MEMORANDUM INFORMACYJNE

Pełen tekst

(1)

Sierpień 2013

MEMORANDUM INFORMACYJNE

Nieruchomość niezabudowana

W Grodzisku Mazowieckim

(2)

SPIS TREŚCI

1. ZAKRES MEMORANDUM………2

2. INFORMACJE OGÓLNE………...2

3. INFORMACJE PODSTAWOWE NA TEMAT „FS HOLDING” S.A………....……..2

4. STATUS PRAWNY NIERUCHOMOŚCI………..……….3

5. LOKALIZACJA I OPIS NIERUCHOMOŚCI...6

6. Załącznik: SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DZIAŁEK………..9

(3)

1.

Zakres Memorandum

1.1 Memorandum zostało opracowane w związku z zamiarem zbycia przez FS Holding S.A.

niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Grodzisku Mazowieckim.

1.2 Memorandum nie stanowi oferty, ani zaproszenia do negocjacji Transakcji. Celem Memorandum jest dostarczenie podstawowych informacji o nieruchomości podmiotom, które wyraziły swoje zainteresowanie Transakcją, w celu ułatwienia im podjęcia decyzji, co do ewentualnych dalszych kroków.

1.3 Memorandum nie powinno być uznawane za wyczerpujące, albo dostarczające wszystkich informacji pożądanych przez potencjalnego Nabywcę, ani też nie powinno uchodzić za podstawę do podjęcia decyzji o przystąpieniu do Transakcji, albo do dokonania innej inwestycji związanej z nieruchomością.

1.4 Niniejsze Memorandum zostało podzielone na następujące części:

1.4.1 Podstawowe informacje na temat celu i założeń przygotowania Memorandum.

1.4.2 Podstawowe informacje dotyczące Spółki „FS Holding” S.A.

1.4.3 Informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości.

1.4.4 Opis nieruchomości, wraz z opisem podjętych działań inwestycyjnych.

1.5 Niniejsze Memorandum przedstawia stan prawny nieruchomości według stanu na dzień 31.08.2013 r.

2.

Informacje ogólne

2.1 Informacje zamieszczone w Memorandum mają ułatwić potencjalnym Nabywcom podjęcie decyzji o zakupie nieruchomości, którą stanowi niezabudowany grunt składający się z nieuzbrojonych działek gruntu, ogólnej powierzchni 7,2970 ha, położonych w Grodzisku Mazowieckim, w okolicach ulic Okrężnej i Rembeka, o numerach ewidencyjnych:

 41 (obręb 49) o powierzchni 4,8620 ha,

 7/66÷7/127 i 7/129, o łącznej powierzchni 2,4350 ha,

wraz z koncepcją zagospodarowania działek – budową osiedla domów jednorodzinnych, dokumentacją badań geotechnicznych terenu i wstępnymi warunkami przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej, gazowej i wodociągowej.

Szczegółowy wykaz działek wraz z ich powierzchniami ujęto w załączniku.

3.

Informacje podstawowe na temat „FS Holding” S.A.

3.1 „FS Holding” Spółka Akcyjna posiada swoją siedzibę w Lublinie przy ulicy Czechowskiej 19 A, 20-072 Lublin.

(4)

3.2 Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289537.

3.3 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 55.000.000 PLN (pięćdziesiąt pięć milionów) i dzieli się na 5.500.000 akcji o wartości nominalnej 10 złotych każda.

3.4 Zarząd Spółki jest dwuosobowy. W skład Zarządu spółki wchodzą:

3.4.1 Jerzy Sławek - Prezes Zarządu;

3.4.2 Sławomir Stanowski- Wiceprezes Zarządu.

4.

Status prawny Nieruchomości ujawniony w księgach wieczystych oraz w rejestrze gruntów

4.1 Tytuł prawny do Nieruchomości

4.1.1 Nieruchomość stanowi prawo własności 66 działek gruntu o numerach ewidencyjnych 41 oraz 7/66÷ 7/130, o łącznej powierzchni 8,5286 ha, położonych w Grodzisku Mazowieckim w okolicach ulic Okrężnej i Rembeka, Powiat Grodziski, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1G/00015459/8.

4.1.2 Działki gruntu są sklasyfikowane w Rejestrze Gruntów prowadzonym przez Starostwo Powiatu Grodziskiego jako użytki rolne oraz lasy i grunty leśne, odpowiednio:

 grunty orne klasy V o łącznej powierzchni 3,6399 ha,

 łąki klasy V o powierzchni 4,6038 ha,

 łąki klasy VI o powierzchni 0,1605 ha,

 lasy i grunty leśne o powierzchni 0,0718 ha,

 rowy o powierzchni 0,0259 ha,

 nieużytki o łącznej powierzchni 0,0267 ha.

4.1.3 Nieruchomość jest objęta obowiązującym Miejscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim Nr 678/2010 podjętą w dniu 13.07.2010r.:

 działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 41, 7/66÷7/127 i 7,129 o łącznej powierzchni 7,2970 ha znajdują się na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne MN, z możliwością częściowego ich przeznaczenia pod budownictwo mieszkaniowe z usługami komercyjnymi, nieuciążliwymi oraz sieć infrastruktury technicznej,

(5)

 działka gruntu o numerze ewidencyjnym 7/128 o powierzchni 0,8001 ha została przeznaczona w planie na powstanie lokalnego zbiornika retencyjnego,

 działka gruntu o numerze ewidencyjnym 7/130 o powierzchni 0,4315 ha zgodnie z planem została przeznaczona pod urządzenie zieleni.

4.1.4 W związku z tym, że nieruchomość jest objęta MPZP, działki klasyfikowane jako użytki rolne nie wymagają „odrolnienia”.

4.1.5 W odniesieniu do działek o numerach ewidencyjnych 7/128 i 7/130 przeznaczonych pod zbiornik retencyjny i pas zieleni pomiędzy „FS Holding”

S.A. a Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego toczą się rozmowy dotyczące nabycia tych działek przez Gminę Grodzisk Mazowiecki i wykorzystania zgodnie z ich aktualnym przeznaczeniem. W chwili obecnej Burmistrz oczekuje na zlecone opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej dla obszaru Grodziska Mazowieckiego zawartego pomiędzy rzeką Rokitnicą, ul. Królewską, ul. Na Laski i torami WKD, warunkując swoje stanowisko jego wynikami. Termin sporządzenia ww. dokumentu przewidywany jest na miesiąc październik 2013r.

W przypadku zasadniczych zmian w stosunku do dotychczas przyjmowanych rozwiązań w zakresie odprowadzania wód opadowych Burmistrz nie wyklucza korekty MPZP i ewentualnej zmiany przeznaczenia działek 7/128 i 7/130. W takiej sytuacji Spółka uważa za wskazane objęcie tych gruntów prawem pierwokupu na rzecz Nabywcy działek będących przedmiotem niniejszego memorandum.

4.2 Prawa, roszczenia i ograniczenia nieruchomości

4.2.1 W dziale III księgi wieczystej nr WA1G/00015459/8 prowadzonej dla nieruchomości nie ujawniono żadnych wpisów i wzmianek.

4.3 Hipoteka

4.3.1 W dziale IV księgi wieczystej nr WA1G/00015459/8 brak jest jakichkolwiek wpisów i wzmianek.

(6)

5.

Lokalizacja i opis nieruchomości

5.1 Lokalizacja

 Podstawowe informacje o Grodzisku Mazowieckim

Nieruchomość zlokalizowana jest w Grodzisku Mazowieckim. Miasto leży w centralnej Polsce, blisko głównych szlaków komunikacyjnych kraju i liczących się centrów ekonomicznych. To usytuowanie zapewnia nie tylko szybkie połączenie z największym rynkiem stołecznym (30 km do centrum Warszawy), ale daje możliwość łatwego dojazdu do Łodzi, Katowic, Krakowa, Poznania i Gdańska. Gmina Grodzisk Mazowiecki jest jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do osiedlania się w Polsce - co potwierdza ranking przygotowany przez magazyn "Wprost" (nr 37 z 12 września 2004 r.). W artykule pt. "Adres marzeń" Grodzisk zaliczony został do grona 100 najlepszych miejsc do zamieszkania w kraju. Warto zaznaczyć, że w okolicach Warszawy, oprócz Grodziska, wskazano jeszcze tylko 8 miast. Wzrost zainteresowania gminą potwierdzają dane statystyczne z ostatnich lat. Stale rosnąca liczba napływowych mieszkańców i liczba wydawanych pozwoleń na budowę mówią same za siebie. Nowych mieszkańców przekonuje cisza i spokój, rozbudowana infrastruktura techniczna oraz dobre połączenia komunikacyjne z Warszawą. Kolejnym atutem Grodziska są umiarkowane ceny, w porównaniu z warszawskim rynkiem nieruchomości.

 Dojazd i komunikacja

Gmina leży 30 km na południowy zachód od Warszawy, do której można dostać się: drogą wojewódzką nr 719, trasą katowicką lub trasą poznańską, pociągiem PKP lub kolejką WKD.

Najistotniejsze znaczenie dla rozwoju miasta ma poprowadzenie przez teren gminy przebiegu autostrady A2 Berlin - Moskwa. 4 km na północ od centrum Grodziska zaprojektowano węzeł zjazdowy. Uruchomienie autostrady A2 z pewnością wpłynie na poprawę atrakcyjności komunikacyjnej gminy i jej terenów inwestycyjnych.

Planowana jest również budowa dwóch obwodnic miasta:

 obwodnica południowa odbija od trasy Żyrardów - Warszawa (nr 719) we wsi Kozerki.

Następnie biegnie blisko południowej granicy miasta, aby potem z powrotem połączyć się z drogą krajową nr 719 za Milanówkiem.

 obwodnica zachodnia biegnie wzdłuż zachodniej granicy miasta i ma połączyć autostradę A-2 z trasą katowicką (E-67).

 Rozwój przestrzenny

Atutem Grodziska, ułatwiającym planowanie rozwoju inwestycyjnego, jest czytelny układ przestrzenny. Linia kolejowa dzieli miasto i gminę na dwie strefy różniące się typem zabudowy i przeznaczeniem gruntów. Po północnej stronie torów w granicach miasta znajduje się dzielnica przemysłowa. Dalej na północ, na terenach gminy, przeważają grunty rolne. Na

(7)

terenach wsi Natolin powstanie nowa strefa przemysłowa, o powierzchni około 150 ha.

Południowa część miasta i gminy przeznaczona jest pod rozwój budownictwa mieszkaniowego. Tereny wiejskie na tych obszarach będą przekształcane stopniowo w enklawy budownictwa jednorodzinnego. W celu zachowania tego malowniczego, typowo mazowieckiego krajobrazu, 1506 ha południowej części gminy zostało włączone w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

 Pełne uzbrojenie działek.

Co roku około 30% budżetu gminy przeznaczane jest na sukcesywne uzbrajanie terenów inwestycyjnych i poprawę stanu lokalnych dróg, co zaowocowało wysoką pozycją Grodziska w

"Wielkim Rankingu Miast" ogłoszonym przez Centrum Badań Regionalnych w listopadzie 2003 r. Grodzisk zajął 10 miejsce w Polsce, w grupie powiatów ziemskich i zakwalifikował się do tzw. "ekstraklasy", czyli grupy miast o najwyższym potencjale rozwojowym w kraju. Obecnie już 75% mieszkańców gminy korzysta z sieci wodociągowej, a prawie 60% z sieci kanalizacyjnej. W 2006 roku w gminie rozpoczęła się ogromna inwestycja, dofinansowana z unijnego Funduszu Spójności kwotą 14,5 mln EURO, w efekcie której wszystkie miejscowości w południowej części gminy zostaną podłączone do wodociągu i kanalizacji.

W skład przedsięwzięcia pt. "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Miasta i południowych terenów Gminy Grodzisk Mazowiecki" będą wchodzić następujące projekty inwestycyjne:

 Modernizacja oczyszczalni ścieków,

 Rozbudowa i modernizacja ujęć wody oraz stacji uzdatniania wody,

 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej,

 Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej.

5.2 Opis nieruchomości

Nieruchomość w Grodzisku Mazowieckim, będąca przedmiotem transakcji, stanowi grunt niezabudowany, o łącznej powierzchni 7,2970 ha. Ze względu na brak zagospodarowania, nieruchomość nie ma przypisanego dokładnego adresu, zlokalizowana jest w obrębie ulic Okrężnej i Rembeka.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim Nr 678/2010 z dnia 13.07.2010r. większa część terenu przeznaczona została pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Teren można uznać za atrakcyjny. Na jego atrakcyjność mają wpływ przede wszystkim następujące czynniki:

 Atrakcyjna lokalizacja

(8)

Działki położone są bardzo blisko centrum miasta (w odległości około 2,5 km), oraz około 500 metrów od głównej ulicy w mieście. Zapewnia to mieszkańcom łatwy dostęp do najważniejszych obiektów w Grodzisku oraz do środków komunikacji publicznej. Jednocześnie rozmieszczenie działek w kolejnej linii zabudowy oraz otoczenie terenami zielonymi, umożliwia zapewnienie potencjalnym mieszkańcom ciszy i spokoju. Nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, co w przypadku podjęcia decyzji o budowie, wpłynie pozytywnie na proces uzbrajania terenu.

 Prężny rozwój gospodarczy miasta

Nieruchomość zlokalizowana jest w jednym z najprężniej rozwijającym się miast w Polsce. Planowane inwestycje przyciągać będą nowych mieszkańców, tym samym zwiększy się zapotrzebowanie na nowe mieszkania. Rozwój miasta stwarza Inwestorom możliwość poszukiwania innej formy zagospodarowania działek.

 Stan przygotowania nieruchomości do ewentualnej inwestycji

W związku z planami Spółki co do zabudowy nieruchomości, została przygotowana koncepcja zagospodarowania działek, która zakładała trzy etapową inwestycję, polegającą na budowie osiedla domów wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej i bliźniaczej. Spółka rozpoczęła przygotowania do inwestycji, które polegały min. na:

 przeprowadzeniu badań geologicznych terenu, które wykazały możliwość zabudowy nieruchomości,

 w oparciu o koncepcję został dokonany podział geodezyjny działki o wcześniejszym numerze ewidencyjnym 7/2 (aktualnie działki o nr 7/66÷7/130), który ujawniono zarówno w Rejestrze Gruntów, jak też księdze wieczystej nieruchomości,

 uzyskaniu wstępnych warunków przyłączenia nieruchomości do sieci elektrycznej, gazowej oraz wodociągowej.

W ramach transakcji Spółka zbędzie nowemu Nabywcy wszystkie, powstałe do tej pory dokumenty techniczne dotyczące nieruchomości.

(9)

6.

Szczegółowy wykaz działek - stanowiących przedmiot memorandum informacyjnego.

Lp. Nr działki Powierzchnia w ha

1. 41 4,862

2. 7/66 0,3074

3. 7/67 0,0785

4. 7/68 0,0458

5. 7/69 0,0264

6. 7/70 0,025

7. 7/71 0,025

8. 7/72 0,025

9. 7/73 0,025

10. 7/74 0,025

11. 7/75 0,025

12. 7/76 0,025

13. 7/77 0,025

14. 7/78 0,025

15. 7/79 0,025

16. 7/80 0,025

17. 7/81 0,025

18. 7/82 0,025

19. 7/83 0,0436

20. 7/84 0,0432

21. 7/85 0,025

22. 7/86 0,025

23. 7/87 0,025

24. 7/88 0,025

25. 7/89 0,0375

26. 7/90 0,0494

27. 7/91 0,0366

28. 7/92 0,0257

29. 7/93 0,025

30. 7/94 0,0253

31. 7/95 0,025

32. 7/96 0,025

33. 7/97 0,025

34. 7/98 0,025

(10)

35. 7/99 0,025

36. 7/100 0,025

37. 7/101 0,025

38. 7/102 0,025

39. 7/103 0,025

40. 7/104 0,025

41. 7/105 0,025

42. 7/106 0,025

43. 7/107 0,025

44. 7/108 0,0495

45. 7/109 0,0423

46. 7/110 0,1144

47. 7/111 0,0534

48. 7/112 0,025

49. 7/113 0,025

50. 7/114 0,025

51. 7/115 0,025

52. 7/116 0,0508

53. 7/117 0,043

54. 7/118 0,025

55. 7/119 0,025

56. 7/120 0,025

57. 7/121 0,025

58. 7/122 0,025

59. 7/123 0,025

60. 7/124 0,025

61. 7/125 0,025

62. 7/126 0,025

63. 7/127 0,0436

64. 7/129 0,2186

SUMA 7,297

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :