Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Pełen tekst

(1)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.klinika-zabrze.med.pl

Zabrze: Dostawa gazów do celów medycznych wraz z dzierżawą butli na okres 24 miesięcy na potrzeby Szpitala Specjalistycznego

w Zabrzu o sygn. DZP/06PN/2015

Numer ogłoszenia: 54251 - 2015; data zamieszczenia: 17.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu , ul. M. C. Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 032 3732308, 3732346, faks 032 3732308, 3732346.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika-zabrze.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa gazów do celów medycznych wraz z dzierżawą butli na okres 24 miesięcy na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu o sygn. DZP/06PN/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia:

Dostawa gazów do celów medycznych wraz z dzierżawą butli na okres 24 miesięcy na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu o sygn. DZP/06PN/2015 Przedmiot zamówienia składa się z 8 zadań: Pakiet 1 - Tlen - produkt leczniczy Pakiet 2 - Argon do elektrochirurgii - gaz Pakiet 3 - Dwutlenek węgla do laparoskopii - wyrób medyczny Pakiet 4 - Dwutlenek węgla do krioterapii - wyrób medyczny Pakiet 5 - Podtlenek azotu medyczny - produkt leczniczy Pakiet 6 - Azot ciekły do krioterapii - gaz Pakiet 7 - Tlenek azotu w azocie - produkt leczniczy Pakiet 8 - Hel do aparatu do kontrapulsacji - gaz Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zaoferował asortyment nie będący

(2)

wyrobem medycznym każdorazowo gdy wyrób medyczny uzyskał status leku (który jest wyższym statusem niż wyrób medyczny). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców - Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że: 1. Zapewnią transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego; 2. Zaoferują produkty z datą ważności co najmniej 12 miesięcy;

3. Maksymalny czas realizacji zamówienia to 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia. Czas realizacji zamówienia rozumiany, jako termin realizacji zamówienia będzie poddawany kryterium ocen zgodnie z zapisami cz. XXII SIWZ. 4. Zaoferują termin płatności 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT; 5. Zaakceptują postanowienia umowy, 6. Zaoferują produkty spełniające wymagania Ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008, Nr 45. poz. 271 z późn. zm) - dla produktów leczniczych 7. Zaoferują produkty posiadające oznaczenie CE, deklaracja zgodności oraz objętych powiadomieniem

URPLWMiPB/wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych, o którym mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 679) - dla produktów kwalifikowanych, jako wyrób

medyczny. 8. Zaoferują reduktor z przepływomierzem dla butli do mieszanki tlenku azotu w azocie objęty powiadomieniem URPLWMiPB/wpisem do rejestru wyrobów medycznych. 9. Zaoferują w dzierżawę butle, które posiadają przeglądy techniczne, legalizację i konserwację, 10. Wszystkie dostarczane butle gazowe muszą być oznakowane etykietą produktu wraz z nalepkami

ostrzegawczymi oraz za pomocą barw rozpoznawczych zgodnie z normą PN -EN 1089-3. 11.

Przeszkolą personel w zakresie obsługi butli na żądanie Zamawiającego. 12. Zamawiający wymaga również, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał ważną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.15.00-0, 24.11.19.00-4, 24.11.11.00-6, 24.11.21.00-3, 24.11.22.00-4, 24.11.18.00-3, 24.11.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

(3)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. W zakresie spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w części XIII pkt. 1 ppkt. 2 SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. W zakresie spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w części XIII pkt. 1 ppkt. 2 SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. W zakresie spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w części XIII pkt. 1 ppkt. 2 SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. W zakresie spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w części XIII pkt. 1 ppkt. 2 SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. W zakresie spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w części XIII pkt. 1 ppkt. 2 SIWZ

(4)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

(5)

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 inne dokumenty

XIII. 1. Dokumenty wymagane: Dla gazów produktów leczniczych 5) pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, o którym mowa w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008, Nr 45. poz. 271 z późn. zm.) rozumiane także jako dopuszczenie do obrotu wydane decyzją Komisji Europejskiej publikowane w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej oraz na oficjalnej stronie Europejskiej Agencji Leków ( EMA). 6) wpis do Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dla oferowanego produktu, zgodnie z Ustawą z dnia 06.09.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008, Nr 45. poz. 271 z późn. zm) 7) karta charakterystyki produktu leczniczego (CHPL) dla oferowanych gazów produktów leczniczych Dla gazów wyrobów medycznych 8) powiadomienie URPLWMiPB/wpis do rejestru wyrobów medycznych dla wyrobów spełniających wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., 107, poz. 679), posiadających oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności oraz Kartę Charakterystyki 9) deklaracja zgodności z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices Dla reduktora z przepływomierzem do butli z mieszanką tlenku azotu w azocie 10) powiadomienie URPLWMiPB/wpis do rejestru wyrobów medycznych dla reduktora z przepływomierzem, zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.

U. z 2010 r., 107, poz. 679), Dla wszystkich gazów 11) karta charakterystyki substancji preparatu niebezpiecznego w języku polskim

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

XIII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w

okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy oraz w celu potwierdzenia, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. Dokumenty wymagane: 1) oryginał lub kopia, poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji

(6)

o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy,

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy - z wykorzystaniem wzoru

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z

postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w z art. 24 ust. 1 ustawy - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w

okolicznościach, o których mowa w z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5A do SIWZ (lista podmiotów należących do tej samej grupy

kapitałowej), Dla gazów produktów leczniczych 5) pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, o którym mowa w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008, Nr 45. poz. 271 z późn. zm.) rozumiane także jako dopuszczenie do obrotu wydane decyzją Komisji Europejskiej publikowane w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej oraz na oficjalnej stronie Europejskiej Agencji Leków ( EMA). 6) wpis do Urzędowego Wykazu Produktów

Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dla oferowanego produktu, zgodnie z Ustawą z dnia 06.09.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008, Nr 45.

poz. 271 z późn. zm) 7) karta charakterystyki produktu leczniczego (CHPL) dla oferowanych gazów produktów leczniczych Dla gazów wyrobów medycznych 8) powiadomienie URPLWMiPB/wpis do rejestru wyrobów medycznych dla wyrobów spełniających wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., 107, poz. 679), posiadających oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności oraz Kartę Charakterystyki 9) deklaracja zgodności z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices Dla reduktora z przepływomierzem do butli z mieszanką tlenku azotu w azocie 10) powiadomienie URPLWMiPB/wpis do rejestru wyrobów medycznych dla reduktora z przepływomierzem, zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., 107, poz. 679), Dla

wszystkich gazów 11) karta charakterystyki substancji preparatu niebezpiecznego w języku polskim 2. Dokumenty dodatkowe wymagane od Wykonawców składające się na ofertę: a) Załącznik nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy b) Załącznik nr 3 do SIWZ- formularz asortymentowo-cenowy 3.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej w cz. XIII pkt 1 ppkt 1) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej w cz.

XIII pkt 3 zdanie pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

(7)

terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w cz. XIII pkt. 3 zdanie pierwsze, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Dokumenty zawierające odpowiednie oświadczenia powinny być wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Ponadto, Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek złożyć wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w cz. XIII.1 2) do XIII.1.4) włącznie i inne wymagane treścią SIWZ dokumenty. 4. Wymagania dodatkowe, gdy kilku wykonawców wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem. Z tego względu należy w ofercie wyraźnie wskazać pełnomocnika reprezentującego Wykonawców oraz podać adres do doręczeń.

Zamawiający przyjmuje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. 3) W przypadku, kiedy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców. 4) W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo, podpisane przez

upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) dokumenty wymienione w cz. XIII pkt 1ppkt. 1) niniejszej SIWZ

wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, c) oświadczenie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dla każdego z nich indywidualnie - o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i w art. 24

(8)

ust. 2 pkt 5 Ustawy, d) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oświadczenie z art. 22 ustawy - Zamawiający dopuszcza, aby oświadczenie to zostało podpisane przez należycie umocowanego pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu, e) wspólny formularz ofertowy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego załącznikami podpisany przez ustanowionego pełnomocnika, f) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Uwaga dla Wykonawcy:

Wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, a nie dane pełnomocnika. 4a. Wymagania dla podmiotów, które będą realizowały część zamówienia, na których potencjał Wykonawca się powołał przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy: a) dokument wymieniony w cz. XIII pkt 1 ppkt. 1) niniejszej SIWZ wystawiony indywidualnie dla każdego z podmiotów na które Wykonawca będzie się powoływał przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a które będą realizowały część zamówienia publicznego, b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w z art. 24 ust. 1 Ustawy (cz. XIII pkt 1 ppkt 3) indywidualnie dla każdego z

podmiotów, na które Wykonawca będzie się powoływał przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a które będą realizowali część zamówienia publicznego. 5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. - Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub wzbudzi wątpliwość co do jej prawdziwości. - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na których zasobach polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty - Dokumenty złożone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Oświadczenia i dokumenty uzupełniane w trybie art. 26 ust.

3 ustawy Pzp, powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez

Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert. 7. Zamawiający zgodnie z art. 24b Ustawy wezwie Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. 1) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie

(9)

zasad uczciwej konkurencji. 2) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w cz.

XIII.1.4).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1 - Cena - 80

 2 - Termin realizacji zamówienia - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

XXVI. Możliwość zmiany umowy Zamawiający dopuszcza istotną zmianę postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w razie: - zmiany terminu rozpoczęcia i/lub terminu zakończenia realizacji umowy - zmiany producenta oferowanego produktu, jeżeli produkt jest równoważny do oferowanego bądź jest produktem o wyższych parametrach jakości niż opisane w Załączniku nr 3 do SIWZ w postępowaniu

przetargowym i cena zostaje podtrzymana z umowy, - braku lub niedostępności produktu na rynku i wprowadzenia na jego miejsce nowego, ulepszonego produktu, a Wykonawca podtrzyma cenę podaną w ofercie (między innymi sytuacje przerw w dostawie, przerw w dostawie spowodowanych zastrzeżeniem co do jakości zamawianego towaru, wycofanie produktu z rynku, zaprzestanie produkcji danego produktu). - wprowadzenia nowego, ulepszonego produktu spełniającego wymagania SIWZ, a Wykonawca podtrzyma cenę podaną w ofercie, - konieczności zmiany ceny ofertowej brutto w sytuacji, gdy zmiana stawki podatku VAT będzie wynikała ze zmiany przepisów prawa, a nie z zastosowania nieprawidłowej stawki podatku VAT przez Wykonawcę, - obniżenia cen jednostkowych netto przez Producenta i/lubWykonawcę, - gdy w toku realizacji Umowy wystąpią zmiany stanu prawnego uniemożliwiające wykonywanie Umowy na dotychczasowych warunkach, - wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ. - zmiany wynagrodzenia w razie zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę - zmiany wynagrodzenia w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

(10)

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Zmiana osób upoważnionych do reprezentacji strony (do kontaktów) wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.klinika-zabrze.med.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu ul. M. Curie - Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Pokój nr 2 (budynek administracji - parter)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

27.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu ul. M. Curie - Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Sekretariat Dyrekcji (budynek administracji - II piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że podana numeracja w Ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych jest numeracją zgodną z SIWZ Zamawiającego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1 - Tlen - produkt leczniczy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.19.00-4, 24.11.15.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 80

o 2. Termin realizacji zamówienia - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2 - Argon do elektrochirurgii - gaz.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy..

(11)

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.11.00-6, 24.11.15.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 80

o 2. Termin realizacji zamówienia - 20

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3 - Dwutlenek węgla do laparoskopii - wyrób medyczny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.21.00-3, 24.11.15.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 80

o 2. Termin realizacji zamówienia - 20

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4 - Dwutlenek węgla do krioterapii - wyrób medyczny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.21.00-3, 24.11.15.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 80

o 2. Termin realizacji zamówienia - 20

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5 - Podtlenek azotu medyczny - produkt leczniczy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.22.00-4, 24.11.15.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 80

o 2. Termin realizacji zamówienia - 20

(12)

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet 6 - Azot ciekły do krioterapii - gaz.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.18.00-3, 24.11.15.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 80

o 2. Termin realizacji zamówienia - 20

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet 7 - Tlenek azotu w azocie - produkt leczniczy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.22.00-4, 24.11.15.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 80

o 2. Termin realizacji zamówienia - 20

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet 8 - Hel do aparatu do kontrapulsacji - gaz.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.13.00-8, 24.11.15.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 80

o 2. Termin realizacji zamówienia - 20

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :