Aneks do Statutu Gimnazjum. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku

Pełen tekst

(1)

Aneks do Statutu Gimnazjum

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku

na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2015 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1 W Statucie Szkoły dokonuje się następujących zmian:

1. W § 3 w ust. 1 pkt 5 zmienia brzmienie:

5) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 10.06.2015r.

z późn. zm.

2. W § 11 dodaje się w pkt 8,9,10 w brzmieniu:

8) Szkoła zapewnienia podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniom z niepełnosprawnościami, którzy otrzymali orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego po dniu 20 września danego roku szkolnego.

9) Szkoła ma możliwość refundowania zakupu kompletu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnościami ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny.

10) Szkoła ma możliwość zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych przez Dyrektora Szkoły do nauki danego języka obcego nowożytnego dla uczniów, które są dostosowane do ich stopnia zaawansowania znajomości tego języka w przypadku gdy w kolejnym roku lub latach szkolnych zaistnieje problem z niedopasowaniem części zakupionych już dla danej klasy podręczników lub materiałów edukacyjnych do tego języka.

3. W § 14 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

11. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki do średniej ocen wlicza się końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z religii i etyki.

(2)

4. W § 15 dodaje się ustępy 7,8,9 w brzmieniu:

7. Szkoła zapewnia dodatkową bezpłatną naukę języka polskiego uczniom przybywającym z zagranicy.

8. Szkoła ma możliwość wskazania uczniowi przybywającemu z zagranicy jako miejsca realizacji obowiązku szkolnego szkoły innej niż szkoła, w obwodzie której uczeń mieszka.

9. Warunki i tryb przyjmowania do publicznych przedszkoli i szkół osób niebędących obywatelami polskimi i obywateli polskich, którzy uczyli się za granicą określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.”

5. W §19 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

7. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów określa Kurator Oświaty – do końca stycznia.”

6. W § 32 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu:

4. Kurator Oświaty opiniuje arkusze organizacji Szkoły w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły przed zatwierdzeniem

arkuszy.

7. W § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. W szkole zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.

8. W § 55 zmienia się brzmienie ust. 5 i dopisuje się ust. 6 w brzmieniu:

5. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

6. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 6, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, lub inne

(3)

zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych Szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów w wymiarze do 2 godzin tygodniowo.”

9. W § 58 dodaje się w ust. 1 pkt 3 w brzmieniu:

4. Zespół Języków Obcych.

10. W § 61 dodaje się ust. 12 - 15 w brzmieniu:

12. W Szkole zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie

pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia

specjalnego.

13. W Szkole, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub

2)pomoc nauczyciela - z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

14. W Szkole, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust. 13 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo:

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub specjalistów, lub

2) pomoc nauczyciela - z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

(4)

15. Nauczyciele, o których mowa w ust. 12, ust. 13 pkt 1 i ust. 14 pkt 1:

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia,

określone w programie;

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi

niedostosowaniem społecznym;

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom

i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi

społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

11. W § 82 ust. 8) otrzymuje nowe brzmienie

8) Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

a) uczniowie bez zgody nauczyciela nie mogą na terenie szkoły wykonywać nagrań filmowych, dźwiękowych i zdjęć;

b) uczniowie i nauczyciele posiadający telefony komórkowe są zobowiązani do wyłączenia ich na czas lekcji;

c) korzystanie z telefonów komórkowych jest dopuszczalne w czasie przerw;

d) w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami zgodę na skorzystanie z telefonu komórkowego w czasie lekcji podejmuje nauczyciel prowadzący lekcję;

e) w szkole zabrania się używania e - papierosów;

f) naruszenie zasad wymienionych w pkt a), c), e) upoważnia nauczyciela do zatrzymania wyżej wymienionych przedmiotów celem zwrotu rodzicom lub prawnym opiekunom.

(5)

12. W § 96 ust. 1 i ust. 2 zmienia brzmienie

1. Bieżące ocenianie odbywa się w trzynastostopniowej skali ocen. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „ – ”

2. Kryteria procentowe oceniania sprawdzianów, prac klasowych i testów:

0% - 30 % 1

31% - 43% 2

44% - 49 % 2+

50% - 57 % 3-

58% - 63% 3

64% - 69 % 3+

70% - 77 % 4-

78% - 83% 4

84% - 89 % 4+

90% - 95 % 5-

96% - 100% 5

100 % + POŁOWA POPRAWNIE ROZWIĄZANEGO ZADANIA DODATKOWEGO

5+

100 % + POPRAWNIE ROZWIĄZANE ZADANIE 6

CELUJĄCY 6

BARDZO DOBRY + 5+

BARDZO DOBRY 5

BARDZO DOBRY - 5-

DOBRY + 4+

DOBRY 4

DOBRY - 4-

DOSTATECZNY + 3+

DOSTATECZNY 3

DOSTATECZNY - 3- DOPUSZCZAJĄCY + 2+

DOPUSZCZAJĄCY 2 NIEDOSTATECZNY 1

(6)

DODATKOWE

13. W § 102 pkt 1 litera c zmienia brzmienie:

a) Ocena dobra:

▪ uczeń opanował co najmniej 70% wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową oraz wybrane elementy określone w programie nauczania danego przedmiotu;

▪ angażuje się w pracę w grupie;

▪ potrafi zaprezentować wyniki swojej pracy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :