WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pełen tekst

(1)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

WP-IV.9932.1.23.2018 Kraków, 11 grudnia 2018 roku

Pani

Lucyna Tokarska Dyrektor

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Chemiczna 10

33-101 Tarnów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 t.j., z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1477) oraz upoważnienia do kontroli z Nr 62/2018 z 24 września 2018 roku (znak:WP-IV.0030.62.2018), wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Pana Jacka Kowalczyka – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przeprowadzona została w trybie zwykłym kontrola kompleksowa w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie, ul. Chemiczna 10a, 33-101 Tarnów.

Czynności kontrolne w siedzibie Placówki zostały przeprowadzone 9 i 10 października 2018 roku przez zespół kontrolny w składzie:

 Małgorzata Klimasara – inspektor wojewódzki – przewodnicząca zespołu,

 Damian Brozenbach – inspektor wojewódzki.

Zakres kontroli obejmował: ocenę standardu opieki i wychowania oraz ocenę zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Klasyfikacja wg budżetu zadaniowego: Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny; zadanie 13.4. Wspieranie rodziny; podzadanie 13.4.2. Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem; działanie 13.4.2.4. Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Okres objęty kontrolą: od 16 sierpnia 2017 roku do dnia kontroli.

(2)

Ilekroć w wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów, należy przez to rozumieć:

 „ustawa” – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 t.j., z późn. zm.),

 „rozporządzenie” – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720),

 „Placówka” – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Pogotowie Opiekuńcze”

w Tarnowie, ul. Chemiczna 10a, 33-101 Tarnów,

 „Centrum” – Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie.

Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie analizy dokumentacji prowadzonej w Placówce, a także wyjaśnień Pana Rafała Hałasa – wychowawcy-koordynatora.

Sformułowanie oceny działalności Placówki nastąpiło na podstawie wyników:

1) analizy dokumentacji 15 wychowanków Placówki, 2) analizy akt osobowych pracowników Placówki,

3) analizy dokumentów formalnych (regulaminów i procedur funkcjonujących w Placówce), 4) analizy „Listy kontrolnej” wypełnionej przez Jednostkę.

I. Ustalenia formalne w zakresie kontroli kompleksowej

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu interwencyjnego, przeznaczoną dla 14 wychowanków. Podmiotem prowadzącym Placówkę jest Gmina Miejska Tarnów, która posiada zezwolenie na prowadzenie Placówki, wydane decyzją Wojewody Małopolskiego Nr 15/2012 (WP-IV.9423.17.2012) z 21 listopada 2012 roku dla 30 dzieci, zmienioną decyzją Nr 14/2017 (WP-IV.9423.10.2017) z 16 sierpnia 2017 roku z powodu zmniejszenia liczby miejsc dla dzieci z 30 na 14 dzieci.

Obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną Placówki prowadzi Centrum, utworzone na mocy Uchwały nr XIX/241/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Tarnowie oraz zmiany nazw i nadaniu statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym prowadzonym przez Gminę Miasta Tarnowa, zmienionej Uchwałą nr XXII/311/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

„Słoneczny Dom” w Tarnowie oraz zmiany nazw i nadaniu statutów placówkom opiekuńczo- wychowawczym prowadzonym przez Gminę Miasta Tarnowa.

Kontrolowana Placówka działa w oparciu o Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

„Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie, nadany Uchwałą Nr XIX/241/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012 roku (Załącznik nr 6).

W okresie objętym kontrolą w Placówce funkcjonował Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem nr 7/2017 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych z dnia 4 września 2017 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie.

II. Zatrudnienie

Funkcję Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie pełniła Pani Lucyna Tokarska, która posiadała kwalifikacje do pracy na stanowisku dyrektora, określone w art. 97 ustawy (wykształcenie wyższe na kierunku socjologia w specjalności

(3)

pracy socjalnej), a także 22-letni staż pracy, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy.

Akta osobowe Dyrektora zawierały oświadczenia, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3-5, oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

Dyrektor Centrum kierował Placówką przy pomocy wyznaczonego wychowawcy- koordynatora – Pana Rafała Hałasa.

W okresie objętym kontrolą opiekę i pomoc wychowankom Placówki zapewniało 10 wychowawców (9,5 etatu). Ponadto pracę wychowawców wspomagał pedagog (0,5 etatu), i pracownik socjalny (0,5 etatu), zatrudnieni w Placówce, oraz psycholog zatrudniony w Centrum na 1 etat, świadczący pracę w Placówce 3 razy w tygodniu (24 godziny tygodniowo).

Kwalifikacje pracowników merytorycznych były zgodne z art. 98 ustawy. W teczkach akt osobowych pracowników merytorycznych zatrudnionych w Placówce znajdowały się oświadczenia, o których mowa w art. 98 ust. 3 pkt 1-3 ustawy oraz zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 862), przed nawiązaniem stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, pracownicy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są zobowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym. W aktach osobowych pracownika zatrudnionego w 2018 roku znajdowało się potwierdzenie, że osoba ta nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

III. Dane dotyczące wychowanków

W dniu kontroli tj. 9 października 2018 roku w Placówce przebywało 4 wychowanków (dziewczynka i 3 chłopców) w wieku od 15 do 17 lat.

W okresie objętym kontrolą w Placówce przebywało łącznie 37 wychowanków, w tym:

 2 wychowanków z uregulowaną sytuacją prawną, niezgłoszonych do ośrodka adopcyjnego w celu poszukiwania rodziny przysposabiającej, którzy złożyli oświadczenie o braku zgody na adopcję,

 5 wychowanków poniżej 10 roku życia, w tym 3 zostało przeniesionych do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, 1 niemowlę w wieku 1 miesiąca życia, które w pierwszej dobie pobytu zostało hospitalizowane, a następnie powróciło pod opiekę matki biologicznej oraz jedno dziecko 2-letnie, umieszczone w Placówce dwukrotnie (za pierwszym razem powróciło pod opiekę matki, za drugim razem zostało umieszczone w rodzinie zastępczej niezawodowej),

 3 wychowanków umieszczonych w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Łańcucie i Mszanie Dolnej,

 1 wychowanek umieszczony w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łysej Górze,

 10 dzieci, które przed skierowaniem do Placówki przebywały w rodzinnej pieczy zastępczej, w tym 3 w rodzinie spokrewnionej, 1 w rodzinie zawodowej oraz 6 w rodzinnym domu dziecka,

 16 wychowanków powróciło do rodzin biologicznych,

 2 wychowanków zostało przekazanych do rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zawodowa i rodzina niezawodowa),

 14 dzieci, które zostały przeniesione do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego,

(4)

 1 wychowanek zgłoszony do organizatora pieczy zastępczej w celu umieszczenia go w rodzinnej formie opieki zastępczej,

 1 wychowanek, który został usamodzielniony.

Ponadto w okresie objętym kontrolą w Placówce:

 przebywało 1 dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

 przebywało 3 dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

 nie przebywały dzieci cudzoziemców,

 nie przebywała wychowanka w ciąży,

 nie przebywała małoletnia matka,

 nie wystąpił przypadek rozdzielenia rodzeństw.

W okresie objętym kontrolą w Placówce odnotowano 1 ucieczkę wychowanki. Dyrektor przeprowadził postępowanie wyjaśniające, a następnie powiadomił policję, sąd oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie. Wychowanka nie powróciła do Placówki – na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Tarnowie została umieszczona w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego.

W okresie od 1 stycznia 2017 roku Dyrektor Centrum nie składał do sądu wniosków wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej. Zapisy art. 100 ust. 4a nie dotyczyły sytuacji wychowanków przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym w okresie objętym kontrolą ze względu na krótki czas pobytu w pieczy zastępczej.)

IV. Dokumentacja

Akta osobowe wychowanków zawierały m.in.: odpis aktu urodzenia, postanowienia sądu, skierowania, korespondencję z instytucjami, potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego, orzeczenia o niepełnosprawności, oświadczenia rodziców.

W dokumentacji dziecka znajdowała się zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na umieszczanie wizerunku dziecka w środkach masowego przekazu oraz internecie.

Kontrolowana Placówka prowadziła następującą dokumentację:

1. Diagnozę psychofizyczną, opracowaną przez pedagoga zatrudnionego w Placówce i psychologa zatrudnionego w Centrum. Diagnoza psychofizyczna sporządzana była do miesiąca po przyjęciu dziecka do Placówki. W diagnozie uwzględniano analizę mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym oraz społecznym, przyczyny kryzysu w rodzinie oraz wpływu tego kryzysu na rozwój dziecka, relacji dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka, rozwoju dziecka. Diagnoza zawierała, odpowiednio do wieku, rozwoju i doświadczeń dziecka, wskazania dotyczące dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem, wskazania dotyczące programu terapeutycznego, pracy z rodziną dziecka oraz przygotowania dziecka do usamodzielnienia – w aktach kontroli znajduje się kserokopia diagnozy psychofizycznej dziecka, jako przykład sposobu sporządzania ww. dokumentu.

2. Plan pomocy dziecku opracowany przez indywidualnego wychowawcę wspólnie z asystentem rodziny. Na podstawie udostępnionej dokumentacji stwierdzono, że w przypadku, gdy rodzinie nie przydzielono asystenta rodziny, dokument nie zawierał podpisu przedstawiciela podmiotu organizującego pracę z rodziną, natomiast wychowawca-koordynator poinformował, że pracownicy Placówki kontaktowali się z pracownikami ośrodków pomocy społecznej, a uzyskane informacje uwzględniano przy

(5)

tworzeniu planu pomocy dziecku. W dokumentacji wychowanków znajdowały się dokumenty świadczące o współpracy pracownika socjalnego zatrudnionego w Placówce z ośrodkami pomocy społecznej. Poinformowano wychowawcę-koordynatora o konieczności dołączania do planu pomocy dziecku dokumentów lub notatek z rozmów z pracownikami ośrodków pomocy społecznej, które potwierdzają współpracę i wykorzystywane są do tworzenia planu.

Plan pomocy dziecku opracowywany był do miesiąca od przyjęcia dziecka do Placówki.

W dokumencie ujmowano wyznaczony cel pracy z dzieckiem, uwzględniający: powrót dziecka do rodziny, umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub przygotowanie dziecka do usamodzielnienia oraz cele i działania krótkoterminowe i długoterminowe. Cele opracowane były dla następujących obszarów: rodzina i środowisko, szkoła i edukacja, rozwój emocjonalny, rozwój społeczny, rozwój intelektualny i zainteresowań, socjalno-bytowy, zdrowie i rozwój fizyczny. Cele krótkoterminowe opracowano w formie tabelarycznej, zawierającej następujące informacje: zadania do realizacji, termin realizacji, osoba odpowiedzialna, ocena realizacji zadań. Plan pomocy dziecku opracowywany był na podstawie diagnozy psychofizycznej dziecka, o której mowa § 14 rozporządzenia oraz na podstawie dokumentów takich jak m.in: opinie psychologiczne, szkolne, protokoły z posiedzeń Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka z poprzednich placówek, orzeczeń z poradni psychologiczno- pedagogicznych, dokumentacji zdrowotnej, informacji od asystenta rodziny, pracowników socjalnych oraz na podstawie obserwacji dziecka.

W związku z tym, że daty sporządzenia planów pomocy dziecku poprzedzały daty sporządzenia diagnozy psychofizycznej, wychowawca - koordynator wyjaśnił, cyt.:

„ (…) Przygotowanie Planu Pomocy Dziecku w naszej placówce wygląda następująco: Po przyjęciu dziecka w następny możliwy roboczy dzień dochodzi do spotkania roboczego specjalistów, tj. Pedagog i Psycholog oraz wychowawca prowadzący jak również pracownik socjalny w trakcie którego zostaje przygotowana wstępna informacja dotycząca konstrukcji diagnozy psychofizycznej dziecka. Spotkanie to jest już poprzedzone uzyskaniem informacji w formie wywiadu od rodzica bądź od rodziców dziecka w dniu jego przyjęcia łącznie z sytuacją socjalno-bytową. Niejednokrotnie to spotkanie staje się dla wychowawcy materiałem, który przenosi do kart PPD i wpisuje datę tego spotkania.

Konstruowanie całego Planu Pomocy Dziecku jest robione po upływie minimum 3 tygodni w którym to niejednokrotnie uczestniczą osoby wspierające pracę placówki tj.: asystenci rodziny, kuratorzy, opiekunowie prawni. Do sporządzanych po kontroli planów zostanie załączona specjalna rubryka z datą jego utworzenia i podpiszą się wszyscy, którzy w tworzeniu PPD uczestniczą”.

Dokument był modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka lub jego rodziny i zawierał obszary i cele modyfikacji, zadania do realizacji, termin, osobę odpowiedzialną. Plany pomocy dziecku podpisane były przez wychowawcę. Asystent rodziny potwierdzał współtworzenie Planu Pomocy Dziecku na osobnym druku.

Wychowanek potwierdzał zapoznanie się z dokumentem poprzez podpisanie odrębnego oświadczenia – w aktach kontroli znajduje się kserokopia planu pomocy dziecku, jako przykład sposobu sporządzania ww. dokumentu.

3. Kartę pobytu dziecka, która zawierała dane, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. Dokument podzielony był na 9 obszarów tj. opis relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku, opis funkcjonowania społecznego dziecka w placówce i poza nią, z uwzględnieniem samowolnego opuszczenia placówki, informacje o przebiegu kontaktów placówki ze szkołą, do której dziecko uczęszcza oraz jego nauki szkolnej, opis rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielności dziecka, informacje o stanie zdrowia dziecka, w tym stanie zdrowia psychicznego, informacje o lekach podawanych dziecku, informacje o pobytach

(6)

w szpitalu, w tym w szpitalu psychiatrycznym, informacje o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla dziecka wydarzeniach, opis współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny.

Część dotycząca współpracy Placówki z innymi instytucjami nie zawierała opisu dotyczącego ww. obszaru, w związku z powyższym poinformowano wychowawcę- koordynatora, iż przy uzupełnianiu dokumentu wskazane jest m.in. wyszczególnienie instytucji, z którymi Placówka współpracowała, a także opisanie zakresu ww. współpracy lub wskazanie w jakim dokumencie znajduje się szczegółowy opis współpracy.

Z analizy skontrolowanych 15 akt wychowanków wynika, że karty wypełniane były co 2 tygodnie. Wychowawca wypełniający dokument podpisywał się pod każdym z obszarów i odnotowywał datę uzupełniania karty – w aktach kontroli znajduje się kserokopia karty pobytu dziecka, jako przykład sposobu sporządzania ww. dokumentu. Ponadto w aktach kontroli znajduje się zestawienie dat wypełnienia kart pobytu poszczególnych wychowanków w okresie objętym kontrolą.

4. Kartę udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga i psychologa, która zawierała następujące informacje: imię i nazwisko wychowanka, rodzaj zajęć, osoby uczestniczące, cel, uwagi, prowadzący oraz podpis prowadzącego – w aktach kontroli znajduje się kserokopia karty udziału w zajęciach prowadzonych przez specjalistów, jako przykład sposobu sporządzania ww. dokumentu.

5. Arkusz badań i obserwacji psychologicznych, który zawierał następujące informacje:

imię i nazwisko wychowanka, datę oraz podpis osoby prowadzącej – w aktach kontroli znajduje się kserokopia arkusza badań i obserwacji psychologicznych, jako przykład sposobu sporządzania ww. dokumentu.

6. Arkusz badań i obserwacji pedagogicznych, który zawierał następujące informacje:

datę, opis, oraz podpis osoby prowadzącej. Dokument uzupełniany był przez pedagoga kilka razy w miesiącu – w aktach kontroli znajduje się kserokopia arkusza, jako przykład sposobu sporządzania ww. dokumentu.

7. Książkę ewidencji prowadzoną zgodnie z § 17 ust. 5 rozporządzenia, zawierającą następujące dane: miasto/powiat, imię i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia, adres ostatniego miejsca zamieszkania dziecka, nazwisko i adres zamieszkania rodziców lub opiekunów prawnych, datę przyjęcia, datę odejścia.

W Placówce opracowana i prowadzona była następująca dokumentacja wewnętrzna:

 Rejestr odwiedzin wychowanków, zawierający dane: data, godziny odwiedzin, podpis odwiedzającego oraz podpis wychowawcy,

 Rejestr wyjść indywidualnych wychowanków, zawierający dane: imię i nazwisko wychowanka, data wyjścia i godzina, miejsce pobytu podczas wyjścia, rodzaj wyjścia, podpis wychowawców, podpis wychowanka,

 Ewidencja dzienna wychowanków, zawierająca dane (osobno na każdy miesiąc): l.p., imię i nazwisko, miejscowość, data przybycia, numer ewidencyjny oraz rozpisaną w formie tabelarycznej na każdy dzień miesiąca informację czy dziecko przebywało tego dnia w placówce,

 Raporty dotyczące wychowanków, zawierające informacje wychowawców,

 Dziennik zajęć wychowawczych, zawierający informacje o prowadzonych zajęciach.

Ponadto Zarządzeniem nr 89/2012 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Tarnowie z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia

(7)

Regulaminu Wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze”

w Tarnowie, wprowadzono Regulamin Wychowanków Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie wraz z załącznikami:

 nr 1: Zasady samodzielnych wyjść wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

„Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie,

 nr 2: Zasady regulujące posiadanie i korzystanie z telefonów komórkowych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie,

 nr 3: Zasady udzielania zwolnień do rodzin własnych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie,

 nr 5: Zasady odwiedzin w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie,

 nr 6: Regulamin punktacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie,

 nr 7: Regulamin Samorządu Wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

„Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie. Ustalono, że ze względu na nieliczny stan osobowy wychowanków samorząd wychowanków nie funkcjonuje.

Dodatkowo w okresie objętym kontrolą obowiązywały:

 Zarządzenie nr 13/2013 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Tarnowie z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych podlegających Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Tarnowie,

 Zarządzenie nr 11/2015 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Tarnowie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania kieszonkowego dzieciom umieszczonym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie. Regulamin stanowi załącznik nr 8,

 Zarządzeniem nr 12/2015 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Tarnowie z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pokrycia kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką dzieciom umieszczonym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie. Regulamin stanowi załącznik nr 9.

Kserokopie ww. dokumentów oraz wzory stosowanych druków znajdują się w aktach kontroli.

V. Działania terapeutyczne podejmowane przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą W ramach działań terapeutycznych prowadzonych w Placówce psycholog oraz pedagog przeprowadzali z wychowankami rozmowy o charakterze terapeutycznym, wspierającym, motywującym, dyscyplinującym i interwencyjnym.

Wychowankowie korzystali z terapii lub z pomocy w innej formie, udzielanej przez specjalistów zatrudnionych w innych instytucjach, m.in. Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie, ul. Szarych Szeregów 1 (terapia psychologiczna zaburzeń zachowania – 1 wychowanek) oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Tarnowie, ul. Mostowa 6 (konsultacje psychiatryczne – 9 wychowanków).

W aktach kontroli znajdują się tabele zawierające szczegółowe dane dotyczące: nazw instytucji, w których wychowankom udzielano pomocy, oraz informacje dot. częstotliwości zajęć, w których uczestniczyli wychowankowie.

(8)

VI. Działania podejmowane przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą, umożliwiające kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi oraz w celu powrotu dziecka do rodziny

W kontrolowanej Placówce pracę z rodziną wychowanków prowadzili: pedagog, psycholog, pracownik socjalny, wychowawca sprawujący indywidualną opiekę nad dzieckiem oraz Koordynator.

Z przeanalizowanej dokumentacji wynika, że w okresie objętym kontrolą rodziny biologiczne 32 wychowanków utrzymywały kontakt z dziećmi przebywającymi w Placówce.

Do domów rodzinnych wyjeżdżało 27 wychowanków, w tym 12 wychowanków raz w tygodniu, 8 wychowanków kilka razy w miesiącu, 2 wychowanków raz na miesiąc, 3 wychowanków tylko na wakacje, a 2 wychowanków odwiedziło dom rodzinny jednokrotnie.

Ponadto 1 wychowanka wyjeżdżała 2 razy w tygodniu do babci, która pełniła funkcję rodziny zastępczej dla dziewczynki, a 3 wychowanków urlopowano jednokrotnie do wujostwa.

W aktach kontroli znajduje się tabela zawierająca szczegółowe dane dotyczące kontaktów poszczególnych dzieci z rodzicami oraz dane dotyczące częstotliwości wyjazdów do domów.

Pracownicy Placówki nadzorowali dzieci wyjeżdżające do domów rodzinnych poprzez wizyty pracownika socjalnego w domu rodzinnym dziecka, kontakt telefoniczny z rodzicami lub opiekunami prawnymi, a także kuratorami i asystentami rodziny.

W dokumentacji dzieci znajdowały się notatki z rozmów telefonicznych oraz informacje z wizyt w domach wychowanków.

W Placówce organizowane były uroczystości i inne imprezy, w których brały udział rodziny wychowanków, w tym: z okazji urodzin dzieci i uroczystości kościelnych, np.

I Komunia.

Placówka włączała rodziców do realizacji zadań dotyczących pracy z dzieckiem poprzez uczestnictwo rodziców w zebraniach szkolnych, wizytach lekarskich, wizytach w poradniach specjalistycznych, udział w posiedzeniach Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

Pracownicy Placówki utrzymywali kontakt telefoniczny i osobisty z rodzinami wychowanków, prowadzili indywidualne konsultacje oraz rozmowy wspierające i motywujące, składali wizyty w środowisku zamieszkania rodziców.

Pracę z rodziną dokumentowano w Planie Pomocy Dziecku w części pn. „Dokumentowanie pracy z rodziną” oraz w „Karcie Pracy Socjalnej”. W udostępnionej dokumentacji znajdowały się potwierdzenia wymienionych działań.

W aktach dziecka znajdował się dokument pod nazwą „Wykaz wyjść wychowanka”, w którym zawarte zostały następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, data, okres urlopowania, adres miejsca urlopowania, sygnatura zgody Sądu, podpis osoby odbierającej, podpis wychowawcy.

W okresie objętym kontrolą 11 rodzin wychowanków (16 dzieci) miało przydzielonego asystenta rodziny. Placówka współpracowała z asystentem przy tworzeniu planu pomocy dziecku. W dokumentacji wychowanków znajdowało się oświadczenie o współpracy przy opracowywaniu Planu Pomocy Dziecku, podpisane przez wychowawcę sporządzającego plan pomocy dziecku oraz asystenta rodziny, a także kserokopie aktualizacji planów pracy z rodziną, sporządzonych przez asystentów rodziny. Pracownicy Placówki utrzymywali kontakt osobisty i telefoniczny z asystentami rodziny. Asystenci rodziny uczestniczyli w posiedzeniach Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.

(9)

W przypadku nieprzydzielenia rodzinie wychowanka asystenta rodziny Placówka współpracowała z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie.

Współpraca polegała na wysyłaniu próśb o przedstawienie aktualnej sytuacji socjalno- bytowej rodziny, kontakcie telefonicznym i osobistym, tworzeniu planu pomocy dziecku, udziale w zespołach roboczych, udziale pedagoga zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie w Zespołach ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.

VII. Zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych

W okresie objętym kontrolą 33 wychowanków realizowało obowiązek szkolny:

 20 wychowanków uczęszczało do szkoły podstawowej,

 11 wychowanków uczęszczało do gimnazjum,

 2 wychowanków uczęszczało do zasadniczej szkoły zawodowej.

Kontakty wychowawców ze szkołami dokumentowane były w Planie Pomocy Dziecku.

Wychowankom w Placówce zapewniano pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych. Pomocy tej udzielali wychowawcy wspomagani przez studentów – praktykantów szkół wyższych, podczas odbywania praktyk w Placówce. Główną formą pomocy było wspólne uczenie się, pomoc w zrozumieniu zadań, kontrola odrobionych zadań, sprawdzanie wiedzy wychowanków.

W okresie objętym kontrolą wychowankowie nie uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych w szkole. Na terenie Placówki w okresie objętym kontrolą nie prowadzono zajęć wyrównawczych.

VIII. Zapewnienie dzieciom przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych

Wszyscy wychowankowie przebywający w Placówce objęci zostali ubezpieczeniem zdrowotnym. 11 wychowanków zostało zgłoszonych do ubezpieczenia przez Placówkę, natomiast 26 zgłosili rodzice. W dokumentacji znajdowały się potwierdzenia ubezpieczeń wychowanków.

Podstawową opiekę lekarską wychowankom Placówki zapewniała Miejska Przychodnia Lekarska nr 1, ul. Chemiczna 12, 33-101 Tarnów.

Ponadto wychowankowie korzystali z pomocy lekarzy specjalistów w poradniach, m.in.

zdrowia psychicznego (8 wychowanków), stomatologicznej (11 wychowanków), okulistycznej (8 wychowanków), ortopedycznej (4 wychowanków), endokrynologicznej (1 wychowanek), neurologicznej (1 wychowanek), laryngologicznej (1 wychowanek), dermatologicznej (1 wychowanek).

W aktach kontroli znajdują się tabele zawierające szczegółowe dane dotyczące poradni, z pomocy których korzystali wychowankowie, oraz częstotliwości wizyt.

Leki oraz środki opatrunkowe przechowywane były w zamykanej szafce w pokoju wychowawców. Sposób rozchodu leków ewidencjonowany był w karcie pn. „Wykaz leków stałych, zleconych oraz doraźnych”, będącej częścią planu pomocy dziecku.

W dokumentacji wychowanków znajdowała się zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podawanie leków.

IX. Organizacja czasu wolnego wychowanków (zajęcia pozalekcyjne i rekreacyjno- sportowe)

Wychowankowie Placówki uczestniczyli w następujących zajęciach pozalekcyjnych oraz rekreacyjno-sportowych:

(10)

 organizowanych na terenie Placówki: plastycznych (5 wychowanków), kulinarnych (18 wychowanków), komputerowych (26 wychowanków), rekreacyjno – sportowych (23 wychowanków), gier planszowych (11 wychowanków), profilaktyki uzależnień (6 wychowanków), savoir – vivre (6 wychowanków),

 organizowanych poza Placówką: basen (11 wychowanków), lodowisko (17 wychowanków), kino (30 wychowanków), udział w meczach żużlowych „Unia Tarnów” (9 wychowanków), ścianka wspinaczkowa (4 wychowanków), zawody kartingowe (16 wychowanków), treningi piłki nożnej LKS Wolania Wola Rzędzińska (1 wychowanek), treningi bokserskie „Tiger” Tarnów (1 wychowanek).

Ponadto wychowankowie uczestniczyli w następujących wycieczkach i imprezach:

 do Krakowa: 16 grudnia 2017 roku (6 uczestników) - zawody sportowe połączone z Mikołajkami,

 „Pikniku w stylu Retro”: 25 maja 2018 roku (9 wychowanków), zorganizowanym z okazji 85-lecia Mościckiego Klubu Balonowego,

 Inauguracji obchodów Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych: 27 maja 2018 roku Tarnów – Rynek,

 pikniku z Dnia Dziecka w Ogródku Jordanowskim: 1 czerwca 2018 roku (6 wychowanków),

 pikniku z okazji Dnia Chemika w Tarnowie – Mościce: 2 czerwca 2018 roku (10 wychowanków),

 zajęciach na ściance wspinaczkowej w Tarnowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji: 6 lipca 2018 roku (4 wychowanków).

W aktach kontroli znajdują się tabele zawierające szczegółowe dane dotyczące: nazw instytucji, w których wychowankowie rozwijali swoje umiejętności i zainteresowania oraz częstotliwość zajęć, w których uczestniczyli wychowankowie.

Placówka organizowała dzieciom wypoczynek w okresie wakacji w postaci wycieczki do Poronina (8 do 10 czerwca 2018 roku), w której uczestniczyło 13 wychowanków.

X. Usługi opiekuńczo-bytowe

Dzieciom umieszczonym w Placówce zapewniano:

 wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci oraz dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, znajdujących się w aneksie kuchennym. Do 31 grudnia 2017 roku dzieci korzystały z żywienia zapewnianego w Bursie Szkolnej (5 posiłków oraz dodatkowy prowiant do szkoły), natomiast od 1 stycznia 2018 roku posiłki przygotowywano w Placówce. Zakupu żywności dokonywał Koordynator według jadłospisu i stanu dzieci na dany dzień. Posiłki (śniadania, obiady, podwieczorki i kolacje) przygotowywane były przez wychowawców wraz z wychowankami, zgodnie z opracowanymi przez wychowawców jadłospisami.

Kserokopia jadłospisu znajduje się w aktach kontroli, jako przykład planowanych posiłków,

 odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb. Zakupu ww. artykułów dla dzieci dokonywał wychowawca, w zależności od indywidualnych potrzeb wychowanka, na podstawie rozmów z podopiecznym oraz posiadanej wiedzy o jego aktualnych potrzebach. W Placówce prowadzony był dokument p.n. „Rejestr rzeczy otrzymanych przez wychowanka”, w którym odnotowane były rzeczy przekazane dziecku, a wychowanek potwierdzał ich odbiór podpisem. Każdy wychowanek przechowywał odzież we własnej szafie,

(11)

 środki higieny osobistej oraz kosmetyki, które kupował Koordynator w zależności od potrzeb dzieci, średnio raz na kwartał. Wychowankowie mieli zapewnione, m.in. żel pod prysznic, szczoteczkę do zębów, pastę do zębów, środki do higieny intymnej, kremy, chusteczki higieniczne itp.,

 gry i zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego:

 sprzęt sportowy: atlas, worek treningowy, ławeczka z hantlami, bieżnia,

 gry: piłkarzyki, bilard,

 sprzęt komputerowy z dostępem do internetu (4 stanowiska),

 sprzęt RTV (telewizor).

 kwotę pieniężną do własnego dysponowania, zwaną „kieszonkowym”. Analiza dokumentacji wykazała, że wychowankowie otrzymywali kwotę pieniężną w wysokości od 10 zł do 80 zł. Odbiór kieszonkowego dzieci potwierdzały podpisem na liście kieszonkowego. Wychowankom przebywającym w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii kieszonkowe przesyłano przelewem (dowód przekazania pieniędzy znajdował się w dokumentacji księgowej).

XI. Sposób organizowania przez dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej pracy wychowawczej w placówce

Opieka w Placówce sprawowana była od poniedziałku do piątku w dwóch grupach wychowawczych (grupa chłopców oraz grupa dziewcząt), przez dwóch wychowawców (od 7.00 do 19.00) oraz wychowawcę koordynatora (od 7.00 do 15.00). W godzinach nocnych opiekę sprawował jeden wychowawca (od 19.00 do 7.00) – w przypadku zaistnienia potrzeby, opiekę sprawował 2 osoby.

W dni wolne od nauki i dni świąteczne opiekę w każdej grupie wychowawczej sprawował 1 lub w razie potrzeby 2 wychowawców w godzinach 7:00 do 19:00 oraz 1 wychowawca w godzinach 19.00 do 7:00.

Przeanalizowano grafiki dyżurów pracowników merytorycznych zatrudnionych w Placówce za okres objęty kontrolą i stwierdzono, że opieka była zapewniona przez całą dobę zgodnie z zapisami ustawy. Opieka w godzinach nocnych sprawowana była w sposób zapewniający bieżący i stały nadzór nad dziećmi. Harmonogramy dyżurów w okresie podlegającym kontroli znajdują się w aktach kontroli.

Osoby pracujące w kontrolowanej Placówce z dziećmi w godzinach nocnych przeprowadzały trzykrotnie w ciągu nocy obchód, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia.

Informacje z obchodów odnotowywane były w dokumencie pod nazwą Zeszyt Obchodów Nocnych, w którym zawarte były następujące informacje: data, nazwisko wychowawcy, godziny obchodów, obserwacje oraz podpis.

Dyrektor Centrum przeprowadzał kontrole wewnętrzne w Placówce według planu kontroli na rok 2017, wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2017 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenie planu kontroli na 2017 rok (wraz z załącznikiem) oraz planu kontroli na rok 2018, wprowadzonego Zarządzeniem nr 1/2018 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenie planu kontroli na 2018 roku (wraz z załącznikiem). W okresie objętym kontrolą Dyrektor Centrum zrealizował kontrole wewnętrzne w następujących terminach: 25 września 2017 roku (zakres: stan czystości w pomieszczeniach mieszkalnych dzieci przebywających w Placówce, jakość usług związanych z zabezpieczeniem potrzeb dzieci w placówce), 15 października 2017 roku (zakres: prowadzenie dokumentacji), 18 grudnia 2017 roku

(12)

(zakres: stan czystości w pomieszczeniach mieszkalnych dzieci przebywających w Placówce, jakość usług związanych z zabezpieczeniem potrzeb dzieci w placówce), 26 marca 2017 roku (zakres: prowadzenie dokumentacji oraz stan czystości w pomieszczeniach mieszkalnych dzieci przebywających w Placówce, jakość usług związanych z zabezpieczeniem potrzeb dzieci w placówce), 12 kwietnia 2018 roku (zakres: bezpieczeństwo użytkowania sprzętów i wyposażenia w sypialniach wychowanków i innych pomieszczeniach), 15 czerwca 2018 roku (zakres: stan czystości w pomieszczeniach mieszkalnych dzieci przebywających w Placówce, jakość usług związanych z zabezpieczeniem potrzeb dzieci w placówce) oraz 25 września 2018 roku (zakres: stan czystości w pomieszczeniach mieszkalnych dzieci przebywających w Placówce, jakość usług związanych z zabezpieczeniem potrzeb dzieci w placówce).

XII. Działalność Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka

W Placówce działał Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. W skład Zespołu wchodzili: Dyrektor, psycholog, pedagog, pracownik socjalny zatrudniony w Placówce, wychowawca-koordynator, wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, asystent rodziny, przedstawiciel ośrodka adopcyjnego, kurator rodzinny.

Posiedzenia Zespołu odbywały się nie rzadziej niż co pół roku. Szczegółowe dane dotyczące terminów posiedzeń Zespołu oraz osób zapraszanych i uczestniczących w posiedzeniach znajdują się w tabeli znajdującej się w aktach kontroli.

Zespół dokonywał oceny sytuacji dziecka analizując: sytuację prawną, rodzinną, szkolną i zdrowotną wychowanka.

Dzieci przebywające w Placówce miały możliwość uczestniczenia w posiedzeniach Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka i wyrażania opinii w sprawach, które ich dotyczyły. Wychowankowie uczestniczyli w spotkaniu lub sporządzali pisemną wypowiedź, która była prezentowana na posiedzeniu. W dokumentacji stwierdzono pisemne oświadczenia wychowanków, potwierdzające fakt informowania ich o możliwości uczestniczenia w posiedzeniach Zespołu.

Stwierdzono, że ustalając wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce analizowano stosowane metody pracy z dzieckiem i rodziną oraz informacje pozyskane w trakcie wysłuchania dziecka.

Posiedzenia były protokołowane i zawierały wnioski i ustalenia Zespołu niezbędne do modyfikacji planu pomocy dziecku oraz ocenę możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej, a także wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce. Protokoły podpisywane były przez wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu, a następnie, zgodnie z zapisami art. 138 ust. 2 ustawy, przekazywane były do Sądu Rodzinnego.

W aktach kontroli znajduje się kserokopia protokołu z posiedzenia Zespołu, jako przykład sposobu sporządzania ww. dokumentu.

XIII. Współpraca placówki opiekuńczo-wychowawczej, w zakresie wykonywanych zadań, z innymi jednostkami

Z informacji uzyskanych podczas prowadzenia czynności kontrolnych oraz analizy dokumentacji wynika, że Placówka współpracowała z następującymi instytucjami:

 Sądem Rejonowym, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów – m.in. uzyskiwanie informacji nt. sytuacji prawnej wychowanków, udział przedstawicieli Sądu w posiedzeniu Zespołu ds. okresowej sytuacji dziecka,

(13)

 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Aleja Matki Bożej Fatimskiej 9, 33-100 Tarnów – m.in. diagnoza sytuacji rodziny wychowanków, poradnictwo socjalne, współpraca w celu nakierowania rodziny na pozytywne zmiany w kierunku powrotu małoletnich do domu, monitorowanie bieżącej sytuacji rodzinnej dziecka,

 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów – m.in.

diagnoza sytuacji rodzinnej wychowanków, wymiana informacji nt. aktualnej sytuacji prawnej wychowanków, udział przedstawicieli PCPR w posiedzeniu Zespołu ds.

okresowej sytuacji dziecka,

 Ośrodkiem Adopcyjnym, ul. Rynek 9, 33-100 Tarnów – udział przedstawicieli w posiedzeniu Zespołu do spraw okresowej oceny Sytuacji dziecka (pedagog),

 Komisariatem Policji Tarnów-Zachów, ul. Ks. Indyka 2, 33-101 Tarnów – m.in. zgłaszanie niepowrotów/ucieczek wychowanków,

 Komendą Policji ul. Traugutta 4, 33-100 Tarnów – m.in. zgłaszanie niepowrotów/ucieczek wychowanków,

 szkołami, do których uczęszczali wychowankowie – uzyskiwanie informacji, nt. sytuacji szkolnej wychowanka, osiąganych przez wychowanków ocen szkolnych oraz zachowania na terenie szkoły, udział przedstawicieli w posiedzeniu Zespołu ds. okresowej sytuacji dziecka.

W aktach kontroli znajduje się tabela zawierająca szczegółowe dane dotyczące współpracy Placówki z instytucjami.

XIV. Wizja lokalna placówki

Placówka mieści się w lokalu przy ul. Chemicznej 10a w Tarnowie. Placówka dysponuje:

8 pokojami, w tym 2 pokojami jednoosobowymi, 6 pokojami dwuosobowymi, 1 pokojem interwencyjnym z łazienką, 1 łazienką dla dziewcząt (2 prysznice, 3 umywalki, 2 toalety), 1 łazienką dla chłopców (2 prysznice, 5 umywalek, 2 toalety, pomieszczenie gospodarcze), toaletą dla personelu, 2 miejscami do nauki, 1 miejscem do przygotowywania posiłków, zapewniającym odpowiednie warunki do przechowywania i obróbki żywności, 1 pomieszczeniem, w którym wychowankowie mogą wspólnie spożywać posiłki, świetlicą z TV, siłownią, pokojem bilardowym, pracownią komputerową, pokojem wychowawców, pokojem koordynatora, pokojem psychologa i pedagoga, magazynkiem, 2 pomieszczeniami gospodarczymi, pralnią.

Wszystkie pomieszczenia Placówki zostały wyremontowane i umeblowane zgodnie z potrzebami dzieci. Placówka wyposażona była w sprzęt AGD oraz RTV.

Placówka spełnia warunki lokalowe określone, określone w §18 ust. 3 rozporządzenia.

W Placówce panował ład i porządek. Każde dziecko miało w pokoju swoje łóżko, szafę oraz biurko.

W budynku, w którym mieści się Placówka, znajdują się również specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W związku z tym placówka nie spełnia wymogu art. 106 ust. 2a ustawy, zgodnie z którym, cyt.: „Placówka opiekuńczo-wychowawcza, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 3 i 3a, nie może się mieścić na jednej nieruchomości gruntowej ani w jednym budynku z izbami wytrzeźwień lub z zapewniającymi całodobową opiekę:

1) innymi jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

2) jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej;

(...)

6) specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie lub ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie”.

(14)

Powyższy zapis wprowadzono ustawą z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1583).

Art. 4 tej ustawy stanowi, cyt.:

„1. Powstałe przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy placówki opiekuńczo- wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne niespełniające wymagań, o których mowa w art. 106 ust. 2a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mogą funkcjonować na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2019 r.

2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne mogą prowadzić działalność, jeżeli spełniają wymagania określone w art. 106 ust. 2a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”.

Zgodnie z powyższym przepisem, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie, będzie mogła funkcjonować po 31 grudnia 2019 r. pod warunkiem dostosowania sytuacji lokalowej do art. 106 ust. 2a ustawy.

Wnioski i uwagi

W trakcie czynności kontrolnych prowadzonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej

„Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie, ul. Chemiczna 10a, 33-101 Tarnów, nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, dlatego wystąpienie nie zawiera zaleceń pokontrolnych.

Zespół kontrolny dokonał wpisu w książce kontroli, określając zakres i termin przeprowadzonej kontroli.

Pouczenie

Informuję, iż na podstawie art. 197d ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 j.t., z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r.

w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli, przysługuje Pani uprawnienie do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do treści wystąpienia.

Członkowie zespołu inspektorów:

Inspektor Wojewódzki mgr Małgorzata Klimasara

Inspektor Wojewódzki mgr Damian Brozenbach

Z up. Wojewody Małopolskiego Jacek Kowalczyk

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Urząd Miasta w Tarnowie

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :