Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu nr 2022/BZP /01/P

Pełen tekst

(1)

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu […] nr […])1 Zamawiający:

Nazwa: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Krajowy numer identyfikacyjny:2 8790177291

Adres: Gagarina 11

Miejscowość: Toruń Kod pocztowy: 87-100 Kraj: Polska

Adres strony internetowej: https://www.umk.pl/

Adres poczty elektronicznej: dzp@umk.pl Numer telefonu kontaktowego: +48 6112295

Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | inny zamawiający

1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.

2 Numer NIP lub REGON.

3 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;

2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) inny zamawiający (proszę określić).

(2)

1 2 3 4 5 6 7 1 . R O B O T Y B U D O W L A N E

1.1.1 Zakup i montaż windy osobowej na Wydziale Sztuk Pięknych.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

813 008,13 PLN IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.1.2

Realizacja II etapu instalacji systemów ochrony w Bibliotece Głównej.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

325 203,25 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.1.3

Modernizacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej i wodociągowej -II etap na Wydziale Chemii.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

325 203,25 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.1.4

Montaż układów klimatyzacji w pomieszczeniu 233 Montaż układów klimatyzacji w

pomieszczeniach 480, 479B, 470, 556 i 555 Montaż układów klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w Instytut Fizyki.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

51 990,50 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

(3)

1.1.5

Adaptacja części magazynu na serwerownię i pomieszczenia techniczne w zespole budynków Instytutu Astronomii w

miejscowości Piwnice koło Torunia.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

324 130,54 PLN III kwartał

dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.1.6

Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu układów klimatyzacji w pomieszczeniach II piętra w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przy ul. Gagarina 13A w Toruniu.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

226 568,89 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.1.7

Adaptacja przestrzeni strychowej w budynku na potrzeby

Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości IMSErt na Wydziale Humanistycznym "Collegium Maius" .

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

813 008,13 PLN IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.1.8

Ośrodek Szkoleniowo -

Wypoczynkowy w Bachotku 87-330 Brzozie. Generalny remont domku 3 w Bachotku.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

130 081,30 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.1.9

Tereny Uniwersyteckie - Kampus.

Modernizacja systemu

telekomunikacyjnego w technologii VoIP na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu- II etap.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

283 284,92 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

(4)

1.1.10

Tereny Uniwersyteckie - Kampus.

Rewitalizacja i adaptacja

kompleksu wodociągowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Toruniu w ramach inwestycji pn.:

Kopernikański Ośrodek Integracji- I etap.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

2 800 224,78 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.1.11

Roboty budowlane polegające na konserwacji bieżącej posadzek balkonów, balustrad i elewacji budynku przy ul. Gagarina 39 w Toruniu.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

243 902,44 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.1.12

Prace konserwacyjne w budynku C7 Dostawa i montaż mebli w salach dydaktycznych kostki C7 na Wydziale Chemii.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

355 679,41 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.1.13

Roboty budowlane polegające na remoncie wybranych pomieszczeń dla Katedry Mechaniki Kwantowej Instytutu Fizyki: pom. nr 477, 477A, 477B, 484, 559 i 560 dla Instytutu Fizyki.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

36 585,36 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.1.14 Remont toalet w Centrum Astronomii Piwnice k. Torunia.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

40 650,41 PLN IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

(5)

1.1.15

Kompleksowa naprawa pokrycia dachu w nowej części budynku klubu Od Nowa przy ul. Gagarina 37a w Toruniu.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

129 495,29 PLN III kwartał

dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.1.16

Remont i przebudowa wybranych łazienek w Domu Studenckim nr 8 ul. Gagarina 17 w Toruniu.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

648 009,34 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.1.17

Tereny Uniwersyteckie Malowanie pomieszczeń w wytypowanych Ds- ch.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

184 511,96 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne 2 . D O S T A W Y

1.2.1 Skanery 3D.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

523 414,97 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: Projekt Monumentum Sonus Visio

(6)

1.2.2 Mikroskopy optyczne.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

292 593,30 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: Projekt Monumentum Sonus Visio

1.2.3 Mikroskop

metalograficzny/polaryzacyjny.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

166 586,93 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: Projekt Monumentum Sonus Visio

1.2.4 Elementy optyczne i

optomechaniczne, stoły optyczne.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

956 900,00 PLN III i IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: NLPQT

1.2.5 Urządzenia, elementy i materiały próżniowe.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

568 707,28 PLN III i IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: NLPQT

(7)

1.2.6 Urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, skanery.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

100 858,82 PLN III kwartał 2022

dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.7 Urządzenia zabezpieczające dostęp i ruch w sieci komputerowej.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

369 845,97 PLN III kwartał 2022

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.8 Urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, skanery.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

99 250,00 PLN IV kwartał 2022

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.9

Dostawa czasopism i gazet polskich, drukowanych i online do bibliotek i innych jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2023r.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

140 170,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.10

Dostawa czasopism zagranicznych drukowanych oraz zakup dostępu online do czasopism i baz elektronicznych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2023r.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

252 074,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

(8)

1.2.11 Zestaw skomputeryzowanych testów psychologicznych .

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

193 010,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.12

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

500 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.13 Dostawa krzeseł i foteli.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

339 922,77 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.14 Dostawa mebli biurowych.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

381 334,97 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.15 Dostawa mebli biurowych.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

271 024,39 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

(9)

1.2.16 Dostawa foteli audytoryjnych.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

241 788,62 PLN III kwartał

dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.17 Dostawa mebli metalowych.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

162 601,63 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.18 Dostawa sukcesywna tuszów, tonerów, taśm do drukarek i faxów.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

569 105,69 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.19

Dostawa sukcesywna artykułów papierniczo - biurowych, papieru kserograficznego, papieru foto i folii do drukowania.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

504 065,04 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.20

Dostawa sukcesywna sprzętu do utrzymania czystości i worków na śmieci.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

162 601,63 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

(10)

1.2.21 Dostawa mebli metalowych.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

172 357,72 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.22 Dostawa narzędzi chirurgicznych.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

146 341,46 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.23 Dostawa klatek dla zwierząt.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

162 601,63 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.24 Dostawa sukcesywna materiałów elektrycznych.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

243 902,44 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.25 Dostawa sukcesywna środków czystości.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

284 552,85 PLN IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

(11)

1.2.26 Dostawa sukcesywna oleju opałowego.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

406 504,07 PLN IV kwartał

dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.27 Sukcesywny zakup benzyny i oleju napędowego.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

243 902,44 PLN IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.28 Dostawa sukcesywna papieru poligraficznego.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

162 601,63 PLN IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.2.29

Dostawa sukcesywna papieru toaletowego i ręczników papierowych.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

276 422,76 PLN IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne 3 . U S Ł U G I

(12)

1.3.1

Obsługa techniczna instalacji technologicznych basenów UCS UMK wraz z dostawą

specjalistycznych środków chemicznych.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

550 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.3.2

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz UCS UMK.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

342 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: NIE

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.3.3

Zaprojektowanie i wdrożenie systemu dla Światowego Kongresu Kopernikańskiego.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

170 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.3.4

Zakup praw dostępu on-line do bazy „MathSciNet” na rok 2023, celem zapewnienia niezbędnej informacji naukowej jednostkom naukowym zrzeszonym w Polskim Konsorcjum Narodowym

„Mathematical Reviews”.

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

854 213,00 PLN IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

(13)

1.3.5 Ubezpieczenie majątkowe UMK.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

487 614,13 PLN IV kwartał

dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: część I - ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej, część II - ubezpieczenie komunikacyjne (OC, NNW, AC, ASS), część III - ubezpieczenie bezzałogowych statków powietrznych część IV - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wolontariuszy, część V - ubezpieczenie pracowników podczas zagranicznych podróży służbowych, część VI - ubezpieczenie

odpowiedzialności cywilnej rzeczników dyscyplinarnych

1.3.6

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawa kart SIM i telefonami komórkowymi.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

674 215,10 PLN IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

(14)

1.3.7 Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

796 852,83 PLN IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: TAK Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe: Część I - usługa ochrony fizycznej wraz monitorowaniem systemu alarmowego, część II - usługa w formie monitoringu, część III - usługa podczas wydarzeń, imprez masowych + Juwenalia

1.3.8

Świadczenie usług prania i czyszczenia na sucho w jednostach uniwersyteckich.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

228 053,51 PLN IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.3.9

Świadczenie usług w zakresie:

przeglądów technicznych, serwisu i usuwania awarii w instalacjach urządzeń dźwigowych.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

215 541,19 PLN IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.3.10

Świadczenie usług w zakresie:

przeglądów technicznych, serwisu i usuwania awarii w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

179 137,80 PLN IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

(15)

1.3.11

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku w Bibliotece Głównej.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

203 252,03 PLN III kwartał

dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.3.12

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku Rekotoratu.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

203 252,03 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.3.13

Dostęp do baz: patentowe, norm i podmiotów gospodarczych (licencja).

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

146 341,46 PLN IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

1.3.14

Szkolenia i warsztaty dla pracowników, studentów i doktorantów UMK.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

130 081,30 PLN IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

1) tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);

2) tryb podstawowy ˗ negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);

3) tryb podstawowy ˗ negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);

4) partnerstwo innowacyjne;

5) negocjacje bez ogłoszenia;

(16)
(17)

1 2 3 4 5 6 7 2 . D O S T A W Y

2.2.1 Elektronika i urządzenia elektroniczno - pomiarowe.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

1 303 500,00 PLN III i IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe:

Projekt - NLPQT

2.2.2 Lasery i źródła światła.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

1 000 000,00 PLN III i IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne Informacje dodatkowe:

Projekt NLPQT

2.2.3 Zakup energii elektrycznej na 2023 r.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

30 434 332,32 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

(18)

2.2.4 Dostawa mebli laboratoryjnych.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

496 382,11 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

2.2.5 Dostawa urządzeń i oprogramowania w technologii RFID HF.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

1 640 975,61 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne 3 . U S Ł U G I

2.3.1

Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w

Uniwersyteckim Centrum Sportowym CS UMK - UCS I oraz UCS II.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

1 890 000,00 PLN III kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

(19)

2.3.2

Usługi fitness dla pracowników, emerytów i rencistów UMK, w formie miesięcznych karnetów (Campus toruński i bydgoski).

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

1 560 000,00 PLN IV kwartał

odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

2.3.3 Swiadczenie usług wywozu odpadów komunalnych.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

1 030 200,00 PLN IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia:

zamówienia klasyczne

9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

1) przetarg nieograniczony;

2) przetarg ograniczony;

3) negocjacje z ogłoszeniem;

4) dialog konkurencyjny;

5) partnerstwo innowacyjne;

6) negocjacje bez ogłoszenia;

7) zamówienie z wolnej ręki;

8) konkurs;

9) umowa ramowa;

10) dynamiczny system zakupów.

10 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

11 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

12 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

13 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :