• Nie Znaleziono Wyników

Spółdzielnia Mieszkaniowa Zrzeszeni Os. Przemysława Poznań

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Spółdzielnia Mieszkaniowa Zrzeszeni Os. Przemysława Poznań"

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

Spółdzielnia Mieszkaniowa

„Zrzeszeni”

Os. Przemysława 21 61-064 Poznań

W wyniku umowy zawartej w dniu 16 czerwca 2010 r. między Związkiem Rewizyjnym

Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, a Spółdzielnio Mieszkaniową „Zrzeszeni" w Poznaniu, w dniach od 06.09.2010r. do 16.10.2010r. została przeprowadzona przez Związek lustracja pełna działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2007 roku do 31.12.2009 roku. Przedmiotem lustracji były następujące zagadnienia:

1. Organizacja Spółdzielni.

- statut Spółdzielni oraz wewnętrzny system normatywny (kompletność i poprawność merytoryczna regulaminów),

- działalność organów Spółdzielni,

- struktura organizacyjna słuŜb etatowych Spółdzielni.

2. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni (i budynków z nimi związanych oraz racjonalność ich wykorzystania).

3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami.

4. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi:

- stan ilościowy oraz estetyczno-porządkowy i techniczny budynków i ich otoczenia, - koszty i przychody gzm oraz prawidłowość ustalania opłat za uŜywanie lokali,

- gospodarka lokalami uŜytkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem lokali wynajmowanych, - terminowość wnoszenia opłat przez uŜytkowników lokali i windykacja naleŜności Spółdzielni, - treść umów o usługi komunalne i ich realizacja (wodno-kanalizacyjne, wywóz śmieci, ciepło).

5. Gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych:

- nadzór techniczny i ustalanie potrzeb remontowych, ze szczególnym uwzględnieniem działań energooszczędnych,

- akumulacja środków finansowych na remonty, tryb doboru wykonawców robót remontowych, treść zawartych umów i ich realizacja.

6. Gospodarka finansowa:

- stan funduszów, wielkość wolnych środków finansowych i sposób ich wykorzystania, efektywność zaangaŜowania finansowego Spółdzielni w zakup akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych,

- rozliczanie kosztów ogólnych Spółdzielni, - obsługa spłaty kredytów mieszkaniowych,

- terminowość regulowania zobowiązań finansowych Spółdzielni (podatki, ZUS, PFRON), - dochodzenie naleŜności Spółdzielni, w tym dotacji budŜetowych,

- rozliczenia finansowe z członkami z tytułu wkładów.

(2)

7. Ocena realizacji przez Spółdzielnię obowiązków wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Lustracja nie obejmowała badania sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 88a Prawa Spółdzielczego, jak równieŜ weryfikacji rozliczeń kosztorysowych.

Ustalenia lustracji wynikają ze stwierdzonych faktów na podstawie przedłoŜonych lustratorom dokumentów oraz wyjaśnień złoŜonych przez pracowników Spółdzielni.

W szczególności ustaleniom lustracji słuŜyły:

- statut i inne uregulowania wewnętrzne spółdzielni,

- uchwały i decyzje organów samorządowych, w tym protokoły z posiedzeń, - dokumenty członkowskie,

- dokumentacja dotycząca robót remontowych, - dokumenty finansowo-księgowe.

Ustalenia lustracji zostały zawarte w protokóle lustracji, który łącznie z niniejszym listem

polustracyjnym stanowi integralną całość. Protokół lustracji został podpisany przez Zarząd Spółdzielni bez zastrzeŜeń.

Poprzednia lustracja pełna działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2003 roku do 31.12.2006 roku została przeprowadzona przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP na przełomie 2006 i 2007 roku, a ocena działalności Spółdzielni zawarta w liście polustracyjnym Związku z dnia 19.03.2007 roku została przedstawiona na Zebraniu Przedstawicieli Członków w 2007 roku.

W 2008 roku Związek przeprowadził lustrację działalności inwestycyjnej Spółdzielni, a ocena tej działalności zawarta w liście polustracyjnym Związku została przedstawiona na Walnym

Zgromadzeniu Członków w 2009 roku.

W okresie objętym lustracją Spółdzielnia działała w oparciu o statut spełniający wymogi Prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a ostatnie zmiany statutu oraz jego tekst jednolity zostały uchwalone przez Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 29.11.2007 r. Zmiany te zostały zarejestrowane w KRS w dniu 11.03.2008 roku, a tekst jednolity statutu - w dniu 29.04.2008 roku.

Spółdzielnia posiada szereg unormowań wewnętrznych o charakterze regulaminowym wynikających z postanowień statutu i jej potrzeb, a kompletność i poprawność merytoryczna tych unormowań nie nudzi zastrzeŜeń, jednak w Związku z nowelizacja statutu wskazane jest dokonanie analizy treści tych unormowań pod kątem zgodności ich postanowień z obowiązującym stanem prawnym.

Lustracja nie wykazała uchybień i nieprawidłowości w zakresie częstotliwości, terminowości i sposobu zwołania grup członkowskich, Zebrań Przedstawicieli Członków oraz Walnego Zgromadzenia Członków. ZastrzeŜeń nie budzi równieŜ przebieg obrad tych organów oraz sposób ich

udokumentowania.

W okresie objętym badaniem Rada Nadzorcza zgodnie z zakresem swoich kompetencji

zajmowała się najistotniejszymi sprawami związanymi z bieŜącą działalnością Spółdzielni wypełniając

(3)

funkcje kontroli i nadzoru, a dokumentacja pracy tego organu jest kompletna i prowadzona właściwie.

Nie stwierdzono takŜe nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zarządu, który jako organ

wykonawczy w strukturze organów samorządowych pełnił jednocześnie rolę kierowniczą w bieŜącej działalności Spółdzielni rozumianej jako podmiot gospodarczy i ocena działania Spółdzielni zawarta w niniejszym liście polustracyjnym jest przede wszystkim oceną działania tego organu.

Uchwalona przez Radę Nadzorczą struktura organizacyjna Spółdzielni jest kompletna i zapewnia warunki prawidłowej realizacji zadań Spółdzielni jako podmiotu gospodarczego.

Dokumentacja pracownicza prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, a zasady wynagradzania i organizacji pracy normują stosowne regulaminy.

W Spółdzielni wdraŜany jest system kontroli gospodarczej i ochrony mienia, a przyjęte rozwiązania oraz sposób ich realizacji nie budzi zastrzeŜeń.

Z ustaleń lustracji wynika, iŜ stan prawny gruntów pozostających we władaniu Spółdzielni jest uregulowany, co umoŜliwiło realizację przez Spółdzielnię postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczących określenia przedmiotu odrębnej własności lokali.

ZastrzeŜeń nie budzi takŜe sposób realizacji wniosków członków o ustanowienie odrębnej własności lokali.

Badania dotyczące spraw członkowsko-mieszkaniowych wykazały prawidłowość działań Spółdzielni w tym zakresie. Nie stwierdzono takŜe nieprawidłowości w sposobie prowadzenia dokumentacji członkowskiej oraz wymaganych Prawem spółdzielczym rejestrów.

Przeprowadzony w czasie lustracji selektywny przegląd zasobów mieszkaniowych wykazał, iŜ są one utrzymane w czystości i naleŜytym stanie estetyczno-porzqdkowym oraz technicznym -

moŜliwym do ustalenia w trakcie wizualnego przeglądu. Stwierdzono jednak wymienione w protokole z przeglądu usterki wymagające usunięcia.

W 2007 roku działalność Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi zamknęła się nadwyŜką przychodów nad poniesionymi kosztami wynoszącą 137.158,- zł. W latach 2008-2009 w gospodarce zasobami mieszkaniowymi wystąpił niedobór przychodów w stosunku do poniesionych kosztów wynoszący:

-w 2008 roku - 94.428,-zł., -w 2009 roku - 96.192,-zł.,

przy czym saldo rozliczeń międzyokresowych na koniec 2009 roku wskazuje nadwyŜkę w wysokości 372.059 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2007 roku zaległości w opłatach za uŜywanie lokali mieszkalnych wyniosły 190.118,- zł, co stanowiło 5,6 % rocznego wymiaru opłat, a na koniec 2009 roku wskaźnik tych zaległości wzrósł do 5,8 %.

W odniesieniu do naleŜności od lokali uŜytkowych wskaźnik zadłuŜeń w opłatach na koniec

(4)

2007 roku wynosił 11,6% rocznego wymiaru opłat od tych lokali, a na koniec 2009 roku wskaźnik ten uległ obniŜeniu do 8,8 %.

Występujący na koniec 2009 roku poziom zaległości w opłatach za uŜywanie lokali jest niŜszy od przeciętnego w spółdzielniach mieszkaniowych, co świadczy o skuteczności prowadzonych przez Spółdzielnię działań windykacyjnych.

Lustracja nie wykazała nieprawidłowości w gospodarce lokalami uŜytkowymi, a w zawartych umowach najmu interesy Spółdzielni zostały naleŜycie zabezpieczone.

Umowy zawarte z dostawcami usług komunalnych oraz innych usług związanych z eksploatacją zasobów mieszkaniowych są kompletne i chronią naleŜycie interesy Spółdzielni.

W badanym okresie Spółdzielnia przeprowadziła okresowe przeglądy stanu technicznego zasobów pod kątem ustalenia potrzeb remontowych i sporządzenia rocznych, rzeczowo-finansowym planów remontów.

Przeprowadzone zostały takŜe kontrole stanu technicznej sprawności instalacji budynków określone w art. 62 Prawa budowlanego, co znajduje odzwierciedlenie w ksiąŜkach obiektu

budowlanego, które prowadzone są dla wszystkich budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poniesione w badanym okresie nakłady na roboty remontowe w wysokości:

• 415.830,-zł w 2007 roku,

• 567.449,- zł w 2008 roku,

• 746.203,- zł w 2009 roku

zostały sfinansowane środkami zakumulowanymi na funduszu remontowym, którego stan na koniec 2009 roku wynosił 6.279,- zł.

Roboty remontowe w zasobach Spółdzielni realizowane były przez obcych wykonawców, którzy zostali wyłonieni w procedurach określonych normami wewnętrznymi Spółdzielni.

Umowy zawarte z wykonawcami robót remontowych zawierały postanowienia zapewniające naleŜyta ochronę interesów Spółdzielni, postanowienia te były w pełni realizowane, w tym takŜe w zakresie rozliczeń finansowych z wykonawcami. Nie stwierdzono takŜe nieprawidłowości w sposobie sprawowania nadzoru nad realizowanymi remontami.

Z ustaleń lustracji wynika, iŜ według stanu na koniec 2009 roku ściany budynków są ocieplone według obowiązujących norm cieplnych, zasoby Spółdzielni są opomiarowane, a lokale są

wyposaŜone w indywidualne opomiarowanie zuŜycia ciepła i wody.

Spółdzielnia posiada określone podstawy normatywne jej gospodarki finansowej. Ewidencja księgowa Spółdzielni prowadzona była na bieŜąco w oparciu o Zakładowy Plan Kont dostosowany do wymogów ustawy o rachunkowości, a takŜe terminowo sporządzono sprawozdania finansowe.

Sprawozdania te, po weryfikacji dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej były

(5)

corocznie zatwierdzane przez Zebranie Przedstawicieli Członków oraz Walne Zgromadzenie i złoŜone w uprawnionych instytucjach.

Lustracja wykazała właściwe prowadzenie przez Spółdzielnię gospodarki kasowej, rozliczeń z członkami z tytułu wkładów oraz rozliczeń z bankiem z tytułu spłaty kredytów mieszkaniowych i naleŜnych odsetek.

Ogólna sytuacja finansowa Spółdzielni w badanym okresie umoŜliwiała bieŜącą realizację zobowiązań o charakterze publicznoprawnym oraz wobec dostawców robót i usług.

Spółdzielnia posiadała takŜe wolne środki finansowe zdeponowane na lokatach i rachunkach bankowych, od których uzyskała dodatkowe przychody z tytułu oprocentowania zasilające jej

gospodarkę.

Na tle ustaleń zawartych w protokóle lustracji oraz oceny niniejszego listu polustracyjnego stwierdzić naleŜy, iŜ działalność Spółdzielni w okresie objętym lustracją prowadzona była prawidłowo i poza dokonaniem analizy treści unormowań wewnętrznych o charakterze regulaminowym pod kątem zgodności ich postanowień z wymogami znowelizowanego statutu Związek nie formułuje wniosków i zaleceń do przedstawienia przez Radę Nadzorczą najbliŜszemu Walnemu Zgromadzeniu Członków.

Pełnomocnik Zarządu Dyrektor Biura Związku Ryszard Jajszczyk

Cytaty

Powiązane dokumenty

W ramach działalności statutowej Grupa prowadzi postępowania sądowe, które są konsekwencją specyfiki prowadzonej przez nią działalności operacyjnej. Ze względu

• Zmiany do MSR 1 i MSR 8: Definicja istotności (opublikowano dnia 31 października 2018 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez

Początkiem 2020 roku, w związku z epidemią koronawirusa, Emitent na podstawie prawomocnej decyzji Sądu, która pozwala mu na samodzielne kształtowanie wysokości rat

Odpisy aktualizujące wartość zapasów obciążyły pozostałe koszty operacyjne. Odwrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów pomniejszyły pozostałe koszty

­ ocieplenie stropów poddaszy nieużytkowych w budynkach Os. garaży - łącznie 20 garaży na terenie Bazy Spółdzielni. Na stronie internetowej Spółdzielni:

Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej

Niniejsze sprawozdanie określa koszty i przychody Spółdzielni w 2019 roku. Szczegółowe dane dotyczące kosztów i wpływów zostały zawarte w 11 tabelach.

- założona w czerwcu 2021 roku Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy spółka komandytowa świadczy usługi audytorskie i księgowe – spółka

każdego z tych organów ... Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ... Informacje o transakcjach zawartych

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości,

Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych było sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 1 kwietnia 2004 roku do 31 grudnia 2005 roku, które nie podlegało obowiązkowi

2) Jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczaniem opłat, o których mowa w art. W wypadku, gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje

4. Do określenia wielkości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej dla każdego lokalu, dokonywanego w uchwale zarządu spółdzielni, mają odpowiednie

Z ustale lustracji wynika, i stan prawny 99% gruntów pozostaj cych we władaniu Spółdzielni jest uregulowany, co umo liwiło realizacj przez Zarz d postanowie

Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH. JEDNOSTKI

a) jeżeli dzień wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku (w szczególności akcji, praw

W momencie ukończenia prac rozwojowych, gotowy efekt prowadzonego procesu wytwórczego jest przenoszony do kategorii „Koszty zakończonych prac rozwojowych” i od tego momentu Spółka

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego skonsolidowanego

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Spółka nie stosowała powyŜszej zasady albowiem w ramach Rady Nadzorczej Emitenta nie funkcjonuje komitet audytu, gdyŜ rozmiar

dobrowolnym poddaniu się egzekucji... Spółka działała jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jej kapitał zakładowy dzielił się na 400 udziałów... PRZYCHODY

Wyniki finansowe zrealizowane w I kwartale 2012, tak dla Grupy Voxel jak i dla poszczególnych Spółek wchodzących w skład grupy pokrywają się w znacznym stopniu

Korekta błędu oraz zmiana zasad rachunkowości ... Segmenty operacyjne ... Wartości niematerialne ... Rzeczowe aktywa trwałe ... Aktywa oraz zobowiązania finansowe ... Aktywa