WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZWIĄZKU TATARÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE] ZA 2009 ROK

Pełen tekst

(1)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZWIĄZKU TATARÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE] ZA 2009 ROK

1. Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej jest jednostką nie prowadzącą działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 02 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2007 roku nr 155, poz. 1095 ) .

2. Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej posiada swoją siedzibę pod adresem Bohoniki 24 w gminie Sokółka.

3. Związek działa na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym w Białymstoku - Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000204972 prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Podmiot nie wpisany jest do rejestru przedsiębiorców. Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej posiada statut organizacji pożytku publicznego.

5. Związek działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. Z 200lr. Nr 79, poz. 855 ) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 ).

6. Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej posiada następujące oddziały :

- Oddział Podlaski z siedzibą w Białymstoku przy ul. Piastowskiej 13F - Oddział Północno-Zachodni z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowiny 5 - Oddział Bohonicki z siedzibą w Bohonikach 24

7. Podstawowym zakresem działalności ZTRP jest:

- prowadzenie działalności na rzecz mniejszości narodowych i grup etnicznych - ochrona i piecza nad zachowaniem świadomości etnicznej polskich Tatarów - integracja ludności pochodzenia tatarskiego

- pogłębianie wiedzy o własnej tradycji i historii

- ochrona i popieranie interesów społecznych, ekonomicznych i zawodowych swoich członków

8. Związek realizuje swoje cele poprzez :

- prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej

- organizowanie działalności naukowo-badawczej dotyczącej Tatarów Polskich

(2)

- organizowanie spotkań integracyjno-poznawczych

- wspieranie działalności młodzieży, pogłębianie wiedzy i doświadczenia jej członków

9. Związek Tatarów RP prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości ( Dz.U. Z 2002r. Nr 76, poz. 694 ).

10. Ewidencja przychodów i kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym kosztów z podziałem na koszty statutowe i pozostałe związane z bieżącą obsługą jednostki. Jednocześnie koszty rozliczane są na miejsca powstawania z podziałem na koszty poniesione przez oddziały Związku celem dodatkowej analizy.

11. Rachunek wyników sporządzony jest w wersji porównawczej, zgodnie z przyjętym sposobem ewidencji kosztów.

12. Bilans sporządzony jest w oparciu o wzór dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

13. Sprawozdanie finansowe Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej sporządzone jest z zamiarem kontynuowania działalności przez jednostkę.

14. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

ZWIĄZEK TATARÓW RZECZYPOSPOLITO t d m [ŁUA INIWi'9» t i -JJ/l i V Bohonik! 2.4,UUniKi SJ1, 5 0 - J U U OUi- 13-100 Sokółka

REGOM 050366854 Adres do koresportdencji.

ul. Polna 24? 13-310 Sztabin

t e h 6 8 7 6 4 12 0 8 5 , 5 0 7 163 9 0 1

BIURO RACHUNKOWE Roza Chazbijewicz

15-574 Białystok, uł. Dojlidy Górne 7»

NIP 542-216-50-16 tp.l ffrrr OR* 741 96 41

W Ł A Ś C I C I E L

imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art, 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

imię i nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

• na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

(3)

mm

îmôw

mmmmmi mm^

Bohonlk! 24, i CM CK) SofcóiHa REGO U 0 5 0 3 ^ * 5 4 Adres do korespondencją ul. Polna24, 16*310 Sztabin te!. 087 64 12 085, 507 183 SOI

(pieczęć jednostki)

BILANS

(dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. - Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)

s p o r z ą d z o n y n a d z i e ń 31-12-2009

jednostka obliczeniowa:

Wiersz Wyszczególnienie ••.'• • Stan na :

Wiersz Wyszczególnienie

2008 2009

mmMMÊBBmmmmjPSBM « a - w jfc. • x t ||

A. • Aktywa trwałe _ »4:'-.

i. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

MM Aktywa obrotowe .... v . 2 453,55 9 292,35

i. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

II. Należności krótkoterminowe 89,56 89,56

III. Inwestycje krótkoterminowe 2 363,99 9 202,79

i. Środki pieniężne 2 363,99 9 202,79

2. Pozostałe aktywa finansowe

C, Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1 « M a l i i M n M H n H S ^ ^ i W ^ ^ ^ . ^ 2 453,55 9 292,35

iÂM^JMÉX^é^fî. i t i s s s - •

'••II;;; Fundusze własne -46 668,23 -29 650,50

i. Fundusz statutowy

li. Fundusz z aktualizacji wyceny

m. Wynik finansowy netto za rok obrotowy -46 668,23 -29 650,50

l. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) -46 668,23 -29 650,50 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 121,78 38 942,85

I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 49 121,78 38 942,85

1. Kredyty i pożyczki 3 500,00 3 500,00

2. Inne zobowiązania 45 621,78 35 442,85

3. Fundusze specjalne III. Rezerwy na zobowiązania IV. Rozliczenia międzyokresowe

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2. Inne rozliczenia międzyokresowe Wç. * - - .

' i w i i i - • ESSM i m s 2 453,55 / ^ 9 292,35

12.03.2010 Sporządzono dnia

B I U R O RAI

Róża

(imię i nazwisko oraz po rachunkowych - na po

U

iwierzono prowadzenie ksiąg ustawy o rachunkowości)

Jom— / r U U A O M ^ O ^ (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką

kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości) Druk: Wydawnictwo Pol

Róża Chazbijewicz

1 « 7 4 Białystok, ul. DojHdy Górne 78 NłP 542-216-60-16 tef fay Oflfś 741 O* a i

(4)

rnpnmśw mzmmrj mm Bohonikl 24,16-100 Sofctfka

REGOM 050366864 Adres do k o r a s p on ctenęj i -

ul. Polna 24, I ^ I l T ś z t a b m

te!; 0 8 7 6 4 12 0 8 5 , § 9 7 1 6 3 9 0 1

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK WYNIKÓW

s p o r z ą d z o n y z a o k r e s ,01.01.2009 - 31.12.2009

jednostka obliczeniowa:

Przychody z działalności statutowej 28 273,00 12 509,76

Składki brutto określone statutem 2 527,50 880,00

Inne przychody określone statutem 25 745,50 11 629,76

D.

Koszty realizacji zadań statutowych

Koszty administracyjne:

160,00 28 113,00

5 016,38

470,00 12 039,76 4 525,81

Zużycie materiałów i energii 1 278,69 75,53

Usługi obce 1 325,00 2 372,49

Podatki i opłaty 186,80

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Amortyzacja

Pozostałe 2 412,69 1 890,99

E . Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) 3 758,44 8 576,90 P o z o s t a ć koszty (niewyitiietiioiie w poz. B, D i H) 32 204,95

Przychody finansowe!; 1,10 926,88

H. Koszty finansowe 6 519,88

Wvnik finansówV brutto na.całoksztakie dYiałiilhościTfwielkość'dodatnia luli l ^ y w a a ^ i ^ ^ M a s i

Zyski i straty nadzwyczajne

-11 868,67 17 017,73

Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna

I f f c -11 868,67 17 017,73 Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

12.03.2010

Sporządzono dnia

BIURO №

IMd^^ml^xnLi

(imię i nazwisko oraz pi rachunkowych - na podsKv

OWE a no prowadzenie ksiąg ustawy o rachunkowości)

BIURO RACHUNKOWE Róża Chazbijewicz

1S-674 Białystok, ul. Dojlidy Górne 76 NIP 542-216-50-16

teł ffpy n#jj> 741 Oti Ai

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOF1M sp. z 0 . 0 , 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

- na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

ZWIĄZEK ! № Ś W RZECZYPOSPOLITEJ m m i

Bohanlki 24,18-100 Sokółka REGOM 050366854 Adres do_korespondencji ul. Polna 24, 16-310 Sztabin teł. 0 8 7 64 12 085, 507 163 901

(5)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZWIĄZKU TATARÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA 2009 ROK

1. Aktywa ZTRP składają się ze Środków pieniężnych zgromadzonych w kasie i rachunkach bankowych jednostki oraz należności powstałej z nadpłaty dla kontrahenta.

2. Pasywa to zobowiązania krótkoterminowe, na które składają się :

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 9.048,09

- zobowiązania z tytułu pożyczki 3.500,00

- zobowiązania z tytułu poniesionych kosztów przez członków Związku 7,30 - zobowiązania w stosunku do byłych członków Związku 26.387,46

3. Kwota 26.387,46 jest roszczeniem w stosunku do Związku i podlega weryfikacji Komisji Rewizyjnej. Sprawa zobowiązania, jakie jest wykazane w księgach rachunkowych dotyczy p. Jerzego Szahuniewicza i p. Selima Chazbijewicza - przeciwko którym toczą się sprawy w Sądzie w Gdańsku o zwrot kwot wynikających z podważenia przez Ministerstwo Finansów rozliczenia dotacji otrzymanych w czasie sprawowania nadzoru nad Związkiem przez wskazane osoby. Do momentu zakończenia sprawy roszczenie podlega zawieszeniu.

4. Fundusze własne wykazują saldo ujemne, jednak kwota ta zmniejszyła się wskutek dodatniego wyniku finansowego za 2009 rok. Składają się na nie :

- historyczny wynik z lat poprzednich - 25.435,40 - wynik finansowy 2007 roku - 9.364,16 - wynik finansowy 2008 roku - 11.868,67 - wynik finansowy 2009 roku + 17.017,73

5. Rok podatkowy 2009 zakończył się dla działalności Związku nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 17.017,73 złotych.

6. Przychody jednostki kształtowały się następująco :

- składki członkowskie 880,00

- darowizny gotówkowe na rzecz Związku 70,00

- 1 % odpis podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego 9559,76 - dystrybucja literatury 2000,00

- przychody finansowe ( odsetki bankowe ) 3,05 - odsetki umorzone 923,83

(6)

- zwrot zajęcia komorniczego - dotyczy dotacji z Ministerstwa Finansów 8576,90

7. Koszty jednostki kształtowały się następująco :

- uczestnictwo w spotkaniach religijno-etnicznych 470,00

- materiały biurowe 15,57 - drobne wyposażenie 59,96 - usługi telekomunikacyjne 158,85

- usługi pocztowe 461,00 - usługi obsługi prawnej i księgowej 628,10

- usługi poligraficzno-biurowe 649,04

- opłaty bankowe 475,50 - opłaty sądowe i administracyjne 186,80

- podróże służbowe 1890,99

8. Ustalenie wyniku podatkowego

Przychody: 22.013,54

Koszty księgowe : 4.995,81

Koszty: 4.995,81

Wynik podatkowy : dochód : 17.017,73

Sporządzono dnia 12.03.2010

BIURO K "<OWE Róża Cha - h stcz

1S-674 Białystok, ui u iy Oómo 7B NłP 542-216-50-16

A« 96 41'

biuro RA'

Róża Chbżbi^ma

W Ł A Ś C I C I E L

mmi TATKÓW eczYFospoLue ?mm

Boboulki 2 4 , 1 5 - 1 0 0 S o » s

HEG0N 050368354 _Ądres ćo kofssponće n ci i.

*, uLP o l m 24>

tei. 0 8 7 6 4 1 2 0 8 5 , 5 0 7 163 901

imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 5 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości

imię i nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :