Przemysł i Handel Górnośląski, 1925, [R.3], t. 8, z. 1/2

44  Download (0)

Full text

(1)

Czasopismo poświęcone sprawom gospodarczym

R e d a k t o r n a c z e l n y : Dr. Zbigniew Dalski_________ ______________

R e d a k t o r w W a r s z a w i e : Al . Jackowski, ul. Marszałkowska 33.

S e k r e t a r z r e d a k c j i : Józef Banaś________________________________

Z a r z ą d w y d a w n i c t w a : Dr. Zbigniew Dalski i Dyrektor Edward Chwatczyński R e d a k c j a i A d m i n i s t r a c j a : Katowice, ul, Sobieskiego, Telefon 962.

H. MUNNICH:

Konwencja handlowa polsko-czechosłowacka.

FELIKS LASKOWSKI:

Podstawowe reguły administrowania.

J- K .: Finansowanie rozbudowy miast.

W Ł . S T L iD N I C K I : Bilans handlowy Polski.

JOZEF OSTR^yCKI:

Bilans minerałów bitumicznych za rok 1924.

I- R -: Handel z Rosją.

Inż. K . K I S Z K A : Kronika hutnicza.

PIL: Kronika węglowa.

M . ^ A K R Z E W S K I : Kronika podatkowo-skarbowa.

N O T A T K I .

(2)

w - ' P > ! 9 . i 3 Q

/ A ^ r /

t f e r r o m e i a l

($€$m)awzj0®tm& 2?p. * o g r . © d p . M a t o m i t e

. mS. C C fa s e s s tfr .) J C r . 2

Teł. 1726, 1980, 2287,2835 / Adr. depesz: Ironmetal (Rud. M osse C ode)

Oddz.

Jtletei li

Nowe metale, stare metale, materjaly do rafinowania. Kompo­

zycje.— Półfabrykaty

Własna odlewnia metali

Oddz.

$ M T a n > € Ó n >

a) Ferromangan, Ferrosili- cium i wszelkie inne Ferrostopy.

b) Surowiec stalisty, gi- serski, hematyt, zwier­

ciadlisty itd.

c) Ruda żelazna i manga­

nowa, ruda cynkowa i ołowiana.

Oddz.

Oddz.

$ % m < £ l € W S z me l c wszelkiego rodzaju dla pieców wielkich, martynow skich, odlewni żelaza

i t. d.

Ż s h m s z m

i

matewjałón) kolejowych

Żelazo sztabowe, drut walcowany, blachy, pół­

fabrykaty, kęsy, bloki i t. d. Szyny i wszelkie materjały umacniające, lokomotywy, w ozy i t. d.

FILJE: V ,

W a r s z a w a M w a f c ó w

Żórawia 27 / Tel. 406-03, 402-20 Brodzińskiego 19 / Tel. 11-86

Z A S T Ę P S T W A - Pijarska 7 / Telefon 45—46

( F m z n a ń £ & d ź f B i e t e f c o £ n > ó n >

Jasna 16 Gdańska 135 Kościuszki 8 / Tel. 709

ydi& gm & Ę gm y i C d i e w n i a p w z y J I / i c d a

H U T A H O H E N L O H E (P. Górny Śląsk.)

O

(3)

Nr. 1/2 1925.

Dyrekcja Kopalń!

Księcia Pszczyńskiego

^uretlich Plessische Bergwerksdirektion — KATOWICE ;

ik Telefon: Katowice nr. 666, 667, 668, 669 — Adr. telegraficzny: Plessergruben, Katowice

W ę g i e l k a m i e n n y

z kopalń: Emanuelssegen, Fiirsten, Boera, Heinrichsfreude, Brade,

P Hei nri ch sg liic k , P rin ze n , Neugliickauf, B a rb a ra , Aleksander 1

Wyroby cementowe, cegły i dolomit

własnego przedsiębiorstwa

Sprzedaż węgla i brykietów

>

przez „U N ITA S“, Spółka węglowa z ogranicz, odpowiedz., Katowice

Ą

(„ U N 1T A S “, Kohlenhandelsgesellschaft m. b. H., K a t o w i c e )

h

Telefon Katowice Nr. 666, 667, 668,669 — Adres telegr.: „ U n i t a s “ *

Wspólność interesów:

Fabryka kamienno weglanych brykietów, Spółka z ogr.odp.,Dziedzice,

(Steinkohlenbrikettfabrik O. m. b. H., Dziedzice), brykiety w formatach 700 gr., 3 i 5 kg.

Sprzedaż przez „Unitas“, Spółka z ogr. odp.

Górnośląska Fabryka materiałów wybuchowych, Spółka Akcyjna,

Łaziska Górne, G. ol., (Oberschlesische Sprengstoffwerke, Spółka Akcyjna, Ober-Lazisk) Telefon: Mikołów 55 i 64 — Adres telegr.: „Oswag“, M i k o ł ó w .

M a t e r j a ł y w y b u c h o w e dla górnictwa, dynamit wszelkiego rodzaju, materjały, wybuchowe bezpieczne dla użycia w kopalniach zagrożonych gazem lub pyłem węglowym, materjały wybuchowe do karczowania pniaków — Własne chodniki doświadczalne spłonki wybuchowe, lonty i inne przybory zapalcze.

Zakłady Elektro w Łaziskach Górnych, Sp. z o. p.,

(daw n.: Kraft- u. Schmelz- werke Prinzengrube G. m. b. H.), Tel.: Mikołów 5, 115, 135, Adr. tel.: „Elektro", Mikołów.

Przedsiębiorstwo prowadzi elektrownię o mocy 25000 KW., pracującą na wspólnej sieci z Elektrownią Okręgową Pszczyńską i wyrabia karbid, krzemian żelaza, oraz smołę, wydobytą przy niskiej temparaturze z węgla kamiennego.

Elektrownia Okręgowa Ligota

Sp.z o.p., (dawn. :UberlandwerkPless, Tel.: Katowice Nr. 2695 w Ligocie — Dostarczanie prądu elektrycznego gnii. m i przemysłowi po­

łudniowej części polsk. Górnego Śląska — Zużywane napięcia: 20 000 Wolt, 380/220 Wolt.

(4)

P R Z E M V S Ł i H A N D E L

G Ó R N O Ś L Ą S K I Nr. 1/2 1925.

POLSKIE

KOPALNIE (KARBOWI I NA GÓRNYM ŚLĄSKU

Spółka dzierżawna

SOCltTi FERMIERE DES MIHES FISCALES DE L’ĆTAT POLONAIS EN HAUTE SILĆSIE

Królewska Huta

Rynek L. 9-15 Telefon 136-140

Sprzedai:

W?|la, Koksu, Brykietów

z kopalń: Król, Bielszowice, Knurów

(5)

P R Z E M Y S Ł i H A N D E L

Nr. 1/2 1925. G Ó R N O Ś L Ą S K I

ZAKŁADY

HOHENLOHEGO

H O H E N L O H E - W E R K E

S P Ó Ł K A A K C Y J N A

W E lN O W IE t G.ŚL.

H O H E N L O H E H U T T E O.-S.

TELEFON ZARZADU GŁOWNEGO: K A T O W I C E , NR. <64-879, « M

Oddział I. W ęgiel

W ę g i e l p ł o m i e n n y z k o p a l ń : MAKS — W U J E K - G E O R G Zjednoczona Hohenłohe-Fanny Brykiety z kopalni „W ujek“ o znaku H. W -

Firma sprzedaw cza:

„FULMEN"

Górnośląski Handel W ę g la Sp. z ogr. odp.

KATOWICE, ULKA POPRKKSNft 6.

Oddział li. M etale

Blacha cynkowa Cynk H. H. Korona

(podwójnie nfln.)

C y n k H o h e n l o h e Pyt c y n k o w y

(rafln. i nleraffn.)

O r y g i n a l n y o ł ó w h u t n i c z y

Oddział III. Kwasy

K w a s s i a r k o w y (60° Bć) techn. czysty.

Kwasy siarkowe od 92— 100°/o

Oleum 12% Oleum 12 o/o

(6)

P R Z E M Y S Ł i H A N D E L

G Ó R N O Ś L Ą S K I Nr. 1/2 1925.

Bufa Bismarka

Hajduki Wielkie

d ó r n i i

m - m # M

P ro d u k ty :

Surówka, koks, siarczan amoniakalny, benzol surowy, cegły iu- iłowe, wodór, Hen.

Żeliwo I odlewy stalowe według modeli.

Żelazo grubo i drobno ziarniste, taśmowe i fasonowe.

Stal Siemens-Martin, sprężynowa, resorowa, na hacele, na lemiesze Kute, żłobkowane podkowy, półfabrykat.

Zimno walcowane żelazo obręczowe i taśmowe we wszelkich wy­

miarach, stal taśmowa do czółenek pokojowych (kartony).

Cienka blacha bajcowana do sztancowania, zaginania, emaljowa- nia, do krycia dachów, cynowania, blachy do dynamomaszyn stopowe i niestopowe.

Blachy grube na cysterny, kolty, okręty, blachy Coumpound na pługi, do budowy skarbców.

Stal narzędziowa i konstrukcyjna, walcowana i kuta w prętach, taśmach, blachach i formach do budowy maszyn, samochodów i aeroplanów. Specjalne sorty dla wyrobu broni i opancerzeń pocisków, min, luf karabinowych, tarcz ochronnych, stal świ­

drowa do wszystkich gatunków skał.

Kutożeiazne rury: gazowe, kołnierzowe, kotłowe, szlamowe, wier­

tnicze, do rurociągów ropnych, bez szwów, tepo spojone, samo­

rodnie spawane do 1500 mm przekroju, kształtki i fasony rurowe Materjały kolejowe do budowy nawierzchniowej jak: złącza szy­

nowe, zaciski i podkładki, szyny wąskotorowe i kopalniane.

4

(7)

P R Z E M Y S Ł i H A N D E L

Nr. 1/2 1925. G Ó R N O Ś L Ą S K I

O b e r s c h l e s i s c h e

rls-A.-G.

W yroby koncernu:

1, Z a k ł a d y w G l i w i c a c h

(Zakłady Siemens - Martenowskie, odlewnie żelaza i stali wygniatarki, warsztaty): B u t l e bezszewne do gazu wszel­

kiego rodzaju: węglan, wodór i tlen, naczynia bezszewne.

Ramy samochodowe i wszelkie części składowe prasowane dla budowy automobili, rury Kardanowe — Kute części dla budow y wagonowej, blachy wypukłe, dna okrągłe i kwadra­

towe, płaskie i wklęsłe — W yroby kute i prasowane dla potrzeb kolejowych: osie wagonowe, obręcze, koła bose, gotowe zestawy kół, r u s z t o w n i k i z odlewu twardego

Walcownie rur spawanych i bezszewnych: Specjalności W ę ż o w n i c e , r u r y d o w i e r c e n i a i k o ł n i e r z o w e * r u r y s t a l o w e ciągnione na zimno, r u r y w o d n e marynarkowe, parowozowe i kotłowe, r ur y c y n k o w a n e

3.Fabr^wyrob.blaszanych wGliwicach

O p a k o w a n i a b l a s z a n e , p u s z k i do konserw wszelkiego rodzaju, z blachy c y n o w a n e j , c y n k o w a n e j i c z a r n e j , z a d r u k o w a n e i n i e z a d r u k o w a n e

4. Z a k ł a d y hutnicze Zawadzki

( p o w i a t W i e l k i e S t r z e l c e )

Walcownie żelaza sztabowego, kuźnia formowa, warsztaty kolejkowe, f a b r y k i z w r o t n i c , pojazdów i w agonów

5. Odlewnia żelaza €og©mgiQwska

( p o w i a t W i e l k i e S t r z e l c e )

O d l e w y ż e l a z n e , odlew szary, szczególnie kokile

Górnośląskie Towarzystwo akc. dla

dostaw koleiow.,Zarzad wGliwicach

(8)

P R Z E M Y S Ł i H A N D E L

G Ó R N O Ś L Ą S K I Nr. 1/2 1925.

FR IED EN S H O T T E

Spółka Akc. / N O W Y-BYTO M / Górny fa s k

Z A K Ł A D Y : a) Zakłady „Friedenshutte“ w Nowym Bytomiu (Wielkie piece), Stalownia i Walcownie, Koksownie, Zakłady wyrobów ubocznych.

b) Kopalnia węgla kamiennego „Friedensgrube“ w Nowym Bytomiu.

c) Kopalnie rudy żelaznej w Tarnowskich Górach.

d) Kopalnie rudy żelaznej w Czerny (Małopolska).

Surówka, koks, amoniak, benzol, dziegieć, o leje smolne, iu&el fosfatowy, bloki stalowe Yhoma- sowe, Sfemens-Martenowskie, naniklone i elektro- stalowe, bramy, surowe i połwałcowane, platery,

żelazo płaskie, kąsy.

Szyny kolejow e normalnotorowe, d o kolejek p o­

towych i kopalnianych, pokłady (progi), łubki, płyty podkładkowe i zaciskowe.

Kształtowniki w szelkiego rodzaju d o wysokości 550 mm ścianki pionówej. Uniwersalne ie la zo sztabowe, taśmowe, kątowe, T- i €»owe i inne gatunki. Blacha gruba, łeberkowana, średnia, cienka, blacha d o wytłaczania i zawijania, dy- namowa, transformatorowa i inna specjalna.

W yroby kute i prasowane: osie do wozów kole­

jowych, obręcze, koła bose, gotow e zestawy kół.

FR IED EN S H O TTE

Spółka Akc. / NOW Y-BYTOM / Górny Śląsk

(9)

Nr. 1/2 1925.

P R Z E M Y S Ł i H A N D E L G Ó R N O Ś L Ą S K I

Związek Kopalń Górnośląskich Sp. z ogr. odp.

p o l e c a

pierwszorzędny węgiel kamienny z własnych kopalń węgla:

Anna, Bliicher, Deutschland, Donnersmarck, Emma, Eminenz, Frieden, G rafcFranz, Gotthard, Lithandra, Paulus, Romer, Scblesien, W a w e l, Wolfgang/

pierwszorzędny koks z własnych koksowni:

Emma, Frieden, W olfgang/

pierwszorzędne brykiety z własn.brykietowni:

Em m a i Romer.

R o c z n e w y d o b y c i e wynosi około 7000000 ton, t. zn. blisko p i ą t ą c z ę ś ć ogólnej produkcji węgla Rzeczypospolitej Polskiej a więcej niż c z w a r t ą c z ę ś ć ogólnego wydobycia G órn ego Śląska!

Katowice, Zamkowa 3

(10)

P R Z E M Y S Ł i H A N D E L

G Ó R N O Ś L \SKI Nr. 1/2 1925.

yuuuuin^

SME

W ĘGIEL, CYNK

BLACHA OŁOWIANA, OŁÓW, RURY OŁOWIANE KADMIUM, KWAS SIARKOWY

<3 i e s c łt e S p ó ł k a A k c y j n a

K a to w ic e , P o d g ó r n a 4

IhimnnnfJ iHium

M m

mm ililshh

fTTTTTTTl

E S I

p s m w

i ! !

(11)

P R Z E M Y S Ł i H A N D E L

Nr. 1/2 1925. G Ó R N O Ś L Ą S K I

Rybnik©!* S le ln k ^ łlt n ^ G t w t r k s o h a fl

R j r b n t o k t o G w a r a o t w o W ę g l o w a

k o p a l n i e w ę g l a :

„ A N N A " w Pszowie

„ E M M A " w Radlinie

„RyMER"

w Niedopczycach

*

W ęgiel koksujący, gazowy, płomienny Sortymenty do 70 mm płukane

Lista la konwencji węglowej

W artość opałowa 7 400 — 7 800 kal.

B r y k i e t o w n i e :

kop. „ E M M A " i

„RyMER"

*

R,

G . Brykiety 1, 3, 6 kg z mytego miału Listy 1 a

Ilość kalorji 7500 K o k s o w n i a :

kop. „ E M M A "

*

Koks wysoko piecow y i opałowy Siarczan amonowy

W y t w ó r n i a b e n z o lu i s mo ł y ; kop. „ E M M A "

Benzol automobilowy 90"/0

zwyczajny, Toluol, Solventnafta, Teerol

D a l s z ą p r z e r ó b k ę u s k u t e c z n i a : Fabryka przetworów smołowych

w Wielkich Hajdukach:

O liw a palna, Oliwa do impregnat, Oliwa do motorów, Kresol, Fenol, Kwas karbolowy,Pirydyna, Naftalina w łuskach Antrazen

Zakłady impregnowania w Gross = Chełm Wronka Schulitz:

Impregnacja smołowa,systemem Ruping'a K o p a l n i a k ó w , progów kolejowych i słupów telegr.

Fabryka papy dachowej w Dębie, k. K a to w ic : Papa dachowa, Smoła dach. <Dachpech>

J i u r a s p r z e d a ż y : W ęgla brykietów i koksu:

„R O B U R ", Związek Kopalń Górno*

śląskich, Sp. z o. p., Katowice, Zam kowa3 benzol Amoniak, Produkty smołowe oraz

wytwory Zakładów Impregnacyjnych:

„ Z W I Ą Z E K K O K S O W N I "

Sp. z o. p., Katowice, ul, Zamkowa 3.

(12)

P R Z E M Y S Ł i H A N D E L

G Ó R N O Ś L Ą S K I Nr. 1/2 1925.

Czernickie

Spiiia Akcyjna

P o c zta l slacfa Hotelow a Niew iastom -GArny

Spółka powstała w pierwszej połowie roku 1914 z kapitałem zakładowym 7.000.000,— mkn. podwyższonym następnie do wy­

sokości 14.000.000,-— mkn. celem przeprowadzenia nowych in­

westycji i rozbudowy zakładów przemysłowych. Przedmiotem wytwórczości jest węgiel kamienny pierwszorzędnej jakości, z dzienną produkcją 2.000 ton, zawartości kalorji 7200— 7800, popiołu zaś 2— 4°/o. Z 5 szybów służą dwa do wydobywania i wynosi ich głębokość 315 m. Wielkość terenów węglowych, znajdujących się w odbudowie, wynosi 5.077.300 m2. Zarząd Spółki spoczywa obecnie w rękach Dyrektora Generalnego

dypl. inż. górn. p. Marjana Wojciechowskiego

Firma sprzcdawcza:

f u l m e n “

Górnośląski Handel Węgla, Spółka z ogr. ©sapów.

Katowice, ul. Poprzeczna Nr. #

99

(13)

Nr. 1/2 1925.

P R Z E M Y S Ł i H A N D E L G Ó R N O Ś L Ą S K I

W Ę G I E L :

Kop. Gottessegen

Szyb Aschenborn i Hildebrand Kop. Hugozwang

Szyb Menie!

Kop. Radzionków

C y

N K ,

K A D M p y t c y N K o w y :

Huta cynkowa „Ł azy "

Huta „Hugo"

Liebeshutte

K W A S S I A R K O W y K W A S S O L N y SÓL G L A U B E R S K A :

Fabr. chemiczne przy hucie

„Ł azy "

O G N I O T R W A Ł E w y R O B y z G L i N y i K A M I E N I E F O R M O W E :

Fabryka wyrobów szamotowych w Wirku

W A P N O ;

Zakłady wapienne N acło i Szarley

F A R B y :

Fabryka farb w Waldenstein w Austrji

(14)

P R Z E M Y S Ł i H A N D E L

G Ó R N O Ś L Ą S K I N r- I925

1 m 1 I I

1 I

I 0

1

i a

I 1

i i

i a i a i i i 1

8 i i!

1

PROGRES

Zjednoczone Kopalnie Górnośląskie

SP. Z O. P.

T elefon : Nr. 1162, 2523, 2180, 1363 Adres telegraficzny: „Progres“ Katowice

nr. 1

i 1 1 I 1 8 i

i I

i i

i i i

i pi I i

I I

(15)

Nr. 1/2 1925.

P R Z E M Y Ś L 1 H A N D E L G Ó R N O Ś L Ą S K I

G O D U L L A

I S P ÓJ i K f t H K C Y i N A f

w Chebziu G. Śl.

Telefon Król. Huta 340-345. Ruda 77

K o p a l n i a w ę g l a k a m i e n n e g o : szyb Gotthard, szyb Godulla, kopalnia Lithandra K o k s o w n i a i f a b r y k a b e n z o l u : szyb G otth ard*C egieln ie, G orzelnia = Paniowy

W y r o b y : W ęgiel, koks, amoniak, dziegieć, benzol smoła twarda, naftalina surowa, pralnik, cegły

F i r ma s p r z e d a ż n a :

dla w ęgla: „R ob u r" Zw iązek Kopalń Górnośląskich, Sp. z o, p,, Katow ice' Zamkowa nr. 3/ dla koksu i bocznych produktów w ęg!a kam iennego1

„Carbochem ia" Sp. z o. p , Katowice-

.J_M-rri^u^-rTTt^aaj-rrT>4JJ-ł'tTT-T-*JX4<TT>4aj>'rrT>4ajj-rTTis-ŁX4-rTTT+^

FitznerowskaFabrykaŚrub iNitów

R o k z a i o ż e n i a 1&68 Spotka Z O gr. por. Liczba urzędn. i robotn.500

H U T A L A U R A S I E M I A N O W I C E G . - Ś L

Telefon 50 u. 51. Adr. telegr.: „Nietenfabrik" Telefon 50 u. 51.

U llłlH H IH IU IH IH H IH S »S»»gaH ltillH IIłlH llH llłK H :H StH fS»»SH IH H SH U IU U H U m iU U tU U U U »H K U U U U tU ŁU H U U tU Śruby, sworznie i nakrętki z żelaza i metalu, czarne cynkowane albo obtaczane, dla ws z el ki c h

kons t r ukcj i , do budowy maszyn, okrętów, wagonów kolejowych i t. d.

Śru by budynkowe, pociągowe, zatyczki, nity, z żelaza i stali niklowej, lub zwykłej w wszelkich wymiarach, i jakościach do budowy kodów, mostów, wagonów kolejowych i okrętów.

M aterjały do przym ocowania szyn, budowy, przew odów telegraficznych i telefonicznych oraz wszelkie roboty kowalsko^fasonowe i t. d.

(16)

P R Z E M Y S Ł i H A N D E L

G Ó R N O Ś L Ą S K I Nr. 1/2 1925.

G w a r e c t w o W ę g l o w e

CHARLOTTE

P o c z t a : Rydułtowy, Polski G ó rn y Ś lą s k — S t a c j a kolej,: Rydułtowy A d r e s t e l e g r a f i c z n y - „Charlottewegiel" — T e l e f o n Nr, 2. 22, 23, 33

t d f W ę g i e l p ł ó k a n y l g D l

p i e r w s z o r z ę d n e j j a k o ś c i w e w s z y s t k i c h g a t u n k a c h

Kocks i Si2 Spółka Akcyjna

Centrala Katowice

Telefon N r, 179 i 27

Biała=Bielsko Rynek 12, telefon 46

ulica Pocztowa nr. 8 Filje i Składy:

K ra k ó w Basztowa 17, telefon 415

Adr. telegr.: Kocksco

L w ó w

plsc Kapitulny 7, tel. 174

Dostawa wprost z hut i fabryk

i własnych składów w y r o b ó w p r z e m y s ł u ż e l a z o - m e t a l o w e g o

Żelazo - Blachy - Stal - Emalja

Surówka - Szmelc - Metale

Materjały kolejowe - Podkowy - Naczynia emaljowane

[ □

14

(17)

Nr. 1/2 1925.

P R Z E M Y S Ł

i

H A N D E L G Ó R N O Ś L Ą S K I

f r

Fulmen

Górnośląskie Towarzystwo Handlu W ęglem

Katowice, ul. Poprzeczna 6.

Stój! Nie bądź rozrzutnym!

Rzut olca na

Siemensa

analizator spalin

wykazuje jak palić należy by paliwo w zupełności wykorzystać. Podaje wyraźnie wykaz elektrycznie z mierzonej zawartości CO2 i C O + H2, bez najmniej szego opóźnienia, na dwu większych rozmiarów po- działkach. Zbędna prawie obsługa, jak również

chemikalja i t. p.

Żądajcie naszych prospektów.

tDanziger Siemensgesellschaft

Sp. z ogr. odpoui. — Gdańsk

Oddział prądów stałych w Katowicach

(18)

P R Z E M Y S Ł i H A N D E L

G Ó R N O Ś L Ą S K I N r-

l '2

1925

1 4 4 4 4 4

« S A M »

Spółka Akcyjna, Munstermann

Odlewnie żelaza i bronzu, budowa m aszyn i arm atu r

R a c i b o r s k a

8 KATO W ICE

R a c ib o r s k a

8

T e le f o n nr.11 i 5 7 7 . A d r e s te le g r.: S A M , K A T O W I C E

Odlewy

wszelkich form i wielkości z oryginalnego bronzu fosforow ego D. Kunzla, niklofosforow ego bronzu fosforow ego odpornego na działania kwasu i z la.

spiżu. M aterjał fcuty z bronzu specjalnego w szta»

bach o wysokiej wytrzymałości, a mianowicie:

Bronz manganowy, bronz stalowy, bronz aluminjowy, bronz djamentowy. Sztaby kute z la. miedzi elek=

trolitycznej, la. biały metal fożyk ow y, la. szfaglut, la. cyna do lutowania...

Ciężkie armatury

dla parowych, wodnych i gazowych przewodów z żelaza albo z metalu, w szczególności zaw ory, zasuwy i kurki, Z a w o ry z lanej stali do wysokich ciśnień lub do prze­

grzanej pary. Odwadniacze, hydranty. Katalogi bez­

płatnie. F ach ow a reparacja maszyn górniczych, pomp i kom presorów etc. O d lew y żeliwne wszel*

k iego rodzaju, surowe lub obrobione, a prze- dewszytkiem odlewy maszynowe budowlane, rurowe i fasonowe, ruszty ogniotrwałe...

▼ ' ▼ ' ' ▼ ' ' ▼ ' ' ▼ ' ▼ ' ▼ " ▼ ' ▼ ▼ ▼ ▼ ' ▼ " ▼ ' ▼ ' ▼ " ▼ ' ▼ ▼ ' ▼ ' I

(r

= ^ \

Oddział Towarowy

Śląskiego Banku Eskomptowego w Bielsku

W yłączna sprzedaż węgla z kopalni Hohenlohego i Plessa

J k .

Hurtowny handel węgla wszystkich kopalń d la k r a j u i z a g r a n i c y

' W

P rz e d sta w ic ie lstw a w K a t o w i c a c h i W i e d n i u

Poleca się jako solidny dostawca węgla dla przemysłu i opału domowego po najniższych cenach dnia oraz na najdogodniejszych warunkach.

16

(19)

Nr. 1/2 1925.

P R Z E M Y S Ł i H A N D E L G Ó R N O Ś L Ą S K I

OLA iUDOlLI FABIYtZMYEl i

ul, Straszewskiego 11/1

Spółka z ogr. por.

W

K R A K O W I E

P r o j e k t u j e i w y k o n u j e :

Nowoczesne budowy cegielń, fabr. dachówek, wapienników, cementowni, materja<=

łów szamotowych i t. d. — Budowy kominów fabrycznych — Podwyższanie i naprawa kominów bez przerwy w ruchu ■ — Obmurowanie kotłów parowych

i

destylacyjnych— Budowa generatorów

i

wszelkich zakładów przemysłowych

Telefon nr. 439;:

Wschodnio=górnośl. Zakłady przemysłowe Mikołaja hr. Ballestrema w Rudzie Woi-ślf ki.

T elefon : R U D A nr. 3, 4, 5 / Adres telegraficzny: Administracja Kopalń Ruda / T elefo n : R U D A nr. 3, 4, 5

1. Kopalnie węgla kamiennego:

B r a n d e n b u r g ... stacja kolej: Ruda Wolfgang ... „ Wolfgang Graf F r a n z ...

n <• "

2. Koksownia „ W o l f g a n g " ...

rr "

3. F abry k a C e g t „C arol Em anuel"

. . .

4. Tartak K ok o te k ...

" "

r U O D l J K T Y . Węgiel płom ienny i gazowniczy, kolas i przetwory uboczne

Benzol surowy, amoniak, dziegieć, naftalina surowa

W yroby cegielniane,

ogniortwała cegła maszynowa, cegła pusta, dachówki i gonciary, cegła sufitowa

Spółka sprzedażna dla węgla i koksu:

„ IiO liU It ‘% Związek K op a lń Górnośląskich, Sp. z ogr. por., Katowice, Zamkowa 3

Spółka sprzedażna dla produktów kamienno»węglowych:

„ Z W I Ą Z E K K O K S O W J S l“ , Spółka z ogr. por., Katowice, ulica Zamkowa 3

ADOLF DEICHSEL

SPÓŁKA AKCYJNA

F a b ryk a drutu, Sin stalowych i konopnych śrutu i p lo m b , oraz płótna ż a g lo w eg o .

W S O S N O W C U

(20)

P R Z E M Y S Ł 1 H A N D E L

G Ó R N O Ś L Ą S K I Nr. 1/2 1925.

* M IE D Ź E L E K T R O L IT Y C Z N A w szynach, drutach, kablach

K A B L E Z IE M N E

w ysok iego napięcia z natychm iastową lub fcrótfcotei minową dostawą

p r z e w o d y;

elektryczne każdego typu L I N Y S T A L O W E

<Felten '& ) Guilleaum e C arlsw erk Kolonj'a> -$•

U S Z C Z E L N IE N IA , W Ę Ż E , P Ł Y T Y G U M O W E * C arlsw erk K olon ja

P A S Y S K Ó R Z A N E : B A L A T A , W IE L B Ł Ą D Z IE ze składów konsygnacyjnych D o m a n j e &> F i f s , P a r y ż

W Y C IĄ G I, Ł A Ń C U C H Y , W IN D Y ze składów konsygnacyjnych C. F . M artin, W iedeń

Ż A R Ó W K I

-)k- M O T O R Y spalinowe i elektryczne X-

A d r e s t e l e g r a f i c z n y : „ B E R G M A N B R A " W a r s z a w a — K r a k ó w

WARSZAWA, Żórawia 33, Teł. 272-74 /KRAKÓW, Starowiślna 8, Tel. 21-31

W Gwarectwo Waterloo

M o p a l n t a w ę g l a E m i n e n c j a

Poczta Załęże, powiat Katowice G. SI.

Adres telegraficzny: Kopalnia Eminencja Załęże — Telefon: Katowice nr. 37 i 595 Stacja kolejowa: Katowice, bocznica kopalni Eminencji

W f 2 € r I E Ł

o d ł u g i m p ł o m i e n i u p i e r w s z e j j a k o ś c i w g a t u n k a c h z w y k ł y c h I k o m b i n o w a n y c h .

w

W W

MM*

Wytwórr a pędni, ma­

szyn I odlewnia żeliwa

Krawczyk

w ZAWIERCIU

Specjalność:

Pę d ni e , K o ł a z ę b a t e f r e z o w a n e , O k n a ż e l a z n e , o d l e w y ż e l i w n e . Sprzęgła cierne HilFa — na składzie.

Przedstawiciel na byłą Kongresówkę:

Inż.

IGNACy MySZCZyŃSKI

Warszawa, H oża 50, Telefon 29510.

Przedstawiciel na Malopolskę:

Inż. J A N L O M B A R D O Kraków, Szewska 24.

Przedstawiciel na W ielkopolskę:

Biuro Inżynierskie St. G R A B IA N O W S K I i Ska w Poznaniu, Plac Wolności 14 a. Telefon 4010.

Przedstawicielstwo na Pomorze:

Biuro Inżynierskie St. G R A B IA N O W S K I i Ska.

w Bydgoszczy, Dworcowa, 66, Telefon 912.

18

(21)

Nr. 1/2 1925.

P R Z E M Y S Ł i H A N D E L G Ó R N O Ś L Ą S K I

Towarzystwo flkc. Fabryk Budowy Transmisji, Maszyn i Odlewni Żelaza

J. JO H N w ŁODZI

W łasn e biuro sprzedaży w K atow icach, Batorego nr. 4. / / / / A d res te le g ra fic z n y : „Tran sm isja".

SPECJALNOŚCI:

P Ę D N I E

T O K A R K I

(transm isje). Łożysk a samosmary.

W ieszaki. W ałki. Sprzęgła stałe i rozłączan e: k łow e i cierne. K oła pasowe i linowe- N apręźacze pasów. K ierow n ik i pasowe. W y k o*

nanie dokładne. K on trola sprawdzianami ró żn ico*

wem i. Produkcja masowa na skład ,* term iny krótkie.

K Ó

ł

A z ękate c zo ło w e i stożkow e z zębam i obra*

* ^ bianym i na specjalnych automatach.

pociągow e, szybkotnące Z wałkiem pociągow ym do toczenia i śrubą pociągow ą do gwintów. Budowa mocna. W y k o*

nanie serjam i bardzo dokładne. W rzecion a szli*

fowane. K ażda tokarka próbowana i k ontrolo*

wana protokularnie.

W 7 T P D T A D PC I kolum nowe ze skrzynką bie*

W 1 £-/ lx 1 Jr\ Ja IV 1 gów <8szybkości) i sam odziel*

nym posuwem wrzeciona <4 szybkości) dla w iercenia otw orów do 32 i 40 mm.

K O T Ł Y S T R E B E L A, 7Js'Z lZ

wań centralnych.

W A L C E

i inne przedm ioty żeliw ne utwardzone.

^ I I Q 7 T V ekonomiczne własnego systemu i I\. 11 O w i u* wszelkie odlewy.

T I R V 2 nakrętkami w szelkiego rodzaju,

O K . U D L N A K R Ę T K I

D ostaw a ze składów lub w terminach krótkich,

L I G N O Z A S p ó łk a .Akcyjna F A B R Y K I w K R Y W A ŁD Z IE , P N IO W C U i S TA R Y M BIERUNIU

Materjały wybuchowe

(każdego rodzaju)

Lonty, Zapalniki Kapiszony i t, p.

Generalna Dyrekcja Katowice-Załęże

T e le f o n nr. 135S i 1520.

(22)

P R Z E M Y S Ł i H A N D E L

GÓRNOŚLĄSKI

Nr. 1/2 1925

Spółka Akcyjna

daw n Teod. H o lfz i Kania & K u n tze

Katowice, ulica Kam ienna L. 4

Odlewnie stali, Żórawie, Kuźniarki z wykrojami, Elewatory, Konstr. że­

lazne, Wózki wyciągowe, Dźwigi, Tło- czarnie, Artykuły masowej produkcji.

Budowa M aszyn górniczo-hutniczych

Z w i ą z e k K o k s o w n i So.ZB.il.

Katowice, uł. Zamkowa 3

le le fo n nr. 1490 Adres telegr.: Koksvereinigung

25°o Siarczan amonowy (zawart. azotu ok.20,56°0)

Benzol i homologi:

Benzol do motorów oczyszcz., Benzol 90°/„*--owy oczyszcz., Benzol do oświetlenia, Benzol do barwników, Bezol czysty, Toluol oczyszcz. i czysty, X ylol, czysty, Solventnafta I i II .. .. oczyszcz., Benzol ciężki, Ż y w ic a kumaronowa .. ..

z e iw o ry smo z w ęgla kamienne:

Smoła prepar. i destyi,, Smoły specjalne, Pak twardy i mięnkki, Naftaliną do motorów, Naftalina surowa prasowana, Naftalina czysta w łuskach, Fenol, Krezole orto»meta=, Pirydyny do denaturacji i rozpuszczania, Zasady pirydynowe ciężkie, Olej kreozotowy, Olej palny, Olej antracenowy, Karbolineum, Olej smołowy do wyciągania benzolu, 40°/o antracen surowy.

20

(23)

Nr. 1/2 1925.

P R Z E M Y S Ł i H A N D E L G Ó R N O Ś L Ą S K I

DOM IECHNICZNO - HANDLOWY „PRACA"

H ę d z lu

l e l e f i w i B miss-.. T e l e t o i t n r . 6 0 .

Produkuje w odlewniach dzierżawionych od Tow . Akcyjnego „Poręba"

Odlewy żeliwne wszelkiego rodzaju, nary wodociągowe stoiaco lane, kształtki, oraz sanitaria emaliowane

Poleca ze składu; O b r c R i i l o f k i i e m e i c a l i i d r z e w a .

Włocławska Fabryka Drula

d c a w n i e j C . S € l « K B 9 B c 4e

w W l n e t c a w i f i i i

Kopalniane lin y wydobywalne. L in y pochylniane i sygnałowe. L in y do wind i lamp lukow ych. Siatki druciane do , ogrodzeń. D rut kolezasty.

(zastępstwo na Górny Śląsk)

Sosnowiecka Fabryka Odlewów Stalowych I żeliwnych

I n £ . M . i § h a .

Sosaiowiec

O d lew y żeliwne zw yk le i maszynowe. O d le w y do specjalnych celów niew rażliw e na zmianę tem peratury O d lew y żelazne hartowane i inne. UtSZElkiE OdlBUiy SfalOUlE. (W yłączne zastępstwo).

Fabryka Maszyn i . Drzewinskl i S-ka., Łódź

Tłuczfci ITIECłlStliEZnE (łamacSB) do obrabiania wszelkich m in erló w : marmuru, granitu, bazaltu, porfiru, wapniaka*

karbidu, szamotu, w ęgla kamiennego, kamienia polnego na szaber szo so w y i t. d. Prasy ItydfaUliCZlIB do w y » ciskania nasion oleistych. C ałk ow ite urządzanie olejarni. <Zast. na Górny Śląsk, Zagł. Dąbrowskie i Krakowskie).

H e n r g k Czechowski Sosnowiec

K o i a r u d a “3

I

1

OOl

LoQX)00(m)000000000(XX)0000000C)C)0000000CXXX)0000000000000CI0CiCIQ000CI0000000000000Q^

A l i m e i s t e r

R o ^ d M e A ^ S ^ o p i e i t i c e T e l . uff. 571 / R o l k z & ł. 1 8 0 7

*

fabryka specjalnych likierów Wina doborowe

A M m e i s i e r W y tw ó rn ia wódek.

|Ur2 <ącl p o c z t o w y K a t o w i c e

Składy

dla

sprzedaży

detalicznej w Katowicach

ulica 3~go J fia ja 2h- i ulica Z i e l o n a 16.

O B -

(24)

P R Z E M Y Ś L i H A N D E L

G Ó R N O Ś L Ą S K I Nr. 1/2 1925.

Generalne zastępstwo: K. Gottschalk, Hurtownia żelaza, Królewska Huta G. SI.

FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH

i: Załęże G .-S.

ul. Szeroka 17 (Breitestr. 17)

To w. z ogr. por.

Te!.: K a tow ice 515 i 599 / Skrót telegr.: »Bergbaumaschine«

iał: Bytom G .-Ś .

Gartenstrasse 11

D ział I O dlew nia Ż elaza i metali:

S p e c j a l n o ś ć : Odlewy żeliwne na wysokie temperatury. Odlewy części maszyn do 3 tonn. Bronzy alu- minjowe, fosforowe, manganowe i D=ra Kiinzela bronzy kowalne. Odlewy miedziane, mosiężne oraz odlewy z innych metali na łożyska. Odlewy do celów technicznych i chemicznych.

D ział II F abryka M aszyn:

a) O n a p ę d z i e p o w i e t r z n y m : Kołowroty, wiertarki obrotowe, szlifierki wrębówki, ręczne drążki żłobiące, wentylatory, aparaty do natrysku cementem, motory do rynien potrząsalnych.

b> O n a p ę d z i e e l e k t r y c z n y m : Kołowroty, wiertarki obrotowe, szlifierki, maszyny wrębowe, ręczne drążki żłobiące, maszynki elektryczne do zapalania naboi, wentylatory, motory do ryniem potrząsalnych.

c> B u d o w a ma s z y n w o g ó l e : Rewizja i kompletny remont wszelkich maszyn, a w szczególności maszyn górniczych, pomp i t. p. przez specjalistów monterów również i na miejscu. Odstawy linowe z kom*

pletnem urządzeniem, urządzenie rynien potrząsalnych, tarcze hamulcowe, rolki i t. p. Świdry końcówki, specjalne z Bismarkhutte dłuta do drążków żłobiącyeh i t p.

Dział III N aw ijan ie i budowa m otorów:

Motory elektryczne własnego typu do 25 KM . Przełączniki w gwiazdę i trójkąt. Skrzynki łącznikowe, mufy kablowe i t. p.

ZBflflZY orzi Zltayi ostrz świdrowych do nasadzania.

(25)

Zeszyt N r. 1/2 1925. Tom. VIII.

Czasopismo poświęcone sprawom gospodarczym

R e d a k t o r n a c z e l n y : Dr. Zbigniew Dalski

R e d a k t o r w W a r s z a w i e : A l. Jackowski, ul. Marszałkowska 33 S e k r e t a r z r e d a k c j i : Józef Banaś

Z a r z ą d w y d a w n i c t w a : Dr. Zbigniew Dalski i Dyrektor Edw ard Chwatczyński R e d a k c j a i A d m i n i s t r a c j a : Katowice, ul. Sobieskiego, Telefon 962.

K onto bankowe: Bank Przem ysłowców, K atow ice K onto P. K . O . K atow ice, N r . 301 900

tao preouoieroly "1' T ' T : Geni ogłoszeń wysyło odminisliiio oo Mm.

P r z e d r u k d o z w o l o n y t y l k o z a w y r a ź n e m p o d a n i e m ź r ó d ł a .

n

stosuje się przy wielkich obciążeniach np. w kolejnictwie

SZWED1KIE ŁOŻYSKU KULKOWE

Kopernika Nr. 13 W A R S Z A W A Telefon Nr. 12-14

Górnośląskie Towarzystwo Telefonów

Spółka z ogr. por.

K

i . . • t l O ł M t M I ł t ł t ł ł l t M M I t t C O ł C t ł t M M l i t ł a . r \ » J 1 ~8

a t o w i c e /... W '••.<•>• ••. Piastowska nr. 1

2 0 * / U R Z Ą D Z E N IA T E L E F O N Ó W \ ^

! j C E N T R A L E Ż A R Ó W E K I

j

| C E N T R A L E A U T O M A T Y C Z N E

j :

| U R Z Ą D Z E N IA A L A R M O W E

j j

Z E G A R Y E L E K T R Y C Z N E

j

: W łasne system y-W łasn e fabrykaty •

Telefon 93 i 2178 I Telefon 93 i 2178

(26)

P R Z E M Y S Ł i H A N D E L

G Ó R N O Ś L Ą S K I Nr. 1/2 1925.

M o n m e m c j a t k a n d l o m a

polsftgęgctftgrfoipfflcfefl

M . y W m m m U S k . P o blisko cztero-m iesięcznych żmudnych rokowaniach,

została w reszcie w dniu 23 kwietnia podpisana konwencja handlowa polsko - czechosłowacka. Jest to umowa taryfowa, oparta na największem uprzywilejowaniu.

Do tekstu um owy dołączone są cztery listy cłowe, dwa protokóły końcowe, konwencja weterynaryjna, oraz- protokół techniczny do art. 5. konwencji barcelońskiej. P ró cz tego równocześnie z umową został podpisany układ w ę g lo w y i kolejow o - taryfow y.

Sam tekst konwencji nie odbiega daleko od dotychcza­

sow ego typu polskich traktatów handlowych. Zasadza się na tekście nie ratyfikowanej um owy handlowej polsko - cze­

chosłowackiej z 20. 10. 1921 roku z pewnemi zmianami, od­

powiednio do zmienionych od 1921 roku warunków. Zmiany te zasadzają się na pewnem nowem, w umowach traktowaniu spraw y osiedlania się obywateli obcego państwa, na uregulo­

waniu spraw y tranzyta materiałów w ojskowych przez C ze­

chosłowację, na odmiennem zredagowaniu zakazu osiedlania się 0’bcych banków i tow arzystw ubezpieczeń itd.

C ały jednak ciężar konsekwencji zawartej umowy prze­

nosi się do list cłow ych i układów ubocznych, w eteryn aryj­

nego, w ęglo w ego i kolejowego. L isty cłow e A. i B, zaw ie­

rają w yk az procentowych zniżek celnych na tow ary pocho­

dzenia polskiego lub czeskiego p rzy imporcie do drugiego pań­

stwa kontraktującego1. L isty C. i D. zawierają stawki skon­

solidowane dla niektórych artykułów.

W ażniejsze zniżki celne, których udzieliliśmy Czechom na artykuły ich eksportu odnoszą się do niektórych artyku­

łó w spożyw czych, jak np. kapusta kwaszona i następnie da­

liśmy zniżki na ogórki, owoce, soki ow ocow e, piwo- pilzeńskie, sery (bryndza, kw argle), niektóre gatunki skór i obuwia, na artykuły szklane* szereg artykułów żelaznych i metalowych, na niektóre gatunki maszyn dla cukrowni, brow arów , słodo- wni i gorzelni, na motory, pompy, maszyny rolnicze, pewne gatunki niewyrabianych u nas tekstyljów itd.

Dla nas natomiast uzyskaliśmy zniżki cłow e na drób, pa­

rafinę, przędzę bawełnianą, cement, blachy żelazne i cynko­

w e, m aszyny tekstylne, cementowe i rolnicze, kwas siarko­

w y i t. d.

W dziedzinie naftowej uzyskaliśmy skonsolidowanie do­

tychczasow ych opłat (surtaxe) i ceł na produkty naftowe.

Jak wiadomo Czesi podnieśli z dniem 1. 12. 1924 roku prawie trzykrotnie opłaty p rzyw ozow e od produktów naftowych.

B yło to w związku z dążnością czeskich rafinerji do unieza­

leżnienia się od polskiego przemysłu naftowego i do prze­

kształcenia sw ej produkcji na przeróbkę ropy w miejsce do­

tychczasow ej przeróbki półdestylatów polskich na produkty finalne. Polityka ta była dyktowana przez dwie w ielkie cze­

skie rafinerie, mogące dogodną drogą wodną sprowadzać amerykańską ropę z Hamburga. Inne rafinerje jakkolwiek nie posiadały tak dogodnych warunków transportowych, nosiły się rów nież z myślą urządzenia się na przeróbkę ropy, w czem dużą winę ponosiła też krótkowzroczna polityka cen naszych rafinerji. W takiej sytuacji było rzeczą trudną osią­

gnąć obniżenie opłat p rzyw ozow ych do stanu pierwotnego z przed 1. 12. 1924 roku. Skonsolidowanie opłat na dotychcza­

sowym poziomie i przez to zabezpieczenie się przed dalszą

zamierzoną ich podw yżką aż do uniemożliwienia polskiego importu półproduktów, uważać należy w obecnej sytuacji za koncesję i już tylko od mądrej polityki naszych rafinerji za­

leży, czy zdołają na rynku czeskim ułożyć sobie sytuację w ten sposób, że rafineriom czeskim bardziej opłaci się prze­

rabiać polskie półprodukty na produkty finalne, niż urządzać się na przeróbkę ropy amerykańskiej. Obecnie skonsolidowane opłaty i cła nie mogą w sumie przew yższać: dla parafiny surowej 80 Kc. za 100 kg., dla innej 100 Kc. (tu również obniżenie ze 140 K c.!), dla benzyny 20 Kc., destylatu nafty 15 Kc., olei parafinowych 7 Kc., olei smarowych 20 Kc, i dla pozostałości 7 Kc.

Drugą kwestją wym agającą szczegółow ego omówienia była sprawa importu naszego w ęgla do Czechosłowacji i tranzytu w ęgla przez Czechosłowację na Zachód. Pierw szą sprawę reguluje Układ W ęg lo w y , drugą — Umowa K olejow o.

Taryfow a.

Układ w ę g lo w y pozwala nam na w w ó z 720,000 ton w ę ­ gla rocznie do Czechosłowacji, z tego musi przypaść na ga­

tunki grube 75 proc., a na inne 25 proc. Kwota ta jest po­

dzielona na kontyngenty miesięczne po 60 000 ton, przyczem niedostarczona w jednym miesiącu ilość może być przezna­

czona na dalsze miesiące, z tem jednak zastrzeżeniem, że miesięcznie nie wolno do Czechosłowacji przyw ieźć więcej, jak 85 000 ton.

W zasadzie obowiązuje obie strony w olny handel, t. zn.

oba R ządy nie będą w żaden sposób ograniczać wolnego han­

dlu między polskimi dostawcami a czechosłowackiemi od­

biorcami. Podatek od w ęgla importowanego t. zw. „nahraćni dan“ nie będzie w yższym od podatku za w ęgiel krajowy. P o ­ dobnie ma się rzecz z podatkiem obrotowym, który będzie również zryczałtow any, przyczem ryczałt ten obliczany bę­

dzie na zasadzie jednorazowego poboru 3 proc. od ceny w ęgla z doliczeniem należnych przy w w o zie poborów. Ponie­

w a ż Polska importuje z Czechosłowacji koks, przeto w razie gdyby dostawy koksu przekroczyły miesięcznie ilość 6 000 ton co najmniej o 1 000 ton, w tedy Czechosłowacja pozwoli wzamian za tę nadwyżkę na dodatkowy import polskiego w ęgla w stosunku 1 : 13.

W ten sposób została załatwiona trudna bardzo sprawa importu polskiego w ęgla do Czech. Nie możemy tego uważać za rezultat dla nas zadawalający. W stosunku do eksportowa­

nej przez nas dotychczas do Czech ilości, jest to nieznaczne zaledwie podwjrższenie kontyngentu i nie stoi w żadnym stosunku do wysuniętego przez nas żądania otwarcia cze­

skich granic dla naszego węgla.

W kwestji tej Rząd czechosłowacki okazał się niewątpli­

wym . Jakkolwiek bowiem przemysł fabryczny czechosło­

wacki domaga się importu taniego i dobrego w ęgla, to jednak z drugiej strony sytuacja w czeskim przemyśle w ęglow ym jest bardzo niepomyślna i stale się pogarsza. Tu w ięc pod naciskiem opinji publicznej, obawiającej się dalszego zasto­

ju w tym przemyśle, Rząd czeski nie ustąpił, mimo usiłowań z naszej strony.

Co gorzej nawet i Czesi stawiali zasadę, że powinni nam nawet utrudniać konkurencję w ęglo w ą na rynkach zagrani­

cznych, np. na rynku austrjackim. Dlatego też bronili się za-

(27)

Nr. 1/2 1925. Konwencja handlowa

P R Z E M Y S Ł i H A N D E L G Ó R N O Ś L Ą S K I

.iadle przeciw ko żądaniom przez nas taryfowemu zrównaniu naszego w ęgla z Cześkiem przy tranzycie do Austrji. Osią­

gnięto w reszcie zgodę na zasadzie, że tak zwane napięcie taryfow e m iędzy w ęglem polskim a czeskim zostanie obni­

żone i że przez czas trwania konwencji napięcia, to będzie się stale w yrażało jedną kwotą. T o skonsolidowanie napię­

cia taryfow ego jest nowością w dziedzinie umów kolejowych.

K olejow a Um owa Taryfow a, która spraw y te omawia, nawiązuje zrazu do Konwencji Barcelońskiej i Genewskiej, a następnie postanawia, że p rzy w w o zie w ęgla kamiennego z Polski do Czechosłowacji stawki kolejowe obniżone będą o 4 Kc. na tonnie, przy tranzycie natomiast do Austrii od granicy pod Piotrow icam i lub czeskim Cieszynem do każde­

go punktu granicznego czechosłowacko - austriackiego o 7 Kc., dla pewnych polskich kopalń przez Bogumin do granicy pod Horni Dvoriste i Ceske Velenice o 4 Kc., a do innych czechosłowacko - austriackich punktów granicznych o 6 Kc.

na tonnie.

Podobnie przy tranzycie do W ęg ier i Jugosławii stawki taryfow e ulegną zniżce o 4 względnie 2 Kc. na tonnie. Nato­

miast do W łoch i Szwajcarii zniżka ta wynosi 11.50 Kc. na tonnie. Polska ze swej strony zobowiązała się dla wszystkich p ow yższych przęsyłek obniżyć stawki taryfow e o 70 groszy na tonnie, z wyjątkiem ładunków przez Bogumin, gdzie ob­

niżenie pozostawiono do naszej w oli Tak samo pozostawiono

nam możność dalszego obniżenia stawek do Bogumina, P iotro­

w ic i czeskiego Cieszyna o dalszych 50 groszy na tonnie.

Następnie uzyskaliśmy obniżenie stawki kolejowej o całą opłatę manipulacyjną p rzy tranzycie całego szeregu tow arów z Polski lub do Polski.

W zam ian za to zgodziliśm y się obniżyć stawki kolejowe przy imporcie czeskiego węgla, koksu i szeregu artykułów 0 połowę opłat stacyjnych, przy tranzycie zaś o całą opłatę stacyjną. W reszcie oba zarządy kolejowe zobowiązują się uregulować m iędzy sobą i sąsiedniemi państwami sprawy ustalenia podziału ruchu i sfery interesów oraz taryf bezpo­

średnich.

Dołączona do Konwencji Handlowej Umowa W eteryn a­

ryjna reguluje w reszcie piekącą i niemiłą sprawę czeskich ograniczeń sanitarnych w stosunku do naszego1 eksportu bydła 1 nierogacizny. Pon iew aż Czechosłowacja stanowi jeden z naturalnych rynków zbytu naszego bydła, a zw łaszcza nie­

rogacizny, przeto po zawarciu umowy weterynaryjnej można się spodziewać znacznego wzrostu importu tego artykułu.

Um owa zawartą została na jeden rok z m ożliwością ci­

chego przedłużenia. Poniew aż załatwia cały szereg ż y w o t­

nych ekonomicznych kwestii m iędzy oboma państwami, po­

winna stać się przyczynkiem do ustalenia się na przyszłość dobrych sąsiedzkich stosunków.

Podstawowe reguły administrowania.

W każdej świadomej, ku pewnemu zgó ry określonemu celow i zmierzającej, działalności odróżniam y drwię kategorje rodzajowo różnych czynności: funkcje profesjonalne, w ściśle i powszechnie zrozumiałem tego terminu znaczeniu, oraz funk cje administracyjne, których rozpatrzenie stanowi przedmiot niniejszej pracy. — Zw ażm y przedewsizyistkiem, że żadne przedsięw zięcie nie jest zespołem satnych tylko funkcji pro­

fesjonalnych, zawodowych. — To, że stu garbarzy stanowić będzie dobrze prosperującą garbarnię, a stu aktorów dobrze rozwijającą się imprezę teatralną, nie jest dziełem odnośnych profesji, lecz dziełem szeregu [zabiegów odmiennej zgoła na­

tury, zabiegórw, 'których celem jest właśnie zapewnienie po­

wodzenia w przedsięwzięciu.

W rizędzie rozpatryw anych przedsięw zięć różnego ro­

dzaju funkcje profesjonalne są elementem, który te przedsię­

w zięcia 'wyróżnia, różne nadaje im nazwy. — Profesjonalno­

ścią zaw od ow ców różni się fabryka samachodów od fabryki konserw, brow ar od magazynu konfekcji, garbarnia od przed­

siębiorstwa widow iskow ego. — Ale z punktu widzenia funk­

cji administracyjnej, w szystkie te instytucje stanowią jedno i to samo: istoty pełne życia, lub dotknięte anemią, rozw ijają­

ce się, Łub gasnące, dążące ku powodzeniu, lub zagładzie.

W praktycznej konsekwencji tego faktu widzim y, że kwa­

lifikacje doskonałego konstruktora samochodów, nie są kwa­

lifikacjami konstruktora m ostów ; ale człowiek, k tóry dzięki sw ym kwalifikacjom administracyjnym umiał zapewnić powo­

dzenie, powiedzm y, bankowi, posiada większość kwalifikacji, potrzebnych, powiedzmy, administratorowi kopalni węgla.

P od w zględem bowiem administracyjnym „naczelnik drobne­

go oddziału p ocztow ego i Juljosz Cezar są z tej samej gliny", jak powiada I. Wilbois.

Niedocenianie różnorodności charakteru funkcji, a co za

jest, u nas zw łaszcza źródłem nieporozumień, o poważnych w prafctyioznem życiu następstwach.

Uczoność profesora, liuib autora nie jest żadną rękojmią, iż będzie on dobrym administratorem w dziedzinie, która sta­

nowi przedmiot jego wykładu lub dzieła. — Fenomenalny głos tenora, lub wie-lki talent dramatyczny nie są kwalifika­

cjami na dyrektora teatru. — Talent oratorski m ów cy parla­

mentarnego nie przedstawia żadnego administracyjnego waloru.

Z drugiej znów strony nic nie stoi na przeszkodzie, aby dzielny, doświadczony życiow o i inteligentny gospodarz nie miałby być doskonałym materjałani na administratora nawet przedsięwzięć państwowych. — Minister oświaty nie musi być koniecznie pedagogiem, profesorem, lub uczonym z profe­

sji a administrator w ielkiego dziennika — wybitnym litera­

tem, lub publicystą.

Praktyka dowodzi, że w ybitny specjalista w pewnej dzie­

dzinie, rzadko kiedy ujawnia w ybitne zdolności administra­

cyjne. Nie należy brać jednak za regułę tego, co zdarza się jako rzadki wyjątek, współistnienie w osobniku obu tych uzdolnień.

Ale i w ów czas nawet obserwujemy często niepożądane administracyjnie zjawisko: zaniedbanie całokształtu, na ko­

rzyść części, stanowiącej przedmiot profesjonalnego p rzy­

zwyczajenia, lub predylekcji w rozpatrywanym zespole funk­

cjonalnym. — W yb itn y kupiec na stanowisku naczelnego dy­

rektora częstokroć zaniedbuje zagadnienia produkcji; technik nie docenia elementu handlowo ekonomicznego itd.

Doniosłość funkcji administracyjnej nie w yklucza bynaj­

mniej doniosłości innych funkcji (technicznych, handlowych, finansowych itd.), które w każdym przedsięwzięciu w nale­

żytym stopniu reprezentowane być muszą.

Doświadczenie u czy jednak, że im większą jest instytu­

(28)

P R Z E M Y S Ł i H A N D E L

G Ó R N O Ś L Ą S K I Podstawowe reguły administrowania. Nr. 1/2 1925

administracyjnych absorbuje. O ile szef małego przedsiębior­

stwa p rz Ciin ysło we go musi być przedewszystkiem technikiem profesjonalistą, jakkolwiek, obok tego .musi sprostać w s zy ­ stkim innym funkcjom, -o tyle z.nów szef wielkiego zakładu przem ysłow ego winien być w pierwszej linii administratorem, choćby to miało być z uszczerbkiem innych kwalifikacji. M oż­

na mu w y b a c zy ć pewną eneyklopedycizność pod względem techniki, handlu i finansów, ©o zaw sze uzupełnić może ko­

optując do współpracy odpowiednich specjalistów. Braiku kwa lifikacji administracyjnych nic zastąpić nie jest w stanie.

Administracją ,w nowoczesnem najrazleglejszam znacze­

niu tego terminu, przyjęto nazyw ać umiejętność realizacji po­

stawionego zigóry celu. Z określenia tego wynika, iż zagad­

nienie administracji wypełnia cały obszar celow ej działalno­

ści ludzkiej, bez względu na jej rodzaj i zakres. Zesipół czyn­

ności , zwanych administracyjnemi, tkwi, bo tkwić musi u podstaw y każdego aktu jednostki, grupy społecznej mniej­

szej lub większej, narodu, lub związku narodów, o ile im w ła ­ sna ich wola cudza, cel -pewien, pewną misję do wykonania narzuci.

Aktem — w pierw szym rzędzie administracyjnym jest każdy rodzaj działalności od zapewnienia bytu rodzinie aż do zapewnienia pomyślnoei i niezawisłego bytu państwu; od aikoji filantropijnej, aż do im prez o wielom ilionow ych z y ­ skach; od skromnej pracowni -rękodzielnika, aż do fabrykacji, obliczonej na kilka tysięcy, np. samochodów dziennie, od akcji, mającej na celu pożytek państwa, społeczeństwa lub narodu, aż do czynów skierowanych ku ich szkodzie.

T o też administratorem jest zkonieczności każdy czło­

w iek przez w iększą część swego żyw ota. Administratorem dobrym, lub złym , zależnie od te,go czy w ynik jego działalno­

ści pokrył cel zg ó ry wytknięty, ozy te ż celu tego chybił. Je­

dynie bowiem stopień, w jakim celu działalności został przez wynik pokrytym, jest sprawdzianem racjonalności zabiegów administracyjnych.

Umiejętność administrowania, 'jak każda zresztą -umiejęt­

ność, jest zbiorem praw, zasad i reguł, iktóry-ch ipo-szanowa- nie zapewnia podjętej działalności realizację postawionego zgó ry celu -lub też, c-o na jedno wychodzi, których pogw ałce­

nie sprowadza na podjętą imprezę w iększe lub mniejsze nie­

powodzenia.

Źródłem praw, zasad i reguł administracyjnych jest do­

świadczenie. Analiza każdego przedsięwzięcia, -uwieńczonego powodzeniem, a w w yższym jeszcze stopniu zakończonego klęską, dostarcza -szeregu -obserwacji, które zgenera-lizowane z naukową ostrożnością -i sprawdzane iprzy ikażdej okazji, sta­

nowią jak dotąd prywatną w iedzę każdego administratora lub, jak od lat kilku, zdobycz publiczną.

Świadomość praw nie czyni jeszcze dobrym administra­

torem każdego -bez wyjątku człowieka. Na kwalifikacje admi­

nistracyjne składa się z jednej strony znaczna suma w iedzy, która odpotwiedniemi drogami może b yć nabytą, iz drugiej — pewna rozległa skala zdolności wrodzonych, bez których p rzy największej w ied zy praktykowanie administracji mo-żli- w em nie jest.

Pom im o to jednak oficjalne istnienie praw jako -owoc nau­

k ow ych obserwacji przyspieszy formacje administratorów wśród ludzi, odpowiedniemi przez naturę obdarowanych ce­

chami, przestrzeże i-ch przed błędami, wyrałkajiąoemi ze ską­

pego osobistego doświadczenia, oraz wniesie w dziedzinę dzia­

łalności praktycznej w szelkiego -rodzaju na -miejsce powszech­

nie panującego dyiletantyzmu lub konwecjonalności, stosunek taik poważny, jak -tego wym aga sprawa.

J-akk-olwiek administracja stanowi najstarszą dziedzinę za­

jęć ludzkich, jednak dopiero zastosowanie przez Taylora nau­

kowej m etody przy badaniu wszelkich zagadnień życia fa­

brycznego, uczyniło zeń przedmiot dostępny dla naukowej obserwacji. Pieirwsize kroki, poczynione w tej mierze, sprowa­

dziły się do kolekcjonowania imon-oigrafji, dotyczących ustroju organizacyjnego, systemu użytych środków i osiągniętych re­

zultatów w zakładach przem ysłowych, funkcjonujących z w y - jątkowem powodzeniem. Zebrane materjały pozwalają już dzisiaj na wprowadzenie pewnych ogólnych zasad, które, nie wyczerpując znajdującej się w faziie powstawania nauki ad­

ministracji, stanowią niewątpliwie jej fundamenty.

Każda świadoma działalność ludzka, jako proces, złożony z w iększej lub mniejszej liczby dokonywanych bądź w spół­

cześnie, bądź kolejno- aktów, winna być celową, planową, zor­

ganizowaną i kierowaną. — Zapewnić te warunki działalności, znaczy administrować. —

Punktem w yjścia wszelkich świadomych, ku powodzeniu zmierzonych poczynań, jest dokładne rozpoznanie celu pro­

jektowanej działalności. Rozpoznać cel — znaczy w yobrazić sobie wynik działalności, zanim działalność ta rozpoczętą z o ­ stanie; znaczy —• z wyobrażalnych elementów rzeczyw istości stw orzyć sobie zg ó ry wizerunek, model tego, co ma być wykonane; znaczy — zdecydować, czy w danych warunkach czasu i miejsca i p rzy rozporządzalnych środkach, dany cel jest lub nie jest osiągalnym; znaczy wreszcie, w ytykając dzia łalności zupełnie określony kierunek, uchronić ją od w a g a . bondażu, pozbawić ją cech strzelania na „chybił trafił'1'. — Świat zadań wykonalnych posiada rozlegle granice; śmia­

łość i zuchwałość ludzka rozszerza je z dniem każdym. — Nie znaczy to jednak, aby wszystko, co mniej lub w ięcej oderwana od życia jednostka lub kolegium począć lub uchwa­

lić (choćby jednomyślnie) jest w stanie, musiało być w yko- nalnem, bądź w ogóle, bądź w danej epoce, bądź w danym miejscu. —• P rzed błędami, w ielce w tej dziedzinie licznymi, uchronić może bardzo rozwinięte, rzadziej u nas, niż gdzie­

indziej spotykane, poczucie rzeczywistości. Orno jedynie jest w stanie wskazać to, co z celów pozornie nieosiągalnych mo­

że być osiągnięte, jako- też i to, co pomimo pozornej w ykonal­

ności, jest tylko utopją. — Ono rów nież ustrzeże od inne], czę­

sto obserwowanej anomalii, przyjmowania za cel istotny te­

go, co jest nim tylko pozornie. — Budowa dobrych samocho­

dów jest tylko pozornym celem fabryki samochodów: )e.i ce­

lem istotnym jest budowa takich samochodów, które będą m ógły być sprzedane p ow yżej ceny kosztu własnego, co nie wyklucza oczyw iście, że samochód może być dobrym.

Podobnież pozornym tylko celem jest istnienie instytucji państwowej, społecznej lub filantropijnej; celem jej Istotnym jest dostarczanie efektywne tych usług, dla których ao życia powołaną została. —

Żadna świadoma, ku powodzeniu zmierzająca działal­

ność nie może być rozpoczętą, zanim plan działalności, uzgo­

dniony w e wszystkich składowych częściach wykonania, nie zostanie całkowicie opracowany, i tylko plan jeden.

Akcja, podjęta bez planu jest imprezą znaną w potocznej mowie pod nazwą awantury, w bezzłośliw ym tego wyrazu znaczeniu.

Niejednolitość planu, jako nieuchronny skutek wielooso­

bow ego nieshie-rar-chizowane-go kierownictwa, -tudzież niesta­

łość planu, jako nieuchronne następstwo częstych zmian na stanowiskach naczelnych pozbawia działalność podstawowe­

go- jej warunku —• ciągłości.

Ustanowienie planu, programu działalności, czyni apel, obok innych, do -jednego z rzadszych darów ludzkich, zdolno­

Figure

Updating...

References

Related subjects :