• Nie Znaleziono Wyników

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2016 roku

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2016 roku"

Copied!
27
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

WOJEWÓDZTWO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY ŚWIĘTOKRZYSKIE W KIELCACH

 

I N F O R M A C J A

O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

w lutym 2016 roku

Kielce, marzec 2016 r.

(2)

Spis treści: strona

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA

W WOJEWÓDZTWIE 1 - 15

II. BEZROBOCIE WEDŁUG URZĘDÓW PRACY 16 - 24

III. WYKRES I KARTOGRAMY 25

(3)

na koniec lutego i w okresie 2 miesięcy 2016 roku

1. Poziom i stopa bezrobocia

Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 29.02.2016 r.

wyniosła 69.803 osoby, w tym:

 22.899 bezrobotnych do 30 roku życia (32,8% ogółu), w tym 11.852 bezrobotnych do 25 roku życia (17,0%),

 33.684 bezrobotne kobiety (48,3%),

 39.449 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (56,5%),

 59.887 bezrobotnych bez prawa do zasiłku (85,8%),

 9.916 bezrobotnych z prawem do zasiłku (14,2%),

 3.797 bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy

od dnia ukończenia nauki (5,4%),

 4.321 bezrobotnych niepełnosprawnych (6,2%).

Poziom bezrobocia na koniec lutego 2016 roku był:

- niższy o 358 osób, tj. o 0,5% w porównaniu do 31.01.2016 r., - niższy o 10.552 osoby, tj. o 13,1% w porównaniu do 28.02.2015 r., - wyższy o 3.672 osoby, tj. o 5,6% w porównaniu do 31.12.2015 r.

W porównaniu do stycznia 2015 roku zanotowano spadek poziomu bezrobocia w dziewięciu powiatach, przy czym najsilniejszy procentowy w: ostrowieckim - 2,8% (204 osoby), mieście Kielce - 2,0% (195 osób), opatowskim - 1,7% (81 osób), skarżyskim - 1,3% (78 osób) Natomiast wzrost wystąpił w pięciu powiatach, w tym największy w: staszowskim - 3,5%

(116 osób), sandomierskim - 2,9% (100 osób) oraz buskim - 1,7% (46 osób).

W odniesieniu do lutego 2015 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich powiatach, przy czym najsilniejszy procentowy spadek odnotowano we: włoszczowskim - 32,4% (913 osób), koneckim - 19,3%

(1.312 osób), sandomierskim - 18,7% (805 osób), starachowickim -15,8% (949 osób), kazimierskim - 14,9% (315 osób) oraz skarżyskim - 14,1% (1.006 osób).

Stopa bezrobocia na koniec lutego 2016 roku ukształtowała się w województwie na poziomie 13,1%, a w kraju wyniosła 10,3%.

W województwie, jak i kraju stopa bezrobocia utrzymała się na tym samym poziomie w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W odniesieniu do lutego 2015 roku stopa bezrobocia była niższa w województwie o 1,7 p.p., a w kraju o 1,6 p.p.

(4)

W regionie nadal utrzymuje się znaczne zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia. Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w powiatach:

skarżyskim - 23,1%, opatowskim - 19,7%, koneckim- 18,0%, ostrowieckim - 17,8%, kieleckim - 16,6%, starachowickim - 13,6% i jędrzejowskim - 12,5%, natomiast najniższa w: buskim - 7,7%, m. Kielce - 9,0% pińczowskim - 9,1%, włoszczowskim - 9,3%, sandomierskim - 9,6%, staszowskim - 10,6%

oraz kazimierskim - 10,8%.

Liczba bezrobotnych w okresie od lutego 2015 r. do lutego 2016 r.

2. Zmiany w poziomie bezrobocia na przestrzeni 2 miesięcy 2016 roku:

- zarejestrowano 17.877 bezrobotnych (napływ), - wyrejestrowano 14.205 bezrobotnych (odpływ).

Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych:

- 10.190 zamieszkiwało na wsi (57,0% napływu), a 7.687 w mieście (43,0%), - 7.939 to kobiety (44,4%), a 9.938 to mężczyźni (55,6%),

- 3.904 posiadało prawo do zasiłku (21,8%),

- 15.061 poprzednio pracowało (84,2%), a 2.816 dotychczas nie pracowało (15,8%).

W populacji bezrobotnych poprzednio pracujących oraz dotychczas niepracujących przeważali mężczyźni (odpowiednio: 56,1% i 52,9%).

Z ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych:

- 2.360 osób rejestrowało się po raz pierwszy, tj. 13,2% napływu, - 15.517 osób zarejestrowało się po raz drugi i kolejny, tj. 86,8%.

Największy udział bezrobotnych powracających do rejestru po raz kolejny zanotowano w powiecie: koneckim - 93,0%, ostrowieckim - 92,9%, opatowskim - 90,5%, staszowskim - 88,9%, skarżyskim - 88,8%, włoszczowskim - 87,2%, starachowickim - 86,2%, natomiast najniższy w: pińczowskim - 73,6% oraz m. Kielce - 81,4%.

(5)

Przyczyny wyłączenia z rejestru 14.205 bezrobotnych:

 podjęcie pracy przez 6.842 osoby, co stanowiło 48,2% ogółu wyłączonych,

 rozpoczęcie stażu - 1.960 osób, tj. 13,8%,

 rozpoczęcie szkolenia - 209 osób, tj. 1,5%,

 rozpoczęcie prac społecznie użytecznych - 165 osób, tj. 1,1%,

 skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - 56 osób, tj. 0,4%,

 niepotwierdzenie gotowości do pracy - 2.072 osoby, tj. 14,6%,

 dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego - 1.348 osób, tj. 9,5%,

 odmowa ustalenia profilu pomocy - 8 osób, tj. 0,1%,

 odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym PAI - 611 osób, tj. 4,3%,

 nabycie praw emerytalnych lub rentowych, nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego, osiągnięcie wieku emerytalnego - 411 osób, tj. 2,9%,

 pozostałe przyczyny (podjęcie nauki, inne) - 523 osoby, tj. 3,6% ogółu wyłączonych.

Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należy podjęcie pracy (48,2%), niepotwierdzenie gotowości do pracy (14,6%) oraz rozpoczęcie stażu (13,8%).

3. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Na koniec lutego 2016 roku zarejestrowanych było 60.545 osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy1 (86,7% ogółu), w tym 29.897 kobiet (49,4%).

L.p.

Osoby, będące w szczególnej sytuacji

na rynku pracy

Liczba

bezrobotnych %* Kobiety %* Mężczyźni %*

Bezrobotni zarejestrowani w PUP

1 Do 30 roku życia 22.899 32,8 11.838 17,0 11.061 15,8

w tym bezrobotni

do 25 roku życia 11.852 17,0 5.790 8,3 6.062 8,7

2 Długotrwale bezrobotni 38.047 54,5 19.615 28,1 18.432 26,4

3 Powyżej 50 roku życia 16.993 24,3 6.164 8,8 10.829 15,5

4 Korzystające ze świadczeń

pomocy społecznej 958 1,4 620 0,9 338 0,5

5 Posiadające co najmniej jedno dziecko

do 6 roku życia 10.346 14,8 8.045 11,5 2.301 3,3

6

Posiadające co najmniej jedno dziecko

niepełnosprawne do 18 roku życia

70 0,1 46 0,1 24 0,0

7 Bezrobotni

niepełnosprawni 4.321 6,2 1.989 2,9 2.332 3,3

*Dane dotyczące udziału % obliczone zostały w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w województwie.

1 Liczba bezrobotnych spełniających przynajmniej jedno z kryteriów wymienionych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.). Osoby spełniające jednocześnie kilka kryteriów w ogólnej liczbie wykazywane są tylko raz.

(6)

3.1. Bezrobotni do 30 roku życia

Na koniec lutego 2016 roku w rejestrach pozostawało 22.899 osób do 30 roku życia, czyli 32,8% ogółu bezrobotnych, w tym 11.838 kobiet (51,7%).

W okresie 2 miesięcy 2016 roku zarejestrowano 7.926 osób (44,3%

napływu), w tym 3.697 kobiet (46,6%). Wyłączono natomiast 6.550 osób (46,1%

odpływu), pracę podjęło 3.019 osób (46,1%), szkolenia lub staż rozpoczęły 1.374 osoby (21,0%), zaś 1.038 osób (15,8%) nie potwierdziło gotowości do pracy.

W analizowanej grupie na koniec lutego 2016 roku bez pracy pozostawały 11.852 osoby do 25 roku życia, czyli 17,0% ogółu bezrobotnych, w tym 5.790 kobiet (tj. 48,9%). W porównaniu do lutego 2015 roku liczebność tej grupy zmniejszyła się o 2.746 osób (tj. o 18,8%), a udział w populacji bezrobotnych ogółem obniżył się o 1,2 p.p.

W okresie 2 miesięcy 2016 roku zarejestrowały się 4.423 osoby do 25 roku życia (24,7% napływu), w tym 1.995 kobiet (45,1%). Wyłączono natomiast 3.644 osoby (25,7% odpływu), pracę podjęło 1.550 osób (42,5%), szkolenia lub staż rozpoczęło 820 osób (22,5%), zaś 606 osób (16,6%) nie potwierdziło gotowości do pracy.

3.2. Długotrwale bezrobotni

Na koniec lutego 2016 roku zarejestrowanych było 38.047 długotrwale bezrobotnych (54,5% ogółu), tzn. pozostających w rejestrach urzędów pracy ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat2, w tym 19.615 kobiet (51,6%).

W porównaniu do lutego 2015 roku populacja ta zmniejszyła się o 8.121 osób, tj. o 17,6%.

W okresie 2 miesięcy 2016 roku zarejestrowano 6.445 osób (36,1%

napływu), w tym 49,8% stanowiły kobiety, a wyłączono 5.521 osób (38,9%

odpływu), w tym 53,5% to kobiety. Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należało podjęcie pracy przez 2.322 osoby (42,1%) oraz niepotwierdzenie gotowości do pracy - 784 osoby (14,2%).

3.3. Bezrobotni powyżej 50 roku życia

W końcu lutego 2016 roku w ewidencji bezrobotnych pozostawały 16.993 osoby powyżej 50 roku życia - 24,3% ogółu, w tym 6.164 kobiety (36,3% tej populacji).

W porównaniu do lutego 2015 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 1.613 osób (o 8,7%), natomiast udział wzrósł o 1,1 p.p.

2 Art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy o promocji zatrudnienia (…).

(7)

W okresie 2 miesięcy 2016 roku zarejestrowano 3.060 osób (17,1%

napływu), w tym 1.008 kobiet (32,9%), a wyłączono 2.349 osób (16,5%

odpływu), w tym 976 kobiet (41,5%).

Spośród wyrejestrowanych bezrobotnych - 1.017 osób podjęło pracę (43,3%), a 242 osoby (10,3%) nie potwierdziły gotowości do pracy.

3.4. Niepełnosprawni

Na koniec lutego 2016 roku w rejestrach pozostawało 4.321 bezrobotnych niepełnosprawnych, tj. 6,2% ogółu bezrobotnych.

W porównaniu do lutego 2015 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 294 osoby (tj. o 6,4%), natomiast udział wzrósł o 0,5 p.p.

W okresie 2 miesięcy 2016 roku zarejestrowano 1.153 osoby, tj. 6,4%

napływu, a wyłączono 1.023 osoby, w tym 450 osób z powodu podjęcia pracy (44,0% odpływu).

4. Wybrane kategorie bezrobotnych 4.1. Bezrobotne kobiety i mężczyźni

Na koniec lutego 2016 roku w ewidencji urzędów pracy pozostawały 33.684 kobiety i 36.119 mężczyzn, co stanowiło odpowiednio 48,3% i 51,7%

ogółu bezrobotnych.

W porównaniu do lutego 2015 roku zmniejszyła się populacja bezrobotnych kobiet o 4.656 (o 12,1%) oraz mężczyzn o 5.896 (o 14,0%).

Większość bezrobotnych kobiet (79,5%) i mężczyzn (83,2%) pracowała przed nabyciem statusu bezrobotnego. Udział bezrobotnych kobiet posiadających prawo do zasiłku wyniósł 13,4% i był niższy od analogicznego udziału wśród mężczyzn - 15,0%.

W okresie 2 miesięcy 2016 roku zarejestrowano mniej bezrobotnych kobiet - 7.939 (44,4% napływu) niż mężczyzn - 9.938 (55,6%).

Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 6.942 kobiety oraz 7.263 mężczyzn odpowiednio: 48,9% i 51,1% ogółu wyłączonych.

Mężczyźni stanowiły większą grupę wśród podejmujących pracę 50,6%

(3.460), kobiety zaś 49,4% (3.382), natomiast wśród osób skierowanych na staże zdecydowanie przeważały kobiety - 70,9% (1.390).

W końcu lutego 2016 roku w rejestrach pozostawało 8.278 kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, tj. 24,6% ogółu kobiet.

W okresie 2 miesięcy 2016 roku w analizowanej grupie zarejestrowano 1.078 osób, natomiast pracę podjęło 359 osób.

Najwyższy odsetek bezrobotnych kobiet odnotowano w powiecie jędrzejowskim - 56,7%, włoszczowskim - 55,8%, pińczowskim - 53,1%, staszowskim - 52,1% oraz koneckim - 51,7%, natomiast najniższy w: buskim - 42,2%, kieleckim - 45,9%, m. Kielce - 46,1% i starachowickim - 46,2%.

(8)

4.2. Bezrobotni zamieszkali na wsi

W końcu lutego 2016 roku zarejestrowanych było 39.449 bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. 56,5% ogółu.

W odniesieniu do lutego 2015 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 5.794 osoby (tj. o 12,8%).

W okresie 2 miesięcy 2016 roku zarejestrowano 10.190 bezrobotnych zamieszkałych na wsi, a wyłączono z ewidencji 7.879, pracę podjęły 3.702 osoby, tj. 47,0% odpływu.

Wśród ogółu podejmujących pracę bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 54,1% (3.702), a w mieście 45,9% (3.140).

W lutym 2016 roku wskaźnik płynności rynku pracy dla osób zamieszkałych na wsi wyniósł 43,5%, a w grupie zamieszkałych w mieście 49,2%.

Najwyższy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi posiadały powiaty:

kielecki - 94,5%, opatowski - 79,9%, włoszczowski - 79,4%, buski - 74,9%, kazimierski - 74,6%, a najniższy: ostrowiecki - 34,5%, skarżyski - 35,3%

i starachowicki - 41,4%.

4.3. Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

W końcu lutego 2016 roku zarejestrowanych było 3.797 osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, tj. 5,4% ogółu, w tym 2.079 kobiet (54,8%).

W porównaniu do lutego 2015 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 671 osób, tj. o 15,0%.

W okresie 2 miesięcy 2016 roku zarejestrowano 1.676 osób, tj. 9,4%

napływu, w tym 932 kobiety - 55,6% ogółu. Pracę podjęło 661 osób.

4.4. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych

W końcu lutego 2016 roku zarejestrowanych było 18.707 osób bez kwalifikacji zawodowych, tj. 26,8% ogółu, w tym 8.919 kobiet (47,7%).

W odniesieniu do lutego 2015 roku populacja ta zmniejszyła się o 1.969 osób (tj. o 9,5%).

W okresie 2 miesięcy 2016 roku zarejestrowano 4.753 osoby, tj. 26,6%

napływu, w tym 1.990 kobiet - 41,9% ogółu. Pracę podjęło 1.403 bezrobotnych.

(9)

4.5. Bez doświadczenia zawodowego

W końcu lutego 2016 roku w rejestrach bezrobotnych pozostawało 18.360 osób bez doświadczenia zawodowego (26,3% ogółu), tzn. dotychczas niepracujących lub wykonujących zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub prowadzących działalność gospodarczą przez łączny okres poniżej 6 miesięcy. Udział kobiet wyniósł 52,9% (9.704).

W porównaniu do lutego 2015 roku populacja ta zmniejszyła się o 3.840 osób, tj. o 17,3%.

W okresie 2 miesięcy 2016 roku zarejestrowano 4.643 osoby, tj. 26,0%

napływu, w tym 2.203 kobiety - 47,4% ogółu. Pracę podjęło 1.648 bezrobotnych.

5. Działania Urzędów Pracy w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

5.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

W lutym 2016 roku do urzędów pracy zgłoszono 5.048 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 2.557 (o 102,6%) więcej w porównaniu do stycznia 2016 roku i o 1.964 więcej (o 63,7%) w odniesieniu do lutego 2015 r.

W okresie 2 miesięcy 2016 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 7.539 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 2.691 więcej (55,5%) w porównaniu do 2 miesięcy 2015 roku.

Z ogółu wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej:

- 4.075, tj. 54,1% stanowiły oferty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, - 3.464, tj. 45,9% to miejsca aktywizacji zawodowej.

Z sektora prywatnego pochodziło 69,9% wszystkich wolnych miejsc pracy (5.273), a z sektora publicznego 30,1% (2.266).

Z ogółu wolnych miejsc pracy 64,9%, czyli 4.896 to miejsca pracy subsydiowanej finansowane z Funduszu Pracy, PFRON, EFS.

Wśród wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w okresie 2 miesięcy 2016 roku:

- 2.835, tj. 37,6% stanowiły staże,

- 629, tj. 8,3% to prace społecznie użyteczne,

- 210, tj. 2,8% przeznaczono dla osób niepełnosprawnych, - 18, tj. 0,2% przeznaczono dla osób w okresie12 miesięcy

od dnia ukończenia nauki.

(10)

Największą ilość wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pracodawcy zgłosili w powiatach: kieleckim - 1.437, m. Kielce - 1.198 ofert, koneckim - 811, ostrowieckim - 664, starachowickim - 543, a najmniej w: kazimierskim - 104, pińczowskim - 150 oraz opatowskim - 205.

W okresie 2 miesięcy 2016 roku najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszono dla:

 pracowników usług i sprzedawców - 2.279 oferty (30,2%), w tym dla:

gospodarzy obiektów - 864 oferty, pracowników sprzedaży w sklepach - 647, innych pracowników sprzedaży i pokrewnych - 171, fryzjerów, kosmetyczek i pokrewnych - 129, kucharzy - 114 oraz kelnerów i barmanów - 105;

 pracowników biurowych - 1.242 oferty (16,5%), w tym dla: pracowników obsługi biurowej - 694 oferty, pracowników do spraw ewidencji materiałowej i transportu - 174, pracowników do spraw finansowo - statystycznych - 112, pracowników do spraw informowania klientów - 99, sekretarek - 77 oraz pozostałych pracowników obsługi biura - 54;

 robotników przemysłowych i rzemieślników - 1.084 oferty (14,4%), w tym dla: robotników budowlanych robót stanu surowego, robotników budowlanych robót wykończeniowych, malarzy - 437 ofert, kowali, ślusarzy i pokrewnych - 134, mechaników maszyn i urządzeń - 107, elektryków budowlanych, elektromechaników i elektromonterów - 101 oraz formierzy odlewniczych, spawaczy, blacharzy, monterów konstrukcji metalowych i pokrewnych - 97;

(11)

 techników i średniego personelu - 960 ofert (12,7%), w tym dla agentów i pośredników handlowych - 181 ofert, pracowników administracyjnych i sekretarzy wyspecjalizowanych - 174, średniego personelu z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii - 135, innego średniego personelu do spraw zdrowia - 90, techników nauk fizycznych, chemicznych i technicznych - 84, średniego personelu do spraw finansowych - 61 oraz średniego personelu w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej - 47;

 operatorów i monterów maszyn i urządzeń - 692 oferty (9,2%), w tym dla: kierowców ciężarówek i autobusów - 356 ofert, operatorów pojazdów wolnobieżnych i pokrewnych - 76, kierowców samochodów osobowych, dostawczych i motocykli - 56 oraz operatorów innych maszyn i urządzeń przetwórczych - 44;

 specjalistów - 642 oferty (8,5%), w tym dla: specjalistów do spraw sprzedaży, marketingu i public relations - 119 ofert, inżynierów (z wyłączeniem elektrotechnologii) - 86, nauczycieli szkół podstawowych i specjalistów do spraw wychowania małego dziecka oraz innych specjalistów nauczania i wychowania - 76, specjalistów do spraw administracji i zarządzania - 60, specjalistów do spraw finansowych - 45, innych specjalistów ochrony zdrowia - 44 oraz bibliotekoznawców, archiwistów i muzealników - 30;

 pracowników wykonujących prace proste - 585 ofert (7,8%) w tym dla:

robotników wykonujących prace proste w górnictwie i budownictwie - 165 ofert, pomocy i sprzątaczek domowych, biurowych, hotelowych - 126, robotników przy pracach prostych w przemyśle - 84, innych pracowników przy pracach prostych - 69 oraz pracowników pomocniczych przygotowujących posiłki - 60;

 przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników - 32 oferty (0,4%), w tym dla kierowników do spraw obsługi biznesu i zarządzania - 11 oraz kierowników w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji - 8;

 rolników, ogrodników, leśników i rybaków - 23 oferty (0,3%), w tym dla rolników produkcji roślinnej - 12 ofert oraz robotników leśnych i pokrewnych - 10.

Wolne miejsca pracy przeznaczone dla: pracowników usług i sprzedawców, pracowników biurowych, robotników przemysłowych i rzemieślników oraz techników i średniego personelu - stanowiły 73,8% wszystkich ofert.

(12)

5.2. Profile pomocy

W końcu lutego 2016 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy z ustalonym profilem pomocy3 wynosiła 67.433 osoby, z tego:

- profil I - 1.681 osób (2,5%), - profil II - 51.625 osób (76,6%), - profil III - 14.127 osób (20,9%).

Przy ustalaniu profilu pomocy dla bezrobotnego, powiatowy urząd pracy dokonuje analizy sytuacji bezrobotnego i jego szans na rynku pracy, biorąc pod uwagę oddalenie bezrobotnego od rynku pracy i jego gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy4.

3Zgodnie z art. 33 ust. 2b-2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015, poz. 149, z późn.

zm.) powiatowy urząd pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji, ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie.

Ustanowione zostały trzy profile pomocy i formy pomocy stosowane w ramach tych profili: profil pomocy I –pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub formy pomocy, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3a, art. 45, art. 46 ust. 1 pkt 2, art.

60b, art. 61e pkt 2 oraz art.66k - 66n; profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; profil pomocy III – Program Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.

4§2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego - Dz.U.

2014,poz. 631

(13)

5.3. Podjęcia pracy

W okresie 2 miesięcy 2016 roku z ogółu bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy - 6.842 osoby podjęły pracę, tj. 48,2% ogółu wyłączonych (o 742 osoby więcej w odniesieniu do 2 miesięcy 2015 roku).

 Pracę niesubsydiowaną podjęło - 5.668 osób, tj. 82,8% ogółu zatrudnionych, w tym:

- podjęcie działalności gospodarczej 184, tj. 2,7%, - pracy sezonowej 90, tj. 1,3%.

 Pracę subsydiowaną podjęły - 1.174 osoby, tj. 17,2%, w tym:

- prace interwencyjne 323 tj. 4,7% zatrudnionych, - roboty publiczne 256, tj. 3,7% - „ -

- praca poza miejscem zamieszkania

w ramach bonu na zasiedlenie 150, tj. 2,2% - „ - - refundacja kosztów zatrudnienia

bezrobotnego 120, tj. 1,8% - „ - - podjęcie działalności gospodarczej 31, tj. 0,5% - „ - - dofinansowanie wynagrodzenia

za zatrudnienie bezrobotnego

pow. 50 roku życia 22, tj. 0,3% - „ - - praca w ramach bonu

zatrudnieniowego 6, tj. 0,1% - „ -

Wśród bezrobotnych podejmujących pracę wyższy udział stanowią bezrobotni poprzednio pracujący (5.801 osób, tj. 84,8%) w porównaniu do dotychczas niepracujących (1.041 osób, tj. 15,2%).

Wśród podejmujących pracę udział wybranych grup bezrobotnych był następujący: osób do 30 roku życia - 44,1% (3.019), długotrwale bezrobotnych - 33,9% (2.322), powyżej 50 roku życia - 14,9% (1.017) oraz posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia - 12,0% (821).

5.4. Aktywne programy rynku pracy

W lutym 2016 roku powiatowe urzędy pracy zaktywizowały 2.828 bezrobotnych, tj. co oznacza wzrost o 2.148 osób, tj. 315,9% w odniesieniu do poprzedniego miesiąca.

W okresie 2 miesięcy 2016 roku aktywnymi programami rynku pracy objęto 3.508 bezrobotnych, co oznacza wzrost o 1.859 osób, tj. o 112,7%

w odniesieniu do 2 miesięcy 2015 roku (1.649).

(14)

Na staż skierowano 1.960 bezrobotnych (w tym 33 osoby w ramach bonu stażowego), co stanowiło 55,9% ogółu zaktywizowanych, przy pracach interwencyjnych zatrudniono 323 osoby (9,2%), a przy robotach publicznych 256 osób (7,3%). Na szkolenia skierowano 209 osób (6,0%), w tym 43 w ramach bonu szkoleniowego, prace społecznie użyteczne rozpoczęło 165 osób (4,7%), za poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie pracę podjęło 150 osób (4,3%). Pracodawcom zrefundowano koszty wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla zatrudnionych na tych miejscach 120 bezrobotnych (3,4%), w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne prace podjęło 36 osób (1,0%), a 31 bezrobotnym dofinansowano podjęcie działalności gospodarczej (0,9%).

6. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

6.1. Bezrobotni zarejestrowani jako zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Na koniec lutego 2016 roku w rejestrach pozostawało 3.468 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli 5,0% ogółu bezrobotnych, w tym 1.757 kobiet (tj. 50,7%).

W porównaniu do lutego 2015 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 686 osób (tj. o 16,5%).

W okresie 2 miesięcy 2016 roku zarejestrowało się 931 osób (5,2%

napływu), w tym 413 kobiet (44,4%). Pracę podjęło 317 osób.

W analogicznym okresie roku ubiegłego zarejestrowano 929 osób, co oznacza, iż w roku bieżącym napływ do bezrobocia osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy był wyższy o 2 osoby (tj. o 0,2%).

(15)

6.2. Zwolnienia grupowe

W lutym 2016 roku 1 zakłady pracy zgłosił do zwolnienia 10 osób, natomiast na koniec lutego 2016 roku w 2 zakładach pracy pozostawały do zwolnienia 42 osoby.

Dla porównania w lutym 2015 roku 3 zakłady pracy zgłosiły do zwolnienia 146 osób, natomiast na koniec lutego 2015 roku w 1 zakładzie pracy pozostawały do zwolnienia 23 osoby.

W lutym 2016 roku 1 zakład pracy zwolnił 45 pracowników, natomiast w okresie 2 miesięcy 2016 roku w 1 zakładzie pracy dokonano zwolnień 45 osób.

W lutym 2015 roku w 4 zakładach pracy zwolniono 126 pracowników, zaś w okresie 2 miesięcy 2015 roku w 4 zakładach pracy dokonano zwolnień 138 osób.

Tablica 1. Pozostające zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy na koniec lutego 2016 roku

Powiat Branża

Liczba osób pozostających do zwolnienia m. Kielce Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z) 17 pińczowski

Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu,

kredy i łupków (PKD 08.11.Z) 9*

sandomierski Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z) 10

skarżyski Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z) 6

*Zgłoszenie z grudnia 2015 roku.

Tablica 2. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie 2 miesięcy 2016 roku.

Powiat Branża

Liczba osób zwolnionych z przyczyn dotyczących

zakładu pracy na podstawie wcześniejszych

zgłoszeń sandomierski Roboty związane z budową obiektów inżynierii

wodnej (PKD 42.91.Z) 45

(16)

7. Cechy bezrobocia w województwie świętokrzyskim

 Terytorialne zróżnicowanie natężenia bezrobocia.

Na koniec lutego 2016 roku:

 najniższą stopę bezrobocia posiadały powiaty: buski - 7,7%, m. Kielce - 9,0%, pińczowski - 9,1%, włoszczowski - 9,3%, sandomierski - 9,6%, staszowski - 10,6% i kazimierski - 10,8%,

 najwyższą powiaty: skarżyski - 23,1%, opatowski - 19,7%, konecki - 18,0%, ostrowiecki - 17,8%, kielecki - 16,6%, starachowicki - 13,6%

i jędrzejowski - 12,5%.

 Zróżnicowanie udziału bezrobotnych z prawem do zasiłku w powiatach, najniższy w kazimierskim - 4,0%, sandomierskim - 8,1%, jędrzejowskim - 8,5%, opatowskim - 8,7%, pińczowskim - 10,1%, włoszczowskim - 12,3%, a najwyższy w koneckim - 25,0%, ostrowieckim - 18,9% i staszowskim - 17,4%.

 Utrzymujące się wyższe bezrobocie na wsi niż w mieście.

Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosił 56,5% ogółu zarejestrowanych.

 Udział kobiet wśród bezrobotnych wyniósł 48,3%. Z ogółu zarejestrowanych kobiet - 40,3% pozostawało bez pracy ponad rok. Analogiczny odsetek dla mężczyzn wyniósł - 34,5%.

 Utrzymywanie się niekorzystnych cech w strukturze bezrobocia:

 wysoki odsetek ludzi młodych do 30 roku życia - 32,8%, w wieku mobilnym 18-44 lata - 67,3%,

 niski poziom wykształcenia (wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe) posiadało 48,3% ogółu bezrobotnych,

 długotrwałe pozostawanie bez pracy (pow. 12 m-cy) - 37,3%,

 wysoki udział bezrobotnych bez stażu pracy - 18,6% ogółu.

 Wysoki udział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych - 26,8%

oraz bez doświadczenia zawodowego - 26,3%.

 Udział bezrobotnych powyżej 50 roku życia wynosił - 24,3%.

(17)

8. Podsumowanie

 Liczba bezrobotnych w lutym 2016 r. zmniejszyła się o 358 osób w odniesieniu do poprzedniego miesiąca i wyniosła 69.803 osoby.

Jest to najniższy poziom bezrobocia w analizowanym okresie od 1999 roku.

 W skali roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 10.552 osoby (13,1%), w tym kobiet o 4.656 osób (12,1%), zaś mężczyzn o 5.896 osób (14,0%).

 W porównaniu do lutego 2015 roku mniej bezrobotnych zarejestrowano, natomiast więcej wyłączono z rejestrów bezrobocia.

 Najczęściej powodem wyłączenia z ewidencji bezrobotnych było podjęcie pracy (48,2%). W okresie 2 miesięcy 2016 roku zatrudnienie uzyskały 6.842 osoby, tj. o 742 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 Pracodawcy w lutym 2016 r. zgłosili do urzędów pracy 5.048 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 2.557 (o 102,6%) więcej w porównaniu do stycznia 2016 roku i o 1.964 więcej (o 63,7%) w odniesieniu do lutego 2015 r.

 W ramach programów rynku pracy powiatowe urzędy pracy w okresie 2 miesięcy 2016 roku zaktywizowały 3.508 bezrobotnych, w tym 1.900 osób do 30 roku życia (54,2%). Liczba osób, którym udzielono wsparcia zwiększyła się o 1.859 (112,7%) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

(18)

II 2016 I 2016 Wzrost/

spadek

BUSKO - ZDRÓJ DRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA

1 Liczba bezrobotnych - stan na koniec

miesiąca 69 803 70 161 -358 9 764 2 828 4 436 1 804 12 193 5 487 4 663 7 026 1 581 3 501 6 127 5 068 3 418 1 907

2 Liczba bezrobotnych - stan na koniec

miesiąca poprzedniego X 70 161 X 9 959 2 782 4 392 1 809 12 244 5 513 4 744 7 230 1 563 3 401 6 205 5 098 3 302 1 919

Wzrost / spadek w liczbach X X -358 -195 46 44 -5 -51 -26 -81 -204 18 100 -78 -30 116 -12

w procentach X X -0,5 -2,0 1,7 1,0 -0,3 -0,4 -0,5 -1,7 -2,8 1,2 2,9 -1,3 -0,6 3,5 -0,6

Spadek w porównaniu

do 28.02.2015 r. w liczbach X X -10 552 -1 282 -288 -633 -315 -943 -1 312 -470 -956 -151 -805 -1 006 -949 -529 -913

w procentach X X -13,1 -11,6 -9,2 -12,5 -14,9 -7,2 -19,3 -9,2 -12,0 -8,7 -18,7 -14,1 -15,8 -13,4 -32,4 5 Stopa bezrobocia wg stanu

na 29 lutego 2016 roku 13,1 13,1 X 9,0 7,7 12,5 10,8 16,6 18,0 19,7 17,8 9,1 9,6 23,1 13,6 10,6 9,3

Bezrobotni z prawem do zasiłku 9 916 10 016 -100 1 144 373 375 73 1 746 1 373 406 1 326 159 283 1 058 771 594 235 16

Udział [ % ] w ogólnej liczbie bezrobotnych 14,2 14,3 X 11,7 13,2 8,5 4,0 14,3 25,0 8,7 18,9 10,1 8,1 17,3 15,2 17,4 12,3

2 Bezrobotni bez prawa do zasiłku 59 887 60 145 -258 8 620 2 455 4 061 1 731 10 447 4 114 4 257 5 700 1 422 3 218 5 069 4 297 2 824 1 672

Bezrobotne kobiety 33 684 34 266 -582 4 498 1 194 2 513 854 5 601 2 835 2 180 3 398 840 1 716 2 869 2 339 1 782 1 065

Udział [ % ] w ogólnej liczbie bezrobotnych 48,3 48,8 X 46,1 42,2 56,7 47,3 45,9 51,7 46,8 48,4 53,1 49,0 46,8 46,2 52,1 55,8

w tym kobiety, które nie podjęły zatrudnienia

po urodzeniu dziecka 8 278 8 304 -26 1 069 314 825 270 1 311 477 594 899 208 540 595 473 444 259

Bezrobotni zamieszkali na wsi 39 449 39 467 -18 0 2 119 2 943 1 345 11 525 4 005 3 728 2 427 1 042 2 217 2 164 2 099 2 321 1 514

Udział [ % ] w ogólnej liczbie bezrobotnych 56,5 56,3 X 0,0 74,9 66,3 74,6 94,5 73,0 79,9 34,5 65,9 63,3 35,3 41,4 67,9 79,4

w tym posiadający gospodarstwo rolne 5 367 5 296 71 0 275 386 75 1 679 573 206 155 51 349 308 453 780 77

5 Osoby w okresie do 12 m-cy

od dnia ukończenia nauki 3 797 3 973 -176 381 263 296 106 725 206 248 338 133 283 203 196 289 130

Bezrobotni:

poprzednio pracujący 56 835 56 893 -58 8 414 2 090 3 493 1 081 9 842 4 827 3 157 5 925 1 212 2 387 5 359 4 553 2 905 1 590

w tym, zwolnione z przyczyn

dotyczących zakładu pracy 3 468 3 478 -10 511 107 197 71 905 344 153 147 91 177 381 155 128 101

dotychczas niepracujący 12 968 13 268 -300 1 350 738 943 723 2 351 660 1 506 1 101 369 1 114 768 515 513 317

7 Cudzoziemcy 90 88 2 20 5 2 1 6 1 7 20 1 10 5 10 2 0

x - wypełnienie pozycji jest niemożliwe 0 - zjawisko nie występuje

4

6 3

4

II. Struktura bezrobocia (stan na koniec miesiąca)

1

3

A. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA NA KONIEC MIESIĄCA

I. Liczba bezrobotnych, przyrost (spadek) bezrobocia

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE

WOJEWÓDZTWO RAZEM

MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH

POWIATOWE URZĘDY PRACY

(19)

II 2016 I 2016 Wzrost/

spadek

BUSKO - ZDRÓ DRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOW

60 545 61 036 -491 8 438 2 447 4 024 1 643 10 298 4 637 4 163 6 096 1 413 3 073 5 367 4 425 2 893 1 628

do 30 roku życia 22 899 23 290 -391 2 241 1 207 1 616 817 4 622 1 564 1 780 1 994 686 1 492 1 432 1 377 1 376 695

w tym do 25 roku życia 11 852 12 098 -246 898 710 880 480 2 464 757 1 004 985 385 785 670 694 751 389

długotrwale bezrobotne 38 047 38 333 -286 5 610 1 327 2 764 1 220 5 823 2 816 3 080 3 855 862 1 894 3 702 2 749 1 384 961

powyżej 50 roku życia 16 993 17 045 -52 3 007 539 952 314 2 626 1 421 963 1 842 372 617 1 809 1 505 623 403

korzystające ze świadczeń

z pomocy społecznej 958 854 104 83 29 411 0 4 6 0 162 0 0 137 0 19 107

posiadające co najmniej jedno dziecko

do 6 roku życia 10 346 10 327 19 1 335 440 803 214 1 695 783 467 1 097 219 587 875 817 697 317

posiadające co najmniej jedno dziecko

niepełnosprawne do 18 roku życia 70 65 5 1 14 2 2 22 6 3 0 4 1 0 1 13 1

niepełnosprawni 4 321 4 379 -58 853 102 172 44 589 374 94 948 78 147 298 350 230 42

1 67 433 67 058 375 9 227 2 696 4 370 1 755 11 750 5 276 4 635 6 765 1 554 3 427 6 003 4 883 3 262 1 830

2 profil I 1 681 1 675 6 168 114 81 50 322 138 25 235 101 30 122 151 106 38 17

3 profil II 51 625 51 101 524 7 008 1 821 3 260 1 153 9 143 4 553 3 691 5 271 998 2 722 4 597 3 590 2 228 1 590

4 profil III 14 127 14 282 -155 2 051 761 1 029 552 2 285 585 919 1 259 455 675 1 284 1 142 928 202

1 542 489 53 67 17 8 1 60 100 37 97 6 14 59 61 11 4

1 5 6 -1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0

2 86 83 3 21 5 2 1 6 0 7 19 1 9 3 10 2 0

3 60 67 -7 0 3 12 1 0 15 2 6 0 2 1 10 5 3

1 195 1 184 11 189 56 67 37 291 65 77 93 13 35 80 81 49 62

niepełnosprawni niepozostający

w zatrudnieniu 566 553 13 143 17 23 18 102 26 28 71 4 14 48 19 25 28

pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 44 48 -4 2 3 3 2 4 2 3 3 0 1 3 15 0 3

2 257 1 461 796 289 301 155 37 540 158 54 148 44 157 117 100 78 79

372 245 127 10 54 24 0 158 0 0 13 23 43 20 0 11 16

1 *2 3 -1 *1 0 0 0 0 0 0 0 1 *1 *1 0 0 0

2 42 77 -35 17 0 0 0 0 0 0 0 9 10 6 0 0 0

Polacy z prawem do zasiłku transferowego

V. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako:

* liczba zakładów uwzględnia fakt, iż 1 zakład pracy dokonywał zgłoszeń zwolnień w kilku powiatach, co zostało wykazane w części opisowej VI. Poszukujący pracy

Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1

w tym

VIII. Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stan na koniec miesiąca)

Liczba osób do zwolnienia WYSZCZEGÓLNIENIE

Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

III. Profile pomocy (stan na koniec miesiąca)

Liczba osób bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy

z tego

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

1

z wiersza 8

IV. Osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia (stan na koniec miesiąca)

8 L.p.

Liczba zakładów Liczba osób

w tym staże

Cudzoziemcy z prawem do zasiłku Cudzoziemcy bez prawa do zasiłku

VII. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (stan na koniec miesiąca)

MIEJSKI URZ PRACY W KIELCACH

(20)

II 2016 WYSZCZEGÓLNIENIE

I 2016 Wzrost/

spadek

MIEJSKI URZĄD PRACY BUSKO OS WŁ

- ZDRÓJ

W KIELCACH DRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOSKIE OW

Ń PATÓ TROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW OSZCZOWA

8 183

zarejestrowani ogółem 9 694 -1 511 981 419 456 164 1 457 830 331 801 174 456 702 594 510 308

1 114

az pierwszy 1 246 -132 177 57 77 19 235 60 26 72 47 77 77 88 63 39

7 069

az kolejny 8 448 -1 379 804 362 379 145 1 222 770 305 729 127 379 625 506 447 269

86,4

owracających do rejestru [%] 87,1 X 82,0 86,4 83,1 88,4 83,9 92,8 92,1 91,0 73,0 83,1 89,0 85,2 87,6 87,3

2 3

4 5

6 7 8 9 10

11 1

1 450 2 454 -1 004 175 49 62 8 286 166 51 165 23 46 137 140 107 35

lnieni z przyczyn dotyczących 385

546 -161 44 23 12 7 102 38 25 6 9 17 53 16 22 11

4 661 adu pracy

zkańcy wsi 5 529 -868 0 328 303 128 1 367 592 256 262 107 294 219 250 317 238

y w okresie do 12 m-cy 853

nia ukończenia nauki 823 30 100 77 74 15 144 71 24 72 34 63 48 51 61 19

9 10 -1 3 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0

2 259

kwalifikacji zawodowych 2 494 -235 239 81 156 64 418 269 150 211 18 153 226 118 72 84 18

2 315

doświadczenia zawodowego 2 328 -13 239 181 147 76 370 197 128 204 69 205 162 139 124 74

3 658 m kobiety, które nie podjęły 532

dnienia po urodzeniu dziecka

ety 4 281

546

-623 -14

410 44

178 35

227 28

74 16

643 87

400 39

155 9

317 54

92 15

203 47

317 32

240 34

250 58

152 34

7 907

sytuacji na rynku pracy 9 162 -1 255 936 411 447 163 1 368 778 311 804 186 456 688 578 502 279

12 do 30 roku życia 3 804 4 122 -318 389 281 241 93 686 355 185 326 107 260 279 258 229 115

13 w tym do 25 roku życia 2 172 2 251 -79 174 165 160 60 410 207 105 159 63 152 158 167 128 64

14 długotrwale bezrobotni 3 018 3 427 -409 356 146 170 86 474 300 120 299 63 196 300 173 184 151

15 powyżej 50 roku życia 1 316 1 744 -428 179 38 66 14 219 132 50 167 30 44 123 122 70 62

16 korzystające ze świadczeń

z pomocy społecznej 95

w tym 84 11 32 8 15 0 1 0 0 10 0 0 9 0 14 6

17

18

posiadające co najmniej jedno

dzieckodo 6 roku życia 1 074

posiadające co najmniej jedno

10

1 275

13

-201

-3

108

0

69

4

48

0

21

0

163

1

115

0

15

0

116

0

20

1

61

0

101

0

83

0

104

4

50

dziecko niepełnosprawne do 18 r. ż. 0

19 niepełnosprawni 512 641 -129 79 12 21 3 74 44 8 105 8 14 39 60 39 6

1 zygotowano IPD 8 003 6 746 1 257 1 206 369 327 277 1 568 682 396 808 181 331 658 504 481 215

2 665

zerwali realizację IPD 2 415 250 352 153 263 89 331 150 356 204 40 182 152 258 133 2

tym z powodu podjęcia pracy 832 753 79 31 63 138 59 30 12 218 0 0 87 35 139 20 0

3 kończyli realizację IPD 3 401 2 878 523 485 51 129 171 628 488 103 420 95 90 413 73 179 76

w Za Pr Pr

O

No

Ud

charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanychz tego

o o

w z wo

zia z z z

b m

c p p

O b k

sob d d

ty atru

ł p pra wo akł

ez ies

udz

so ez obi

I. Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym

2

II. soby objęte indywidualnym planem działania w miesiącu sprawozdawczym

L.p.

wem do zasiłku

oziemcy o r o r

by będące w szczególnej

Cytaty

Powiązane dokumenty

przyjęci do szkoły w trakcie roku szkolnego -Liczba uczniów 2325 przyjęci do szkoły w trakcie roku szkolnego -Liczba słuchaczy 1648 skreśleni z listy uczniów decyzją

Na koniec maja 2017 roku w rejestrach pozostawało 2.381 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli 4,7% ogółu bezrobotnych, w tym 1.245 kobiet (tj.. W

W okresie 8 m-cy 2019 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 22.272 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, tj.. 30,5% to miejsca

Na koniec stycznia 2018 roku w rejestrach pozostawało 2.206 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli 4,4% ogółu bezrobotnych, w tym 1.212 kobiet (tj..

Na koniec listopada 2018 roku w rejestrach pozostawało 1.771 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli 4,1% ogółu bezrobotnych, w tym 1.026 kobiet (tj..

Na koniec maja 2019 roku w rejestrach pozostawało 1.695 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli 4,1% ogółu bezrobotnych, w tym 956 kobiet (tj.. W porównaniu

Na koniec grudnia 2018 roku w rejestrach pozostawało 1.807 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli 4,1% ogółu bezrobotnych, w tym 1.021 kobiet (tj..

Na koniec czerwca 2018 roku w rejestrach pozostawało 1.845 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli 4,3% ogółu bezrobotnych, w tym 1.045 kobiet (tj..

Z ogółu wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej 54,5% (18.672) to miejsca pracy subsydiowanej finansowane z Funduszu Pracy, PFRON, EFS. 0,5% przeznaczono dla osób w okresie do

BUSKO - ZDR JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w

W końcu stycznia 2016 roku w rejestrach bezrobotnych pozostawało 18.649 osób bez doświadczenia zawodowego (26,6% ogółu), tzn. dotychczas niepracujących lub

Na koniec czerwca 2019 roku w rejestrach pozostawało 1.669 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli 4,1% ogółu bezrobotnych, w tym 952 kobiety

W lipcu 2015 roku do urzędów pracy zgłoszono 3.348 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. W okresie 7 miesięcy 2015 roku pracodawcy zgłosili do urzędów

Na koniec listopada 2014 roku w rejestrach pozostawało 3.901 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli 5,3% ogółu bezrobotnych, w tym 1.979

zarejestrowanych w rejonowych urzędach pra cy stan w dniu 31 XII 1993

Liczba przyjęć do pracy oraz zwolnień z pracy jest wyższa od liczby osób przyjętych lub zwolnionych z pracy, ponieważ jedna osoba może kilkakrotnie zmieniać pracę

Informacje o pracujących w gospodarce narodowej obejmują: zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w głównym miejscu

3/ Stosunek liczby zwolnionych pracowników pomniejszony o osoby, które otrzymały urlopy wychowawcze 1 bezpłatne w danym roku do stanu zatrudnienia w ostatnim dniu

[r]

not playing that/the music/ playing that music not 2.. time you went / time for you

Wzrost liczby zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy na obszarze województwa zachodniopomorskiego wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w I półroczu 2016

nictwo, leśnictwo oraz organizacje polityczne i społeczne/ przeciętne płace w województwie były w 1970 roku wyższe niż w kraju.. Jeszcze bardziej wyraźne przesuwanie się

Na koniec lutego 2016 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie uprawnionych do pobierania zasiłku było 691 osób, co stanowiło zaledwie 12,9% ogółu zarejestrowanych.. Oznacza