Polska-Zamość: Skroplony gaz ropopochodny (LPG) 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Pełen tekst

(1)

24/06/2016 S120 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 8

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:213577-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Zamość: Skroplony gaz ropopochodny (LPG) 2016/S 120-213577

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu ul. Lipowa 5

Osoba do kontaktów: Marcin Zrol 22-400 Zamość

Polska

Tel.: +48 846384557

E-mail: mzk@mzk.zamosc.pl Faks: +48 846384557 Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mzk.zamosc.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: spółka z o.o.

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: miejski transport autobusowy

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o.o. w Zamościu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy Kod NUTS

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

(2)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa transportem Wykonawcy gazu skroplonego LPG, przewidywana wielkość 1 000 000 litrów w okresie 24 miesięcy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 09133000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8) Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Gaz skroplony LPG w ilości 1 000 000 l /24 miesiące.

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 100 000 PLN II.2.2) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 22 000 PLN przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na

rachunku bankowym Zamawiającego. Kopie dowodu wpłaty zaleca się dołączyć do oferty. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna należy w oryginale dołączyć do oferty

w osobnej kopercie z dopiskiem wadium – dostawa gazu LPG. Kserokopie dokumentu wadialnego zaleca się dołączyć do oferty.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN zgodnie z warunkami zapłaty określonymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) w takim przypadku zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców – art. 23 ust.4 Pzp.

(3)

24/06/2016 S120 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 8 III.1.4) Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. l Ustawy – wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10-11 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem termin składania ofert.

7. Oświadczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) – sporządzone wg wzoru załącznik nr 5 SIWZ.

II. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy – wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ.

2. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwem stanowiącym przedmiot zamówienia, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z tym że łączna ilość wykazanych dostaw dla jednego lub max. trzech odbiorców powinna wynosić łącznie minimum 500 000 litrów gazu LPG wraz z podaniem ich wartości, wielkości, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane wraz załączeniem 3. dowodów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz dołączyć z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 4 do SIWZ

Dowodami o których mowa powyżej, są:

(4)

a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powyższe powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt a. W przypadku, gdy Wykonawca składa oświadczenie zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia, o którym mowa w pkt a. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności

przedstawiając pisemne zobowiązanie w oryginale tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia w/w zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – żąda, aby Wykonawca wskazał szczegółowe informacje dotyczące:

— zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

— charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

— zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Ustawy,

złożone zostało w formie pisemnej – oryginał i aby dołączono do niego dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca to zobowiązanie jest uprawniona do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby. Jeżeli te podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty, o których mowa w rozdziale 6 ust. I pkt od 1 do 7 SIWA, dotyczące tych podmiotów

Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) w takim

przypadku zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo.

2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi oddzielnie udokumentować fakt, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp poprzez złożenie oświadczeń i dokumentów opisanych w ust. I pkt. 1-7 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 141 ustawy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Wszelka korespondencja, oświadczenia i zawiadomienia między uczestnikami konsorcjum a Zamawiającym będą się odbywać za pośrednictwem pełnomocnika.

4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający, przed podpisaniem umowy, wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

(5)

24/06/2016 S120 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 8 Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. I pkt 2, 3, 4, 6 rozdział 6 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawiony nie wcześniej ni 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. I pkt 5 rozdział 6 SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10-11 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania przy zachowaniu terminów wystawienia wymaganych dla poszczególnych rodzajów dokumentów.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Zamawiający, zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy Pzp wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedstawią informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na sumę co najmniej 500 000 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy, polega na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, oprócz dokumentów wymienionych w rozdziale 6 ust. IV SIWZ, przedłożenia informacji, o której mowa w ust. II pkt 4 rozdział 6 SIWZ dotyczącej tych podmiotów. Jeżeli te podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty, o których mowa w rozdziale 6 ust. I pkt od 1 do 7 SIWZ, dotyczące tych podmiotów.

(6)

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2.8.2016 - 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 2.8.2016 - 12:00

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych

(7)

24/06/2016 S120 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 8 ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane

w Dziale VI, Rozdział 2 w szczególności:

— Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy

— Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania

— Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

— Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2

— Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób

— Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

— Odwołanie wobec czynności innych niż powyższe wnosi się w terminie10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumiemiu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. poz.1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a

(8)

02-676 Warszawa Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21.6.2016

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :