OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

Pełen tekst

(1)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 165

adres do korespondencji:

05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi adres internetowy (URL): www.pse.pl

Osobami wyznaczonymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Eliza Gawlicka tel. 22-242-23-73; fax. 22-242-19-69 email: eliza.gawlicka@pse.pl,

Anna Horbacz tel. 22-242-11-04, faks : 22-242-21-69 e-mail: anna.horbacz@pse.pl

2. Tryb zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego, prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem z zachowaniem zasad określonych Regulaminem udzielania zamówień w PSE S.A. z dnia 29-01-2013 r.

Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.pse.pl w zakładce: centrum informacji/ przetargi/przetargi niepubliczne.

Postępowanie, oznaczone jest numerem: BP/9/2013/AH. Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na numer postępowania.

W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o zamówieniu, Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zwane dalej Wnioskiem).

Po dokonaniu oceny Wniosków, Zamawiający zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia oferty wstępnej i negocjacji. Po zakończeniu negocjacji Zamawiający zaprasza Wykonawców do składania ofert, przekazując im Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej: SIWZ).

3. Przedmiot zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja programów rozwojowych dla kadry kierowniczej „Akademia Menedżera PSE oraz dla kadry rezerwowej „Akademia Przyszłego Menedżera PSE”, tj. przeprowadzenie cyklu szkoleń dla kadry kierowniczej (poziom n-1, n-2 i n-3) oraz kadry rezerwowej (osoby, które obecnie nie pełnią funkcji menedżerskich) w oparciu o przygotowane przez Zamawiającego programy rozwojowe.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w ramach danego Pakietu, zobowiązany będzie do:

a) przygotowania i przeprowadzenia szkoleń, b) dostarczenia materiałów szkoleniowych,

c) przeprowadzenia ewaluacji szkoleń – poziom zadowolenia ze szkoleń oraz przyswojenia wiedzy,

d) zapewnienia sal/ ośrodka szkoleniowego, e) zapewnienia wsparcia logistycznego

(2)

3.2. Program rozwojowy opracowany przez Zamawiającego został oparty o wyniki audytu kompetencyjnego przeprowadzonego metodą Development Center w zakresie kompetencji zgodnych z modelem obowiązującym w PSE S.A. w przypadku kadry kierowniczej (10 kompetencji) oraz testów kompetencyjnych dla pracowników nie pełniących funkcji menedżerskich (12 kompetencji) (skala ocen A-D – gdzie A jest oceną najniższą). Wyniki ocen poszczególnych osób są podstawą do podziału uczestników programu na grupy oraz wyboru tematyki szkoleń.

3.3. Zaplanowany cykl szkoleń został podzielony na pięć części zwanych Pakietami.

Wykonawca ma możliwość wyboru Pakietu/ów, których realizacji się podejmuje, bądź przedstawienia oferty na realizację całego cyklu szkoleń, tj. wszystkich Pakietów.

Opis poszczególnych Pakietów:

Pakiet 1 – Cykl szkoleniowy dla grupy A część 1.

Osoby ocenione na poziomie A menedżerowie n-1; n-2, n-3

4 grupy

Tematyka

Sześć dwudniowych szkoleń (dla każdej z grup) z zakresu kierowania zespołem, wywierania wpływu, motywowania oraz rozwoju i oceny pracowników

Założenia organizacyjne: szkolenia realizowane w salach szkoleniowych w okolicach siedziby Zamawiającego.

Pakiet 2 – Cykl szkoleniowy dla grupy A) część 2.

Osoby ocenione na poziomie A menedżerowie n-1; n-2, n-3

4 grupy

Tematyka

Cztery dwudniowe szkolenia (dla każdej z grup) z zakresu zarządzania projektami, zarządzania zmianą i innowacjami oraz zarządzania własną energią i stresem

Założenia organizacyjne: szkolenia realizowane w salach szkoleniowych w okolicach siedziby Zamawiającego.

Pakiet 3 – Cykl szkoleniowy dla grupy B

Osoby ocenione na poziomie B menedżerowie n-1; n-2, n-3 4 grupy

Tematyka

Pięć dwudniowych szkoleń (dla każdej z grup) z zakresu zarządzania zespołem, zarządzania projektami, komunikacji zarządczej

Założenia organizacyjne: szkolenia realizowane w salach szkoleniowych w okolicach siedziby Zamawiającego.

(3)

Pakiet 4 – Indywidualny coaching dla osób na poziomie D

Osoby ocenione na poziomie D - HIPOT menedżerowie n-1; n-2, n-3

razem: 13 osób

Temat Indywidualny coaching – 7 sesji dla każdej osoby

Założenia organizacyjne: sesje realizowane w siedzibie Zamawiającego

Pakiet 5 – Akademia Przyszłego Menedżera PSE Szkolenia dla kadry rezerwowej

Kadra rezerwowa Osoby na stanowiskach niemenedżerskich

4 grupy szkoleniowe

Temat

Siedem dwudniowych szkoleń (dla każdej z grup) z zakresu zarządzania zespołem, komunikacji, budowania autorytetu, zarządzania sobą.

Założenia organizacyjne: szkolenia realizowane w salach szkoleniowych w okolicach siedziby Zamawiającego.

3.4. Wykonawca może wybrać, które z wymienionych Pakietów podejmuje się zrealizować.

Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę Pakietów.

4. Termin realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do 15.12.2014 roku.

Poszczególne pakiety powinny zostać zrealizowane w terminach:

Pakiet 1: do 30 czerwca 2014r.

Pakiet 2: do 15 grudnia 2014r.

Pakiet 3: do 30 czerwca 2014r.

Pakiet 4: do 30 czerwca 2014r.

Pakiet 5: do 30 czerwca 2014r.

5. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu oraz ocena ich spełnienia

5.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki dotyczące:

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b. posiadania wiedzy i doświadczenia,

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

(4)

5.2 Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków:

Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt.5.1, jeśli Wykonawca wykaże, że:

a. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej trzy projekty szkoleniowe, odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, o wartości co najmniej 300.000,00 zł każde, b. posiada znajomość i doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń menedżerskich oraz

szkoleń dla kadry rezerwowej,

c. dysponuje i dedykuje do przeprowadzenia szkolenia w ramach każdego z Pakietów zespół osób (co najmniej 5), posiadających doświadczenie trenerskie rozumiane jako:

i. aktywność w prowadzeniu szkoleń umiejętności miękkich (kompetencji społecznych);

ii. praktyczna umiejętność w zakresie uczenia dorosłych (andragogiki), iii. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń menedżerskich –

przeprowadzenie minimum 20 szkoleń (w przypadku pakietu 5 - 20 coachingów) odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia.

5.3 W przypadku Wniosku składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (np. konsorcjum), ocena warunków, określonych w pkt 5.2 a) - c) będzie dokonana łącznie.

5.4 Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 5.2 Ogłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Wniosku oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6. Ogłoszenia.

5.5 Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w pkt 5.2 Ogłoszenia, na podstawie załączonych do Wniosku dokumentów i oświadczeń.

5.6 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia/nie spełnia. Wykonawcy niespełniający tych warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.

5.7 Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5 (pięć), odrębnie w ramach każdego z Pakietów, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych, negocjacji, a następnie ofert, w ramach każdego z Pakietów, tych 5 (pięciu) Wykonawców, którzy kolejno:

a) Przeprowadzili największą liczbę szkoleń (ponad trzy wymagane) opisanych w pkt.

5.2 a. Ogłoszenia,

b) Posiadają największa liczbę osób dedykowanych do przeprowadzenia szkolenia (ponad pięć wymaganych) opisanych w pkt. 5.2 c. Ogłoszenia.

(5)

6. Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załącza następujące dokumenty:

6.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w art. 10.3 Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A., zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,

6.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków,

6.3 Pełnomocnictwo do podpisania Wniosku, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w pkt 6.2 Ogłoszenia.

6.4 Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, szkoleń (wraz z informacją o realizacji szkolenia) wskazanych w pkt 5.2 a) Ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że prace zostały wykonane należycie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia,

6.5 Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca, i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniających wymagania określone w pkt 5.2 c) Ogłoszenia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 3a do Ogłoszenia,

6.6 Życiorysy zawodowe trenerów/ coachów przewidzianych do realizacji zamówienia i wskazanych w Załączniku nr 3a Ogłoszenia, przygotowane zgodnie z Załącznikiem nr 3b Ogłoszenia:

 co najmniej 5 doświadczonych trenerów (w przypadku Pakietów 1-3 oraz 5),

 co najmniej 5 doświadczonych coachów (w przypadku Pakietu 4),

 co najmniej jedną osobę odpowiadającą za wsparcie organizacyjno – logistyczne (w przypadku Pakietów 1-5). Osoba ta będzie dedykowana do obsługi organizacyjnej.

6.7 W przypadku Wniosku składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (konsorcjum) dokument wskazujący członków konsorcjum i pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia, obejmujące upoważnienie do dokonywania rozliczeń z Wykonawcą i wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy,

6.10 W przypadku Wniosków składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia ( konsorcjum ) dokument określony w punkcie 6.2, składa każdy z członków konsorcjum, pozostałe dokumenty składają wykonawcy wspólnie.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia.

(6)

Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych Wniosków, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do uzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń.

7. Informacje dodatkowe

7.1 Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę, powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnioną osobę (osoby), dla której upoważnienie zostało dołączone do Wniosku. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7.2 Wymaga się, aby Wniosek był podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wskazane jest, aby wszystkie strony Wniosku zawierające treść były ponumerowane i parafowane przez osobę/y podpisujące Wniosek. Wymaga się aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę/y podpisujące wniosek, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki.

7.3 Wniosek należy sporządzić w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

7.4 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia i informacje Wykonawcy powinny być sporządzone trwałą techniką pisarską. Wskazane jest aby Wniosek był przygotowany w sposób uniemożliwiający jego dekompletację.

7.5 Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Wskazane jest, aby dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca umieścił w dodatkowej kopercie z dopiskiem „tajemnica przedsiębiorstwa". Brak zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści Wniosku w całości.

7.6 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, należy złożyć w 3 egzemplarzach (oryginał i 2 kopie).

7.7 Wymaga się, by Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu był dostarczony w nieprzejrzystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości.

Opakowanie zewnętrzne Wniosku powinno być opisane w następujący sposób:

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na „……….” Pakiet nr …. oraz winien zawierać dopisek „Nie otwierać przed dniem /termin złożenia Wniosku/ godz. 12.30".

(7)

7.8 Zamawiający nie przewiduje udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia.

7.9 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

7.10. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców złożenia wadium.

8. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć do dnia 26.03.2013r.

do godziny 12:15 w Kancelarii Ogólnej pod adresem: PSE S.A., 05-520 Konstancin- Jeziorna, ul. Warszawska 165.

(8)

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków z art. 10.3 Regulaminu udzielania zamówień niepublicznych w PSE S.A., w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na „………..„ oświadczamy, że spełniamy warunki określone w Art. 10.3 ust. 1) Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A., dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

__________________, dnia __ __ 2013 roku

____________________

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

(9)

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

Wykaz szkoleń odpowiadających warunkom określonym w pkt. 5.2 a Ogłoszenia

Lp Tytuł szkolenia Zakres szkolenia

Grupa docelowa

Ilość uczestników

szkolenia

Liczba grup szkoleniowych

Miejsce i data (dd.mm.rrrr)

szkolenia

Uwagi

1 2 3 4 ....

Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dokumentów potwierdzających należyte wykonanie przedmiotowych szkoleń zgodnie z pkt 5.2 a) Ogłoszenia.

W przypadku braku możliwości przedstawienia ww. dokumentów potwierdzających należyte wykonanie przedmiotowych szkoleń, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia potwierdzającego należyte wykonanie szkoleń.

(10)

Załącznik nr 3a

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Zgodnie z pkt 5.2. c Ogłoszenia

Lp. Imię i nazwisko Rola w projekcie

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(11)

Załącznik nr 3b

ŻYCIORYS ZAWODOWOWY TRENERA/COACHA

Zgodnie z pkt 5.2. c Ogłoszenia, Wykonawca przedstawi życiorysy zawodowe co najmniej 5 doświadczonych trenerów/ coachów.

Uwaga: Przedstawione życiorysy muszą zawierać informacje o przeprowadzeniu przez każdego trenera co najmniej 20 szkoleń menedżerskich dla firm z różnych branż wraz z liczbą przeszkolonych osób w ciągu ostatnich 3 lat.

Spośród przedstawionych osób co najmniej 2 trenerów posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie tworzenia programów szkoleniowych.

L.p.

Imię i nazwisko

Temat szkolenia

Podmiot Zamawiający

Rola w projekcie

Liczba

przeprowadzonych szkoleń/coachingów

Liczba

przeszkolonych osób

Data

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :