12 ton –wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności statutowej przez gminne zakłady budŜetowe.

- przyczepy i naczepy ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego -

wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności statutowej przez gminne zakłady budŜetowe.

- autobusy – wykorzystywane przez gminne jednostki budŜetowe do przewozu dzieci do szkół i gimnazjów.

- środki transportowe stanowiące własność podmiotów prowadzących statutową działalność w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 365/05 Rady Miejskiej w OŜarowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2005 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i

zwolnień w tym podatku na terenie Miasta i Gminy OŜarów Mazowiecki na rok 2006.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6

Uchwała ma zastosowanie do podatku od środków transportowych w 2006 r.

(4)

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 377/05 Rady Miejskiej w OŜarowie Mazowieckim

z dnia 29 grudnia 2005r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych

§ 1pkt 4 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa , ciągnik balastowy + przyczepa(w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niŜ mniej niŜ

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem

uznawanym za równowaŜne

Inne systemy zawieszenia osi

jezdnych 2 osie

12 18 549,00 549,00

18 25 828,00 828,00

25 31 1107,00 1107,00

31 1548,00 1742,00

3 osie

12 40 1548,00 1557,00

40 2106,00 2290,00

(5)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 377/05 Rady Miejskiej w OŜarowie Mazowieckim

z dnia 29 grudnia 2005r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych

§ 1pkt 2 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita(w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niŜ mniej niŜ Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym

za równowaŜne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12 13 648,00 648,00

13 14 738,00 738,00

14 15 828,00 828,00

15 1017,00 1134,00

3 osie

12 17 747,00 747,00

17 19 837,00 837,00

19 21 927,00 927,00

21 23 1017,00 1017,00

23 25 1287,00 1422,00

25 1377,00 1422,00

4 osie i więcej

12 25 747,00 747,00

25 27 1107,00 1107,00

27 29 1476,00 1494,00

29 31 1953,00 2208,00

31 1953,00 2208,00

(6)

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 377/05 Rady Miejskiej w OŜarowie Mazowieckim

z dnia 29 grudnia 2005r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych

§ 1pkt 6 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu

pojazdów : naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy(w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie niŜszej niŜ mniej niŜ

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem

uznawanym za równowaŜne

Inne systemy zawieszenia osi

jezdnych

1 oś

12 18 225,00 225,00

18 25 369,00 369,00

25 738,00 738,00

2 osie

12 28 369,00 369,00

28 33 738,00 765,00

33 38 1107,00 1170,00

38 1476,00 1530,00

3 osie

12 38 738,00 850,00

38 1000,00 1170,00

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :