• Nie Znaleziono Wyników

POROZUMIENIE. 1) zł w przypadku imprezy, o której mowa w 1 pkt 1. 2) 600 zł w przypadku imprezy, o której mowa w 1 pkt 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POROZUMIENIE. 1) zł w przypadku imprezy, o której mowa w 1 pkt 1. 2) 600 zł w przypadku imprezy, o której mowa w 1 pkt 2"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 10 maja 2010 r. pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim z siedzibą przy ul.Rybaki 3 64-700 Czarnków, zwanym dalej „Powiatem”, reprezentowanym przez

Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, w imieniu którego działają: 1/ Wiesław Maszewski – Starosta Czarnkowsko – Trzcianecki,2/ Tadeusz Teterus – Wicestarosta Czarnkowsko - Trzcianecki, a Gminą Połajewo z siedzibą przy ul. Obornickiej 6a 64-710

Połajewo, zwaną dalej „Gminą” reprezentowaną przez: 1/ Stanisława Pochyluka – Wójta Gminy Połajewo. Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/269/2009 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Połajewo realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury i kultury fizycznej, Uchwały Nr XLII/289/2010 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia Gminie Połajewo realizacji zadań własnych

powiatu z zakresu kultury i kultury fizycznej oraz Zarządzenia Nr 5/2010 Wójta Gminy Połajewo z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010r.

i Uchwały Nr XXV/169/2010 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010r., strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Połajewo realizacji zadań własnych Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego:

1) z zakresu kultury w postaci organizacji w dniu 17 stycznia 2010r. imprezy pod nazwą X Spotkanie Kolędników Połajewo 2010 "Do szopy, hej pasterze-dudziarze”,

2) z zakresu kultury fizycznej w postaci organizacji w dniu 6 marca 2010r. imprezy pod nazwą „X Mistrzostwa Samorządowe Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w Halowej Piłce Nożnej”, 3) z zakresu kultury w postaci organizacji w dniu 27 czerwca 2010r. imprezy pod nazwą „XXXIV

Nadnotecki Dzień Pieśni i Muzyki”,

4) z zakresu kultury w postaci organizacji w dniu 21 października 2010r. imprezy pod nazwą „IV Powiatowe Spotkanie z Twórczością Osób Niepełnosprawnych”.

§ 2. 1. Miejscem wykonania zadań jest Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki oraz Województwo Wielkopolskie.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach usprawiedliwionych charakterem imprezy może to być inny obszar kraju.

§ 3. 1. Na realizację zadań, o których mowa w § 1 Powiat przekaże Gminie dotacje celowe:

1) 2.000 zł w przypadku imprezy, o której mowa w § 1 pkt 1 2) 600 zł w przypadku imprezy, o której mowa w § 1 pkt 2 3) 1.500 zł w przypadku imprezy, o której mowa w § 1 pkt 3 4) 1.000 zł w przypadku imprezy, o której mowa w § 1 pkt 4

(2)

2. Dotacje celowe określone w ust.1 pkt 1 i pkt 2 zostaną przekazane przez Powiat w formie refundacji poniesionych kosztów.

3. Dotacje celowe określone w ust.1 pkt 3 i pkt 4 zostaną przekazane przez Powiat nie później niż 14 dni przed terminem organizacji danej imprezy i zostaną wykorzystane przez Gminę w następujących terminach:

1) dotacja, o której mowa w ust.1 pkt 3 – do dnia 12 lipca 2010r.

2) dotacja, o której mowa w ust.1 pkt 4 – do dnia 4 listopada 2010r.

§ 4. 1. Powiat przekaże dotacje celowe, o których mowa w § 3 ust.1 na rachunek bankowy Gminy Połajewo nr 92 8951 0009 0019 5025 2000 0010.

§ 5. 1. Warunkiem przekazania dotacji w formie refundacji, o której mowa w § 3 ust. 2 jest pozytywna ocena formalna przedłożonych przez Gminę dokumentów:

1) rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego porozumienia,

2) kserokopii rachunków lub innych dokumentów księgowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem , dokumentujących poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia,

3) sprawozdania merytorycznego z realizacji przedsięwzięcia.

2. Dokumenty, o których mowa w ust.1 zostaną przedłożone Powiatowi w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszego porozumienia.

3. Dotacja zostanie przekazana na rachunek Gminy w terminie 14 dni od dnia zaakceptowania przedłożonych dokumentów, w tym rozliczenia dotacji.

§ 6. 1. Gmina zobowiązuje się do prowadzenia wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań.

2. Gmina zobowiązuje się informować Powiat o planowanej formie wykonywanych zadań i o wszelkich istotnych okolicznościach mających wpływ na realizację zadań oraz uzyskać akceptację Powiatu w zakresie sposobu wykorzystania środków, o których mowa w § 3.

3. Gmina zobowiązuje się do umieszczania w materiałach informacyjnych dotyczących zadań informacji o fakcie ich dofinansowaniu przez Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki.

§ 7. W przypadku zadań wymienionych w §1 pkt 3 i pkt 4, Gmina przekaże Powiatowi rozliczenie zadania pod względem rzeczowym i finansowym z wydatkowanych środków w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji każdego z tych zadań, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego porozumienia.

§ 8. Gmina zobowiązuje się do realizowania przedmiotu porozumienia w oparciu o ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

(3)

§ 9. 1. W przypadku gdy dane zadanie nie zostanie przez Gminę zrealizowane, dotacja na to zadanie podlega zwrotowi w całości w terminie 15 dni od dnia, w którym zadanie miało być zrealizowane, wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia przekazania dotacji.

2. W przypadku wykorzystania dotacji lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem, Gmina zobowiązana jest do zwrotu dotacji w całości lub części w ciągu 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji na dane zadanie wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dotacji.

3. Kwota niewykorzystanej dotacji podlega zwrotowi na rachunek Powiatu nr 76 8951 0009 0000 1007 2000 0010 w terminie 15 dni od dnia realizacji zadania.

§ 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 11. Porozumienie zawiera się do czasu wykonania przedmiotu porozumienia.

§ 12. Ewentualne spory wynikłe z realizacji porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

§ 13. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 14. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki Wiesław Maszewski

Wicestarosta Czarnkowsko-Trzcianecki Tadeusz Teterus

Wójt Gminy Połajewo Stanisław Pochyluk

Skarbnik Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Ewa Dymek

(4)

Skarbnik Gminy

Aldona Mądrowska-Dziaduch

(5)

Załącznik 1

Załącznik do porozumienia z dnia 10 maja 2010r.

pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim a Gminą Połajewo /pieczęć nagłówkowa Gminy/

STAROSTWO POWIATOWE W CZARNKOWIE

Rozliczenie dotacji z budżetu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego w kwocie

Nazwa zadania

1. Powyższa kwotę wydatkowano na:

Lp. Rodzaj

wydatku Data

wystawienia dokumentu

Wystawca

faktury Nr i nazwa dokumentu potwierdzającego poniesiony

wydatek

Ogólna kwota dokumentu

Kwota

sfinansowana z dotacji

RAZEM

Załączam kserokopie dowodów księgowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem, opisanych pod względem merytorycznym i finansowym ze wskazaniem pokrycia wydatków ze środków Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego oraz zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych

(6)

………..……….. ………. ……….

Skarbnik/Główny Księgowy Data Wójt

Sprawdzono pod względem Sprawdzono pod względem merytorycznym – pracownik Starostwa finansowym – pracownik Powiatowego w Czarnkowie Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego

(koordynator zadania) w Czarnkowie

……… ……… ……… ………...

data podpis data podpis

Cytaty

Powiązane dokumenty

Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki ochrony indy- widualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności: do

Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych takich, ˙ze w ich zapisie dziesi˛etnym wyst˛epuje jedna cyfra nieparzysta i trzy cyfry parzyste. Uwaga: przypominamy, ˙ze zero jest liczb ˛

ADAMCZYK GRAŻYNA rozłożenie płatności na raty7. ADVANCED ROBOTIC

na podstawie wykazu dostaw wykonanych dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

13) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej

W przypadku, gdy przyczyna rezygnacji ze szkolenia jest inna niŜ wypadek losowy, lub dokumentacja potwierdzająca wypadek losowy nie zostanie zaakceptowana przez

Wpisując powyższy kod Abonent otrzyma informację dotyczącą stanu liczby złotówek pochodzących z promocyjnego pakietu złotówek oraz Pakietu Złotówek,

Wpisując powyższy kod Abonent otrzyma informację dotyczącą stanu liczby złotówek pochodzących z promocyjnego pakietu złotówek oraz Pakietu Złotówek,