• Nie Znaleziono Wyników

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków."

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art.11 ust.8 na podstawie art.39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

1. Zamawiający:

Zakład budżetowy

Mogileńskie Domy w Mogilnie ul. Marszałka Piłsudskiego 1 88-300 Mogilno

tel. 052 315 24 98 2. Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg zostanie przeprowadzony w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych ( DZ.U.Nr 19 poz. 177 )

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest : wykonanie roboty elektryczne w zakresie remontów, napraw bieżących, prac konserwacyjnych oraz awarii w obiektach zakładu i budynkach komunalnych oraz tworzących wspólnoty mieszkaniowe.

CPV 45315300-1-instalacje zasilania energetycznego. 45317000-2 inne instalacje elektyrczne 4. Opis części zamówienia jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.Termin wykonania zamówienia

Proponuje się od dnia : pierwszy dzień po podpisaniu umowy do 31.12.2011r

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

Oferenci muszą spełniać wszystkie wymagania wynikające z oświadczeń zgodnie z art. 22 i 24 ustawy

Oferent udokumentuje 5-letni okres działalności w realizacji podobnego zamówienia – wykaz robót i dołączone referencje

7. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę

Oświadczenie oferenta w trybie ustawy o zamówieniach publicznych art.22

oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art 24 ustawy o zamówieniach publicznych

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz

przekazanie oświadczeń i dokumentów z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się z wykonawcą drogą elektroniczną Sposoby udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji:

Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wykonawców. Wyjaśnień dotyczących istotnych warunków zamówienia publicznego będzie udzielał na piśmie niezwłocznie po otrzymaniu zapytania.

(2)

9. Wykaz osób ze strony zamawiającego upoważnionych do kontaktowania się z oferentami jest:

1.Jerzy Padoł tel. (052) 315-24-98 2 Jan Sala tel. (052) 315-24-98.

Oferent może porozumiewać się telefonicznie, pisemnie lub osobiście w siedzibie zamawiającego.

10.Termin związania z ofertą

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

11.Opis sposobu przygotowania ofert.

Postać oferty:

a) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnie

pismem ręcznym długopisem. Oferty nieczytelne zostana odrzucone. Wszystkie poprawki w ofercie powinny być sygnowane podpisem oferenta.

b) oferent może złożyć tylko jedna ofertę.

c) wartość zapisana na formularzu złożonym przez oferenta powinna zawierać wszelkie upusty zawarte w jego cenach jednostkowych.

ci) Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.

cii)Formularz oferty wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie i ściśle w/g podanych wzorów ( nie wolno zmieniać treści zawartej w formularzach ).

ciii)Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i ułożone w kolejności przedstawionej w formularzu oferty i podpisane przez osobę uprawnioną. Wszelkie zmiany wniesione przez oferenta muszą być także parafowane przez osobę podpisująca ofertę.

Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty jeżeli nie wynika to z dołączonych dokumentów.

civ)Ofertę należy spiąć w sposób trwały.

cv)Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z pieczęcią oferenta i następnie włożona do drugiej zewnętrznej koperty tylko z napisem „nie otwierać przed dniem 22.12.2010r godz 10.00”

cvi)Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian

albo wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie to powinno być w kopercie z napisem jak w punkcie 12 z dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”

Opakowanie i oznakowanie kopert:

Oferty należy składać w nieprzejrzystych , zamkniętych kopertach. Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres:

Zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie ul. Marszałka Piłsudskiego 1

88-300 Mogilno.

Ponadto kopertę należy oznaczyć hasłem „Roboty Elektryczne”

12.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać na adres zamawiającego /patrz punkt 13.2/ do dnia 22.12.2010r do godz.

10.00 włącznie, sekretariat

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez rozpatrzenia.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.12.2010r o godz. 10.30 w zakładzie budżetowym Mogileńskie Domy w Mogilnie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 1 w Mogilnie.

Oferty , które nadeszły drogą pocztową w kopertach naruszonych będą traktowane jako odtajnione i zwrócone oferentom bez rozpatrzenia .

(3)

13.Tryb otwarcia i oceny ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Oferty złożone w terminie zostaną otwarte publicznie w obecności oferentów. Firma ( nazwa ) i adres oferenta , którego oferta jest otwierana, a także cena oferty ogłoszone są osobom obecnym przy tej czynności.

Zamawiający otwarte oferty sprawdzi pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych przez ustawę Prawo zamówień publicznych i specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Oferty spełniające wszystkie warunki formalne będą przedmiotem oceny.

W toku dokonywania tej oceny zamawiający może żądać udzielenia przez oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Nie będą prowadzone negocjacje miedzy zamawiającym , a oferentem dotyczące złożonej oferty zwłaszcza zmiany ceny.

Oferty zostana ocenione w/g kryterium podanego w pkt 14 specyfikacji.

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który przedstawi najniższą cenę za wykonanie zamówienia.

Zamawiający ogłosi wyniki na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej MD.

Biuletynie Informacji Publicznej ( BIP )

14.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który otrzymał najwyższą ilość punktów jako kryterium wyboru oferty przyjęto:

Cena ofert – stawka roboczogodziny-80%

Koszty zaopatrzenia – 20%

Oceny oferty dokona się w/g wzoru:

P+W1x 0,8+ W2 x 0,20 gdzie:

W1 – wskaźnik liczony w/g wzoru, 100pkt razy iloraz ceny najtańszej oferty do ceny badanej oferty W2 – koszty zaopatrzenia w/g wzoru, 100 pkt razy iloraz kosztów zaopatrzenia najtańszych do ceny badanej oferty.

Poufne badanie ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania każdego oferenta w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat złożonej oferty.

Wszystkie żądane przez komisję wyjaśnienia powinny być udzielone na piśmie.

Niedopuszczalne jest poprawianie, względnie zmiana treści oferty po terminie składania ofert oprócz omyłek oczywistych pisarskich oraz rachunkowych. Nie dopuszcza się również negocjacji miedzy zamawiającym a oferentem dotyczących złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny usług dostaw.

15.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wybór oferenta

Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłożył najkorzystniejszą, najtańszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym trybie przetargowym.

Ogłoszenie wyników przetargu

Wyniki przetargu zostana ogłoszone w zakładzie budżetowym Mogileńskie Domy w Mogilnie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 1 w Mogilnie, ponadto o wyborze powiadomieni będą wszyscy oferenci.

Powiadomienie oferenta o wygraniu przetargu.

Oferent, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony pismem akceptującym o decyzji Zamawiającego. Pismo akceptujące zostanie wysłane bezzwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

(4)

Protesty i odwołania

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz zaniechania przez zamawiającego czynności do której jest zobowiązany na podstawie ustawy , może wnieść pisemny protest do zamawiającego w oparciu o art 180 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz.U.Nr.19 poz.177 z dnia 9 lutego 2004r )

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających lub dodatkowych.

16.Postanowienia końcowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

(5)

załącznik nr 1

Formularz oferty

kalkulacja stawki za roboczogodzinę 1. Stawka zasadnicza 1 – roboczogodziny ...

2. Koszty ogólne ...%

3. Zysk ...%

Razem Netto ...

Razem Brutto ...

Koszty zaopatrzenia ...%

Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

Oświadczamy , że uważamy się że związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W razie przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w niniejszej dokumentacji oraz w miejscu określonym przez zamawiającego.

Oświadczamy, ze udzielamy gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 5 lat od dnia bezusterkowego odbioru robót.

... dnia ...

Podpis upoważnionego przedstawiciela

(6)

Załącznik nr 2

O Ś W I A D C Z E N I E

• Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

• Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie

• Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

• Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

• Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn.

zmian.).

...

Podpis i pieczęć osób uprawnionych

...

Miejscowość i data

(7)

załącznik nr 3

UMOWA

Zawarta w dniu... pomiędzy Zakładem budżetowym Mogileńskie Domy w Mogilnie

ul.Piłsudskiego 1 zwany dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowanym przez:

1.Jerzy Padoł p.o. Dyrektora Zakładu a

...

...zwanym dalej ,,WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez...została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

,,ZAMAWIAJĄCY” zleca , a ,,WYKONAWCA” przyjmuje do wykonania roboty elektryczne w zakresie napraw bieżących , prac konserwacyjnych oraz awarii w obiektach Zakładu,

budynkach komunalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych oraz, stanowiących Wspólnoty Mieszkaniowe.

§ 2

Termin rozpoczęcia prac ustala się na pierwszy dzień po podpisaniu umowy .

§ 3

Termin zakończenia prac, objętych umową , ustala się na dzień 31.12.2011r.

§ 4

Harmonogram realizacji i kolejność wykonywania prac znajdować się będzie w zakładzie Mogileńskie Domy w Mogilnie.

§ 5

W razie konieczności wykonania prac wewnątrz mieszkania uzgodnienie terminów i zasad udostępnienia lokali mieszkalnych z lokatorami należy do obowiązków „ Zamawiającego”.

§ 6

W razie konieczności, przed rozpoczęciem prac, „Wykonawca” dokona uzgodnień z właścicielami na zajecie pasa chodnika oraz jezdni.

§ 7

„Wykonawca” zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie obiektu w czasie

(8)

wykonywania prac oraz po ich zakończeniu.

§ 8

1. Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy do kwoty 200.000,00- Netto, 244.000,00 – Brutto, zastrzegamy , że kwota ta może nie zostać wykorzystana w całości

2. Strony ustalają, ze obowiązująca forma wynagrodzenia „Wykonawcy” zgodnie z ofertą , będzie wartość roboczogodziny , tj.

-stawka zasadnicza , 1 – roboczogodziny ...

- koszt ogólny ...% ...

- Zysk ...% ...

- Razem netto ...

-Razem Brutto ...

Wskaźnik pracy sprzętu ustala się w/g norm zawartych w KNR.

§ 9

Zgodnie z ofertą koszty zaopatrzenia ustala się na ...%

§ 10

Strony ustalają , że rozliczenie za wykonanie poszczególnych przedmiotów przewidzianych do realizacji odbywać się będzie po zakończeniu i odbiorze tych przedmiotów na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych ani też uzupełniających.

§ 11

„Zamawiający” zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie do 30 dni, licząc od daty dostarczenia faktury, w formie przelewu na konto „ Wykonawcy”

...

§ 12

„Wykonawca” udziela gwarancji na zrealizowane prace na okres 60 miesięcy , licząc od daty odbioru.

§ 13

Upoważnionym do kierowania pracami z ramienia „ Wykonawcy” jest : ...

§ 14

Jako koordynatora „ Zamawiającego” w zakresie wykonania obowiązków umownych wyznacza się Pana Sala Jan – Inspektora technicznego MD.

§ 15

Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażona na piśmie

(9)

pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 16

8. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy „ Wykonawca” jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania postępowania reklamacyjnego

9. W razie odmowy przez „ Zamawiającego” uznania roszczenia „ Wykonawcy” przysługuje prawo do wystąpienia na drogę Sadową.

10.Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Gospodarczy w Bydgoszczy.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

... ...

Zamawiający Wykonawca

Cytaty

Powiązane dokumenty

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.. Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Dla potwierdzenia spełnienia

5 Zamawiający w Rozdziale 5 SIWZ „Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków” postawił warunek posiadania przez

w wersji papierowej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp.. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej

7.1 Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 oraz 4 do SIWZ. Informacje zawarte

- postępowanie dotknięte jest wadą uniemożliwiającą wybór Wykonawcy i zawarcie ważnej umowy. b) Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów ostatecznych projektu „Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / konsorcjum, spółka cywilna / zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu

2.. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż