SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją )

Pełen tekst

(1)

OR-12.3410-102/06

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej „specyfikacją”)

1. Informacje o zamawiającym

Gmina Miejska Kraków, zwana w dalszej części „zamawiającym” z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Regon 350508747, NIP 676-10-13-717.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa i eksploatacja kotłowni gazowych oraz bieŜąca konserwacja wymiennikowni ciepła:

1. Obsługa i eksploatacja kotłowni gazowych w budynkach UMK:

a) Pl. Wszystkich Świętych 3-4, b) Rynek Podgórski 1,

c) Ul. Wielopole 17a, d) Ul. Sarego 4.

Zakres obsługi kotłowni gazowych obejmuje:

a) utrzymanie całodobowego ruchu kotłowni dla instalacji c.o. w sezonie grzewczym (miesiącach zimowych) w budynkach wymienionych w ust. 1 oraz przygotowanie ciepłej wody uŜytkowej w okresie całego roku – w budynkach UMK zlokalizowanych przy Pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Wielopole 17a, z zachowaniem obowiązujących warunków techniczno-eksploatacyjnych dotyczących danej kotłowni, norm oraz zasad oszczędnej eksploatacji,

b) usuwanie drobnych awarii, wymiana materiałów eksploatacyjnych /między innymi:

uszczelnianie zaworów, likwidacja przecieków, odpowietrzanie, czyszczenie filtrów, uzupełnienie wody w instalacji, płukanie grzejników/,

c) prowadzenie eksploatacji kotłowni zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi, d) zapewnienie odpowiedniej obsługi i nadzoru techniczno-eksploatacyjnego,

e) prowadzenie bieŜącej konserwacji eksploatowanych urządzeń kotłowni oraz instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w w/w budynkach.

2. BieŜąca konserwacja wymiennikowi ciepła w budynkach UMK:

a) ul. Dobrego Pasterza 116, b) ul. Wielicka 28a,

c) ul. Stachowicza 18.

Zakres bieŜącej konserwacji i obsługi wymiennikowi ciepła obejmuje:

a) ocena prawidłowości pracy wymienników ciepła i ich regulacja, b) kontrola i programowanie automatyki,

c) sprawdzanie działania zaworów bezpieczeństwa, d) sprawdzanie inhibitorów korozji,

e) kontrola skuteczności zabezpieczeń silników pomp cyrkulacyjnych, f) czyszczenie filtrów i odmulaczy,

g) usuwanie nieszczelności instalacji co, h) odpowietrzanie grzejników,

i) sprawdzanie pracy wymiennikowi pod względem bezpieczeństwa i ekonomicznej pracy urzędzeń

j) przygotowanie wymiennikowi do sezonu grzewczego poprzez oczyszczenie i odmulenie wymienników ciepła, siatek i odmulaczy, sprawdzenie łoŜysk i uszczelnień pomp, wymianę czujnika poziomu wody oraz konserwacja zaworów odcinających i regulujących,

(2)

OR-12.3410-102/06

Do Wykonawcy naleŜy równieŜ:

k) zgłaszanie Zleceniodawcy ewentualnych nieprawidłowości, awarii i potrzeb remontowych, których usunięcie wykracza poza zakres bieŜącej eksploatacji oraz pomoc techniczna i organizacyjna w ich usuwaniu.

l) Informowanie o moŜliwościach modernizacyjnych, oszczędnościowych i zgłaszanie wniosków dotyczących kotłowni, instalacji c.o. i ciepłej wody uŜytkowej

w obsługiwanych budynkach.

UWAGA: Obsługa w podanym wyŜej zakresie będzie wykonywana przez cały rok w budynkach zlokalizowanych przy Placu Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Wielopole 17a.

Obsługa w budynkach zlokalizowanych w Rynku Podgórskim 1 i przy ul. Sarego 4 oraz bieŜąca konserwacja wymiennikowi ciepła w budynkach przy ul. Dobrego Pasterza 116, ul.

Stachowica 18 i ul. Wielickiej 28a będzie wykonywana wyłącznie w sezonie grzewczym (tj.

tzw. okresie zimowym).

3.2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot – 50.72.10.00-5 Dodatkowy przedmiot – 50.72.00.00-8

3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

3.3. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

4. Termin wykonania zamówienia: od 1.10.2006 r. do 30.09.2009 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy oraz:

5.1. wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia dozoru D(Grupa 3) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci (urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyŜszym niŜ 5 kPa) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad zatwierdzenia kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.).

5.2. wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia eksploatacji E (Grupa 3) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci (urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyŜszym niŜ 5 kPa) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad zatwierdzenia kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.).

5.3. wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia eksploatacyjne, w zakresie grupy 2, dla sieci i instalacji cieplnych, wraz z urządzeniami pomocniczymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad zatwierdzenia kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.).

6. Oświadczenia i dokumenty, jakie wykonawca zobowiązany jest złoŜyć w ofercie, formadokumentów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, o których mowa w punkcie 6.2.1. – 6.2.3. specyfikacji.

6.2. Wykonawca jest zobowiązany złoŜyć w ofercie:

- w celu potwierdzenia, Ŝe posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy:

6.2.1. Oświadczenie Wykonawcy – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 2A do specyfikacji) albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 2B do specyfikacji).

(3)

OR-12.3410-102/06

6.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oznacza to, Ŝe powinno ono być wydane w trybie opisanym w dziale VII kodeksu postępowania administracyjnego – samo stwierdzenie przez właściwy organ zgodności z oryginałem z podaniem daty nie spełnia wymogów ustawy (nie jest wydaniem zaświadczenia).

- w celu potwierdzenia opisanego warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia:

6.2.3. Dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, tj.:

1) uprawnienia dozoru D(Grupa 3) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci (urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyŜszym niŜ 5 kPa)

2) uprawnienia eksploatacji E (Grupa 3) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci (urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyŜszym niŜ 5 kPa)

3) uprawnienia eksploatacyjne, w zakresie grupy 2, dla sieci i instalacji cieplnych, wraz z urządzeniami pomocniczymi.

- oraz:

6.2.4 Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione Formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji.

6.2.5. Kalkulacja (wycena) ofertowa, według wzoru stanowiącego zał. nr 4 do niniejszej specyfikacji.

6.2.6. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeŜeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upowaŜniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (t. jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532).

6.3. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą.

6.3.1. Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6.2.2.

składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6.3.2. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa punkcie 6.3.1.

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.4. Forma dokumentów.

6.4.1. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania wykonawcy na kaŜdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu.

6.4.2. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie moŜe sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, moŜe on zaŜądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

(4)

OR-12.3410-102/06

6.4.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upowaŜnione do reprezentowania wykonawcy.

6.4.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poświadczenia za zgodność z oryginałem winien dokonać Pełnomocnik.

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy:

7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

7.2. W takim przypadku – oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 6.2. specyfikacji – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złoŜenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 7.1.

Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532). Pełnomocnictwo moŜe być przedłoŜone wyłącznie w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania wykonawcy.

7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają (podpisane przez ustanowionego Pełnomocnika lub potwierdzone przez niego za zgodność z oryginałem):

7.3.1. kaŜdy z osobna – dotyczące ich dokumenty wymienione w punkcie 6.2.2.siwz;

7.3.2. zamiast Oświadczenia Wykonawcy (pkt. 6.2.1. siwz) wg zał. 2 A do specyfikacji – Oświadczenie Pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wg załącznika 2B do specyfikacji; pełnomocnik podpisuje takŜe Formularz oferty (pkt. 6.2.4.siwz), dokumenty określone w pkt 6.2.3. oraz 6.2.5.

8. Sposób porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą pisemną lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.2. Korespondencję pisemną naleŜy kierować na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Organizacji i Nadzoru, Oddział Zamówień Publicznych, 31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4.

8.3. Korespondencję w formie faksowej naleŜy kierować na numer faksu: 012 616 12 17.

8.4. Ofertę w postępowaniu moŜna złoŜyć wyłącznie w formie pisemnej.

9. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

• w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Zofia Jakóbczyk, tel. 012 616 15 59;

• w sprawach formalnych: Magdalena Paluch tel. 012 616 17 89.

10. Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści specyfikacji:

KaŜdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne modyfikacje będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy.

11. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

12. Sposób przygotowania oferty:

12.1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.

12.2. Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały.

(5)

OR-12.3410-102/06

12.3. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

12.4. W Formularzu Oferty wartości liczbowe naleŜy wpisywać w kaŜdej pozycji wyłącznie cyframi, a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane takŜe słownie (nie stosuje się wyraŜenia „jw.”

i równowaŜnych).

12.5. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca nie później niŜ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane, naleŜy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „ZastrzeŜona część oferty”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn.: Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503).

12.6. Wykonawca powinien ponumerować kaŜdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać ilość stron w Formularzu Oferty.

12.7. Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób uniemoŜliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie).

12.8. Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

12.9. Na kopercie lub opakowaniu naleŜy umieścić następujące informacje:

Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć) Wydział Organizacji i Nadzoru UMK,

Oddział Zamówień Publicznych Znak sprawy: OR-12.3410 - 102/06

Oferta na obsługę i eksploatację kotłowni gazowych oraz bieŜąca konserwacja wymiennikowi ciepła

Nie otwierać przed 22.08.2006r. godz. 10:00

13. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

13.1 Termin i miejsce składania ofert

Oferty naleŜy składać na adres: Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Kancelaria Magistratu (parter), stanowisko nr 1 – nie później niŜ do dnia 22.08.2006 r. godz.

9:00.

Kancelaria Magistratu jest czynna od poniedziałku do piątku od 800 – 1800. Oferty złoŜone po terminie nie będą otwierane. Zostaną one zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

13.2. Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie złoŜonych ofert nastąpi w dniu 22.08.2006r, o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3 -4, w sali im. J. Dietla.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŜe informacje dotyczące ceny.

14. Sposób obliczenia ceny oferty:

14.1 Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu Oferty: cenę (brutto) za wykonanie całości zamówienia oraz stawkę podatku VAT.

Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu naleŜytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

14.2. Cenę w ofercie naleŜy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę § 9 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (…), Dz. U. Nr 95, poz. 798).

(6)

OR-12.3410-102/06

14.3. W przypadku wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, zamawiający – wyłącznie dla celów porównania ofert – doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta cenę wskazaną w Formularzu Oferty.

14.4. Cena zamówienia powinna zostać przedstawiona wg zał. nr 4 do siwz.

15. Informacje dotyczące walut obcych:

Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN).

16. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:

16.1. Oferty będą oceniane według kryterium: cena 100%

16.2. Ilość punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniŜszym wzorem:

liczba punktów badanej oferty = (Cmin /C bad) x 100 %, przy czym 1% odpowiada 1 pkt gdzie: Cmin – najniŜsza cena spośród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej

16.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

17.1. Ogłoszenie wyników postępowania – niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o:

17.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

17.1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 17.1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

oraz zamieszcza informacje z pkt 17.1.1. na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

17.2. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy odrębnym pismem.

17.3. W przypadku wyboru oferty złoŜonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy ci – przed zawarciem umowy z zamawiającym – są zobowiązani do przedłoŜenia zamawiającemu umowy określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

18. Dodatkowe informacje:

18.1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

18.2. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy zamawiający w toku badania i oceny ofert moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych ofert. Nie złoŜenie w terminie określonym przez zamawiającego wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty.

18.3. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złoŜyli oferty.

19. Zmiana oferty, wycofanie oferty:

19.1. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

19.2. Zmiany dokonuje się przez złoŜenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.

19.3. Wycofania dokonuje się na wniosek wykonawcy złoŜony zamawiającemu z zastrzeŜeniem pkt.

21.1., podpisany przez osoby/ę upowaŜnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem).

Wykonawca ma prawo do Ŝądania fizycznego zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert.

(7)

OR-12.3410-102/06

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy oraz wzór umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji.

21. Środki ochrony prawnej:

21.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

21.2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy, Rozdział 1 i 2.

21.3. W przedmiotowym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg.

22. Cena wydruku specyfikacji wynosi: 3,00zł.

Wykaz załączników:

1. Wzór umowy załącznik nr 1, stron 4 2. Oświadczenie wykonawcy/Pełnomocnika załącznik nr 2A i 2B, stron 2

3. Formularz oferty załącznik nr 3, strona 1

4. Kalkulacja ceny załącznik nr 4, strona 1

Z upowaŜnienia Prezydenta Miasta Krakowa

(-) Anna Szeliga

(8)

OR-12.3410-102/06

Załącznik nr 2A do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Obsługę i eksploatację kotłowni gazowych oraz bieŜącą konserwację wymiennikowi ciepła”

Imię/ Nazwisko/ Firma Wykonawcy

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Adres Wykonawcy

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oświadczam/-y, iŜ:

1. posiadam/-y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadam/-y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/-my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

3. znajduję/-my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

4. nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia (stosownie do treści art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

__________________________________

Data i podpis(y) osób(y) upowaŜnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

(9)

OR-12.3410-102/06

Załącznik nr 2B do SIWZ

OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Obsługę i eksploatację kotłowni gazowych oraz bieŜącą konserwację wymiennikowi ciepła”

Firmy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

___________________________________________________________________________

Adresy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Działając jako Pełnomocnik ww Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, stosownie do treści 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm) oświadczam Ŝe:

1. wspólnie posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie*, a takŜe wspólnie dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

2. wspólnie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

3. wspólnie posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Ponadto oświadczam, iŜ kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia (stosownie do treści art. 24 ust. 1 (z wyłączeniem pkt 10) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

______________________________________

Data i podpis Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia

*Niezbędną wiedzę i doświadczenie musi posiadać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

(10)

OR-12.3410-102/06

Załącznik nr 3 do SIWZ

………. ………

(Pieczęć wykonawcy) (Data)

FORMULARZ OFERTY

I.

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy ...

...

Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy z numerem kodu pocztowego:

ul. ...

kod ____-________ miejscowość ...

powiat ……… województwo ………

Telefon: ………. Fax: ………

NIP ………. Regon ……….

Internet:……….. e-mail ………@ ………..

Nr rachunku bankowego ...

II.

Składając ofertę na „Obsługę i eksploatację kotłowni gazowych oraz bieŜącą konserwację wymiennikowi ciepła” zobowiązuję się do:

1. wykonania przedmiotu zamówienia miesięcznie w cenie ……… zł

(słownie: ... zł) Oferujemy wykonanie całości zamówienia w cenie ………zł.

(słownie: ... zł)

W cenie uwzględniono podatek VAT wg stawki …….%.

wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: od 1.10.2006 r. do 30.09.2009 r.

1. Część zamówienia, jaką wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy(om):

...

...

...

2. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeŜeń.

4. Oświadczam, Ŝe jestem związany złoŜoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczam, Ŝe w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach przedstawionych w złoŜonej ofercie i zawartych w dołączonym do specyfikacji wzorze umowy.

6. Oferta zawiera ………… zapisanych i ponumerowanych stron.

………..

Data i podpisy osób/y upowaŜnionych do reprezentowania Wykonawcy

(11)

OR-12.3410-102/06

Zał. nr 4 do SIWZ (wzór)

KALKULACJA DO WYLICZENIA WARTOŚCI UMOWY

Lp. Adres budynku

Okres

świadczenia usługi

Miesięczna cena usługi w okresie zimowym tj.

październik – kwiecień

Miesięczna cena

usługi w okresie letnim tj.

maj - wrzesień

Wartość całości zamówienia w cenie brutto

1. Pl.

Wszystkich Świętych 3/4

1.10.2006 – 30.09.2009 2. Rynek

Podgórski 1

- „ - ---

3. Ul. Wielopole 17a

- „ -

4. Ul. Sarego 4 - „ - --- 5. Ul. Dobrego

Pasterza 116 - „ -

--- 6. Ul. Wielicka

28a

- „ - ---

7. Ul.

Stachowicza 18

- „ - ---

Razem

___________________________________

Data i podpisy osób/y upowaŜnionych do

reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :