• Nie Znaleziono Wyników

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Absolwent będzie przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia."

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS

Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania tytułu zawodowego

Liczba semestrów Obszary kształcenia

Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa

Wskazanie związku z misją UKSW i jej strategią rozwoju

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) – zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia

Zasady rekrutacji

6

Nauki społeczne, nauki humanistyczne

Dziedzina nauk społecznych (ok.. 93%), dziedzina nauk ekonomicznych (ok. 2%), dziedzina nauk humanistycznych (ok. 5%); Dyscyplina: socjologia, filozofia, ekonomia, psychologia.

Program dydaktyczny kierunku warunkowany jest misją Uniwersytetu oraz strategią rozwoju uczelni determinowaną potrzebami społeczeństwa obywatelskiego i nowoczesnego rynku pracy. Celem kształcenia jest wychowanie obywateli odpowiedzialnych za losy państwa polskiego, gotowych do pracy na rzecz umacniania zasad demokracji i poszanowania praw człowieka, kształtowania postaw w duchu wartości ogólnoludzkich, chrześcijańskich, obywatelskich i narodowych. W programie dydaktycznym uwzględniono wszechstronne kształcenie zgodne z ideą integralnego rozwoju człowieka, umożliwiające wzrastanie jednostki w harmonii ze społeczeństwem. Nawiązywanie do wartości chrześcijańskich w badaniach, edukacji i wychowaniu urzeczywistnia się niezależnie od zmieniających się warunków polityczno- gospodarczych. Koncepcja działalności badawczej i rozwojowej realizowanej w ramach programu dydaktycznego i badawczego bazuje na systematycznie prowadzonych pracach twórczych, podejmowanych w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również znalezienia nowych zastosowań o charakterze praxis dla tej wiedzy. Zgodnie ze strategią rozwoju UKSW istotnym elementem kształcenia jest poprawa stopnia dopasowania kompetencji absolwentów uczelni do potrzeb społecznych i gospodarczych. Rozumie się przez to m.in. podniesienie „zatrudnialności”

absolwenta, lepszego przygotowania do wnoszenia twórczego wkładu w tworzenie gospodarki opartej na wiedzy, tworzenia praktycznych profilów studiów, dla których określone zostaną wymagania kadrowe dotyczące zatrudniania osób mających doświadczenie zawodowe związane z pracą poza uczelnią, współdziałanie z pracodawcami w kwestii konstruowania procesu i programu studiów oraz włączanie do programów studiów elementów wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskiwania uprawnień zawodowych w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych (akredytacja SPSS).

Kandydaci winni legitymować się zdaną maturą oraz przejawiać zainteresowania dot. zagadnień społecznych.

Zgodnie z Uchwałą rekrutacyjną Ogólne cele kształcenia oraz możliwości

zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i kontynuacji kształcenia przez absolwentów

Absolwent socjologii dysponuje wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o społeczeństwie i dyscyplin pokrewnych. Posiada umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych i konfliktów interpersonalnych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Jest przygotowany do realizacji zadań związanych z różnymi funkcjami w organizacjach publicznych i komercyjnych. Posiada wiedzę i umiejętności efektywnego komunikowania się, negocjowania oraz współdziałania w zakresie realizacji projektów zespołowych. Dysponuje kwalifikacjami, które czynią z niego profesjonalistę w instytucjach oraz firmach sektora publicznego i prywatnego. Uzyskuje wykształcenie w pełni odpowiadające wymogom stawianym socjologom z uwzględnieniem ogólnoludzkich wartości. Determinowane jest to odpowiednio przygotowanym programem dydaktycznym oraz preferowaną integralną wizją człowieka. Absolwent socjologii jest aktywnym aktorem gry rynkowej posiadając umiejętności umożliwiające prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Temu wszystkiemu służy przyswojenie sobie przez studenta teoretycznych modeli, socjologicznych metod badawczych i kursy praktycznego wykorzystywania specjalistycznych programów komputerowych (zorientowanych przede wszystkim na statystyczną analizę danych). Studenci kierunku socjologia zdobywają profesjonalną wiedzę i doświadczenia zgodnie z potrzebami nowoczesnego rynku pracy oferującego dla absolwentów pracę w firmach zajmujących się badaniami marketingowymi, w agencjach reklamy, w ośrodkach badania opinii publicznej, w agencjach konsultingowych, w domach mediowych, w działach kadr przedsiębiorstw prywatnych i państwowych, w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego, w instytucjach zajmujących się Public Relations i Human Resources, w samorządach lokalnych, w administracji państwowej, w poradniach rodzinnych, w ośrodkach resocjalizacji i innych instytucjach wsparcia społecznego, w edukacji (po uzupełniającym kursie z pedagogizacji), jako animatorzy kultury, w mass mediach, w instytucjach europejskich, w instytucjach trzeciego sektora (NGO’s). W programie kształcenia socjologicznego przywiązuje się wagę do znajomości języków obcych. Preferowanym językiem jest język angielski.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

SOCJOLOGIA 2016/17

Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne /Niestacjonarne Licencjat

180 ECTS

(2)

Proporcja liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe do liczby studiujących

Opis działalności badawczej w odpowiednim obszarze wiedzy – w przypadku studiów prowadzonych do uzyskania dyplomu magisterskiego

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk

Liczba punktów ECTS jaką student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich

W tym liczba punktów ECTS za zajęcia do wyboru przez studenta Liczba punktów ECTS jaką student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych Liczba punktów ECTS jaką student musi uzyskać realizując moduły kształcenia oferowane w formie zajęć ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów

Obowiązkowy Do wyboru

TAK/NIE TAK/NIE

Język obcy SO1_U11; SO1_K01 I 1,5 30 ZO TAK TAK

W:

SO1_W01, SO1_W02, SO1_W08; SO1_U01

3

Ć:

SO1_W01, SO1_W02; SO1_U01, SO1_U03;

3

Polityka społeczna SO1_W03, SO1_W04, SO1_W08; SO1_U08 I 3 30 E TAK

Procesy społeczne SO1_W09; SO1_U03, SO1_U04; SO1_K01 I 3 30 ZO TAK

Podstawy ekonomii SO1_W02, SO1_W03, SO1_W12; SO1_U01, SO1_U08; SO1_K07 I 3 30 ZO TAK

Historia myśli socjologicznej i społecznej SO1_W10, SO1_W03; SO1_U01, SO1_U03; SO1_K04, SO1_K06 I 3 30 ZO TAK

W:

SO1_W02, SO1_W05, SO1_W06; SO1_U01,

SO1_U03; SO1_K02, SO1_K04

3

prof. dr hab. Sławomir Zaręba (socjologia) dr. hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW (socjologia)

01:14

-

Praktyki zawodowe odbywają się w wymiarze 120 godzin zgodnie z Regulaminem praktyk Instytutu Socjologii WNHiS

Wykład Wykład Laboratorium

Wykład Warunki realizacji programu studiów

Minimum kadrowe z przyporządkowaniem poszczególnych osób do dyscyplin naukowych

Samodzielni

pracownicy naukowi:

prof. dr hab. Jarosław Koral (socjologia) prof. dr hab. Henryk Skorowski (socjologia) dr hab. Maria Sroczyńska, prof. UKSW (socjologia) prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz (socjologia) dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW (socjologia)

dr Anna Potasińska (socjologia) dr Agnieszka Wołk (socjologia) dr Artur Wysocki (socjologia) Młodsi

pracownicy naukowi:

dr Izabela Bukalska (socjologia) dr Marta Luty-Michalak (socjologia) dr Wojciech Klimski (socjologia) dr Tomasz Korczyński (socjologia) dr Joanna Wróblewska-Skrzek (socjologia) dr Kinga Lendzion (socjologia) dr Anna Linek (psychologia)

Opis planu studiów

Nazwa przedmiotu/moduł kształcenia Symbol efektu kształcenia (należy wymienić wszystkie EK jakie student uzyska po zaliczeniu przedmiotu)

Numer

semestru Liczba godzin Forma zajęć Sposób sprawdzenia

efektów kształcenia Liczba ECTS

Sumaryczne wskaźniki (punkty ECTS) charakteryzujące program studiów

180

Liczba punktów ECTS jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z

zakresu nauk podstawowych 133

59 47

5

Wykład

Antropologia kulturowa I 60 Wykład i Ćwiczenia

E/ZO TAK

E TAK

Wstęp do socjologii I 60 Wykład i Ćwiczenia

(3)

Ć:

SO1_W08, SO1_W12; SO1_U02, SO1_U06;

SO1_K06, SO1_K07

3

Tożsamość kultury europejskiej SO1_W03, SO1_W04, SO1_W09, SO1_W10; SO1_U03; SO1_K06 I 30 ZO TAK

Katolicka nauka społeczna SO1_W02, SO1_W03, SO1_W06, SO1_W08; SO1_U03, SO1_U08;

SO1_K01 I 30 ZO TAK

Technologie informatyczne SO1_W07, SO1_W11;

SO1_U02, SO1_U09; SO1_K01,

SO1_K05

I 3 30 ZO TAK

31,5

Język obcy SO1_U11;

SO1_K01

II 1,5 30 ZO TAK TAK

Filozofia społeczna SO1_W02, SO1_W05, SO1_W06, SO1_W10; SO1_U08 II 3 30 E TAK

Psychologia społeczna SO1_W02, SO1_W05, SO1_W06; SO1_U03, SO1_U06, SO1_U07;

SO1_K01, SO1_K06 II 3 30 ZO TAK

W:

SO1_W01, SO1_W02, SO1_W07; SO1_U02,

SO1_U04; SO1_K01, SO1_K04

3

Ć:

SO1_W01, SO1_W02, SO1_W07; SO1_U02,

SO1_U04; SO1_K02, SO1_K03

3

Socjologia rodziny SO1_W03, SO1_W05, SO1_W06; SO1_U01, SO1_U08; SO1_K01,

SO1_K06 II 30 ZO TAK

Socjologia wychowania SO1_W02, SO1_W03, SO1_W08, SO1_W09; SO1_U01, SO1_U03,

SO1_U10, SO1_K02, SO1_K06 II 30 ZO TAK

Historia myśli socjologicznej i społecznej SO1_W10, SO1_W03; SO1_U01, SO1_U03; SO1_K04, SO1_K06 II 3 30 E TAK

W:

SO1_W03, SO1_W06; SO1_U02, SO1_U08

3

Ć:

SO1_W03, SO1_W09; SO1_U01, SO1_U03;

SO1_K02, SO1_K03

3

Podstawy badań społecznych SO1_W01, SO1_W02, SO1_W07;

SO1_U02

II 3 30 E TAK

Przedmiot ogólnouczelniany II 5 30 E/ZO TAK TAK

33,5

Język obcy SO1_U11;

SO1_K01

III 1,5 30 ZO TAK TAK

Wychowanie fizyczne III 0 30 Zal TAK

W:

SO1_W01, SO1_W07; SO1_U02, SO1_U03,

SO1_U07, SO1_U08; SO1_K02, SO1_K05

3

Ć:

SO1_W07; SO1_U01, SO1_U02; SO1_K02

3

Demografia SO1_W07, SO1_W09; SO1_U01, SO1_U02, SO1_U08; SO1_K05 III 3 30 E/ZO TAK

Etyka społeczna SO1_W08, SO1_W06; SO1_U05, SO1_U06; SO1_K03, SO1_K04 III 3 30 E TAK

Przygotowanie i realizacja projektu badawczego SO1_W06, SO1_W07; SO1_U02, SO1_U08; SO1_K05 III 3 30 ZO TAK

Analiza statystyczna ze wspomaganiem

SPSS/PASW Statistics SO1_W07; SO1_U01, SO1_U08; SO1_K05 III 3 30 ZO TAK

Klasyczne teorie socjologiczne SO1_W08, SO1_W09, SO1_W010; SO1_U01, SO1_U03; SO1_K01,

SO1_K04 III 3 30 E TAK

Socjologia zmiany społecznej SO1_W09; SO1_U01, SO1_U02, SO1_U03, SO1_U10; SO1_K01,

SO1_K02 III 30 ZO TAK

Systemy społeczne SO1_W03, SO1_W08; SO1_U01, SO1_U03; SO1_K04, SO1_K06 III 30 E TAK

Socjologia grup mniejszościowych i etnicznych SO1_W05, SO1_W09; SO1_U02, S1A_U07; SO1_K01, SO1_K06 III 30 TAK

Ochrona własności intelektualnej SO1_W08, SO1_W11; SO1_U05, SO1_U06; SO1_K04, SO1_K06 III 1 15 ZO TAK

Wykład monograficzny SO1_W04, SO1_W05, SO1_W06, SO1_W10; SO1_U01, SO1_U03,

SO1_U06; SO1_K01, SO1_K06 III 3 30 E TAK TAK

Praktyki SO1_U06, SO1_U07; SO1_K02, SO1_K06, SO1_K07 III 1 30 Zal TAK TAK

Stylistyka

praktyczna języka polskiego dla cudzoziemców

Według sylabusa

III 3 30 zgodnie z kartą opisu

przedmiotu

obowiązkowy dla obcokrajowców piszących pracę w języku polskim 3

3

3

Antropologia kulturowa I 60 Wykład i Ćwiczenia E TAK

Wykład Konwersatorium Ćwiczenia

TAK Laboratorium

Wykład Wykład

Statystyka II 60 Wykład i Ćwiczenia

Wykład

Struktury społeczne II 60 Wykład i Ćwiczenia

Konwersatorium

Konwersatorium

Laboratorium Ćwiczenia

Metody i techniki badań społecznych – badania

ilościowe III 60 Wykład i Ćwiczenia

ZO TAK

Wykład Wykład

Ćwiczenia Konwersatorium Wykład

Wykład Konwersatorium Konwersatorium

E/ZO TAK

Wykład

Konwersatorium Wykład

Wykład Ćwiczenia

(4)

30,5

Język obcy SO1_U11;

SO1_K01

IV 2,5 30 E TAK TAK

Wychowanie fizyczne IV 0 30 Zal TAK TAK

W:

SO1_W01, SO1_W07; SO1_U02, SO1_U03,

SO1_U07, SO1_U08; SO1_K02, SO1_K05

3

Ć:

SO1_W07; SO1_U01, SO1_U02; SO1_K02

3

W:

SO1_W02, SO1_W10; SO1_U01, SO1_U03;

3

Ć:

SO1_W10; SO1_U01, SO1_U02, SO1_U03;

SO1_K01, SO1_K04

3

Przygotowanie i realizacja projektu badawczego SO1_W06, SO1_W07; SO1_U02, SO1_U08; SO1_K05 IV 3 30 ZO TAK

Socjologia wsi SO1_W03, SO1_W06; SO1_U02, SO1_U03; SO1_K01, SO1_K06 IV 30 E TAK

Socjologia miasta SO1_W03, SO1_W09, SO1_W06; SO1_U02, SO1_U03; SO1_K01,

SO1_K06 IV 30 E TAK

Wykład monograficzny SO1_W04, SO1_W05, SO1_W06, SO1_W10; SO1_U01, SO1_U03,

SO1_U06; SO1_K01, SO1_K06 IV 3 30 E TAK TAK

Laboratorium seminaryjne SO1_W07, SO1_W11; SO1_U02, SO1_U03, SO1_U09, SO1_U10;

SO1_K03, SO1_K06 IV 2 30 ZO TAK TAK

Praktyki SO1_U06, SO1_U07, SO1_K02, SO1_K06, SO1_K07 IV 1 30 Z TAK TAK

Stylistyka

praktyczna języka polskiego dla cudzoziemców

Według sylabusa

IV 3 30 zgodnie z kartą opisu

przedmiotu 26,5

Socjologia religii SO1_W03, SO1_W06, SO1_W07, SO1_W09; SO1_U03, SO1_U07;

SO1_K04 V 3 30 E TAK

Socjologia kultury SO1_W02, SO1_W03, SO1_W09; SO1_U01, SO1_U02, SO1_U03,

SO1_U10; SO1_K02 V 30 E TAK

Socjologia pracy SO1_W03, SO1_W08, SO1_W09, SO1_W12; SO1_U03, SO1_U08;

SO1_K04, SO1_K06 V 30 E TAK

Teorie regionalizmu SO1_W03, SO1_W09, SO1_W10; SO1_U01, SO1_U02; SO1_K01 V 3 30 E TAK

Współczesna rodzina polska SO1_W03, SO1_W04, SO1_W10; SO1_U02, SO1_U04, SO1_U06;

SO1_K06 V 3 30 ZO TAK

Socjologia organizacji SO1_W03, SO1_W05, SO1_W06; SO1_U01, SO1_U02; SO1_K03,

SO1_K07 V 3 30 ZO TAK

Socjologia wiedzy SO1_W10; SO1_U01, SO1_U09; SO1_K04 V 3 30 ZO TAK

Warsztaty socjologiczne: procesy ludnościowe SO1_W07, SO1_W09; SO1_U01, SO1_U02, SO1_U08; SO1_K05 V 3 30 ZO TAK

Wykład monograficzny SO1_W04, SO1_W05, SO1_W06, SO1_W10; SO1_U01, SO1_U03,

SO1_U06; SO1_K01, SO1_K06 V 3 30 E TAK TAK

Wykład monograficzny w języku angielskim SO1_W04, SO1_W06; SO1_U01, SO1_U05, SO1_U07; SO1_K03,

SO1_K06 V lub VI 6 30 ZO TAK

Seminarium SO1_W07, SO1_W11; SO1_U02, SO1_U03, SO1_U09, SO1_U10;

SO1_K03, SO1_K06 V 3 30 ZO TAK TAK

Praktyki SO1_U06, SO1_U07, SO1_K02, SO1_K06, SO1_K07 V 1 30 Zal TAK TAK

34 Współczesne społeczeństwo polskie SO1_W03, SO1_W08, SO1_W09; SO1_U01, SO1_U03; SO1_K01,

SO1_K06 VI 3 30 E TAK

Socjologia polityki SO1_W10, SO1_W06, SO1_W08; SO1_U08; SO1_K01 VI 3 30 E TAK

Socjologia prawa SO1_W02, SO1_W04, SO1_W06, SO1_W08; SO1_U03, SO1_U05,

SO1_U06; SO1_K04 VI 3 30 E TAK

Umiejętności diagnostyczne i interpretacyjne SO1_W07; SO1_U01, SO1_U08; SO1_K05 VI 3 30 ZO TAK

Socjologia życia publicznego SO1_W03, SO1_W04; SO1_U03, SO1_U04, SO1_U08; SO1_K01,

SO1_K06 VI 3 30 ZO TAK

obowiązkowy dla obcokrajowców piszących pracę w języku polskim 3

Laboratorium Ćwiczenia

Metody i techniki badań społecznych – badania

jakościowe IV 60 Wykład i Ćwiczenia E/ZO TAK

Współczesne teorie socjologiczne IV 60 Wykład i Ćwiczenia E/ZO

Wykład

Wykład

Ćwiczenia Ćwiczenia

TAK

Ćwiczenia Wykład

Wykład

Wykład Wykład

Konwersatorium

Konwersatorium Wykład

Ćwiczenia Konwersatorium

Konwersatorium Ćwiczenia

Wykład Wykład Wykład Wykład Ćwiczenia Wykład

Ćwiczenia 3

(5)

Wykład monograficzny SO1_W04, SO1_W05, SO1_W06, SO1_W10; SO1_U01, SO1_U03,

SO1_U06; SO1_K01, SO1_K06 VI 3 30 E TAK TAK

Seminarium SO1_W07, SO1_W11; SO1_U02, SO1_U03, SO1_U09, SO1_U10;

SO1_K03, SO1_K06 VI 5 30 ZO TAK TAK

Praktyki SO1_U06, SO1_U07, SO1_K02, SO1_K06, SO1_K07 VI 1 30 Zal TAK TAK

24

180

Ćwiczenia Ćwiczenia Wykład

Cytaty

Powiązane dokumenty

Celem kursu jest przekazanie podstawowych wiadomoœci z socjologii ma³ych struktur spo³ecznych.. Kurs bêdzie mia³ formê wyk³adu monograficznego, co oznacza uwzglêdnienie

Kurs koñczy siê testem zaliczeniowym (test wyboru) sprawdzaj¹cym znajomoœæ materia³u z wyk³adów oraz wskazanych przez wyk³adowcê obszernych fragmentów podrêcznika

Małgorzaty Wzorek jest zdecydowanie monotematyczny, prawie w całości poświęcony tematyce paliw otrzymywanych z osadów uzyskanych ze ścieków komunalnych.. Tematyki tej,

dr Tomasz Makowski dr Monika Mitera dr Sigitas Narbutas dr Grzegorz Płoszajski. Projekt okładki i wnętrza

dr Tomasz Makowski dr Monika Mitera dr Sigitas Narbutas dr Grzegorz Płoszajski. Projekt okładki i wnętrza

Seminarium dyplomowe Metody badań społecznych SEMINARIUM (co 2 tyg.) ĆWICZENIA.

Historia socjologii Historia socjologii Polityka społeczna Socjologia organizacji.. WYKŁAD

Przygotowując raport z badań ma możliwość odwołania się do znanych mu podejść teoretycznych, metodologicznych, statystycznych oraz rozwiązań informatycznych