Informacja o zakresie działalności Szkoły Podstawowej w Chmielnie

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Informacja o zakresie działalności Szkoły Podstawowej w Chmielnie

Wersja w tekście łatwym do czytania i zrozumienie.

Informację sporządzono zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu

u dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szkoła Podstawowa imienia majora Henryka

Sucharskiego w Chmielnie znajduje się przy ulicy

Bernarda Grzędzickiego 28.

(2)

Możesz się skontaktować z sekretariatem szkoły z domu. Wiele spraw możesz zrealizować za pomocą telefonu lub komputera. Aby załatwić sprawy w szkole możesz:

1. Wysłać dokumenty na adres: Szkoła Podstawowa im. mjra H.

Sucharskiego w Chmielnie ul. Bernarda Grzędzickiego 28, 83-333 Chmielno,

2. Wysłać e-maila adres: spchmielno@chmielno.pl

3. Skontaktować się telefonicznie pod numerem: (58) 684 22 23 4. Skontaktować się osobiście w siedzibie szkoły w godzinach

pracy:

poniedziałek – 7:00-15:30 wtorek – 7:00-15:30 środa – 7:00-15:30 czwartek – 7:00-15:30 piątek –7:00-15:30

W Szkole Podstawowej dzieci realizują

pierwszy etat zorganizowanej edukacji. Nauka w Szkole Podstawowej jest obowiązkowa.

Dziecko może iść do szkoły podstawowej w wieku 6 albo 7 lat. Czas nauki został podzielony na dwa etapy. Pierwsze trzy lata (pierwszy etap edukacyjny – klasy 1–3) nazywany jest edukacją

wczesnoszkolną.

W trakcie kolejnych pięciu lat (drugi etap edukacyjny – klasy 4–8).

Szkoła podstawowa organizuje zajęcia z przedmiotów religia lub etyka zgodnie z deklaracją rodziców – przedmiot nie jest obowiązkowy.

(3)

W szkole obowiązują podstawowe zasady:

 realizowane są programy nauczania uwzględniające podstawę

programową

realizowane są zajęcia edukacyjne w wymiarze nie niższym niż wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie

nauczania

 stosuje się odpowiednie zasady klasyfikowania i promowania uczniów

 prowadzi się dokumentację przebiegu nauczania

(4)

 zatrudnia się nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadający odpowiednie kwalifikacje

Figure

Updating...

References

Related subjects :