Techniki diagnostyczne w psychologii rozwojowo-wychowawczej

Download (0)

Full text

(1)

Krakowska Akademia

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Karta przedmiotu

obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych

Kierunek studiów: Psychologia Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: Psych

Stopień studiów: Magisterskie, jednolite

Specjalności: Psychologia edukacyjna i wychowawcza

1 Przedmiot

Nazwa przedmiotu Techniki diagnostyczne w psychologii rozwojowo-wychowawczej Kod przedmiotu WPINH PsychAJednolite magisterskieS S25 14/15

Kategoria przedmiotu przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS 3

Język wykładowy polski

2 Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr W C K S L I Ew Ec

6 0 0 0 0 28 0 0 0

Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia/językiK — KonwersatoriumS — SeminariumL — Laboratorium, WarsztatyI — Inne, PraktykiEw — E-Learning W Ramach Wykładu Ec — E-Learning W Ramach Ćwiczeń

(2)

Cel 1 1. Poznanie specyfiki diagnostyki psychologicznej ze względu na cele rozwojowo-wychowawcze. Instrumenta- rium diagnostyczne w specjalności wychowawczo-klinicznej.

Cel 2 2. Zapoznanie studentów z podstawowymi i wybranymi narzędziami diagnozy rozwojowo-wychowawczo-klinicznej w odniesieniu do sfer rozwoju psychicznego i problemów wychowawczo-klinicznych.

4 Wymagania wstępne

1 Konieczne zaliczenie następujących przedmiotów: II rok, semestr 3. i 4. psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia Cz1. i 2.; III rok, semestr 5. wprowadzenie do psychologii wychowawczej i edukacyjnej; III rok. semestr 5. diagnoza psychologiczna.

5 Modułowe efekty kształcenia

MW1 Student ma orientację w zakresie dostępnych w praktyce psychologicznej narzędziach diagnostycznych stoso- wanych w celach wychowawczo-klinicznych; w ich konstrukcji i zastosowaniu.

MW2 Student dysponuje wiedzą o celach, zadaniach oraz możliwych efektach procesu diagnozowania psychologicz- nego w obszarze praktyki wychowawczo-klinicznej.

MU3 Student umie dobrać określoną metodę/technikę/narzędzie diagnostyczne adekwatnie do określonego problemu psychologicznego z obszaru rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży.

MK4 Student zna możliwości i ograniczenia w stosowaniu narzędzi diagnostycznych do celów wychowawczo-klinicznych ze względu na problem własności intelektualnej oraz aspekty trafności, rzetelności, normalizacji i standaryzacji narzędzi diagnozy psychologicznej.

6 Treści programowe

Laboratorium, Warsztaty

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1 Specyfika diagnozy psychologicznej do celów rozwojowo-wychowawczych

i przegląd dostępnych narzędzi. 2

L2

Dziecięca Skala Rozwojowa (DSR) a różne orientacyjne próby testowe mierzące poziom zaawansowania rozwojowego i profil aktualnych osiągnięć w rozwoju

psychoruchowym i psychospołecznym małych dzieci.

3

L3

Wstępna ocena i diagnoza rozwoju dzieci z atypowym rozwojem mózgu, deficytami, opóźnieniami, wadami rozwojowymi oraz uogólniającymi się problemami rozwojowymi: diagnoza funkcjonalna np. wg Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej (MFDR), Test Dojrzałości Umysłowej

Columbia, Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera (MWSL), Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej M. Frostig (TRPW), wybrane próby do badania

dominacji lateralnej.

6

L4

Diagnoza problemów intrapsychicznych w odniesieniu do

problemów rozwojowych oraz środowiska rodzinnego i szkolnego w oparciu o interpretację nieformalną. Obserwacja dziecka w toku rozmowy i analizy wytworów. Rysunek Rodziny, Test Bajek (FTT), oraz inne niewalidowane

techniki projekcyjne z wyboru.

4

L5

Diagnoza dojrzałości szkolnej: Test Bender-Koppitz, orientacyjne próby testowe, Skala Ryzyka Dysleksji (SRD), Kwestionariusz Diagnozy Dziecka

Rozpoczynającego Naukę w Klasie I. I.Rokicińskiej.

4

L6

Diagnoza problemów eksternalizujących się w ciągu średniego i późnego

dzieciństwa; Kwestionariusz Strukturalizowanego Wywiadu 2

(3)

Laboratorium, Warsztaty

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

L7

Wstępna diagnoza intelektu: Rysunk Postaci Ludzkiej np. wg Goodenough-Harris (DAMT), a diagnoza poziomu intelektualnego i funkcji poznawczych w okresie późnego dzieciństwa i dorastania: Skala Inteligencja D.Wechslera dla dzieci (WISC-R), Test Matryc Ravena (TMK, TMS i TMS Plus), Diagnoza Możliwości, Intelektualnych (DMI, DMI-2M, DMI-2S),Bateria

APIS-P i APIS-Z, TESTd2 do Badania Uwagi.

4

L8

Diagnoza w okresie dorastania do celów wychowawczo-resocjalizacyjnych, narzędzia z wyboru; Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci (STAIC), Inwentarz Zainteresowań (IZ), Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji

(WKP), TEST Stosunków Szkolnych (TSS), Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS), Kwestionariusz Ja I Moja Szkoła, Wielowymiarowy

Kwestionariusz Samooceny (MSEI), itp.

3

Razem 28

7 Metody dydaktyczne

M2. Ćwiczenia laboratoryjne M13. Studium przypadku

MI1. Materiały źródłowe z wyboru

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie

aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 28

Konsultacje przedmiotowe 6

Egzaminy i zaliczenia w sesji 4

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 37

Opracowanie wyników 0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z

całego nakładu pracy studenta 75

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3

9 Metody oceny

Ocena podsumowująca P11. Aktywność na zajęciach

P4. Kolokwium

I1. Obecność na zajęciach

(4)

Warunki zaliczenia przedmiotu

1 Bezwzględna obowiązkowa obecność na zajęciach warsztatowych, na których prezentowane są w inny spo- sób niedostępne dla nieprofesjonalistów (studentów, niepsychologów) narzędzia diagnostyczne bądź inne, za- strzeżone meteriały źródłowe.

Kryteria oceny

Na ocenę 3 Jedna usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach, zaliczone kolokwium i aktywność na zajęciach

Na ocenę 3.5 Wszystkie obecności na zajęciach, zaliczone kolokwium i aktywność na zajęciach Na ocenę 4 Wszystkie obecności na zajęciach, db z kolokwium, wysoka aktywność na

zajęciach

Na ocenę 4.5 Wszystkie obecności na zajęciach, + db z kolokwium, wysoka aktywność na zajęciach

Na ocenę 5 Wszystkie obecności na zajęciach, bdb z kolokwium i wysoka aktywność na zajęciach

10 Macierz realizacji przedmiotu

Modułowe efekty kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Treści programowe Metody

dydaktyczne Sposoby oceny

MW1 K_W15 L1, L2, L3, L4, L5, L6,

L7, L8 M2, M13, MI1 P4, I1

MW2 K_W14, K_W15 L1 M2 P4

MU1 K_U08 L2, L3, L4, L5, L6, L7,

L8 M2, M13, MI1 P11, I1

MK1 K_K09 L2, L3, L4, L5, L6, L7,

L8 M2, M13, MI1 P11, I1

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa:

[1] Frydrychowicz A., Koźniewska A., Sobolewska M., Zwierzyńska E. — Test psychologiczne i pedago- giczne w poradnictwie . Przewodnik metodyczny., Warszawa, 2004, CMPPP [lub późniejsze wydanie]

Literatura uzupełniająca:

[1] Annastazi A., Urbina S. — Testy psychologiczne, Warszawa, 1999, PTP [fragmenty]

[2] Dołęga Z. — Promowanie rozwoju mowy. Prawidłowości, diagnozowanie i profilaktyka, Katowice, 2003, Wyd.

UŚl. [fragmenty]

Publikacje/prace zbiorowe:

[1] Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym. — Dołęga Z. (red.) , Katowice, 2006 [fragmenty]

[2] Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku szkolnym — Dołęga Z. (red.) , Katowice, 2011 [fragmenty]

(5)

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Oboba odpowiedzialna za kartę

dr hab. Zofia Dołęga (kontakt: zosiadol@wp.pl) Oboby prowadzące przedmiot

Figure

Updating...

References

Related subjects :