Zarządzanie zasobami ludzkimi

Download (0)

Full text

(1)

Krakowska Akademia

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Karta przedmiotu

obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej

Kierunek studiów: Zarządzanie Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: Z

Stopień studiów: I

Specjalności: Marketing

Gospodarka nieruchomościami Zarządzanie firmą

Rachunkowość w zarządzaniu

1 Przedmiot

Nazwa przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kod przedmiotu WZIKS ZA1S B20 17/18

Kategoria przedmiotu przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS 5

Język wykładowy polski

2 Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr W C K S L I Ew Ec

3 30 15 0 0 0 0 0 0

Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia/językiK — KonwersatoriumS — SeminariumL — Laboratorium, WarsztatI — InneEw — E-Learning W Ramach Wykładu Ec — E-Learning W Ramach Ćwiczeń

(2)

Cel 1 Celem dydaktycznym jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą zarządzania kadrami.

Cel 2 Celem jest nauczenie studentów nie tylko doświadczenia i chęci ponoszenia ryzyka, ale przede wszystkim odpo- wiedniej wiedzy z zakresu realizacji poszczególnych elementów procesu zarządzania kadrami.Celem nauczania jest również rozwój osobowości studenta w kierunku dalszego kształcenia w pracy zawodowej.

4 Wymagania wstępne

1 Podstawy zarządzania, Mikroekonomia

5 Modułowe efekty kształcenia

MW1 Student, który zaliczy przedmiot będzie posiadał wiedzę z zakresu kształtowania efektywnego i skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi.

MW2 Student, który zaliczy przedmiot będzie umiał rozpoznać i ocenić problemy w organizacjach związane ze stosunkami międzyludzkimi.

MU3 Student będzie posiadał techniki i metody w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

MK4 Student będzie posiadać kompetencje w zakresie wartości pracownika takiej jak: moralne, potencjał intelek- tualny, cechy osobowościowe oraz cechy psycho-fizyczne.

MU5 Student będzie posiadał umiejętność budowy zespołów pracowniczych.

6 Treści programowe

Wykład

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1 Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi, istota tego procesu

i podstawowe modele, cele zarządzania zasobami ludzkimi. 2 W2

Miejsce zarządzania zasobami ludzkimi w procesie zarządzania organizacjami, znaczenie kapitału intelektualnego ludzi obok pozostałych zasobów:

finansowych, kapitałowych, technologicznych i informacyjnych; wymiary i uwarunkowania ZZL.

3

W3 Planowanie zasobów ludzkich w organizacji, rekrutacja i dobór kadr, kontrakt

psychologiczny i wprowadzenie do pracy. 4

W4 Motywowanie pracowników do pracy, teorie motywacji, zadowolenie

pracowników a efektywność pracy 2

W5

System motywacyjny, jego elementy, płacowe i pozapłacowe instrumenty motywowania, kształtowanie i funkcje systemu wynagrodzeń, formy

wynagradzania

4 W6 Systemy ocen pracowników, składowe systemu ocen, kryteria ocen, metody ocen

pracowników 4

W7

Rozwój zasobów ludzkich, uwarunkowania procesu uczenia się w ramach organizacji, elementy filozofii szkoleniowej, przebieg procesu szkolenia,

charakterystyka wybranych technik szkoleń

4 W8 Derekrutacja personelu, outsourcing personalny i outplacement. 2 W9 Rynek pracy, podaż i popyt na pracę, oczekiwania pracodawców i pracowników,

rodzaje rynków pracy 1

W10 Kształtowanie środowiska pracy organizacji (zajęcia w formie wizyty

w organizacji). 2

W11

Zarządzanie zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji, nowe wyzwania i kierunki przeobrażeń w ramach ZZL Zapoznanie studentów z badaniami

naukowymi w w/w zakresie pod kątem przyszłego wyboru tematu pracy 2

(3)

Ćwiczenia/języki

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1 Planowanie zasobów ludzkich w organizacji, analiza pracy. 2 C2 Proces selekcji kandydatów do pracy - budowa kwestionariusza wywiadu

kwalifikacyjnego. 2

C3 Elementy systemu motywacyjnego - procedura kształtowania systemu

premiowania w organizacji. 2

C4 Badanie efektywności systemu motywacyjnego poprzez analizę hierarchii

ważności potrzeb pracowniczych. 2

C5 Proces oceny pracowniczej, analiza błędów oceniania. 2

C6 Kształtowanie strategi personalnej organizacji. 2

C7 Plan rozwoju pracownika - etapy rozwoju kariery zawodowej. 1

C8

Badanie efektywności funkcjonowania zasobów ludzkich. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego MS Excel do obliczania wskaźników efektywności pracowników i analizy porównawczej między nimi( efekt szkolenia zrealizowanego w ramach

projektu "O poprawie kompetencji - program rozwoju kadry akademickiej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego")

2

Razem 15

7 Metody dydaktyczne

M16. Wykłady

M13. Studium przypadku M8. Praca w grupach M1. Burza mózgów M11. Projekty

M9. Praca z podręcznikiem

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie

aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 45

Konsultacje przedmiotowe 4

Egzaminy i zaliczenia w sesji 2

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 40

Opracowanie wyników 6

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 28 Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z

całego nakładu pracy studenta 125

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5

(4)

9 Metody oceny

Ocena podsumowująca P1. Egzamin pisemny

I1. Aktywne uczestnictwo w ćwiczenia, wykonywanie zadań w grupach, które oceniane są punktowo Warunki zaliczenia przedmiotu

1 Aby zaliczyć przedmiot student musi opanować wiedzę z zakresu zasobami ludzkimi i wykazać się aktywnością na ćwiczeniach, złożyć z pozytywna oceną egzamin i zaliczyć ćwiczenia.

Kryteria oceny

Na ocenę 3 50% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania łącznie z prac realizowanych podczas ćwiczeń i testu końcowego.

Na ocenę 3.5 60% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania łącznie z prac realizowanych podczas ćwiczeń i testu końcowego.

Na ocenę 4 70% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania łącznie z prac realizowanych podczas ćwiczeń i testu końcowego.

Na ocenę 4.5 80% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania łącznie z prac realizowanych podczas ćwiczeń i testu końcowego.

Na ocenę 5 90% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania łącznie z prac realizowanych podczas ćwiczeń i testu końcowego.

10 Macierz realizacji przedmiotu

Modułowe efekty kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Treści programowe Metody

dydaktyczne Sposoby oceny

MW1

K_W01, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_W13, K_W14,

K_W17

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W10, C1, C2, C3, C4,

C5, C6, C7

M16, M13, M8,

M1, M9 P1, I1

MW2

K_W01, K_W04, K_W05, K_W06, K_W10, K_W11, K_W13, K_W14,

K_W17

W2, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W11, C1, C2, C3, C4, C5,

C7

M16, M13, M8,

M1, M11, M9 P1, I1

MU1

K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U18,

K_U19

W3, W4, W5, W6, W7, W8, W10, W11,

C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7

M16, M13, M8,

M1, M11, M9 P1, I1

(5)

Modułowe efekty kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Treści programowe Metody

dydaktyczne Sposoby oceny

MK1

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, K_K10, K_K11,

K_K12

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, C1, C2, C3, C4, C5, C6,

C7

M16, M13, M8,

M1, M11, M9 P1, I1

MU2

K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16,

K_U18

W3, W5, W6, W7, W10, C1, C2, C3, C5

M16, M13, M8,

M1, M11, M9 P1, I1

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa:

[1] Armstrong Michael — Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, 2010, Oficyna a Wolters Kluwer business

[2] Pocztowski A — Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, 2013, PWE [3] T Listwan — Zarządzanie Kadrami, Warszawa, 2010, C.H BECK Literatura uzupełniająca:

[1] Cz. Zając — Zarządzanie zasobami ludzkimi, Poznań, 2007, Wyd Wyższj Szkoły Bankowej

[2] Pocztowski, Aleksy — Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce studia przypadków, Kra- ków, 2002, Oficyna Ekonomiczna

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Oboba odpowiedzialna za kartę

dr Daniel Gach (kontakt: dgach@afm.edu.pl) Oboby prowadzące przedmiot

dr Daniel Gach (kontakt: dgach@afm.edu.pl)

Figure

Updating...

References

Related subjects :