• Nie Znaleziono Wyników

II TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O GLIWICE, UL. WARSZAWSKA 35B

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "II TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O GLIWICE, UL. WARSZAWSKA 35B"

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

1

Zamawiający: ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

II TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

44 - 100 GLIWICE, UL. WARSZAWSKA 35B

Nr sprawy: 028/2016/TR Gliwice 08.03.2016r.

SPECYFIKACJA PRZETARGOWA

Procedura otwarta bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)

Nazwa zamówienia:

Wykonanie projektów instalacji gazowej i instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynków gminnych w Gliwicach.

Część nr 1: Wykonanie projektu instalacji gazowej i indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla lokali

mieszkalnych w budynku przy ul. Kasztanowej 1 w Gliwicach.

Część nr 2: Wykonanie projektu instalacji gazowej i indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla lokali

mieszkalnych w budynku przy ul. Kasztanowej 3 w Gliwicach.

Część nr 3: Wykonanie projektu instalacji gazowej i indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla lokali

mieszkalnych w budynku przy ul. Przyszowskiej 25 w Gliwicach.

Część nr 4: Wykonanie projektu instalacji gazowej i indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla lokali

mieszkalnych w budynku przy ul. Powroźniczej 9 w Gliwicach.

Zatwierdzam:

(2)

2 SPIS TREŚCI:

1. Wstęp.

2. Określenie przedmiotu zamówienia.

3. Wymagania Zamawiającego dla realizacji zadania.

4. Termin realizacji zamówienia.

5. Warunki uczestnictwa w przetargu.

6. Zawartość oferty.

7. Odrzucenie oferty.

8. Otwarcie ofert.

9. Sposób obliczenia ceny.

10. Istotne warunki umowne 11. Kryteria oceny ofert.

12. Okres związania ofertą.

13. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami.

14. Pozostałe informacje.

15. Załączniki:

16. Załączniki:

- Nr 1 - Warunki przyłączenia do sieci gazowej budynku przy ul. Przyszowskiej 25 z dnia 12.10.2015r.

– pismo PSG, znak: W109/0000014881/00001/2015/00000

- Nr 2 - Warunki przyłączenia do sieci gazowej budynku przy ul. Powroźniczej 9 z dnia 10.12.2015r.

– pismo PSG, znak: W109/0000018047/00001/2015/00000

- Nr 3 - Opinia kominiarska nr 0021 z dnia 24.02.2016r. – ul. Kasztanowa 1 - Nr 4 - Opinia kominiarska nr 0007 z dnia 15.01.2016r. – ul. Kasztanowa 3 - Nr 5 - Opinia kominiarska nr 0022 z dnia 25.02.2016r. – ul. Przyszowska 25 - Nr 6 - Opinia kominiarska nr 0002 z dnia 01.01.2016r. – ul. Powroźnicza 9 - Nr 7 - Istotne warunki umowne

OFERTA

Część A. - Formularz oferty z załącznikami ofertowymi Część B. - Dokumenty i oświadczenia.

(3)

3

1. Wstęp

1.1. Zamawiającym jest Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.

z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Warszawska 35b, adres internetowy: www.tbs2.pl. lub www.zbm2.pl.

1.2. Specyfikacja przetargowa dotyczy procedury otwartej prowadzonej bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, p.n.:

Wykonanie projektów instalacji gazowej i instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynków gminnych w Gliwicach.

Część nr 1: Wykonanie projektu instalacji gazowej i indywidualnych instalacji

centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Kasztanowej 1 w Gliwicach.

Część nr 2: Wykonanie projektu instalacji gazowej i indywidualnych instalacji

centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Kasztanowej 3 w Gliwicach.

Część nr 3: Wykonanie projektu instalacji gazowej i indywidualnych instalacji

centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Przyszowskiej 25 w Gliwicach.

Część nr 4: Wykonanie projektu instalacji gazowej i indywidualnych instalacji

centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Powroźniczej 9 w Gliwicach.

1.3. Prosimy o uważne prześledzenie treści Specyfikacji Przetargowej.

1.4. Nie dostosowanie się do wymogów określonych w specyfikacji przetargowej jest własnym ryzykiem wykonawcy i będzie skutkować odrzuceniem jego oferty.

2. Określenie przedmiotu zamówienia.

2.1. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery (4) części (zadania).

Podane w dalszej części specyfikacji przetargowej informacje dotyczą całości zamówienia, chyba, że zamawiający wyodrębni osobne informacje dla każdej z części zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy lub cztery części .

2.1.1. Część nr 1: Wykonanie projektu instalacji gazowej i indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul.

Kasztanowej 1 w Gliwicach.

( przebudowa instalacji gazowej wraz z podłączeniem istniejących kuchenek gazowych 4-palnikowych z piekarnikiem i kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zapewnieniem odprowadzenia spalin, instalacje c.o. i c.w.u.)

Budynek przy ul. Kasztanowej 1 to budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojący.

Kubatura budynku – 4 715,00 m3

W budynku znajduje się 9 lokali mieszkalnych; max. 7 instalacji etażowych gazowych dla mieszkań ( w 2 mieszkaniach istniejące c.o. gazowe )

Zakres opracowania części nr 1:

- Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z podłączeniem planowanych urządzeń i zapewnieniem przewodów spalinowych wraz z przedmiarem robót – 5 egz.

- Projekt wykonawczy obejmujący indywidualne ( etażowe ) instalacje c.o. zasilane z gazowych kotłów dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, instalacje ciepłej i zimnej wody do urządzeń

sanitarnych w każdym z mieszkań wraz z przedmiarem robót – 3 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – po 2 egz. do każdego projektu - Kosztorys inwestorski – po 2 egz. do każdego projektu

Zamawiający wymaga złożenia w/w opracowania ( bez kosztorysu inwestorskiego ) również w wersji elektronicznej ( PDF ) zabezpieczonej przed ingerencją osób postronnych w treść opracowania.

(4)

4

2.1.2. Część nr 2: Wykonanie projektu instalacji gazowej i indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla lokali mieszkalnych w budynku przy

ul. Kasztanowej 3 w Gliwicach.

( instalacja gazowa wraz z podłączeniem kuchenek gazowych 4-palnikowych z piekarnikiem i kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zapewnieniem odprowadzenia spalin, instalacje c.o. i c.w.u.)

Budynek przy ul. Kasztanowej 3 to budynek wolnostojący, mieszkalny wielorodzinny.

Kubatura budynku – 2 131,00 m3

W budynku znajdują się 5 lokali mieszkalnych; max. 5 instalacji etażowych gazowych dla mieszkań.

Zakres opracowania części nr 2:

- Projekt budowlano-wykonawczy budowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z podłączeniem planowanych urządzeń i zapewnieniem przewodów spalinowych wraz z przedmiarem robót – 5 egz.

- Projekt wykonawczy obejmujący indywidualne ( etażowe ) instalacje c.o. zasilane z gazowych kotłów dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, instalacje ciepłej i zimnej wody do urządzeń

sanitarnych w każdym z mieszkań wraz z przedmiarem robót – 3 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – po 2 egz. do każdego projektu - Kosztorys inwestorski – po 2 egz. do każdego projektu

Zamawiający wymaga złożenia w/w opracowania ( bez kosztorysu inwestorskiego ) również w wersji elektronicznej ( PDF ) zabezpieczonej przed ingerencją osób postronnych w treść opracowania.

2.1.3. Część nr 3: Wykonanie projektu instalacji gazowej i indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul.

Przyszowskiej 25 w Gliwicach.

Budynek przy ul. Przyszowskiej 25 to budynek wolnostojący, mieszkalny wielorodzinny.

Kubatura budynku - 765,00 m3

W budynku znajduje się 3 lokale mieszkalne; max. 3 instalacje etażowe gazowe dla mieszkań.

Zakres opracowania części nr 3:

- Projekt budowlano-wykonawczy budowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z podłączeniem planowanych urządzeń i zapewnieniem przewodów spalinowych – urządzenia zgodne z warunkami przyłączenia do sieci gazowej wraz z przedmiarem robót – 5 egz.

- Projekt wykonawczy obejmujący indywidualne ( etażowe ) instalacje c.o. zasilane z gazowych kotłów dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, instalacje ciepłej i zimnej wody do urządzeń

sanitarnych w każdym z mieszkań wraz z przedmiarem robót – 3 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – po 2 egz. do każdego projektu - Kosztorys inwestorski – po 2 egz. do każdego projektu

Zamawiający wymaga złożenia w/w opracowania ( bez kosztorysu inwestorskiego ) również w wersji elektronicznej ( PDF ) zabezpieczonej przed ingerencją osób postronnych w treść opracowania.

2.1.4. Część nr 4: Wykonanie projektu instalacji gazowej i indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul.

Powroźniczej 9 w Gliwicach.

Budynek przy ul. Powroźniczej 9 to budynek wolnostojący, mieszkalny wielorodzinny.

Kubatura budynku – 1 211,92 m3

W budynku znajdują się 4 lokale mieszkalne. W lokalu nr 1 istniejące ogrzewanie etażowe zasilane z kotła na paliwo stałe pozostaje bez zmian ( kocioł o niskiej emisji spalin )

Zakres opracowania części nr 4:

- Projekt budowlano-wykonawczy budowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z podłączeniem planowanych urządzeń i zapewnieniem przewodów spalinowych – urządzenia zgodne z warunkami przyłączenia do sieci gazowej wraz z przedmiarem robót – 5 egz.

- Projekt wykonawczy obejmujący indywidualne ( etażowe ) instalacje c.o. zasilane z gazowych kotłów dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, instalacje ciepłej i zimnej wody do urządzeń

sanitarnych dla mieszkań nr 3 i 4 wraz z przedmiarem robót – 3 egz.

- Projekt wykonawczy obejmujący dobór i podłączenie do istniejącej instalacji etażowej kotła na paliwo stałe o niskiej emisji spalin dla lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z niezbędną przebudową instalacji istniejących wraz z przedmiarem robót – 3 egz.

(5)

5

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – po 2 egz. do każdego projektu - Kosztorys inwestorski – po 2 egz. do każdego projektu

Zamawiający wymaga złożenia w/w opracowania ( bez kosztorysu inwestorskiego ) również w wersji elektronicznej ( PDF ) zabezpieczonej przed ingerencją osób postronnych w treść opracowania.

3. Wymagania Zamawiającego dla realizacji zadania.

3.1. Sporządzone dokumentacje projektowe oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót będą stanowić opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane ( art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami).

W związku z powyższym muszą być zgodne z wymogami zawartymi w:

- art. 29 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych:

„1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" oraz w:

- art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z

zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

2. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności:

1) europejskie aprobaty techniczne; 2) wspólne specyfikacje techniczne; 3) normy międzynarodowe; 4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

3. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się w kolejności:

1) Polskie Normy; 2) polskie aprobaty techniczne; 3) polskie specyfikacje techniczne.

4. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w ust. 1-3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

6. Zamawiający może odstąpić od opisywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem przepisów ust.

1-3, jeżeli zapewni dokładny opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych. Wymagania te mogą obejmować opis oddziaływania na środowisko.

7. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień”.

3.2. Przed przystąpieniem do projektowania, Projektant spisze z Zamawiającym założenia do projektów oraz uzgodni rozwiązania techniczne z koordynatorem ze strony

Zamawiającego.

3.3. Dokumentacje projektowe muszą posiadać wszystkie niezbędne elementy do uzyskania pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę dotyczy tylko instalacji gazu i ewentualnej dobudowy przewodów kominowych.

3.4. Projektant zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień wynikających z przepisów Prawa Budowlanego oraz uzyskać pozwolenie na budowę w postaci decyzji

administracyjnej, jeżeli to konieczne.

Uzyskanie wszelkich uzgodnień, map itp. należy do obowiązku Projektanta – Zamawiający wystawi odpowiednie pełnomocnictwa.

3.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

(6)

6

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm., Dz.U. z 2005r.

Nr 75, poz.2075, Dz.U. z 2010r.Nr 72, poz.464, Dz.U. z 2011r.Nr 42, poz.217, Dz.U. z 2012r. poz.365) 3.6. Kosztorysy inwestorskie należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

18 maja 2004r. ( Dz. U. Nr 130 z 2004 r poz. 1389 z późniejszymi zmianami ) w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

3.7. Wykonawca ( Projektant ) pełnić będzie nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlanych.

Przewiduje się po 2 wizyty dla każdej części.

3.8. Wymagania i wytyczne do projektowania:

- instalację gazową zaprojektować w każdym lokalu do kuchenek gazowych 4-palnikowych z

piekarnikiem oraz do kotłów gazowych, tam gdzie nie ma legalnych ekologicznych kotłów na paliwo stałe;

- w projektach należy ująć likwidację pomieszczeń WC na korytarzach, celem przeniesienia ich do mieszkań ( wykonanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych ), oraz dostosowanie istniejących łazienek do stanu zgodnego z przepisami ( m.in. podłączenie do wolnych istniejących lub dobudowę brakujących przewodów kominowych )

- w przypadku pisemnego oświadczenia woli najemcy lokalu o rezygnacji z legalnego kotła ekologicznego na paliwo stałe – w projekcie ująć zmianę systemu ogrzewania na ogrzewania gazowe;

- ostateczną liczbę urządzeń gazowych przedstawić koordynatorowi ze strony Zamawiającego w trakcie realizacji prac projektowych, celem wystąpienia o warunki dla budynków przy ul. Kasztanowej 1 i 3 ( budynki wyposażone w instalację gazową ) lub do ewentualnej korekty warunków przyłączenia do sieci gazowej dla budynków usytuowanych przy ul. Przyszowskiej 25 i ul. Powroźniczej 9 ( budynki nie wyposażone w instalacje gazowe i nie posiadające jeszcze przyłączy do sieci gazowej ).

- poziom w piwnicy i pion gazowy główny zaprojektować na ilość gazu zwiększoną o 20% w stosunku do aktualnego zapotrzebowania.

- projekt instalacji gazowej musi zawierać zestawienie istniejących kuchenek gazowych.

- projekt instalacji gazowej musi zawierać zestawienie istniejących i planowanych urządzeń grzewczych w mieszkaniach ( n.p. piece kaflowe, kuchnie węglowe, bojlery elektryczne, kuchenki gazowe, itp. ) - w budynkach należy zaprojektować kondensacyjne kotły gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania, spełniające następujące wymagania:

a. sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń - od 90%

b. klasa efektywności energetycznej dla c.o. - „A”

c. klasa efektywności energetycznej dla c.w.u. - „A”

d. nominalna moc kotła -w przedziale 23 - 25 kW e. minimalna moc cieplna kotła - nie więcej niż 6 kW f. wydatek ciepłej wody dla T 30°C - 11- 14 l/min.

g. klasa ochrony IPX - IPX 4D

h. małe gabaryty urządzenia - max 815/400/365 i. poziom mocy akustycznej Lwa - max. 54 Db j. emisja NOx - klasa NOx -5

- sterowanie pracą kotła gazowego dla celów c.o. będzie odbywać się za pomocą kablowych programatorów pokojowych.

- Instalacja c.o. w całości zostanie wykonana w systemach z rur stalowych łączonych na zacisk, odcinki uzupełniające instalacji c.c.w. będą każdorazowo dostosowywane do systemu występującego w danym lokalu mieszkalnym.

- Temperatura czynnika grzewczego - 70/55.

- Grzejniki płytowe stalowe w pokojach i w kuchni, zasadniczo zasilane od dołu, w wyjątkowych sytuacjach zasilane z boku.

- W łazienkach grzejniki typu "drabinka" - przy bardzo dużym zapotrzebowaniu dodatkowo należy przewidzieć montaż grzejnika płytowego ocynkowanego.

- Grzejniki wyposażone, zgodnie z wymogami, w zawory termostatyczne.

- Instalację gazową do gazomierzy zaprojektować z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie, za gazomierzami przewidzieć instalację gazową z miedzi łączonej przez zaciskanie.

- Dla budynków wyposażonych w stare instalacje gazowe przewidzieć wymianę całej instalacji od kurka głównego, jak również w przypadkach, gdy istniejące średnice przewodów rozprowadzających są za małe.

(7)

7

- Dla budynków, dla których będzie dopiero doprowadzony gaz z sieci gazowej, oprócz podłączenia kuchenek gazowych w projekcie należy również ująć ich zakup ( kuchnie gazowe z piekarnikiem gazowym i pokrywą).

- W dokumentacji projektowej nie należy ujmować montażu brakujących nawietrzaków - zostaną one przewidziane przedmiarach w części budowlanej.

- W przedmiarach i kosztorysie należy wycenić konieczne prace elektryczne, wynikające z konieczności likwidacji kolizji z instalacją elektryczną , lub wynikające bezpośrednio z montażu urządzeń.

- W przedmiarach i kosztorysie należy wycenić likwidację wszystkich urządzeń na paliwo stałe tj.

pieców kaflowych, kuchni węglowych, nie ekologicznych kotłów węglowych itp., jak również gazowych przepływowych podgrzewaczy wody w mieszkaniach.

3.9. Wymaga się, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

3.10. Proponuje się dokonanie wizji lokalnej budynków objętych zamówieniem przed przystąpieniem do przygotowania oferty ( nie jest to warunek uczestnictwa w tym postępowaniu ). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ a stanem faktycznym, wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

3.11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia dojdzie do zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, a taka zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych., Wykonawca będzie obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Termin realizacji zamówienia.

Wymagany maksymalny termin wykonania dokumentacji projektowej:

Część nr 1 – 56 dni od podpisania umowy Część nr 2 – 56 dni od podpisania umowy Część nr 3 – 56 dni od podpisania umowy Część nr 4 – 56 dni od podpisania umowy

Termin uzyskania pozwolenia na budowę – 6 tygodni od daty wykonania dokumentacji projektowej

5. Warunki uczestnictwa w przetargu.

5.1. Obowiązki wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ofertę zgodnie z zgodnie z treścią niniejszej Specyfikacji przetargowej.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w Specyfikacji przetargowej.

5.2. Warunki udziału w przetargu.

5.2.1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca:

a ) posiadał wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień z zakresu projektowania instalacji gazowych i centralnego ogrzewania.

Wykonawca musi udowodnić wykonanie minimum dwóch podobnych zamówień.

Przez jedno zamówienie o podobnym charakterze uważa się wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w zakresie: instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, instalacji wod.-kan. w budynku/budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

b ) dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą bądź

osobami z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w zakresie instalacji: gazowych, wod.- kan., cieplnych.

(8)

8

Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008r. z zm.) oraz na podstawie art. 20 a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001 r. z zm.).

5.2.2. Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

a ) Załącznik oferty p.n. „Wykaz wykonanych zamówień o podobnym charakterze” - wykaz wykonanych dokumentacji projektowych ( zgodnie z ppkt. 5.2.1.a ), z podaniem ich rodzaju i wartości oraz terminu i miejsca wykonania.

b) referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień z wykazu, o którym mowa w ppkt a)

c ) Załącznik oferty p.n. „Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia” – wykonawca jest zobowiązany wykazać osoby, zgodnie z pkt 5.2.1.b ), które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia,

d ) Uprawnienia, dokumenty potwierdzające posiadania odpowiednich uprawnień przez ww. osoby.

5.3. Miejsce i termin składania ofert.

5.3.1. Oferty wraz z dokumentami i oświadczeniami muszą wpłynąć na adres :

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Warszawska 35b, 44 - 100 Gliwice

Dział Przetargów ( pok. nr 206 ) w terminie do 23.03.2016r. do godz. 9.00.

5.3.2. Wszystkie oferty wraz z dokumentami i oświadczeniami muszą być złożone w opieczętowanej kopercie, na której powinny być uwidocznione:

- nazwa i adres uwidocznione w punkcie 5.3.1.

- nazwa zadania

- pełna nazwa i adres uczestnika przetargu

- ewentualna adnotacja: „Nie otwierać przed 23.03.2016r. godz. 10.00.”

5.4. Oferty muszą spełniać następujące warunki:

5.4.1. Oferty muszą być czytelne, napisane nieścieralną techniką, w języku polskim i podpisane.

5.4.2. Zaleca się, aby oferty były spięte i oprawione w okładkę formatu A4

5.4.3. Wszystkie strony oferty muszą być podpisane przez osobę ( osoby ) uprawnione do reprezentowania firmy.

Sposób reprezentacji wynika z odpowiednich dokumentów:

- z Krajowego Rejestru Sądowego;

- z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

- umowy spółki cywilnej;

- pełnomocnictwa;

5.4.4. Forma prawna prowadzonej działalności winna być dostosowana do obowiązujących aktualnie przepisów prawa, a mianowicie:

- ustawy z dn.15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych ( Dz. U. z 2000r. Nr 94 poz. 1037) - ustawy z dn.20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( Dz. U. z 2001r. Nr17 poz.209 z późn.

zmianami )

- ustawy z dn.2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r.Nr173 poz. 1807) 5.4.5. Wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty nie będące oryginałami muszą być złożone w

formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez uprawnioną osobę wykonawcy ( np.

właściciel firmy, osoba/osoby wymienione w rejestrze spółki, zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej itp. ).

6. Zawartość oferty.

6.1. Część A – Formularz oferty wraz z załącznikami ofertowymi – musi zawierać:

- Wypełniony szczegółowo Formularz oferty – część nr 1 i/lub - Wypełniony szczegółowo Formularz oferty – część nr 2 i/lub - Wypełniony szczegółowo Formularz oferty – część nr 3 i/lub - Wypełniony szczegółowo Formularz oferty – część nr 4

(9)

9

6.2. Część B - Dokumenty i oświadczenia – musi zawierać:

- Zał. nr 1. Status prawny wykonawcy wraz z:

a ) aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

b ) pełnomocnictwem w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólni, np. konsorcjum, spółka cywilna

- Zał. nr 2. Wykaz wykonanych zamówień + referencje lub inne dokumenty - zgodnie z pkt 5.2.2.b niniejszej specyfikacji

- Zał. nr 3. Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia - Zał. nr 4. Uprawnienia ww. osób.

- Zał. nr 5. Oświadczenie wykonawcy

- Zał. nr 6. Oświadczenie o składzie osobowym i udziałach wspólników spółki cywilnej ( dotyczy przypadku,gdy ofertę składa spółka cywilna )

7. Odrzucenie oferty.

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

7.1. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji przetargowej,

7.2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

7.3. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7.4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

8. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2016r. w siedzibie Zamawiającego o godz. 10.00. Otwarcie ofert jest niejawne.

9. Sposób obliczenia ceny.

Cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

9.1. Wykonawca poda w ofercie ryczałtową wartości netto poszczególnych części, VAT i ceny brutto Ocenie podlegać będą ceny brutto poszczególnych części.

9.2. Projektant uwzględni wszystkie koszty związane z projektami ( ewent. uzgodnienia, odbitki i.t.p.) Ceny ofertowe muszą zawierać wszelkie koszty i opłaty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej,

zgodnej z załączonymi wzorami umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (tj: koszty logistyczne, koszty osobowe, wszelkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, itp.).

9.3. Podane ceny muszą być podane w złotych polskich (pln), obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i nie mogą być niższe niż od 0,01 pln.

10. Istotne warunki umowne.

10.1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN – nie dopuszcza się rozliczania w walutach obcych.

10.2. Rozliczenie prac projektowych będzie się dokonywało ryczałtem.

10.3. Za wykonane projekty instalacji gazowych, wymagające uzyskania pozwolenia na budowę, wykonawca wystawi po 2 faktury na każdą z części:

- faktura na 80% wartości dokumentacji po dostarczeniu dokumentacji i po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu przekazania dokumentacji projektowych,

- faktura na 20 % wartości dokumentacji po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Za wykonane projekty nie wymagające uzyskania pozwolenia na budowę, wykonawca wystawi po

(10)

10

jednej fakturze ( 100% wartości projektu ) dla każdej z części.

10.4. Zapłata za wykonane roboty zostanie dokonana w dwóch etapach, przelewem na konto wykonawcy po protokolarnym odbiorze prac w terminie 30 dni od złożenia każdej faktury.

10.4. Pozostałe warunki umowne zawarte są w istotnych postanowieniach umownych – załączniku do SIWZ

11. Kryteria oceny ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie poniższych kryteriów:

1. cena waga- 95%

2. termin wykonania dokumentacji projektowej waga- 5%

Ad. 1. Ilość punktów za cenę, zostanie określona z zależności:

Pcbad = Cnajn x waga C

bad

gdzie: C

najn. - cena najniższa z ofert, C

bad - cena aktualnie rozpatrywanej oferty

Ad. 2. Ilość punktów za termin wykonania dokumentacji projektowej zostanie określona z zależności:

Ptbad = Tpmin. x waga Tp

bad

gdzie: Tp

bad, Tp

rmin – termin wykonania dokumentacji projektowej odpowiednio: oferty badanej i oferty o najkrótszym terminie wykonania

Maksymalny termin wykonania każdej z dokumentacji projektowych – 56 dni od podpisania umowy

Spośród ofert wybrana zostanie ta, która uzyska największą liczbę punktów P w ocenie komisji przetargowej zgodnie z kryteriami opisanymi wzorami.

P = Pc

bad + Pt

bad

Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100.

12. Okres związania ofertą.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

13. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

Małgorzata Zdanowicz - w zakresie strony formalnej procedury przetargowej tel/fax 32 300 00 33

 Magdalena Bochon-Ciupa - w zakresie merytorycznym zamówienia, tel.: 32300 00 30

14. Pozostałe informacje.

14.1. Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs2.pl. lub www.zbm2.pl.

14.2. Czas pracy zamawiającego: poniedziałek–piątek, w godz. 700-1500 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

14.3. Rozliczenia prowadzone będą w PLN.

14.4. Wykonawcy sporządzają ofertę na własny koszt.

Cytaty

Powiązane dokumenty

- 70% kosztów całkowitych c.o. w skład, których wchodzą opłaty stałe i zmienne – rozliczane według wskazań podzielników kosztów c.o. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza

1. Przedmiot SST ... Zakres stosowania SST ... Zakres robót objętych SST ... Podstawowe określenia ... Ogólne wymagania dotyczące robót ... WYKONANIE ROBÓT ... KONTROLA

wskazanych materiałów deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz dołączyć je do protokółu odbioru. Wykonawca oświadcza, że

Przewody prowadzone przez przegrody konstrukcyjne nośne wykonać w tulejach ochronnych stalowych.. Po zakończeniu montażu urządzeń , przyborów, armatury i

KNRW 215 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998) KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997).1.

robót sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia

wyszczególnionych w wycenionym przedmiarze robót w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca wystawi fakturę po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu umowy wystawioną

………zł netto plus podatek VAT w wysokości ………zł; ………zł brutto słownie: ……… ……./….złotych. Rozszerzenie zakresu umownego robót może nastąpić jedynie na podstawie

będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości. Dokumentem potwierdzającym wydanie

b) podwyższenia średniej dziennej ceny sprzedaży oleju napędowego ponad miesięczny wskaźnik wzrostu cen publikowany przez GUS w wydanym co miesiąc i informatorze

1. Mapa poglądowa lokalizacji inwestycji – rys. Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania – rys. Rzut instalacji c.w.u. Rzut instalacji c.w.u. Rzut instalacji c.w.u. Rzut

INWESTYCJA PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTARLNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI ORAZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM.. ADRES BUDOWY RUDNIK NAD

Przygotowanie ciepłej wody będzie się odbywało w systemie przepływowym. Należy zdemontować istniejące źródła ciepłej wody. W projekcie założono wykorzystanie

Opracowanie obejmuje wymianę przewodów wewnętrznej instalacji gazowej za kurkami głównymi na przyłączach budynku mieszkalnego wielorodzinnych przy ul..

Marczuk, Projektowanie i eksploatacja urządzeń hydroforowych, Arkady, Warszawa 1973 Brydak-Jeżowiecka D., Ćwiczenia z instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i

Przygotowanie przepisów, norm, wytycznych, poradników oraz dokumentacji katalogowej przewodów, z których będzie zaprojektowana instalacja wodociągowa (nomogramy, tabele,

Oświadczamy, że istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na

(jeżeli dotyczy). Dokumentacja projektowa musi być zgoda z obowiązującymi przepisami oraz normami techniczno- budowlanymi i wskazywać rozwiązania standardowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa piasku do piaskownic na ternach administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp..

wyszczególnionych w wycenionym przedmiarze robót w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca wystawi fakturę po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu umowy wystawioną

zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji i rękojmi.. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części

betonowej przy budynku mieszkalnym ul. Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika przy budynku mieszkalnym przy ul. Szwanke 18 w Ciechanowie należącym do Gminy Miejskiej

wskazanych materiałów deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz dołączyć je do protokółu odbioru. Wykonawca oświadcza, że