BRAN A : energetyczna. NARZUTY Koszty po rednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+S+Kp(R+S) VAT [V]... % (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Pełen tekst

(1)

4843

KOSZTORYS LEPY

BRAN A : energetyczna

NARZUTY

Koszty po rednie [Kp] ... % R+S

Zysk [Z] ... % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] ... % (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z

Podatek VAT : z

Ogó em warto kosztorysowa robót : z ownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Dokument zosta opracowany przy pomocy programu

(2)

4843 KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wyce- ny

Opis Jedn. miary Ilo Cena Warto

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 Demonta istniej cej stacji transformatorowej 1

d.1

KNR 5-15 1003- 01

analogia

Budynek prefabrykowany miejskiej stacji transformatorowej bud. 1

2 d.1

KNR 5-15 0701- 03

analogia

Demontaz transformatorów lub d awików dla napi do 30 kV o masie ponad 1.0 do 3.0 t

szt. 1

3 d.1

KNR 5-13 0801- 01

Transport wewn trzny prefabrykatów elbetowych na odleg do 20.0 km

t 18,9

Razem dzia : Demonta istniej cej stacji transformatorowej

(3)

4843 KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wyce- ny

Opis Jedn. miary Ilo Cena Warto

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

2 Linia SN

4 d.2

KNNR 5 0701-02 Kopanie rowów dla kabli w sposób r czny w gruncie kat. III m3 20*1,0*0,6 = 12,000 5

d.2

KNNR 5 0706-02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko - ci do 0.6 m

Krotno = 2

m 20

6 d.2

KNNR 5 0707-04 Uk adanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych r cz- nie

Kabel XUHAKXs-20kV 1x120/50mm2

m 20*6 =

120,000 7

d.2

KNNR-W 9 0806-04

Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach ener- getycznych wielo owych o przekroju 120-240 mm2 o izo- lacji i pow oce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych

szt 6

8 d.2

KNNR 5 0729-02 owice POLT 24D szt. 6

9 d.2

KNNR 5 0728-01 owice RICS5139 szt. 6

10 d.2

KNNR 5 1408-01 Monta ograniczników przepi w stacji transformatorowej RDA 18

kpl. 2

11 d.2

KNNR 5 1302-01 Badanie linii kablowej S.N. odc. 6

12 d.2

KNNR 5 0702-02 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych r cznie w gruncie kat. III

m3 20*0,8*0,6 =

9,600 Razem dzia : Linia SN

(4)

4843 KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wyce- ny

Opis Jedn. miary Ilo Cena Warto

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

3 Monta stacji transformatorowej

13 d.3

KNR 2-01 0221- 02

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsi biernymi 0.15 m3 na odk ad w gruncie kat.III

m3 25

14 d.3

KNR 2-31 0105- 01

Podsypka piaskowa z zag szczeniem r cznym - 3 cm grub.wars- twy po zag szcz.

m2 25

15 d.3

KNR 2-31 0105- 02

Podsypka piaskowa z zag szczeniem r cznym - za ka dy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag szcz.

m2 25*17 =

425,000 16

d.3

KNR 5-15 1003- 01

Budynek prefabrykowany miejskiej stacji transformatorowej stacja trafo MRw-bpp 20/1000-4

bateria kondenstorów niepalnych 500 kVAr z 7% d awików

bud. 1

17 d.3

KNR 2-31 0502- 05

wykonanie opaski z p yt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wype nieniem spoin zapraw cementow

m2 25

18 d.3

KNR 5-08 0611- 08

Monta uziomu powierzchniowego w wykopie o g b. do 1.0 m w gruncie kat.III

m 60

19 d.3

KNR-W 5-08 0614-02

Mechaniczne pogr anie uziomów pr towych w gruncie kat. III m 12*4 = 48,000 20

d.3

KNR 5-08 0619- 06

Pod czenie bednarki w stacji szt. 6

21 d.3

KNR 5-15 0701- 03

Ustawienie transformatorów lub d awików dla napi do 30 kV o masie ponad 1.0 do 3.0 t

Transformator olejowy 1000kVA, 15,75/0,42kV, Dyn5, uzwo- jenia CU/CU

szt. 1

22 d.3

KNR 5-15 0701- 04

Pod czenie przewodów do transformatorów lub d awików dla napi do 30 kV o masie ponad 1.0 do 3.0 t

szt. 1

23 d.3

KNR 5-15 0702- 02

Pod czenie bednarki uziemiaj cej do transformatorów dla na- pi cia do 30 kV

pod cz. 1

24 d.3

KNR 4-03 1205- 01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. 6 25

d.3

KNP 18 1302-01.

01

Pomiar rezystancji izolacji rozdzielnic redniego napi cia o poje- dynczym uk adzie szyn do 10 pól

szt 1

26 d.3

KNP 18 1302-01.

06

Próba napi ciowa rozdzielnicy na napi cie do 60kV i 10 pól szt 1 27

d.3

KNP 18 1303-01.

02

Pomiar przek adników pr dowych SN 2 uzwojeniowych na nap do 30kV

szt 3

28 d.3

KNP 18 1304-01.

02

Pomiar przek adników napi ciowych wysokiego napi cia do 30kV 2 uzwojeniowych wnetrzowych

szt 3

29 d.3

KNP 18 1303-01.

08

Pomiar przek adników pr dowych Ferrantiego szt 2

30 d.3

KNP 18 1305-01.

01

Pomiar odgromników zaworowych lub wydmuchowych na nap.

do 30kV

szt 2

31 d.3

KNP 18 1308-01.

01

Pomiar wy cznika mocy WN wn trzowego na nap. do 30kV z regulacj nap du

szt 1

32 d.3

KNP 18 1309-01.

06

Pomiar roz cznika WN do 30kV szt 1

33 d.3

KNP 18 1301-01.

03

Pomiary rozdzielnic pr du zmiennego lub sta ego niskiego na- pi cia do 20 pól

szt 1

34 d.3

KNP 18 1310-01.

05

Pomiar wy acznika szybkiego pr du sta ego NN jednobieguno- wego do 2500A.

szt 1

35 d.3

KNP 18 1311-01.

01

Pomiar transformatora 2-uzwojeniowego grupy III szt 1

Razem dzia : Monta stacji transformatorowej

(5)

4843 KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wyce- ny

Opis Jedn. miary Ilo Cena Warto

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

4 Wynaj cie agregtau pdowtówrczego

36 d.4

Wynaj cie agregatu pr dotwóreczego 630kW (wraz z paliwem), wraz z prze czeniem kabli nn - 6 dni

kpl. 1

Razem dzia : Wynaj cie agregtau pdowtówrczego

(6)

4843

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt

jedn.

R M S

1 Demonta istniej cej stacji transformatorowej 1

d.1

KNR 5-15 1003-01 analogia

Budynek prefabrykowany miejskiej stacji transforma- torowej

obmiar = 1 bud.

bud.

-- R --

1* robocizna

722,3*0,955=689,7965 r-g/bud.

r-g 689,7965

-- S --

2* Samochód samowy ad.5-10t (1) 23,75 m-g/bud.

m-g 23,7500 3* Samochód samowy ad.5-10t (1)

2,52 m-g/bud.

m-g 2,5200

4* uraw samochodowy 18-20t (1)

53,37 m-g/bud.

m-g 53,3700 5* Spawarka elektr.wiruj ca 500A

8,76 m-g/bud.

m-g 8,7600

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

2 d.1

KNR 5-15 0701-03 analogia

Demontaz transformatorów lub d awików dla napi do 30 kV o masie ponad 1.0 do 3.0 t

obmiar = 1 szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

18,9*0,955=18,0495 r-g/szt.

r-g 18,0495

-- S --

2* uraw samoj.ko owy 7-10t (1) 4 m-g/szt.

m-g 4,0000

3* Spawarka elektr.wiruj ca 500A 1,5 m-g/szt.

m-g 1,5000

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

3 d.1

KNR 5-13 0801-01

Transport wewn trzny prefabrykatów elbetowych na odleg do 20.0 km

obmiar = 18,9 t

t

-- R --

1* robocizna

2,2*0,955=2,101 r-g/t

r-g 39,7089

-- S --

2* Samochód samowy ad.5-10t (1) 1,1 m-g/t

m-g 20,7900

3* uraw samochodowy 18-20t (1)

1,1 m-g/t

m-g 20,7900

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Demonta istniej cej stacji transformatorowej

RAZEM Robocizna Materia y Sprz t

RAZEM Koszty po rednie [Kp]

RAZEM Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ EM ownie:

(7)

4843

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt

jedn.

R M S

2 Linia SN

4 d.2

KNNR 5 0701- 02

Kopanie rowów dla kabli w sposób r czny w gruncie kat. III

obmiar = 20*1,0*0,6 = 12,000 m3

m3

-- R --

1* robocizna

2,24 r-g/m3

r-g 26,8800

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

5 d.2

KNNR 5 0706- 02

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko ci do 0.6 m

Krotno = 2 obmiar = 20 m

m

-- R --

1* robocizna

0,0179*2=0,0358 r-g/m

r-g 0,7160

-- M --

2* Piasek naturalny kopany 0,076*2=0,152 m3/m

m3 3,0400

3* materia y pomocnicze

2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --

4* Samochód samowy ad.5-10t (1) 0,0114*2=0,0228 m-g/m

m-g 0,4560

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

6 d.2

KNNR 5 0707- 04

Uk adanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablo- wych r cznie

Kabel XUHAKXs-20kV 1x120/50mm2 obmiar = 20*6 = 120,000 m

m

-- R --

1* robocizna

0,177 r-g/m

r-g 21,2400

-- M --

2* Kabel XUHAKXs-20kV 1x120/50mm2

1,04 m/m

m 124,8000

3* wazelina techniczna

0,017 kg/m

kg 2,0400

4* opaski kablowe typu Oki

0,1 szt./m

szt. 12,0000 5* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.po-

wy ej 0.4-0.6 mm gat.I/II 0,42 m2/m

m2 50,4000

6* materia y pomocnicze

2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --

7* Samochód skrzyn.5-10t (1) 0,0149 m-g/m

m-g 1,7880

8* Przyczepa do przewo .kabli 4t 0,0045 m-g/m

m-g 0,5400

9* Ci gnik ko owy 74kW (1)

0,0045 m-g/m

m-g 0,5400

10* uraw samochodowy 18-20t (1)

0,0045 m-g/m

m-g 0,5400

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

7 d.2

KNNR-W 9 0806-04

Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielo owych o przekroju

120-240 mm2 o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych

obmiar = 6 szt

szt

-- R --

1* robocizna

13,1 r-g/szt

r-g 78,6000

-- M --

(8)

4843

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt

jedn.

R M S

2* mufy przelotowe ochronne typu POLJ-24/1x120-240 1 szt./szt

szt. 6,0000 3* Opaska kablowa OKi - ocechowana

2 szt/szt

szt 12,0000

4* materia y pomocnicze

4 %(od M)

% 4,0000

-- S --

5* Samochód skrzyn.5-10t (1) 0,7 m-g/szt

m-g 4,2000

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

8 d.2

KNNR 5 0729- 02

owice POLT 24D obmiar = 6 szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

2,68 r-g/szt.

r-g 16,0800

-- M --

2* owica POLT 24D

1 kpl./szt.

kpl. 6,0000

3* ko cówki kablowe

1 szt./szt.

szt. 6,0000 4* opaski kablowe typu Oki'

1 szt./szt.

szt. 6,0000

5* materia y pomocnicze

2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

9 d.2

KNNR 5 0728- 01

owice RICS5139 obmiar = 6 szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

4,71 r-g/szt.

r-g 28,2600

-- M --

2* adapter RICS 5139

1 szt./szt.

szt. 6,0000

3* materia y pomocnicze

2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --

4* Samochód skrzyn.5-10t (1) 0,51 m-g/szt.

m-g 3,0600

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

10 d.2

KNNR 5 1408- 01

Monta ograniczników przepi w stacji transforma- torowej RDA 18

obmiar = 2 kpl.

kpl.

-- R --

1* robocizna

4,13 r-g/kpl.

r-g 8,2600

-- M --

2* ogranicznik przepi RDA

3 szt./kpl.

szt. 6,0000

3* materia y pomocnicze

2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --

4* Samochód skrzyn.5-10t (1) 1,05 m-g/kpl.

m-g 2,1000

5* Podno nik mont.PHM na sam.(2) 2,46 m-g/kpl.

m-g 4,9200

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

11 d.2

KNNR 5 1302- 01

Badanie linii kablowej S.N.

obmiar = 6 odc.

odc.

-- R --

(9)

4843

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt

jedn.

R M S

1* robocizna

11,8 r-g/odc.

r-g 70,8000

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

12 d.2

KNNR 5 0702- 02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych r cznie w gruncie kat. III

obmiar = 20*0,8*0,6 = 9,600 m3

m3

-- R --

1* robocizna

1,21 r-g/m3

r-g 11,6160

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Linia SN

RAZEM Robocizna Materia y Sprz t

RAZEM Koszty po rednie [Kp]

RAZEM Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ EM ownie:

(10)

4843

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt

jedn.

R M S

3 Monta stacji transformatorowej

13 d.3

KNR 2-01 0221-02

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsi bier- nymi 0.15 m3 na odk ad w gruncie kat.III

obmiar = 25 m3

m3

-- R --

1* robocizna

0,124 r-g/m3

r-g 3,1000

-- S --

2* Kop.j-nacz. 0,15m3 (1) 0,0924 m-g/m3

m-g 2,3100

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

14 d.3

KNR 2-31 0105-01

Podsypka piaskowa z zag szczeniem r cznym - 3 cm grub.warstwy po zag szcz.

obmiar = 25 m2

m2

-- R --

1* robocizna

0,1232 r-g/m2

r-g 3,0800

-- M --

2* Piasek naturalny kopany 0,037 m3/m2

m3 0,9250

3* materia y pomocnicze

0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

15 d.3

KNR 2-31 0105-02

Podsypka piaskowa z zag szczeniem r cznym - za ka dy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag szcz.

obmiar = 25*17 = 425,000 m2

m2

-- R --

1* robocizna

0,0083 r-g/m2

r-g 3,5275

-- M --

2* Piasek naturalny kopany 0,0123 m3/m2

m3 5,2275

3* materia y pomocnicze

0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

16 d.3

KNR 5-15 1003-01

Budynek prefabrykowany miejskiej stacji transforma- torowej

stacja trafo MRw-bpp 20/1000-4

bateria kondenstorów niepalnych 500 kVAr z 7% d a- wików

obmiar = 1 bud.

bud.

-- R --

1* robocizna

722,3*0,955=689,7965 r-g/bud.

r-g 689,7965

-- M --

2* stacja trafo MRw-bpp 20/1000-4 1 szt/bud.

szt 1,0000

3* bateria kondenstorów niepalnych 500 kVAr z 7% d a- wików

1 szt/bud.

szt 1,0000

4* materia y pomocnicze

3 %(od M)

% 3,0000

-- S --

5* Samochód samowy ad.5-10t (1) 23,75 m-g/bud.

m-g 23,7500 6* Samochód samowy ad.5-10t (1)

2,52 m-g/bud.

m-g 2,5200

7* uraw samochodowy 18-20t (1)

53,37 m-g/bud.

m-g 53,3700 8* Spawarka elektr.wiruj ca 500A

8,76 m-g/bud.

m-g 8,7600

Razem koszty bezpo rednie:

(11)

4843

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt

jedn.

R M S

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

17 d.3

KNR 2-31 0502-05

wykonanie opaski z p yt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wype nieniem spoin zapraw cementow

obmiar = 25 m2

m2

-- R --

1* robocizna

0,6266 r-g/m2

r-g 15,6650

-- M --

2* yta chod.bet.50x50x7cm kl.II,szara 4,08 szt/m2

szt 102,0000 3* Piasek naturalny kopany

0,0834 m3/m2

m3 2,0850

4* cement portlandzki zwyk y bez dodatków 35 0,0008 t/m2

t 0,0200

5* materia y pomocnicze

0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

18 d.3

KNR 5-08 0611-08

Monta uziomu powierzchniowego w wykopie o g b.

do 1.0 m w gruncie kat.III obmiar = 60 m

m

-- R --

1* robocizna

1,5096*0,955=1,441668 r-g/m

r-g 86,5001

-- M --

2* Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm 0,98176 kg/m

kg 58,9056

3* materia y pomocnicze

2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --

4* Spawarka elektr.wiruj ca 500A 0,7548 m-g/m

m-g 45,2880

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

19 d.3

KNR-W 5-08 0614-02

Mechaniczne pogr anie uziomów pr towych w grun- cie kat. III

obmiar = 12*4 = 48,000 m

m

-- R --

1* robocizna

0,304 r-g/m

r-g 14,5920

-- M --

2* System uziemie pr towych fi 17,2 mm 1 m/m

m 48,0000

3* owice do uziemie pr towych fi 17,2 mm 1/3=0,333333 szt/m

szt 16,0000 4* Groty do uziemie pr towych fi 17,2 mm

1/3=0,333333 szt/m

szt 16,0000 5* czka do uziemie pr towych fi 17,2 mm

1 szt/m

szt 48,0000 6* Zacisk wkr cany do g owicy uziemienia pr towego

1/3=0,333333 szt/m

szt 16,0000

7* materia y pomocnicze

2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --

8* Wibrom ot el.z p.ster.10,0 kW 0,152 m-g/m

m-g 7,2960

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

20 d.3

KNR 5-08 0619-06

Pod czenie bednarki w stacji obmiar = 6 szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

0,4697*0,955=0,448564 r-g/szt.

r-g 2,6914

(12)

4843

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt

jedn.

R M S

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

21 d.3

KNR 5-15 0701-03

Ustawienie transformatorów lub d awików dla napi do 30 kV o masie ponad 1.0 do 3.0 t

Transformator olejowy 1000kVA, 15,75/0,42kV, Dyn5, uzwojenia CU/CU

obmiar = 1 szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

18,9*0,955=18,0495 r-g/szt.

r-g 18,0495

-- M --

2* Transformator olejowy 1000kVA, 15,75/0,42kV, Dyn5, uzwojenia CU/CU

1 szt/szt.

szt 1,0000

3* materia y pomocnicze

3 %(od M)

% 3,0000

-- S --

4* uraw samoj.ko owy 7-10t (1) 4 m-g/szt.

m-g 4,0000

5* Spawarka elektr.wiruj ca 500A 1,5 m-g/szt.

m-g 1,5000

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

22 d.3

KNR 5-15 0701-04

Pod czenie przewodów do transformatorów lub d a- wików dla napi do 30 kV o masie ponad 1.0 do 3.0 t

obmiar = 1 szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

4,5*0,955=4,2975 r-g/szt.

r-g 4,2975

-- M --

2* Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm 7 kg/szt.

kg 7,0000

3* materia y pomocnicze

3 %(od M)

% 3,0000

-- S --

4* Spawarka elektr.wiruj ca 500A 0,5 m-g/szt.

m-g 0,5000

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

23 d.3

KNR 5-15 0702-02

Pod czenie bednarki uziemiaj cej do transformato- rów dla napi cia do 30 kV

obmiar = 1 pod cz.

pod- cz.

-- R --

1* robocizna

1,9*0,955=1,8145 r-g/pod cz.

r-g 1,8145

-- M --

2* materia y pomocnicze

3 %(od M)

% 3,0000

-- S --

3* Spawarka elektr.wiruj ca 500A 0,72 m-g/pod cz.

m-g 0,7200

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

24 d.3

KNR 4-03 1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub robocze- go

obmiar = 6 pomiar.

po- miar

. -- R --

1* robocizna

1,24 r-g/pomiar.

r-g 7,4400

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

(13)

4843

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt

jedn.

R M S

25 d.3

KNP 18 1302- 01.01

Pomiar rezystancji izolacji rozdzielnic redniego na- pi cia o pojedynczym uk adzie szyn do 10 pól obmiar = 1 szt

szt

-- R --

1* robocizna

25,2 r-g/szt

r-g 25,2000

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

26 d.3

KNP 18 1302- 01.06

Próba napi ciowa rozdzielnicy na napi cie do 60kV i 10 pól

obmiar = 1 szt

szt

-- R --

1* robocizna

23,8 r-g/szt

r-g 23,8000

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

27 d.3

KNP 18 1303- 01.02

Pomiar przek adników pr dowych SN 2 uzwojenio- wych na nap do 30kV

obmiar = 3 szt

szt

-- R --

1* robocizna

9,7 r-g/szt

r-g 29,1000

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

28 d.3

KNP 18 1304- 01.02

Pomiar przek adników napi ciowych wysokiego na- pi cia do 30kV 2 uzwojeniowych wnetrzowych obmiar = 3 szt

szt

-- R --

1* robocizna

6,8 r-g/szt

r-g 20,4000

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

29 d.3

KNP 18 1303- 01.08

Pomiar przek adników pr dowych Ferrantiego obmiar = 2 szt

szt

-- R --

1* robocizna

2,3 r-g/szt

r-g 4,6000

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

30 d.3

KNP 18 1305- 01.01

Pomiar odgromników zaworowych lub wydmucho- wych na nap. do 30kV

obmiar = 2 szt

szt

-- R --

1* robocizna

3,8 r-g/szt

r-g 7,6000

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

31 d.3

KNP 18 1308- 01.01

Pomiar wy cznika mocy WN wn trzowego na nap.

do 30kV z regulacj nap du obmiar = 1 szt

szt

-- R --

1* robocizna

26,7 r-g/szt

r-g 26,7000

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

32 d.3

KNP 18 1309- 01.06

Pomiar roz cznika WN do 30kV obmiar = 1 szt

szt

-- R --

1* robocizna

14,2 r-g/szt

r-g 14,2000

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

(14)

4843

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt

jedn.

R M S

Cena jednostkowa:

33 d.3

KNP 18 1301- 01.03

Pomiary rozdzielnic pr du zmiennego lub sta ego nis- kiego napi cia do 20 pól

obmiar = 1 szt

szt

-- R --

1* robocizna

18,4 r-g/szt

r-g 18,4000

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

34 d.3

KNP 18 1310- 01.05

Pomiar wy acznika szybkiego pr du sta ego NN jed- nobiegunowego do 2500A.

obmiar = 1 szt

szt

-- R --

1* robocizna

14,5 r-g/szt

r-g 14,5000

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

35 d.3

KNP 18 1311- 01.01

Pomiar transformatora 2-uzwojeniowego grupy III obmiar = 1 szt

szt

-- R --

1* robocizna

19,2 r-g/szt

r-g 19,2000

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Monta stacji transformatorowej

RAZEM Robocizna Materia y Sprz t

RAZEM Koszty po rednie [Kp]

RAZEM Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ EM ownie:

(15)

4843

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt

jedn.

R M S

4 Wynaj cie agregtau pdowtówrczego

36 d.4

Wynaj cie agregatu pr dotwóreczego 630kW (wraz z paliwem), wraz z prze czeniem kabli nn - 6 dni obmiar = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpo rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wynaj cie agregtau pdowtówrczego

RAZEM Uproszczone Robocizna Materia y Sprz t

RAZEM Koszty po rednie [Kp]

RAZEM Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ EM ownie:

PODSUMOWANIE

CA Y KOSZTORYS

RAZEM Uproszczone Robocizna Materia y Sprz t

RAZEM Koszty po rednie [Kp]

RAZEM Zysk [Z]

RAZEM VAT [V]

RAZEM

OGÓ EM ownie:

(16)

4843 ZESTAWIENIE MATERIA ÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo Cena jedn. Warto

1. Piasek naturalny kopany m3 3,0400

2. Kabel XUHAKXs-20kV 1x120/50mm2 m 124,8000

3. wazelina techniczna kg 2,0400

4. opaski kablowe typu Oki szt. 12,0000

5. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powy ej 0.4-0.6 mm gat.

I/II

m2 50,4000

6. mufy przelotowe ochronne typu POLJ-24/1x120-240 szt. 6,0000

7. Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 12,0000

8. owica POLT 24D kpl. 6,0000

9. ko cówki kablowe szt. 6,0000

10. opaski kablowe typu Oki' szt. 6,0000

11. adapter RICS 5139 szt. 6,0000

12. ogranicznik przepi RDA szt. 6,0000

13. Piasek naturalny kopany m3 8,2375

14. stacja trafo MRw-bpp 20/1000-4 szt 1,0000

15. yta chod.bet.50x50x7cm kl.II,szara szt 102,0000

16. cement portlandzki zwyk y bez dodatków 35 t 0,0200

17. Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 65,9056

18. System uziemie pr towych fi 17,2 mm m 48,0000

19. owice do uziemie pr towych fi 17,2 mm szt 16,0000

20. Groty do uziemie pr towych fi 17,2 mm szt 16,0000

21. czka do uziemie pr towych fi 17,2 mm szt 48,0000

22. Zacisk wkr cany do g owicy uziemienia pr towego szt 16,0000

23. Transformator olejowy 1000kVA, 15,75/0,42kV, Dyn5, uzwojenia CU/CU szt 1,0000 24. bateria kondenstorów niepalnych 500 kVAr z 7% d awików szt 1,0000 25. materia y pomocnicze

RAZEM ownie:

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :