Budownictwo mieszkaniowe w latach 1981-1985

Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

D o

и z y t k v a d r e s a t a

A W ‘U/z

г

/iS fc/iT

BUDOWNICTWO Г

w w u*

W LATACH 1931 - 1935

Katowice

1986

шЛ

(2)

SPIS TREŚCI

SlLt

UWAGI OGÖLNE ... 1

UWAGI ANALITYCZNE ... 1 Efekty rzeczowe budownictwa mieszkaniowego ... 1 Wskaźniki intensywności budownictwa mieszkaniowego w relacji do niektó­

rych danych demograficznych ... 8

Cykle realizacji budynków mieszkalnych ... 9 Bezpośrednie, przeciętne ceny kosztorysowe mieszkań oddanych do użytku

w budynkach mieszkalnych ... 11

Jakość budownictwa mieszkaniowego ... 11

SPIS TABLIC

Mieszkania, izby, powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytku

w gospodarce narodowej ... 13

Budynki mieszkalne oddane do użytku w gospodarce uspołecznionej według

inwestora ... 13

Budynki mieszkalne oddane do użytku w gospodarce uspołecznionej według

liczby kondygnacji oraz technologii wznoszenia ... 14

Mieszkania oddane do, użytku według liczby izb w mieszkaniu ... 15

Przeciętne cykle realizacji budynków mieszkalnych według rodzajów budowni­

ctwo oraz wartości .... ... ... ...» 15

Czas trwania budowy budynków mieszkalnych oddanych do użytku w gospodarce

uspołecznionej ... 16

Ocona Jakości realizacji budynków mieszkalnych oddanych do użytku

w gospodarce uspołecznionej według metod wznoszenia ... 16

Mieszkania, izby, powierzchnia użytkowa mieszkań przekazanych do użytku w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych według resortów ... 17

/

Mieszkania, izby, powierzchnie użytkowa mieszkań oddanych do użytku w gospodarce uspołecznionej w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych

według miast i gmin ... 18

Mieszkania', izby, powierzchnia użytkowa mieszkań w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oddanych do użytku w gospodarce nie uspołecznionej

według miast i g m i n ... 22

!

Opracowała mgr Halina Byrczek W US Ke<owlce,-»m.lłł/*6 Uf A4

(3)

UW AGI OGÓLNE

, Publikacja niniejsza zawiera dane statystyczne o zasobach mieszkaniowych oddanych do użytku w gospodarce narodowej województwa katowickiego w 1985 г . w ze­

stawieniu z danymi za lata poprzednie, t j . od 1981 r . W szczególności zawiera informacjo o:

- oddanych do użytku nowo wybudowanych i rozbudowanych budynkach mieszkalnych, t j . liczbie i kubaturze, mieszkaniach, izbach i powierzchni użytkowej mieszkań $ - mieszkaniach zarówno w budynkach mieszkalnych jak i niemieszkalnych;

- efektach rzeczowych oddanych do użytku w gospodarce uspołecznionej według inwes­

tora. technologii wznoszenia budynków mieszkalnych i liczby kondygnacji;

- wyposażeniu technicznym mieszkań oddanych do użytku w gospodarce uspołecznionej i nie uspołecznionej;

- cyklach realizacji budynków mieszkalnych oddanych do użytku w gospodarce uspo­

łecznionej 5

- cenach kosztorysowych bezpośrednich 1 m2 powierzchni użytkowej w budynkach miesz­

kalnych w gospodarce uspołecznionej;

- jakości budynków mieszkalnych oddanych do użytku w gospodarce uspołecznionej;

- terytorialnym rozmieszczeniu efektów budownictwa uspołecznionego i nie uspołecz­

nionego .

Źródłem informacji była sprawozdawczość statystyczna inwestorów budownictwa miesz­

kaniowego w gospodarce uspołecznionej wprowadzona zarządzeniem nr 90 Prezesa GUS z 19 października 1983 r . oraz sprawozdawczość w zakresie gospodarki nie uspołecz­

nionej wprowadzona zarządzeniem nr 66 Prezesa GUS z 30 wrześnid 1983 r,

UWAGI ANALITYCZNE

EFEKTY RZECZOWE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

Pomimo znacznego wysiłku organizacyjno-inwestycyjnego skoncentrowanego na realizację programu budownictwa mieszkaniowego, potrzeby w tym zakresie dalekie eg od zaspokojenia. Zmniejszajgee się rozmiary budownictwa mieszkaniowego, wydłu­

żono cykle budowy, nie najlepsza jakość miesźkań 1 rosnące koszty budowy sg pot­

wierdzeniom utrzymującego się kryzysu w budownictwie.

Rozmiary budownictwa mieszkaniowego 4

W 1985 r. w województwie katowickim oddano do użytku w gospodarce uspołecz­

nionej 421 budynków mieszkalnych o kubaturze 4558,0 tys. m J i 2870 budynków

/nowych i rozbudowanych/ o kubaturze 1965,4 tys. m3 w gospodarce nie uspołecznionej . W gospodarce uspołecznionej, zadania rzeczowe budownictwa mieszkaniowego charakte­

ryzował wyższy stopień koncentracji /mniejsza liczba budynków o większej kuba­

turze i pojemności mieszkaniowej/. W 1985 r. w gospodarce uspołecznionej, 149 budynków,tj . 35,4 % oddanych do użytku stanowiły obiekty o kubaturze 5001-10000o3.

Powyżej 10000 m'> liczba budynków malała,a kubatura ich rosła, w gospodarce nie uspołecznionej 2265 budynków,tj. 89,5 % budynków nowych oddanych do użytku po- sigdało kubaturę od 501-1000 m3 . .

(4)

Charakterystykę budynków oddanych do użytku w 1905 r . według kubatury przedstawia poniższo zestawienie:

Efe­

kty

Gospodarka uspołeczniona t Gospodarko nio

na uspołocznio-

ogółem poniżej 5000 m3

5001- 10000

10001- 15000

powyżej

1 5 0 0 0 m ogółem poniżej 500 in

501- 1000

powyżoi 1000 n.

Budynki Kubo tu ra

421 67 , 149 117 80 2532 134 2265 133

w m3 4557992 236644 1000533 1410400 1830407 1825043 56888 1613907 154248

W budynkach mieszkalnych oddanych do użytku w gospodarce narodowej, przeka­

zano 20,3 tys. mieszkań, t j . 98,3 %, pozostałe 1 , 7 % stanowiły mieszkania w budyn­

kach niemieszkalnych. Łęcznie przekazano 20,7 tys. mieszkań. Województwo katowic­

kie charakteryzował wysoki stopień uspołecznienia budownictwa - 85,7 %, tj. 17,7 tys.

mieszkań oddano w gospodarce uspołecznionej. Dynamika przekazanych mieszkań w minio­

nej 5-lotce wykazywała tendencję malejgcę i w stosunku do 1984 г . spadła o 12,1 % f tj. 2423 mieszkania, natomiast w porównaniu do 1981 r. aż o 31.4 %,tj. 8118 miesz­

kań. Malały również efekty budownictwa nie uspołecznionego, przy czym tempo spadku było znacznie niższe. W porównaniu z 1984 r. liczba mieszkań zmalała o 0,5 % , natomiast w stosunku do 1981 r. o 14,5 %, tj. 500 mieszkań.^

Przeciętna powierzchnia mieszkań oddanych do użytku w województwie katowickim w gospodarce narodowej wyniosła w 1985 r . 61,0 m2 przy czym w budownictwie uspo­

łecznionym 53,9 m2 natomiast w nie uspołecznionym 103,9 m . Przeciętna powierzchnia mieszkań oddanych do użytku w latach 1981-1985 utrzymuje się w budownictwie uspo­

łecznionym na nie zmienionym poziomio, natbmiast zdecydowanie rośnie w budow­

nictwie indywidualnym, co ilustruje zestawienie:

LATÄ

Przeciętna powierzchnia mieszkania w m2 budownictwo

uspołecznione

budownictwo nio uspołecznione

1981 55,1 99,1

1982 53,8 100,8

1983 53,6 100,6

1984 • 53.9 102,8 '

1985 53,9 103,9

W budownictwie indywidualnym przeciętne powierzchnia mieszkań było prawie 2-krotnie wyższa niż w wielorodzinnym i o 5 m2 większa niż w 1981 r. Tempo spadku liczby oddawanych mieszkań wyprzedza tempo spadku powierzchni użytkowej,tych mie­

szkań, stęd przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w sektorze prywatnym jest coraz większa. W budownictwie wielorodzinnym tempo spadku zarówno po stronie mieszkań jak też powierzchni użytkowej jest prawie identyczne i dlatego przeciętna powierzchnia utrzymuje się na tym samym poziomie.

Spodek rozmiarów budownictwa mieszkaniowego Jest następstwom kryzysu spo­

łeczno-ekonomicznego oraz zakłóceń zwięzanych z wdrażaniem reformy gospodarczej w budownictwie. Rozmiary budownictwa mieszkaniowego sę niższe niż na poczytku

lat 80-tych 1 nic nie rokuje specjalnej poprawy w tym względzie.

(5)

Zła organizacja procesu realizacji# brak odpowiedniego, wyprzedzającego przygotowania terenów uzbrojonych, niska jakość produkcji elementów, niedostate­

czny nadzór, niska mechanizacja robót wykończeniowych, powoduję wydłużenie cykli realizacji i opóźnienia w przekazywaniu mieszkań.

Struktura efektów rzeczowych Według inwestora 1

W województwie katowickim w budownictwie uspołecznionym większość efektów rzeczowych budownictwa mieszkaniowego przekazywały w latach 1981-1985 spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego. W 1985 r. przekazały 233 budynki o kubaturze 2705,1 tys. m , 10474 mieszkań o powierzchni użytkowej mieszkań 565,0 tys. m2 .

Udział procentowy efektów rzeczowych budownictwa według inwestora przedstawiał się następująco:

.WYSZCZEGÓLNIENIE

Budynki Kubatura Mieszkanie Powierzchnia użytkoWa, mieszkań w odsetkach

O G Ó Ł E M ... 100,0 100,0 100,0 100.0

1985 100,0 100,0 100,0 100,0

Spółdzielcze ... 57,8 64,9 * 64,5 64,5

1985 55,3 59.4 60.2 60,1

Zakładów pracy ... 39.4 31.5 31,7 31,8

1985 38,5 34,0 33.3 33,3

Komunalne ... 2,8 3 ,6 3,8 3,7

1985 6,2 6,6 6,5 6,6

W minionej 5-latco efekty budownictwa spółdzielczego oraz zakładów pracy wykazy­

wały tendencję malejęcę,natomiast budownictwa komunalnego zdecydowanie rosły.

'Według technologii

Konieczność szybkiego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych zdecydowała o dynamicznej rozbudowie bazy produkcji elementów wielkopłytowych i stosowania w budownictwie wielorodzinnym na szerokę skalę wielkopłytowej technologii wzno-

% szenia budynków mieszkalnych. Technologię wielkopłytowg objęto w budownictwie uspołecznionym w 1985 r. 70,5 % budynków i 78,0 % mieszkań w budynkach mieszkal­

nych . W porównaniu z 1984 r. rozmiary budownictwa wielkopłytowego uległy zmniej­

szeniu o 29 budynków i 416 mieszkań. Pomimo spadku efektów budownictwa mieszka­

niowego , udział procentowy efektów budownictwa wielkopłytowego w globalnych efektach budownictwa mieszkaniowego był w 1985 г . wyższy niż w 1984 r . i kształ­

tował się następujęco:

LATA Budynki Mieszkania Izby Powierzchnia

użytkowa w %

1984 64,6 71.1 71.5 70,8

1985 70,5 78.0 77.9 77.3

(6)

Mniej efektywno od technologii wielkopłytowej jest technologio wiolkoblo- kowa, który w 1985 r. zrealizowano 7 ,B % budynków i 8,2 % mieszkań wobec 17,2 % budynków i 17,6 % mieszkań zrealizowanych w 1984 r.

Stosunkowo popularny w województwie motody wznoszenia budynków joct tech­

nologia tradycyjna udoskonalona, który w 1985 r. wzniesiono 10,9 % budynków i 5,4 % mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań wznoszonych ty meto­

dy wyniosła w 1985 r. 57,1 m2 i była wyższa od przeciętnej w województwie o 3,0 m2.

Znaczenie technologii monolitycznej oraz pozostałych technologii jest nie­

porównywalnie mniejsze. Metody monolityczny wzniesiono w 1935 r. 4,5 % budynków i 3,8 % mieszkań, natomiast przy udziale pozostałych technologii wybudowano 6,3.%

budynków i 4,6 % mieszkań.

2

Największy przeciętny powierzchnię użytkowy mieszkania - 57,9 m uzyskano przy zastosowaniu pozostałych technologii; była ona większa o 3,8 m od przeciętnej w województwie i o 4,3 m większo niż powierzchnia w miesz­

kaniach wybudowanych metodami przemysłowymi.

Według_liczby kondygnacji

Budynki oddane do użytku w gospodarce uspołecznionej to w 54,4 % obiekty o 5 kondygnacjach. IV budynkach tych oddano 49,8 % mieszkań o przeciętnej powierz­

chni 54,8 m2 . Powyżej 5 kondygnacji oddano 88 budynków A j . 20,9 %/

o 5973 mieszkaniach /tj. 34,4 %/, w tym najbardziej popularne 11 piętrowe, któ­

rych oddano 39 o w nich 2764 mieszkania. Budynki poniżej 5 kondygnacji stanowiły w 1985 г . 24,7 % wszystkich oddanych budynków , natomiast mieszkania w tych budynkach 15,8 % wszystkich mieszkań.

2

Przeciętna powierzchnia mieszkania wahała się w granicach od 44,7 m w bu­

dynkach o 1 kondygnacji do 71,0 m2 w budynkach o 2 kondygnacjach. W porównaniu z 1984 r. przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań utrzymała się na nie zmie­

nionym poziomie, tj. 54,1 m2 . Największy przyrost powierzchni użytkowej 'mieszka­

nia wystypiłw budynkach o 13 kondygnacjach — 11,9 m2 , tj. z 52,4 m do 64,3 ra2 . Przeciętno wysokość budynków oddanych do użytku w budownictwie uspołecznionym w 1985 r. wyniosła 5 kondygnacji.

W e dł ug_l jl с z by izb w mieszkańiu_

Z ogólnej liczby 17732 mieszkań oddanych do użytku w 1985 r. w gospodarce uspołecznionej w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych ;

- 44,5 % stanowiły mieszkania składajgee się z 4 izb i więcej, - 38,4 % stanowiły mieszkania 3-izbowo, ' •

12,5 % mieszkania 2-izbowo, 4,6 % mieszkania 1-izbowo.

Od 1981 r. udział mieszkań większych wykazuje tendencję upadkowy, w przeciwień­

stwie do mieszkań 1 1 2-lzbowych.

(7)

LATA Mieszkania Mieszkania o liczbie iżb w odsetkach ogółem

1 2 3 4 i więcej

1981 ... . 25050 2,9 11,5 39,5 46,1

1982 ... 20314 4 ,6 12,8 38.3 44.3 1983 ... 20600 4,0 11,7 30,9 : 45.4

1984 ... ... 20155 3,3 12,8 39,5 44,4

1935 ... ... 17732 4.6 12,5 38.4 44,5

W gospodarce nie uspołecznionej,aż 92.7% mieszkań posiadało 4 izby i więcej, natomiast mieszkań 1 i 2-izbowych było zaledwie 1,5 %. W cięgu 5 lat udział miesz­

kań większych wzrósł o 2,3 % kosztem mniejszej liczby mieszkań poniżej 4 izb.

Zarówno w miastach jak i też na wsi zdecydowanie przeważały mieszkania 4 izbowe, przy czym w miastach było ich 49.3 %, na wsi aż 73,6 % . 3ost to efektom szeroko

rozwiniętego na terenach wiejskich budownictwa jednorodzinnego, które charakte­

ryzuje się znacznie większymi mieszkaniami.

Wyposażenie mieszkań oddanych do użytku w urządzenia techniczne

Istotny cechę mieszkań, okreólajgcg ich standard jest stopień wyposażenia w poszczególne rodzaje instalacji sanitarno - technicznych. Współczesny standard wyposażeniowy mieszkania, poza wodocięgiem i kanalizację wyznaczaję jeszcze

łazienka, centralne ogrzewanie, gaz. Korzystniej pod tym względem przedstawiały się mieszkania oddano do użytku w gospodarce uspołecznionej i w budynkach miesz­

kalnych. Wszystkie nowooddanc do użytku mieszkania w budynkach mieszkalnych zarówno w miećcie jak i no wsi posiadały instalacje wodno-kanalizacyjne oraz

łazienkę. W gaz sieciowy wyposażonych było 98,0 % oddawanych mieszkań, przy czym na wsi znacznie mniej. W budynkach niemieszkalnych, wyposażenie mieszkom było nieco gorszo - dotyczy to mieszkań oddawanych w miastach, często powstałych z adaptacji.

Wyposażenie mieszkań w poszczególne instalacjo w odsetkach ogółu mieszkań

Mieszkania wyposażono w : WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem instalacje

wodno-ka­

nalizacyjne

łazienkę cent m i n o ogrzewanie

gaz sieciowy

~t--- i

5

O G Ó Ł E M .. 1984 1905 Miasto ... 1984 1985 Wi-oś ... 1904 1905

O G Ó Ł E M . . 1904 1905 Miasto ... 1984 1985 Wleć ... 1904 1985

Mieszkania 13G49 17377 18934 16775 715 602

Mieszkania w budynkach niemieszkolnych

100,0 99,9 99,8

100,0 100,0 99,8

100,0 99,9 99,0

100,0 100,0 99,8

100,0 « 1 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0

506 100,0 100,0 99,6

355 98.6 98,6 92,7

501 100,0 100,0 99,6

343 98,5 98.5 92.4

5 100,0 100,0 100,0

12 100,0 100,0 100.0

90.3 90.0 90.0 98.3 84,6 90,2

76.1 98.0 76,8 98,3 0,0 0,0

(8)

Standard wyposażenia mieszkań oddanych do użytku w gospodarce nio uspołecz­

nionej był znacznie niższy. Ponad 1% mieszkań nie posiadało wodociągu, przy czyn no wsi odsetek takich mieszkań stanowił 3 Również ustępu loraz łazienki pozba­

wiono było odpowiednio 8,0 % mieszkań i 4,1 % mieszkań, z czego znacznie więcej na w s i . W porównaniu z 1984 r. wyposażenie mieszkań oddanych do użytku w trzy podstawowe instalacjo t j . wodocięg, ustęp i łazienkę pogorszyło się.

Udziały procentowe mieszkań wyposażonych w poszczególne instalacje w gos­

podarce nie uspołecznionej przedstawiono poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółom

Mieszkania wypas aż on с tv;

wodocięg ustęp

spłukiwany łazienkę cent rolne ogrzewanie

gaz sieciowy w %

O G Ó Ł E M 1984 2976 99,4 95,5 96,5 90,1 21,5

1985 2962 98,8 91,1 95,9 *91,8 23,0

Miasta .... 1984 1861 99,9 98,4 99,7 89,7 28,9

1985 1846 99,8 97,2 99,5 93,4 32,3

Uioś ... 1984 1115 98,4 90,7 ч 91,1 90,7 9,2

1985 1116 97,0 80,9 89.9 89,1 7,4

/

Generalnie można stwierdzić, że wysoko zurbanizowano województwo katowickie posiada korzystng sytuację w zakresie wyposażenia oddawanych mieszkań w podsta­

wowe urzędzenia zarówno w mieście i na wsi, gdzie dominuję mieszkania wznoszono w formio osiedli mieszkaniowych,a standard zabudowy wiejskiej jest stosunkowo dobry. Stgd nie występuję zasadniczo dysproporcje pomiędzy wyposażeniem mieszkań w miaście i na wsi.

Efekty rzeczowo budownictwa mieszkaniowego w układzie terytorialnym

Terytorialne rozmieszczenie efektów budownictwa mieszkaniowego w wojewódz­

twie katowickim jest nierównomierne i uzależnione od potrzeb. Silnio uprzemysło­

wiona miasta województwa katowickiego przycięgaję do pracy ludzi z innych regio­

nów, o rozwijajęcy się przemysł wchłania każdg ilość ręk do pracy. Potrzeby mieszkaniowe zaspokajane sę w głównej mierze przez uspołecznione budownictwo spółdzielcze oraz zakładów pracy w formie osiedli i dużych zespołów budynków.

Budownictwo uspołecznione koncentruje się w miastach w postaci wielomieszkanio- wych bloków o zwartej budowie. W 1985 r . przekazano do użytku na terenach miej­

skich 94,3 % budynków mieszkalnych, 96,5 L mieszkań w budynkach mieszkalnych 1 niemieszkalnych i 96,5 % powierzchni użytkowej mieszkań. No terenie wsi, bu­

downictwo uspołeczniono było w zasadzie symboliczne, realizowane sporadycznie w postaci pojedynczych, kilkumioazkaniowych budynków. IV 1985 r. przekazano zaledwie 24 budynki, 614 mieszkań i 33,4 tys m^ powierzchni użytkowej mieszkań.

Spośród miast województwa najwięcej efektów uzyskano w 1985 г . w :

- Katowicach - 40 budynków, 2352 mieszkania i 124,1 tys g powierzchni użytkowoj, - Rudzio Sl. - 30 budynków, 1264 mieszkania i 66,0 tys m powierzchni użytkowoj, - Bytomiu - 36 budynków, 1041 mieszkań 1 56,3 tys. m „ powierzchni użytkowej, - Sosnowcu - 26 budynków, 1546 mioszkań i 05,1 tys. m^ powierzchni użytkowej, - Gliwicach - 24 budynki, 1147 mioszkań i 64,9 tys, m powierzchni użytkowo jf

(9)

со ówiadczy о skali potrzob w tych aglomeracjach. Przeciętna powierzchnio mieszkań wynosiła w granicach 52,2 m2 w Rudzie Sl skicj do 56,5 m2 w Gliwicach, natomiast przeciętna liczba .izb w mieszkaniu oscylowała wokół 5 izb.

W drugiej grupie miast,o liczbie przekazanych budynków mieszkalnych w grani­

cach 10-20 budynków sg miast : Będzin, Chorzów, Knurów, Mysłowice, Olkusz, Piekary Slgskic, Rybnik,Tychy i Zabrze. W miastach tych przekazano łgeznlo

117 budynków i 4034 mieszkań o powierzchni 254,i tys.m2 . Najwyższa powierz­

chnię użytkowg mieszkań uzyskano w Zabrzu /57,5 m^/, natomiast w pozostałych mias­

tach wyniosła ona około 52 m2 .

’.V innych miastach województwa, w których liczba przekazanych budy/lisów kształ­

towała siy poniżej 10, udział efektów w ogólnej liczbie oddanych do użytku budynków, mieszkań i powierzchni użytkowej w miastach wahał się w granica'ch 30 'j.

W minionej 5-latce /1981-1905/ oddano do użytku łgeznie w miastach: 2284 budynki mieszkalne, 104745 mieszkań i 5536,9 tys.m2 powierzchni użytkowej mieszkań z czego najwięcej w K a t o w i c a c h /202 budynki/, Bytomiu /101/, Sosnowcu /146/, Rudzie Slgskioj /143/i Gliwicach /139/.

Przeciętna powierzchnia mieszkań w tych miastach kształtowała się następująco:

1981 1935

54,4 m2 52,0 m2

52.5 m2 54,1 m2

54,3 m2 55,0 m2

55,3 m2 52,2 m2

2 2

56,5 m 56,6 m

Katowice ....

Bytom ... к...

Sosnowiec ...

Ruda ślgska ....

Gliwice ...

Na terenach wiejskich przekazano w lotach 1981-1985 łgeznie 05 budynków, 2197 , mieszkali i 125,2 tys. m*" powierzchni użytkowej. Najwięcej w gminach: Miedźna /23

budynki, G3C mieszkań, 33,1 tya m2 pow. użytkowej/ i Pawłowice /15 budynków, 879 mieszkań i 40,9 tys. rn pow. użytkowej/,2

Budownictwo mieszl№iiowe nie uspołeczniono jest rozproszone w formie indy­

widualnych, na ogół Jednomieszkaniowych budynków. W minionej 5-latce panowała .tendencja spadkowa w indywidualnym ruchu budowlanym. IV 1985 r. największe roz­

miary osiggnęło budownictwo indywidualne w Piekarach Slgskich /129 budynków, 131 mieszkań/ Rybniku /122 budynki, 12G m i e s z k a ń / , Wodzisławiu Slgskim /127 bu­

dynków, 134 mieszkania/, Tychach /109 budynków, 110 mieszkań/. Globalnie w la­

tach 1901-1985 najwyższe efekty uzyskano w:

2

, ' Rybniku /873 mieszkania, P0,6 tys, m pow. użytkowej/

Katowicach /011 mieszkań, 86,8 tys.m2 pow. użytkowej/, Wodzisławiu 5 l . /745 mieszkań, 79,6 tys. m^ pow. użyt./.

Najwyższo przeciętno powierzchnię użytkowo posiadały w 1985 r . mieszkania oddano do użytku w i Pyskowicach /195,5 m""/, Bukownie /153,3 m1"/, Raciborzu /110,6 n^/

Żorach /117,0 m^/i Oastrzębiu /115,9 m^/» przy przeciętnej dla miast 104,1 m2 .

(

(10)

Na toronio gmin przekazano w 1985 r. 38,0 % budynków, 37,7 % mioszkań, 37,G % powierzchni użytkowej tj. mniej niż w 1981 r. o 57 budynków, natomiast w porówna­

niu du 1982 г. mniej o 434 budynki. Przeciętna powierzchnia oddanych mieszkali

2 2

wyniosła 104 m i była większa o 7 m niż w 1981 r. Najwięcej budynków przekazano w gminach: Pilchowice /55^ Godów /45/, Leszczyny /44 / i Gaszowice /43/.

W całej 5-latce wybudowano na terenie gmin 5350 budynków, 6000 mieszkań o powierz­

chni 605,0 tys. m2 . Najwięcej mieszkań oddano w latach 1931-1985 w gminach:

Gorzyce /323/, Krzyżanowice /251/, Leszczyny /227/, natomiast największe mieszka­

nia w gminach: Bukowno /152,3 m2/,- Brzeszcze /123,4 m2/, Świerklany /122,1 m2/.

Generalnie można stwierdzić, że ponad 90 % mieszkań będgcych efektami 1905 r . w gospodarce narodowej zlokalizowane było w miastach, co wynika z wysokiego stop­

nia urbanizacji województwa katowickiego.

WSKAŹNIKI INTENSYWNOŚCI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W RELAC3I DO NIEKTÓRYCH DANYCH DEMOGRAFICZNYCH

Intensywność budownictwa mieszkaniowego oddanego do użytku w latach 1931- 1935 na tle zmian demograficznych charakteryzuję wskaźniki określajęce wielkość efoktów mieszkaniowych na 1000 ludności, 1000 os^b przyrostu naturalnego oraz 1000 zawartych małżeństw.

Kształtowanie się tych relacji obrazuje poniższe zestawienie:

LATA

Mieszkania Izby

na 1000 zawartych

małżeństw na 1000 ludności

na 1000 osób przyros tu natu­

ralnego ogółem miasta wieś ogółem miasta wieś ogółem miasta wieś

1981 .... 860 937 321 7,8 8.4 2.9 27,4 29,5 13,0 3213

1982 .... 748 786 471 6,3 6,7 3,9 22,5 23,3 16,6 2542

1983 .... 763 814 391 6,2 6,7 3,2 22,2 23,3 14,5 2489

1984 .... 787 831 488 6,0 4 6,3 3,9 21,1 21,7 16,2 2732

1985 .... 759 794 516 5,3 5,5 3,6 18,7 19,2 15,6 2847

No przestrzeni minionych lat mierniki te ulegały wahaniom z tendencję spadków?, osiggajgc minimum w 1985 r. Na 1000 ludności oddano w 1<№) r.: 5,3 mieszkania, tj, o 0,7 mniej niż w 1984 r. i 2,5 mniej niż w 1931 r.# oraz 18,7 izb,tj. 2,4 izby mniej niż w 1984 r. i 8,7 mniej niż w 1981 r.

0 ile w miastach wskaźniki zdecydowanie maleję, na wsiach ulegaJg wahaniom osig- gojoc w 1985 r. wartość wyższg o 0 , 7 -mieszkań i 2,0 izb w stosunku ,do 1981 r . Powyższe tendencje sg wynikiem malejgcej liczby mieszkań oraz izb przy stolo

rosngcych potrzebach. Nieco odmiennie kształtował się wskaźnik izb no 1000 osób przyrostu naturalnego. Dost on wprawdzie niższy niż w 1981 r. o 366 izb, ale począwszy od 1983 r. wykazuje tendencję rosnęcg, co przy malejgcej liczbie izb świadczy o obniżaJgcym się przyroście naturalnym. Wskaźnik mieszkań no 1000 zawortych małżeństw w minionej 5-latce Jest potwierdzeniem trudnej sytuacji mieszkaniowoj młodych małżeństw. Ilość zawieranych małżeństw, wyprzedza liczbę oddanych do użytku mieszkań. W 1985 r.na 1000 zawartych małżeństw oddano 759 mieszkań,tj. o 28 mniej niż w 1984 r. i 101 mniej niż w 1981 r. Sytuacja taka powoduje narastanie zaległości w realizacji polityki mieszkaniowej województwa.

(11)

tHornikiem gospodarowania zasobami czasu i potencjałom produkcyjnym w bu­

downictwie mieszkaniowym ag cyklo realizacji budynków mieszkalnych. Oceniając w tym aspekcie budownictwo mieszkaniowe, należy zwrócić uwagę na ujemne zjawisko wydłużania się w latach osiemdziesiątych czasu realizacji .budynków mieszkalnych,

Przeciętny cykl umowny roolizafcji budynków mieszkalnych przekazanych do eksploatacji w minionej 5-latcro", systematycznie wydłużał się i w 1905 r.. był dłuższy o 15 miesięcy w stosunku do cyklu z 1901 г., a o 1 miesiąc dłuższy w po­

równaniu z 1904 r. Analogicznie, przeciętny rzeczywisty cykl realizacji budynków mieszkalnych wydłużał się i w 1904 r . był dłuższy o 14 miesięcy w porównaniu z 1901 r . W 1985 r. nastąpiło nieznaczne zahamowanie trwającego od poczgtku lat osiemdziesiątych wydłużania się przeciętnych rzeczywistych cykli realizacji budownictwa mieszkaniowego, mimo cięgle jeszcze wydłużającego się przeciętnego cyklu umownego. Stopień skracania lub wydłużania się cyklu realizacji' budynków mieszkalnych jest różny w zależności od wielkości indywidualnej wartości budynków.

W 1935 r. cykle umowne wo wszystkich grupach zadań budownictwo mieszkaniowego mierzonych wielkościę indywidualnej wartości zpdań były dłuższe niż w 1934 r.

Najdłuższy, bo wynoszący ponad 68 miesięcy- przeciętny cykl umowny charakteryzował zadania o najniższej indywidualnej wartości do 5 min zł. Cykle rzeczywiste nato­

miast, były krótsze niż w 1984 r. w grupie zadań o wartości do 5 min zł o ponad 7 miesięcy /11,1 ÜJ/, w grupie 5-10 min zł o 5 miesięcy /24,2 %/, oraz w grupie 50 min zł i więcej o ponad 1 miesige /4,6 %/. Przeciętne cykle realizacji budyn­

ków były wo wszystkich"rodzajach budownictwa wyższe niż w 1984 r. z wyjątkiem budownictwa spółdzielczego, w którym przeciętny cykl rzeczywisty skrócił się o 1 miesiąc.

Przeciętny cykl rzeczywisty realizacji budynków mieszkalnych oddanych do użytku w gospodarce uspołecznionej w 1985 r. wyniósł 32,5 miesiąca i był dłuższy od przeciętnego cyklu umownego dla tych budynków /o 13,2 %/, tj . 3,8 miesiąca.

Stopień przekroczenia cykli umownych był najwyższy w 1902 r. o 76,3%, tj . 10,6 miesiąca.po czyn systematycznie malał.

Przekroczenie cykli umownych miało miejsce zarówno w budownictwie spół­

dzielczym jak też komunalnym, przy czym w budownictwie spółdzielczym było o 15,0 pktu wyższe niż w komunalnym.Dłużej niż planowano trwała realizacja budyn­

ków mieszkalnych o wartości powyżej 10 min zł, przekraczając o 36,8 % cykl umowny w przypadku budynków o wartości 30-50 min zł oraz 31,4 % w budynkach o wtortości 10-30 min zł. Korzystnie przebiegała realizacja budynków zakładów pracy oraz budynków o najniższej wartości indywidualnych z a d a ń (tJ . do 10 min zł,

które były realizowano terminowo lub też w czasie krótszym niż zakładano.

Stopień przekraczania umownych cykli realizacji budynków mieszkalnych

był zróżnicowany w zależności od metod wznoszenia budynków. Najbardziej terminowo, aczkolwiek w stosunkowo długim cyklu /31,8 miesiąca/ w stosunku do innych metod wznoszenia, realizowano były budynki motodą.wielkopłytową. W 1985 r . metodą t.j zrealizowano 275 budynków /60 % wszystkich oddanych/ o przeciętnym cyklu rzeczy­

wistym dłuższym od umownego o 1,5 miesiąca, wobec dłuższego o 27 miesięcy cyklu budowy metodą wiolkoblokową.

(12)

Przeciętne cykle realizacji budynków mioezkalnych w 1985 r, według metod wzno­

szenia przedstawleję się naetępujęcoi

WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba Przeciętny cykl w miesiącach zadań

umowny rzeczywisty umowny-100 Budynki mieszkalne wznoszone metodąt

275 30,3 31,8 105.0

wielkoblokową 32 30,8 57,7 187,3

monolityczną ... 19 23,7 23,5 99,2

tradycyjną udoskonaloną ... 42 24,3 27,7 114,0 pozostałymi technologiami ... . 25 18,3 23,3 127,3

Z ogólnej liczby 393 zadań budownictwa mieszkaniowego oddanych do użytku w 1985r.

- 20,7 % /81 zadań o wartości 6,0 mld/ zrealizowane było w cyklach równych cyklom umownym 1 wyniosło 28,4 miesiąca,

- 36,6 % /140 zadań o wartości 10,6 mld. zł/ zrealizowano w czasie krótszym niż za­

kładano o 6,2 miesiąca t J . 20,5% a rzeczywisty cykl w/niósł 24,1 miesiąca,

- 43,7 % /172 zadania o wartości 12,6 mld zł/ zrealizowano w cyklach dłuższych od umownych, dla których przeciętny rzeczywisty cykl wyniósł 41,6 miesiąca i był dłuż­

szy od umownego dla tych budynków o 14,0 miesięcy tj. 50,7 %,

Terminowość realizacji budynków mieszkalnych przekazanych do użytku przedstawia,

poniższe,zestawienie: *

BUDYNKI

ZREALIZOWANE 1981 1982 1983 1984 1985

O G Ó Ł E M ... 496 415 421 471 393

w cyklu: t

równym umownemu ... 62 35 76 120 81

krótszym od umownego 56 29 74 132 140

dłuższym od umownego 378 351 271 219 172

Budynki oddane do użytku w 1985 r zostały zrealizowane w następującym czasie:

1 ' roku 1.6 roku 2 lata 2.6 roku 3 lata

- 7 % - 18,1 % - 19.8

% -

13.1

%

- 6,1 % dłużej niż 3 lata - 35,9 %

Osiągane w latach osiemdziesiątych cykle budowania mieszkań pozostają w sprze­

czności z celem i ideą uprzemysłowienia budownictwa,realizowanego przede wszystkim przy pomocy technologii wielkopłytowej. Poważne wydłużenie cykli realizacji budow­

nictwa mieszkaniowego nastąpiło przy równoczesnym wysokim udziale stosowania uprze­

mysłowionych metod realizacji wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego oraz

zmniejszeniu się w stosunku do początku lat osiemdziesiątych rozmiarów budownictwa mieszkaniowego. Ponad 35

%

budynków 1 kubatury mieszkaniowej zrealizowano w cyklach ponad 3-letnlch przy prawie 70 -procentowym udziale metody wielkopłytowej.

Największe wydłużenie cykli wystąpiło przy jednoczesnym zmniejszeniu zadań rzeczo-.

wych budownictwa mieszkaniowego* Tempo wydłużania się tych cykli w latach 1981-86

(13)

było bowiem znacznie szybsze /dynamika do 1981 r, 170,2 % / od tempa oddawanych budyn­

ków /dynamika do 1981 r. 80,0%/. Stosowanie technologii wielkopłytowej wymaga właś­

ciwego kompleksowego przygotowania procesu wykonawstwa robót. Brak tego Jest Jednę z przyczyn niespełnionych oczekiwań oraz krytyki społecznej,

BEZPOŚREDNIE PRZECIĘTNE CENY KOSZTORYSOWE MIESZKAŃ ODDANYCH DO UŻYTKU W BUDYNKACH

MIESZKALNYCH ' •

Średnia ceno kosztorysowa.bezpośrednia lm2 powierzchni użytkowej mieszkań w budynkach mieszkalnych oddanych do użytku w gospodarce uspołecznionej w 1985 r wyniosło w cenach bieżących 32,6 tys, zł i w porównaniu z analogicznymi danymi za 1984 r była wyższa o 32,6 %, natomiast w Stosunku do 1981 r„ wzrosła 4-krotnie.

' 2

Przeciętna wartość m powierzchni użytkowej mieszkania w minionej 5-lotce kształtowała się następujęcot

Przeciętna wartość m powierzchni użytkowej

1981 1982 1983 1984 1985

w złotych - ceny bleżęce 1981*100 1984=100

O G Ó Ł E M 7656 10060 17680 24584 32573 425,5 132,5

komunalne - 6287 16891 25492 32049 X 125,.7

spółdzielcze 7587 8906 16197 22847 29193 X 384,8 127.8

zakładów

procy 7788 12002 21697 28003 38775 497,9 138,5

We wszystkich formach budownictwa ceny lir? powierzchni użytkowej mieszkań dynom;

cznle rosły, przy czym najwyżezę dynamikę osięgnęły w budownictwie zakładowym, rea­

lizowanym w 50% metodę wielkopłytowy. W rezultacie koszt l m 2 powierzchni użytkowej w tej formie budownictwa«był wyższy o 19,0% niż przeciętnie w województwie i 32,6%

Większy niż cena lm2 w budynkach spółdzielczych.

Przyczyn wzrostu kosztów budownictwa mieszkaniowego należy upatrywać w wydłu­

żonym czodle budowy, jak też w metodzie wnoszenia budynków. Krytykowana, aczkolwiek cięgle dominujęca wielkopłytowe 1 wieloblokowa technologia wznoszenia budynków /ponad 78% budynków wzniesionych tymi metodami/ należy do form o niewspółmiernie długim olreoie budowy w stosunku do założeń. Przeciętny czas realizacji budynków metodę wlelkoblokowę oscyluje wokół 6 lat, wielkopłytowe 3 lat. Przemysłowe formy budownictwa mieszkaniowego poza niezwykłę pracochłonnoóclę charakteryzuje znaczna materiałochłonność opeż znaczne zużycie energii. Innych przyczyn wydatnego wzrostu kosztów budowy należy upatrywać w nie wykorzystanym potencjale produkcyjnym budowni­

ctwa przy utrzymujęcym się marnotrawstwie materiałów oraz w realizacji budownictwa na terenach objętych szkodami górniczymi. Jak też we wzroście standardów mieszkanio­

wych 1 ruchu cen.

3AK05Ć BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

Budynki mieszkalne oddane do użytku w gospodarce uspołecznionej sę poddawane końcowej ocenie Jakości. Oceny końcowe Jakości budynków mieszkalnych dokonywane

komisyjnie przez generalnych wykonawców eę liczone Jako średnie arytmetyczne z ocen dotyczęcych dokumentacji, założeń techniczno-ekonomicznych oraz ocen dokonanych przez nadzór techniczny jednostek w całym procesie budowy.

(14)

Z ogólnej liczby 421 budynków mieszkalnych oddanych do użytku w 1985 r., końco­

wej ocenie Jakości poddonych było 320 budynków o 13455 mieszkaniach. Budynki otrzymały następujące oceny:

- najwięcej(gdyż 209 budynków o 7845 mieszkaniach, tj. 45,1% ogólnej powierzchni mieszkań otrzymało jakość wyższą 1 dla tych budynków spełnione zostały wymagania określone w dokumentacji, przepisach, normach z uwzględnieniem górnych granic tych wymagań. Najwyższy odsetek tych budynków /66,0%/ wzniesiono metodę wielkopłytowe

1 był on wyższy o 1,3 punktu niż w 1984 r.,

- Jakość wzorową otrzymało zaledwie 5 budynków o 97 mieszkaniach, tj. 0,6% ogólnej powierzchni oddanych mieszkań; dla budynków tych zostały spełnione wymagania dokumen­

tacji, norm, przepisów z uwzględnieniem górnych granic tych wymagań, a część z nich została przekroczona. Budynki dla których wystawiono tekę ocenę były wznoszone metodę tradycyjnie udoskonaloną oraz przy zastosowaniu innych technologii,

- Jakość doetetecznę-atanderciową otrzymało 106 budynków o 5513 mieszkaniach, tj.

31,7% powierzchni ogólnej; zaliczono tutaj budynki dla których zostały spełnione wyma­

gania określone w dokumentacji, przepisach, umowach. Budynki te w 78,3% zostały wznie­

sione metodę wielkopłytową. *

Z '

Dakośc budynków wznoszonych metodą wielkopłytową charakteryzuje 46% udział budynków z oceną 4, 28% z oceną 3 i aż 26% bez oceny, co w porównaniu z 1984 r. daje ocenę znacznie mniej korzystną z uwagi na niższy niż w 1984 r . udział budynków z oceną wyższą przy rosnącej liczbie budynków bez oceny oraz brakiem budynków o naj­

wyższym standardzie.

Przy zastosowaniu metody wielkoblokowej, malejącej liczbie budynków wznoszonych tą technologią /z 87 w 1984 r. do 33 w 1985 r./ towarzyszy wzrost budynków z ocenę 4, które stanowią prawie 64% ogółu budynków przekazanych do użytku. Charakterystyczny jest wzrost zainteresowania tradycyjną metodą wznoszenia budynków, co owocuje zwię­

kszoną liczbę budynków o Jakości wyższej /4/ kosztem budynków z pcenę 3 o prawie 16 punktu oraz ponad 6% udziałem budynków o wzorowym /5/ standardzie. Best to zatem z punktu widzenie jakości budynków meljoda stosunkowo korzystna.

Na uwagę zasługuje przytoczenie parametrów pozostałych technologii stosowanych

w budownictwie mieszkaniowym. Aczkolwiek rozmiary stosowania tych technologii są nie­

wielkie /6,2% budynków wznoszonych tą metodą/ są to w 77% budynki z oceną 4, w 8%

z oceną 5 przy malejącej liczbie budynków z oceną 3, które stanowią 11,5% ogółu budyn­

ków wzniesionych tą metodą.

Ocena Jakości realizowanych budynków mieszkalnych wskazuje na mankamenty stoso­

wanych metod wznoszenia 1 świadczy o ich niedoskonałości. Stosowanie na szeroką skalę przemysłowych metod wznoszenia budynków wymaga wyjątkowo starannego 1 kompleksowego przygotowania procesu budowlanego w szczególności rytmicznego zaopatrzenia w materia­

ły oraz opanowania procesu realizacji robót. Z uwagi na brak możliwości odejścia od , tych metod budowania, które w założeniach eą szybką metodą wykonawstwa dużych pod względem rzeczowym zadań, konieczne Jeet podniesienie Jakości technologii wielkopły­

towej poprzez podniesienie Jakości produkcji elementów wielkopłytowych oraz wprowa­

dzenie kontroli między poszczególnymi etapami budowy.

(15)

«

Tebl. 1 MIESZKANIA, IZBY, POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ ODDANYCH DO UŻYTKU W GOSPODARCE NAR000WE3

WYSZCZEGÓLNIENIE m - mieszkanie i - Izby

p » pow. użytkowa w a2

Г™

1981 1982 1983

ч

/

1984 1985 ’

O G Ó Ł E M ... Ol 1 P

29312 103625 1767502

24305 86148 1494366

24182 86054 1463422

23131 81615 1392362

20694 73295 1263058 Budynki mieszkalne ••• m

1 P

29308 103619 1767365

. *24240 85990 1491639

23929 85301 1450183

22625 80549 1369338

20339 72476 1248500 Mieszkania w budyn­

kach niemieszkalnych 1 z adaptacji ... . и

1 P

i 4 6 137

65 158 2727

253 763 13239

506 1066 23024

355 819 14558

z ogółem V

Budownictwo uspołecz­

nione •••••■•••••••••

m 1 P

25850 86860 1424387

20314 66844 1092058

20608 68681 1103731

20155 67009 1086569

17732 58553 955339 - budynki mieszkalne 0

1 P

25846 86854 1424250

20249 66686 1089331

20355 67928 1090492

19649 65943 1063545

17377 57734 . 940781 - mieszkania w budyn­

kach niemieszkal­

nych 1 z apatacjl a 1 P

4 6 137

65 158 2727

253 753 13239

506 1066 23024

356 819 14558 Budownictwo nie uspo­

łeczniono ####*##*## a 1 P

3462 16765 343115

3991 19304 402308

3574 17373 359691

.2976 14606 305793

1 2962 14742 307719

Tabi. 2 BUDYNKI MIESZKALNE ODDANE DO UŻYTKU W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ WEDŁUG INWESTORA

WYSZCZEGÓLNIENIE Budyn­

ki

Kubatura w m3

Mie­

szka.

nie

Powierz­

chnia użytkowa mieszkań w m2

Wartość budyn­

ków w tys. zł

Przeciętna cena kosztorysowe bezpośrednia

m2 pow.

użytko­

wej

■3 kubatu­

ry

w zł /ceny bleżęce/

OGÓŁEM 1981 B24 6748686 25846 1420921 10879030 7656 1612

1982 448 6205832 20249 1089331 10958992 10060 2105

ч 1983 469 6207929 20355 1090492 19280244 17680 3702

1984 606 6091022 19649 1063545 26145694 24584 5136

1986 421 4657992 17377 940781 30644401 32573 6723

Komunalne 1981 _ _ _ . . es

1982 2 40720 162 9054 56919 5287 1398

1983 i 8 100508 404 22189 374802 16891 3729

1984 14 179459 741 39206 999422 25492 6569

1985 26 302204 1125 62524 2003831 32049 6631

Spółdzle1-1981 332 4435878 16813 930049 7066116 7587 1691

cze 1982 264 3179987 12036 666496 5935976 8906 1867

1983 312 Э7Э0519 14364 776988 12584780 16197 3373

1984 292 3306324 12681 686283 15679701 22847 4742

1985 233 2705107 10474 564977 16493260 29193 6097

zakładów 1981 192 2312708 8981 490872 3822914 7788 1663

pracy 1982 182 1985126 8051 413781 4966097 12000 2601

1983 149 1376902 6587 291315 6320562 21697 4590

1984 199 1605239 6227 338066 9466671 28003 5897

1986 162 1650681 6778 313280 12147310 38775 7834

(16)

ł

Tabi. 3 BUDYNKI MIESZKALNE ODDANE DO UŻYTKU W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ WEDŁUG LICZBY KONDYGNACJI ORAZ TECHNOLOGII WZNOSZENIA

WYSZCZEGÓLNIENIE Budyn­

ki

Kubat u- :-.з

Mle- Bzka- nle

Izby

Pow*uży­

tkowa Przeciętna pow*

mleszkart

w m2 eleozkari

w «2 <

7 V

O G Ó Ł E M ... 1981 626 6748586 25846 86854 1424250 65,1 16,4 * 1982 448 6205832 20249 66686 1PS9331 63,8 16,3 1983 469 6207929 20356 67928 1090492 63.6 16,1 1984 505 6091022 19649 65943 1063545 54,1 16,1 1985 421 4567992 .17377 57734 940781 54,1 16,3

Liczba kondygnacji WEDŁUG LICZBY KONDYGNACJI

1 ... 1984 4 . 2968 22 61 895 40,7 14,7

1985 3 2034 15 41 671 44.7 16,4

2 ... 1984 10 14683 36 146 2536 70,4 17,4

1985 6 9696 22 76 1561 71,0 • 20,5

3 ... 1984 24 126470 424 1525 25135 59,3 16.5

1985 16 101294 281 1008 17863 63,6 17,7

4 ... 1984 86 757141 2809 9184 150180 53.5 16,4

1985 80 662830 2432 7826 131938 54,3 16,9

5 ... 1984 28/ 2619016 10309 35083 561329 54,5 16,0 1985 229 2234350 8654 29581 474449 64,8 16,0 6 ... 1985 6 70249 • 220 774 12338 66,1 15,9

7 ... . 1984 6 130493 510 1463 25157 49,3 17,2

1985 2 36157 163 284 6243 38,3 22,0

8 ... ... 1984 23 292049 1100 3624 57954 62,7 16,0

1986 14 232244 897 2966 47308 62,7 16,0

9 ... ... 1984 11 146212 648 1725 28966 52,9 16,8

1985 8 136168 481 1654 27279 66,7 16,5

1 0 ... . 1984 7 118217 378 1073 17645 46,7 16,4

1986 5 105189 424 1360 22314 52,6 16,4

..... 1984 31 551701 2114 7573 118847 66,2 15,7

1985 39 709190 2764 8849 144332 62,2 16,3

1 2... 1984 13 229364 870 2941 47690 54,8 16,2

1985 12 218927 894 2795 46129 61,6 16,6

1 3 .... 1984 2 58996 253 762 13260 52,4 17,6

1985 2 39664 130 620 8356 64,3 16,1

14 ... 1984 1 3167 147 390 7374 60.2 18.9

19 ... 1984 1 40656 129 403 6678 61.0 16,3

WEDŁUG ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII WZNOSZENIA BUDYNKÓW

Wielkopłytowa .. 1984 326 3663702 13966 47129 763489 54,0 16,0 1985 297 3457950 13560 44952 726789 63,6 16,2 Wlelkoblokowe .. 1984 87 923127 3468 11490 188657 64,4 16,4

1985 33 394359 1422 4634 76784 63,3 16,4

Monolityczne ... 1984 21 189083 669 2123 37366 66,9 17,6

1985 - 19 189125 657 2250 37729 57.4 16,8

Tradycyjnie udo­ 1984 42 242792 899 3098 49034 54.5 16,8

skonalona 1985 46 287195 936 3226 53476 57.1 16,6

Pozostałe techno­ 1984 29 - 182318 647 2103 34999 54,1 16,6

logie 1985 26 229363 812 2673 47004 57,9 17.6

(17)

Tabi. 4 MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU WEDŁUG LICZBY IZB W MIESZKANIU

WYSZCZEGÓLNIENIE

Gospodarka uspołecznię na Gospodarka

nie uspołeczniona

ogółem

mieszkania о ble Izb

llcz-

ogó­

łem

mieszkania o bie izb

llcz-

1 2 2 4 i

więcej 1 2 3 4' 1

więcej O G Ó Ł E M ... 1981 25850 755 2960 10222 11913 3462 9 43 277 3133

1982 20314 926 2604 7789 8995 3991 6 48 286 3651 1983 20608 813 2411 8025 9359 3574 12 65 264 3233 1984 20155 673 2570 7957 8955 2976 3 50 220 2703 1985 17732 814 2221 С,15 7882 2962 3 39 173 2747 Miaata ... 1981 25690 755 2929 10119 11887 2245 6 19 129 2091 1982 19811. 926 2569 7419 8897 2664 1 19 156 2488 1983 20408 813 2401 7979 9215 2269 8 36 132 2093

1984 19435 671 2454 7734 8576 1861 1 25 96 1739

1985 17118 807 2145 6548 7618 1846 1 23 86 1736

Wieś ... 1981 160 31 103 26 1217 3 24 148 1042

1982 503 - 35 370 98 1327 5 29 130 1163

1983 200 - 10 46 144 1305 4 29 132 1140

1984 720 2 116 223 379 1115 2 25 124 964

1985 614 7 76 267 264 1116 2 16 87 1011

Tabi. Б PRZECIETNE CYKLE REALIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WEDŁUG RODZAJÓW BUDOWNICTWA ORAZ WARTOŚCI

Wartość w

min zł

Przeciętny cykl WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba

zadań

umowny rzeczy­

wisty

cykl umowny

» 100 OGÓŁEM

O G Ó Ł E M ... 1981 496 10484,3 13,7 19,1 139,4

1982 415 10216,2 13,9 24.5 176,3

1983 421 17299,0 20,3 29,3 144,3

1984 471 24506,4 27.2 33,2 122.1

1985 393 29073,0 28,7 32,5 . 113,2

WEDŁUG RODZAJÓW BUDOWNICTWA

Spółdzielcza .... 1984 277 14907,1 31,4 40,1 127,7

1985 221 16626,3 32,1 39,0 121,5

Zakładów pracy .. 1984 180 8698,9 19,5 21.4 109,7

1985 149 11543,7 23,0 22,8 99.1

Komunalne ... 1984 14 999,4 26,6 29,0 109,0

1986 23 3904,0 35,4 37,7 106,5

WEDŁUG WARTOÓCI

do 5 min zł ... 1984 8 32,9 65,4 65,6 100,3

1985 2 8.7 68,3 58,4 85,5

6 - 1 0 min Zł ... 1984 7 50.7 14,6 21.1 444.5

1986 1 5,8 16,0 16,0 100,0

10 - 30 ... 1984 141 3076,7 24,8 33.6 135.1

1985 . 61 1147.5 31,5 41,4 131,4

30 - 50 . .. 1984 130 5226,6 25,1 33,4 133,1

1985 98 3886,0 26,8 35,3 136,8

60 1 więcej min zł 1984 186 16118,6 28,3 33,1 117,0

1986 241 24025.0 29,1 31,6 108,6

(18)

Tabi. CZAS TRWANIA W GOSPODARCE

BUDOWY BVDYNKÖW MIESZKALNYCH ODDANYCH DO UŻYTKU USPOŁECZNIONEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE b - budynki к - kubatura

w m3 1934 Г... b

к 1985 r ... b , • k Budynki o ku­

baturze do;

500 яЗ 601,- 1000 1001 - 3000 3001 - 6000 5001 -10000 10001-15000- 15001 m3

1 więcej

b к 'b к b к b к b к b к b к

Ogółem

505 5091022 421 4557992 1 . 361

4 2993 12 28192 50 205098 149 1080533 117 1410408 88 1830407

Budynki o czaale trwania budowy w mloelgcach do 12

29 270570 29 250964

3 2228 1 2959 3 10258 10 82038

9 102881 3 50600

13-18 lO O 1005003 76 681880

1 765 3 6299 12 46184 32 236133 21 240544 7 151950

19-24 67 596384 83 814487 1 361

3 7436 9 37706 37 246512 17 204805 16 317657

25-30 70 581354 55 654079

3 7393 7 29530 13 92102

18 224325 14 300729

31-36 38 368021 27 282765

4 18100 10 70554 7 86121 6 107980

37 1 więcej 201 2269690 161 1873817

2 4105

15 63320 47 353179 45 551732 42 901481 Tabi. 7 OCENA JAKOŚCI REALIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ODDANYCH DO UŻYTKU

W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ WEDŁUG METOD WZNOSZENIA WYSZCZEGÓLNIENIE

b - budynki

m - mieszkania 2

p - pow.użytkowe mieszkań w m

Ogółem

Ocena Jakoż cl dostate­

czna /3/

wyższa /4/

wzorowa 1 /6/

Bez oceny W %

0 G Ó Ł E M ... 1981 b 526 33.3 36,9 0,4 , 29,3

Л1 25846 37.2 36,1 0,5 26,1

P 1424260 36,9 35,9 0.4 26,6

1982 b 448 29,5 39,1 0,9 30,5

m 20249 31.5 37,3 0.8 30,4

- P 1089331 32,2 36,8 0,9'. 30,1

1983 b 469 27,1 46,9 0,6 25,2

m 20355 30,8 42,9 0,2 25,3

P 1090492 30,8 43,0 0,2 25,3

1984 b 505 28,1 53,3 0.4 18,2

m 19649 31,0 51,1 0,3 17,6

P 1063546 31,4 61,0. 0,3 17,3

1985 b 421 25,2 49,6 1,2 24,0

m 17377 31,7 45 i 1 0,6 22,6

P 940781 , 31,9 44,8 0,6 22,7

Budynki wznoszone metodą:

wielkopłytowe ... 1984 b 326 27,9 53,4 0.6 18,1

m 13966 29,1 51,8 0.4 18,7

P 753489 29,6 51,4 0.5 18,5

1986 b 297 27.9 46,5 X 25,6

m 13550 32,8 42.4 X 24,8

P 726789 33,6 41,5 X Zf'9

wlelkoblokowo ... 1984 b 87 25,3 62,1 X 12.6

m 3468 38,2 50,9 X 10,9

P 188657 38,8 51,3 X 9,9

1985 b 33 24,3 63,6 X 12,1

a 1422 44,3 47,2 X 8,5

P 76784 42,1 49,2 X 8,7

(19)

Tabi. 7 OCENA OAKOSCI REALIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ODDANYCH DO UŻYTKU W GOSPODARCE USPOŁECZNI« EJ WEDŁUG METOD WZNOSZENIA /dok./

WYSZCZEGÓLNIENIE b - budynki

m - mieszkania

p - рол. użytko a mieszkań m2

Ogółem

Ocena jakości

Bez с Cony

■ dostate­

czna /3/

N D wzorowa /5/

У w %

Budynki wznoszono metodę /dok./

monolityczny ... 1984 b 21 19,1 33,3 X 47,6

m 669 26,5 39,9 X 3rT,G

P 37366 23,2 42,7 X 34,1

1985 b 19 21,1 31,5 X 47,4

m 657 24,1 33,9 X 4'-,C

' P 37729 21,4 36,0 X 42,0

tradycyjnie udooko-

nulonę ... 1984 b 42 33,3 45,2 X 21,5

m 899 38,1 42,2 X 19/7

P 49034 39,1 43,3 X 17,6

1985 b 46 17,4 52,2 6,5 23,9

m 936 17,4 58,9 6,1 17,6

P 53475 19,4 57,7 5,3 17,6

pozostałe technologie 1984 b 29 37,9 51,7 X 10,4

m' 647 29,7 61,0 X 9,3

P 34999 29,4 60,0 X 10,6

1985 b 26 11,6 76,9 7,7 3,9

m 812 13,5 > 81,2 4,9 4 0,4

P 47004 13.7 80,3 5,7 0,3

Tabi. 8 MIESZKANIA, IZBY, POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKA# PRZEKAZANYCH DO UŻYTKU W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH WEDŁUG RESORTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE m - mieszkania i - Izby

p - pow. użytkowa mieszkań w m2

1981 1982

---

1983 1984

O G Ó Ł E M / ... . m 25850 20314 20608 20155

i 868GO 66844 68681 67009

P 1424387 1092058 1103731 1086569 Jednostki państwowa centralne m 8987 7817 5707 6540

1 29075 23,915 18167 21271

P 491219 399203 296941 349468

w t ym:

- M i n . Górnictwa i Energetyki m 6177 5969 4935 5497

1 19471 18417 15628 18277

P 333429 3-0738 256430 297119

- Min. Hutnictwa i Przemysłu m 1141 747 211 576

Maszynowego i 4184 1884 595 1420

P 66755 30572 9958 27024

- Min. Przemysłu Chemicznego m 168 - 130 54

i Lekkiego i 534 - 423 189

P 8905 - 6839 3000

- Min. Budownictwa 1 Przemysłu m 70 42 - 54

Materiałów Budowlanych 1 204 ' 168 - 130

P 3336 2597 - 2229

- Min. Rolnictwa 1 Gospodarki 0 170 - 48

Żywnościowej 1 539 - 156

P 10392 ■ , 2560

- Min. Leśnictwa 1 Przemysłu m - 27 6 10

Drzewnego i

P

106

1442

26 582

33 665

- Min. Komunikacji ... m 898 1032 289 275

i 2798 3340 978 954

P 47747 53854 15293 15087

гэг.!:

17732 5 Ш 5 3 955 33 9 5657 18218 305720 4555 14722 243144 307 779 17793 86 212 4037 47 124 2019 45 144 2302 13 49 957 287 994 16290

(20)

WYSZCZEGÓLNIENIE го- mieszkania

1- izby 2

p- pow. użytkowa mieazkari w ro

1981 1982 1983 1984 1935

Jednostki pońetwowa terenowe m 50 443 480 872 1423

1 177 1550 1645 2923 4697

P 3119 25161 27135 47909 76629

Oodnoatki spółdzielcze m 16813 12054 14421 12743 10547

i Б7С08 41379 48868 42815 35733

1 P

w tym:

930049 667694 779655 689192 572990

Centrqlny Zwięzek Spółdzlel-m 16813 12036 14421 12743 10523 ni Budownictwa Mieszkanie- i 57608 41307 48868 42815 35648

wogo p 930049 666496 779655 689192 571043

Tabi. 9 MIESZKANIA, IZBY, POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ ODDANYCH DO UŻYTKU W GOSPODARCE USPOŁECZNIONE] W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH WEDŁUG MIAST I GMIN

LATA i

MIASTA

Budynki miesz­

kalne

Kubatu­

ra з w m

* Miesz­

kania Izby

Powierz­

chnia użytkowa mieszkań

W m2 W03EWÖDZTV/0... 1981 526 6748586 25850 8 60 GO 1424387

1982 448 5205832 203:14 66044 1002058

1983 459 6207929 20508 60631 1103731

1984 505 5091022 203 55 67009 1080669

1985 421 4557992 17732 58553 965339

M I A S T A ... 1981 523 6704805 25690 86079 1415059

1082 431 50SG821 19811 65251 1063963

1083 461 5150535 20403 67870 1090901

1984 472 4893095 19436 64488 1045034

1985 397 4402526 17118 56472 921033

Katowice ... 1981 / 46 706702 2870 9973 156167

1982 50 635618 2491 8742 137160

1983 42 614180 2386 8361 130665

1984 24 303557 1264 4262 66749

1985 40 584888 2352 7745 124114

25 278221 964 3174 50226

1982 19 145729 578 2092 32558

1983 15 131831 475 1766 27468

1984 13 118975 465 1549 24545

1985 10 131305 468 1701 26643

Bytom ... 1981 18 200530 827 2652 43419

1982 26 318341 1305 4087 6691.2

1983 37 260172 1101 3635 69292

1984 44 280595 1232 3867 64209

1985 36 246745 1041 3387 66318

C h o r z ó w ... ... 1981 6 148783 335 1036 16448 .<

1982 7 143346 494 1703 27840

1983 15 173713 648 2146 34949

У 1984 10 130805 558 1683 28253

1985 10 123200 460 1510 24143

13 87065 350 1256 19691

1982 12 87243 383 1239 19689

1983 10 86307 350 1292 20033

1984 10 68437 287 1008 16016

1986 8 93377 446 1417 22461

CzechowIce-Dzledzlce .... 1981 6 62413 280 945 14461

1982 2 34109 150 620 8171

1983 4 42669 »82 635 10010

1984 3 36602 152 558 8632

1985 4 34042 152 474 7476

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :