• Nie Znaleziono Wyników

P r z e d m i o t o w y s y s t e m o c e n i a n i a z f i z y k i w s z k o l e p o n a d g i m n a z j a l n e j.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "P r z e d m i o t o w y s y s t e m o c e n i a n i a z f i z y k i w s z k o l e p o n a d g i m n a z j a l n e j."

Copied!
7
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

P P r r z z e e d d m m i i o o t t o o w w y y s s y y s s t t e e m m o o c c e e n n i i a a n n i i a a z z f f i i z z y y k k i i w w s s z z k k o o l l e e p p o o n n a a d d g g i i m m n n a a z z j j a a l l n n e e j j . .

Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia jest dokonywane w różnych formach. Stopnie szkolne są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.

Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych według następującej skali:

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe

Celujący cel. 6

Bardzo dobry bdb. 5

Dobry db. 4

Dostateczny dst. 3

Dopuszczający dop. 2

Niedostateczny ndst. 1

Oceny wyrażane w stopniach dzielą się na:

cząstkowe, określające poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania;

okresowe i roczne, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany okres (rok szkolny); stopnie te są ustalane jako średnia ważona stopni cząstkowych – największą wagę stanowią oceny ze sprawdzianów pisemnych z określonej partii materiału. Ocena roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen semestralnych. Oceny semestralne mogą się różnić o jeden lub dwa poziomy w skali ocen.

Stopień ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu.

Oceny z fizyki wystawiane są z:

1 odpowiedzi ustnych i zadań domowych 2 odpowiedzi pisemnych (tzw. kartkówki) 3 sprawdzianów z określonej partii materiału 4 aktywności na lekcjach

5 prac dodatkowych (referaty, projekty, praca zespołowa) 6 kart pracy podczas pracy zespołowej

7 za udział w konkursach, olimpiadach

(2)

ad. 1 Uczeń obowiązany jest być przygotowanym przynajmniej z trzech ostatnio zrealizowanych tematów oraz zagadnień ściśle powiązanych z treścią ww. tematów.

Ad. 2 Kartkówki mogą mieć formę kartkówek zapowiedzianych lub niezapowiedzianych. Kartkówki niezapowiedziane obejmują zakres trzech ostatnio zrealizowanych tematów oraz zagadnień ściśle powiązanych z treścią ww. tematów. W przypadku kartkówek zapowiedzianych nauczyciel podaje zakres materiału, którego treści będą sprawdzone na kartkówce. Poprawa kartkówki jest dobrowolna i będzie odbywać się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu poprawy uczniów zainteresowanych z nauczycielem (poprawa może odbyć się w ciągu dwóch tygodni zaraz po sprawdzeniu i oddaniu pracy przez nauczyciela lub w czasie ostatnich dwóch ostatnich tygodni semestru). Zasady poprawy kartkówki są takie same jak zasady poprawy pracy klasowej.

ad. 3 Sprawdziany z większej partii materiału zostają zapowiedziane na jeden tydzień lub wcześniej przed terminem sprawdzianu. Nauczyciel ma obowiązek dokładnego określenia zakresu materiału, z którego będzie sprawdzian oraz stopnia jego trudności jak również formy ww. sprawdzianu.

Uczeń obowiązany jest być przygotowanym w zakresie całej partii materiału realizowanego na lekcjach objętych sprawdzianem. Sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę kontrolną przechowuje nauczyciel. Rodzic ma prawo, w obecności nauczyciela przedmiotu, wglądu do prac pisemnych swojego dziecka.

Wszystkie zadania, pytania, zagadnienia w pracy kontrolnej są odpowiednio punktowane. Ilość punktów przypisana danemu zagadnieniu czy też zadaniu jest ściśle określona przez nauczyciela i zależy od stopnia trudności zagadnienia. Ilość przydzielonych punktów każdemu zagadnieniu oraz system przyznanych ocen zostaje przedstawiona uczniom podczas oddawania prac.

Ogólne zasady przypisania oceny odpowiedniej ilości punktów, które uzyskuje uczeń z pracy kontrolnej (po ich zsumowaniu za wszystkie zagadnienia) jest następujący:

ilość punktów w procentach ocena

0 % - 39 % niedostateczna

40 % - 54 % dopuszczająca

55 % - 69 % dostateczna

70 % - 85 % dobra

86 % - 98 % bardzo dobra

99 % i więcej celująca

(3)

Poprawa prac klasowych

Poprawa prac klasowych jest dobrowolna i będzie odbywać się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu poprawy uczniów zainteresowanych z nauczycielem (poprawa może odbyć się w ciągu dwóch tygodni zaraz po sprawdzeniu i oddaniu pracy klasowej przez nauczyciela lub w czasie ostatnich dwóch ostatnich tygodni semestru). Uczeń może poprawić pracę klasową tylko jeden raz, po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem. Termin poprawy dla uczniów poprawiających z klasy jest jeden. Nowa ocena zostaje wpisana do dziennika w rubryce obok oceny pracy klasowej, natomiast w przypadku uzyskana oceny niedostatecznej z poprawy, do dziennika zostaje wpisany skrót „nz” – co oznacza, że materiał objęty daną pracą kontrolną jest niezaliczony.

ad. 4 Aktywność na lekcji zostaje odnotowana w notatniku nauczyciela w postaci plusa „+”. Pod koniec semestru (wcześniej, jeżeli klasa aktywnie pracuje na lekcjach) ilość odpowiedzi udzielonych przez każdego ucznia jest zliczona i może zostać wystawiona ocena za aktywność na lekcji. Uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę zgłoszeń do odpowiedzi (minimum 3) na tle klasy otrzymają ocenę bardzo dobrą i odpowiednio dobrą itd. za aktywność. Osoby, których wypowiedzi są bardzo ciekawe, czy też gdy zostanie rozwiązany trudniejszy problem uzyskują notę dwóch plusów.

Uczniowie którzy utrzymują lekceważący i opryskliwy stosunek do nauki przedmiotu, wypowiadają na forum przy klasie błędne wypowiedzi charakteryzujące się całkowitym brakiem wiedzy z bieżących tematów z fizyki uzyskują punkty ujemne „-„ oraz na koniec semestru ocenę niedostateczną za aktywność na lekcjach fizyki za dużą ilości uzyskanych punktów ujemnych.

ad. 5 Referaty, prezentacje lub projekty mogą być oddane nauczycielowi po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem ich tematu. Nie mogą to być prace „żywcem” ściągnięte z sieci INTRNET, lecz muszą zostać przez ucznia odpowiednio sformatowane, zawierające własny kształt pracy oraz komentarz ucznia. Ww. prace mogą być oddane tylko po przepisaniu ich na komputerze oraz umieszczeniu w okładkach skoroszytu itp. Ocenę bardzo dobrą lub celującą z referatu uzyskuje uczeń, który samodzielnie zreferuje jego treść lub zaopatrzy swój referat dodatkowo w inny, ciekawy materiał, np. sporządzone foliogramy, fazogramy, nagrania magnetofonowe lub video, programy komputerowe sporządzone samodzielnie przez ucznia lub inne pomoce dydaktyczne przydatne w pracy z młodzieżą na lekcjach fizyki oraz wzbogacające pracownię fizyczną. Referat nie spełniający ww. wymogów lub nie zawierający treści wystarczających do oceny nie będzie oceniony lub zostanie oceniony na ocenę niedostateczną.

ad. 6 Za udział w konkursach czy też olimpiadach szkolnych lub międzyszkolnych uczeń otrzymuje ocenę zależną od zajętego miejsca oraz rangi konkursu.

(4)

Nieprzygotowania.

Każdy uczeń ma prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania w czasie semestru w klasie pierwszej i dwóch nieprzygotowań w klasie drugiej i trzeciej. Nieprzygotowanie może obejmować brak wiedzy lub brak pracy domowej z ostatnio przerobionego materiału, nie dotyczy natomiast zapowiedzianych wcześniej prac klasowych i sprawdzianów. Nieprzygotowanie zostaje zgłoszone zaraz po wejściu klasy na lekcję. Jeżeli ilość osób nieprzygotowanych jest większa niż dwie lub trzy osoby, fakt ten zgłasza jedna z ww. osób, w celu uniknięcia bałaganu oraz nieporozumień na początku lekcji. Gdy nauczyciel zaczyna pytać uczeń nie ma prawa zgłosić nieprzygotowania.

Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania w okresie czterech tygodni przed wystawieniem ocen semestralnych, jak również w przypadku zapowiedzianych wcześniej przez nauczyciela prac kontrolnych, krótkich sprawdzianów, prac doświadczalnych czy też wcześniejszego uprzedzenia przez nauczyciela, że na danej lekcji nie będą przyjmowane nieprzygotowania.

Zaliczenie materiału z pierwszego semestru w przypadku semestralnej oceny niedostatecznej.

W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej za pierwszy semestr, obowiązuje pisemne zaliczenie materiału nauczania w semestrze drugim, w ciągu dwóch miesięcy od momentu klasyfikacji, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Uczeń może poprawiać semestr tylko jeden raz. Nowa ocena zostaje wpisana do dziennika w rubryce obok oceny semestralnej, natomiast w przypadku uzyskana oceny niedostatecznej z poprawy, do dziennika zostaje wpisany skrót „nz” – co oznacza, że materiał objęty daną pracą kontrolną jest niezaliczony.

Nauczyciel może odstąpić od wymagania od ucznia zaliczenia pierwszego semestru po indywidualnej rozmowie z uczniem.

OGÓLNE WYMAGANIA Z FIZYKI

uczeń :

zna wielkości i jednostki fizyczne

zna i wykorzystuje pojęcia i prawa fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie;

analizuje teksty popularnonaukowe i ocenia ich treść;

wykorzystuje i przetwarza informacje zapisane w postaci tekstu, tabel, wykresów, schematów i rysunków;

buduje proste modele fizyczne i matematyczne do opisu zjawisk;

planuje i wykonuje proste doświadczenia, analizuje ich wyniki.

Ponadto:

wykorzystuje narzędzia matematyki i formułuje sądy oparte na rozumowaniu matematycznym;

wykorzystuje wiedzę o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów oraz formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody;

wyszukuje, selekcjonuje i krytycznie analizuje informacje;

potrafi pracować w zespole.

(5)

WY W YM MA AG G AN A NI IA A O OG ÓL LN NE E na poszczególne oceny:

Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni.

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z fizyki w ciągu dalszej nauki

rozumie pytania i polecenia

zna podstawowe wielkości fizyczne opisujące zasadnicze zjawiska fizyczne oraz jednostki, w których są one wyrażane,

odróżnia obiekty fizyczne, wielkości fizyczne, obiekty idealne, prawa, teorie fizyczne

umie posługiwać się jednostkami podstawowymi układu SI i umie przeliczać jednostki

zna pojęcia i definicje podstawowych pojęć i wielkości fizycznych występujących w materiale nauczania fizyki

zna podstawowe prawa i pojęcia fizyczne oraz zależności między nimi

zna oraz umie interpretować proste wykresy zależności między podstawowymi poznanymi wielkościami fizycznymi

umie stosować posiadane wiadomości do wykonywania elementarnych obliczeń w bardzo prostych sytuacjach zadaniowych o niewielkim stopniu trudności

umie wykonywać obserwacje i opisywać je jakościowo

umie dokonywać bardzo prostych pomiarów poznanych wielkości fizycznych

w wypowiedziach popełnia liczne błędy merytoryczne

prowadzi zeszyt i korzysta z podręcznika

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania fizyki na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej

odróżnia obiekty fizyczne, wielkości fizyczne, obiekty idealne, prawa, teorie fizyczne

umie posługiwać się jednostkami podstawowymi układu SI i umie przeliczać jednostki

zna pojęcia i definicje podstawowych pojęć i wielkości fizycznych występujących w materiale nauczania fizyki

umie interpretować poznane zależności między wielkościami fizycznymi

podaje przykłady ilustrujące poznane prawa

umie wyjaśnić na czym polegają poznane zjawiska, z wykorzystaniem modeli

stosuje poznane wzory i prawa w prostych sytuacjach zadaniowych o średnim stopniu trudności

umie wykonywać obserwacje i opisywać je jakościowo

umie dokonywać prostych pomiarów poznanych wielkości fizycznych i zapisywać ich wyniki

zna oraz umie interpretować wykresy zależności między podstawowymi poznanymi wielkościami fizycznymi w sytuacjach typowych

umie stosować posiadane wiadomości do wykonywania obliczeń w prostych sytuacjach zadaniowych o średnim stopniu trudności

w wypowiedziach popełnia błędy merytoryczne

prowadzi zeszyt, korzysta z notatek i z podręcznika

(6)

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania fizyki w danej klasie na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej

umie badać i interpretować poznane zależności między wielkościami fizycznymi

podaje przykłady ilustrujące poznane prawa

umie wyjaśnić na czym polegają poznane zjawiska, wykorzystując modele

stosuje poznane wzory i prawa samodzielnie i sprawnie posługując się metodami algebraicznymi i geometrycznymi w typowych sytuacjach zadaniowych

wyjaśnia, uzasadnia, analizuje, porównuje i interpretuje związki między poznanymi wielkościami fizycznymi

umie dokonywać obserwacji i pomiarów poznanych wielkości fizycznych i zapisywać ich wyniki oraz przeprowadzać rachunek błędów

zna oraz umie interpretować dowolne wykresy zależności między poznanymi wielkościami fizycznymi

umie stosować posiadane wiadomości do wykonywania obliczeń w zadaniach złożonych i dodatkowych umiarkowanie trudnych

w wypowiedziach sporadycznie popełnia błędy merytoryczne

prowadzi zeszyt, korzysta z własnych notatek, podręcznika i dodatkowych lektur

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania fizyki w danej klasie

swobodnie podaje i omawia przykłady ilustrujące poznane prawa

proponuje metody badań, bada i ustala zależności między poznanymi wielkościami fizycznymi, dokonuje analiz i porównań

wyprowadza, wyjaśnia i uzasadnia związki między poznanymi wielkościami fizycznymi

samodzielnie i sprawnie posługuje się metodami algebraicznymi i graficznymi w złożonych zadaniach, łączących elementy różnych zjawisk fizycznych, stosując posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach

porównuje, interpretuje, wyjaśnia i uogólnia zależności między wielkościami fizycznymi

samodzielnie analizuje zjawiska fizyczne i objaśnia otaczającą go rzeczywistość w oparciu o podstawy naukowe, teorie i modele, formułuje hipotezy i weryfikuje je

planuje eksperymenty, umie dokonywać pomiarów wielkości fizycznych, zapisywać ich wyniki oraz analizować je i dokonywać rachunku błędów

zna oraz umie interpretować dowolne wykresy zależności między wielkościami fizycznymi

umie stosować posiadane wiadomości do wykonywania obliczeń w zadaniach złożonych i dodatkowych bardzo trudnych

korzysta z literatury popularnonaukowej i fachowej

swobodnie posługuje się językiem fizycznym w pełni samodzielnie budując wypowiedzi, popełnia sporadycznie drobne pomyłki

prowadzi zeszyt, korzysta z własnych notatek, podręcznika, innych materiałów dydaktycznych i dodatkowych lektur oraz ocenia wiarygodność tych źródeł

(7)

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na stopień bardzo dobry i oraz:

posiadł dodatkową wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania fizyki, samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania

potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania bardzo trudnych zadań i problemów w nowych sytuacjach oraz w sposób niekonwencjonalny

biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami używając terminologii fachowej oraz proponuje rozwiązania nietypowe

samodzielnie planuje eksperymenty, przeprowadza je, analizuje wyniki i przeprowadza rachunek błędów

formułuje hipotezy i weryfikuje je jakościowo i ilościowo

jego wypowiedzi mają przemyślaną konstrukcję, nie zawierają żadnych błędów

z własnej inicjatywy pogłębia wiedzę, korzystając z różnych źródeł; poszukuje zastosowania wiedzy w praktyce; dzieli się wiedzą z innymi uczniami,

korzysta z różnych materiałów dydaktycznych, dodatkowych lektur i innych źródeł informacji oraz ocenia wiarygodność tych źródeł

osiągnął znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach albo posiada inne porównywalne osiągnięcia

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej z fizyki, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z fizyki. Uczeń

nie rozumie pytań i poleceń

nie zna podstawowych wielkości fizycznych opisujących zasadnicze zjawiska fizyczne oraz jednostek, w których są one wyrażane,

nie zna podstawowych praw i pojęć fizycznych oraz zależności między nimi

w wypowiedziach popełnia bardzo poważne błędy merytoryczne

nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności

nie umie obserwować i opisywać zjawisk fizycznych

nie umie wykorzystywać modeli do wyjaśniania zjawisk i procesów fizycznych

nie umie planować i wykonywać doświadczeń fizycznych, zapisywać i analizować ich wyników

nie umie sporządzać i interpretować wykresów

nie umie korzystać z praw i zasad fizyki do wyjaśniania wybranych zjawisk zachodzących w przyrodzie

nie umie stosować wiedzy matematycznej podczas opisu zjawisk fizycznych oraz zależności między nimi

nie potrafi posługiwać się językiem fizycznym

nie wykazuje chęci zdobycia wiedzy

Cytaty

Powiązane dokumenty

ustanawiająca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy 91/322/EWG i

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny studenta, po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek o przyznanie stypendium

p.. 4.Zapoznanie z wykazem zmian prawa oświatowego skutkującego koniecznością wprowadzenia zmian do Statutu szkoły - omówienie istotnych zmian prawa oświatowego

14) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i aktualizacją umów z podmiotami realizującymi dostawy, usługi i roboty budowlane na rzecz komendy.. 15) koordynacja działań w

5) realizacja zadań związanych z planowaniem, rozdziałem i wykorzystaniem etatów osobowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na obszarze

1 jako posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego ani składników o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z

A multidimensional index to measure energy poverty: the Polish case, Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, DOI: 10.1080/15567249.2020.1742817.. Milion

2. Jeżeli poszkodowany jest przytomny, należy zapytać co się stało, co go boli. Należy ustalić również czy jest uczulony na jakieś leki, czy bierze jakieś leki, czy na

warszawski zachodni, legionowski, pruszkowski, nowodworski, grodziski, miński, wołomiński, piaseczyński i otwocki) nie będą objęte możliwością skorzystania z regionalnej

 Wszystkie drużyny uczestniczące w rundzie wiosennej sezonu 2020/21 w rozgrywkach Trampkarzy C2 (w sezonie 2020/21 rocznik 2007 i młodsi), tracą prawo uczestniczenia w nich

Zgodnie z warunkami przyłączenia, wydanymi przez Rejon Dystrybucji Lubań, oraz z uzgodnieniami z Inwestorem, oświetlenie ulicy lokalnej będzie zasilane z

- dotację w wysokości 12.230,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” z Biblioteki Narodowej - Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek

[r]

For short-term forecasting, these arguments have long been anticipated in practice, and models with good (and improvable) track- ing properties have been obtained by

ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE. w sprawie

1 jako posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego ani składników o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z

- numer, datę i miejsce zebrania oraz numery podjętych uchwał, - stwierdzenie prawomocności zebrania, tzw.. Protokoły numeruje się cyframi arabskimi, zaczynając i kończąc

 Make sure you collect sufcient information/measurements to perform the mathematical processes you mentioned in Criterion A..  Include all your raw information/measurements in

Terroryzm jako zagrożenie rozwoju współczesnej turystyki międzynarodowej .... 61 Quality assessment of hotel services at the

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego "Cyfryzacja Sali kinowej Kina "Mewa" w Budzyniu. Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego

Post wigilijny jest zwyczajem dość powszechnie przestrzeganym, mimo że w wielu wyznaniach chrześcijańskich nie jest nakazany.. Biskupi łacińscy zachęcają do zachowania tego

Przy obecnych warunkach rynkowych wiemy, że nie jest możliwym wprowadzenie takiej ilości mieszkań, do jakiej byliśmy przyzwyczajeni w ostatnich latach, co sprawia, że

Konwencja poświęca dużo uwagi kobietom, ponieważ obejmuje formy przemocy, których doświadczają jedynie kobiety!. (przymusowa aborcja, okaleczenie