Eksport województwa katowickiego w 1983 roku

Pełen tekst

(1)

M

V / O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

D o w y łą c z n e g o użytku a d re sa ta Egz. nr

» « r

M n m '

1 __

EKSPORT A Q 8 0 / H

WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO W 1983 ROKU

Kałowice Luty

1984

(2)

SPIS treSci

Str.

: • ; ■ . . : i •

Uwagi netodologiczne ... ... ... .

5

Uwagi analityczne ... ... . 7

SPIS TABLIC

WartoAć eksportu przedsiębiorstw województwa katowic­

kiego według resortów ... ...•«»» 13 Wartoóć i dynamika ekaportu przedsiębiorstw wojewódz­

twa katowickiego według resortów ... ... 17 Warto eksportu przedsiębiorstw województwa katowio- kiego według kierunków ... 21 Wartodć i dynamika eksportu w III 1 IV kwartale

1983 roku ... . 23 Zyski z tytułu eksportu towarów 1 usług w przedsię­

biorstwach ... ••••••... •••••«••... . 24 Straty z tytułu eksportu towarów 1 usług w przedsię­

biorstwach ...i. •••••••••••<•••... 34

✓ . . *

< .

Opracował *gr 3an Fryc

W U S Katowkw, u m . SO I M 5 i A S

(3)

W A R T O Ś Ć E K S P O R T U M Z E O t I ( I 1 O I I T II

1902 1983

(4)

Huta Katowice

i

" Szopienic?HMN

mu

Hut» "Koéciu»zko“

nnfi.

Huta im

Cediera

n £

Fabryka r- Saraochodóv

L

Mał.* Z-d Nr2 w Tychach

111 m i j 1111 rri'í r í n f i

Centrala Zbytu V/ę.’ia

I I 1 11 I M l Zakłady Metalurgiczne

" Trzebinia"

nmr

] Kombinat Urz. Mech.

" Humar«- Łabędy"

o om

v0 UJro

N If*

Przędzalnia Baweiny ' " Przyjaźń"

Huta CynrtU "Miasteczko Śląskie" ^

i.T m riz n

'et*- i srl s(v vvv?;.vx!(m*v ~.i í^oto1 i*rw7Hd»Nvuej"

(5)

STRUKTURA EKSPO.-.TU WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG KIERUNKÓW EKSPORTU

/ I ODszar płatniczy /

Z - ZSRR 52,1 Z - ZSRR 53,2

C - CSRS 15,5 c - CSRP. 12,b

N - NRD 14,<* • M - NRD 11,4

W - Węgry 6,5 W - Węgry 6,3

R - Rumunia 6,0 i R

i - Rumunia 5,0 B - 3ułgaria ^,9 • 3 - Bułgaria 4,0 P * pozostałe 2,6 ? - pozostałe 2,5

(6)

STRUKTURA EKSPORTU WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG KIERUNKÓW EKSPORTU

/ II obszar płatniczy /

Udział w *

R - RFN 12,9 R - RFN 12,0

Fi- Finlandia 7,8 W - Włocfty ' 8,9

W - .»lochy 7,6 Hm- Rumunia 6,8

Fr- Francja 7,1 Fr- Franc/ja 6,2

WB- Wielka Brytania 6,5 WB- Wielka Brytania 7,3

B - Brazylia b,U B - Brazylia 5,5

A - Austria 5,4 Fi- Finlandia 5,5

Rm- Rumunia 5,2 A - Austria U ,5

P - pozostałe **1,1 P -pozostałe 43,3

(7)

UWAGI METODOLOGICZNE

Dane statystyczne zamieszczone w publikacji obejmuj? war- tość towarów wywiezionych za granicę w ramach transakcji han­

dlowych. Dane te zostały opracowane przez Główny Urzęd Statys­

tyczny na podstawia centralnego systemu ewidencji faktur eksportowych FE.

i^rtość w cenach transakcyjnych

Wartość w cenach transakcyjnych zawiera wartość sprzedaży towarów i usług w złotych na bazie FCB lub franco granica Polski, tj. bez opłat za przewóz towaru i jego ubezpieczenie Od granicy polskiej do miejsca przeznaczenia.

Obliczenia wartości n cenach transakcyjnych dokonuje się Bnożęc wartość w walucie obcej przez obowiązujący w dniu

wystawienia faktury FE Kurs waluty według Tabeli Kursów Walut NBP

^ r t o ś ć w cenach zbytu

Wartość w cenach zbytu obejmuje wartość w złotych towarów t usług w cenach urzędowych, regulowanych i umownych, o których

«owa w rozdz. II uchwały nr 243 Rady Ministrów z dnia

JO listopada 1981 roku w sprawie zasad działalności przedsię­

biorstw państwowych.

Zasady stosowania w/w car. w rozliczeniach handlu zagrani­

cznego reguluje zarządzenie nr 106 Ministra Finansów i Ministra

H a n d l u Zagranicznego z dnia 31 grudnia 1981 roku w sprawie funkcjonowania rachunku wyrównawczego i zasad rozliczeń M handlu zagranicznym.

lyyptpść krajowa eksportu

■Wartość krajowa eksportu /baz marży/ obejmuje wartość to- v*#ru w cenach stosowanych w rozliczeniach przedsiębiorstwa han- 4Xu zagranicznego z dostawcę tj.:

w przypadku cen urzędowych - wartość towaru w tych cenach po­

większonych o równowartość ewentualnej dotacji przedrr.iotowoj lub pomniejszonych o równowartość ewentualnego podatku obroto­

wego. Oeżeli cenę urzędową Jest cena dotaliczna, to pomniejsza Si? Ję ponadto o marżę handlu wewnętrznego,

(8)

6

b/ w przypadku eon regulowanych i umownych - wartość towaru w tych conach pomniejszonych o podatek obrotowy, zwrot cła oroz zwrot podatku od pośrednich faz produkcji, a powiększo­

nych o ewentualne dotacje przedmiotowe,

c/ w przypadku eksportu realizowanego przez przedsiębiorstwa produkcyjne uprawnione do wykonywania działalności handlu zagranicznego wartość w cenie transakcyjnej powiększonej 0 ewentualne dopłatę wyrównawcze*

V. przypadku gdy eksport realizowany jest na- rachunek pro- uuccntu /komis/, wartość krajowa eksportu bez marży oznacza wartość w cenie transakcyjnej pomniejszonej o prowizję phz 1 ewentualne prowizję dodatkowe phz.

Frzy eksporcie kompletnych obiektów przemysłowych i budownictwa roalizowanym na rachunek własny phz "wartość krajowa eksportu’ óbejrauje wartość wydatków dewizowych le­

cznic z importera kompletacyjnym oraz wartość kosztów krajo­

wych, a takie odsetki od udzielonego kredytu.

. .r.rza

Marża nbejnuje kwotę marży lub prowizji należnej przed­

siębiorstwu handlu zagranicznego.

.# przypadku towarów rozliczanych według cen urzędowych oraz

■regulowanych i umownych, ale tylko wtedy gdy phz otrzymuje dopłatę wyrównawcze, marża obliczona Jest na podstawie stawki uctalonej przez Ministerstwo Handlu Zagranicznego od wartości eksportu w conach transakcyjnych.

przypadku towarów rozliczanych 'według cen umownych, kiedy nie występuje dopłaty wyrównawcze, marża stanowi różnicę między war- toście w cenie transakcyjnej, a wartości? w cenie umownej.

.,Vnik finansowy

Wynik finansowy stanowi różnicę między wartoścle krajowe oUsportu powiększone o marżę a wartością w conach transakcyjnych:

- wynik finansowy dodatni występuje Jeżeli wartość w cenach transakcyjnych Jest wyższa od wartości krajowej eksportu plus r.orża,

(9)

7

- wynik finansowy ujemny występuje, Jeżeli wartość w cenach tran­

sakcyjnych Jest niższa od wartości krajowej eksportu plus marża,

- saldo wyniku finansowego stanowi sunę wyników dodatnich iujar.nych»

Przy eksporcie zrealizowanym przez phz na rachunek produ­

centa /komis/ obliczenie powinno dawać wynik zerowy, óądż pro­

wizję dodatkową phz.

wskaźnik efektywności finansowe.1 /..'F/

WF - wskaźnik stanowiący relację nigdzy wartością Urajoi;?

eksportu a wartością w cenach transakcyjnych obliczoną następująco i wartość krajowa eksportu + uarża

l»F --- wartość eksportu w cenach transakcyjnych Stopa wyniku finansowego

* titopa wyniku finansowogo wyraża w procentach rciac; . i,- niku finansowego do wartości eksportu w cenach trańaakcyjnyc...

Za 1903 r. wykazano tylko eksport towarowy bez obrotów z w i j a ­ nych z budową amoasad, eksportu wewnętrznego towarów pociio^-ona.3 krajowego sprzedaży na cele eksportu budownictwa rraz Jla

wspólnych budów krajów ii.YPG, realizowanych na terenie ( oru dostaw w ramach poruocy jezpłatnej o wartoćć i.7.3-,1 t . : i : j . około i% całego eksportu.

Lr.i>'GI AHM-ITYCZN..

Z handlem zagranicznym wiążą się istotne dla rozwoju rns- podarkl sprawy zaopatrzenia w surowce, materiały, póifajry';ru>

oraz kompleks związany z wyżywieniem narodu. Zależno it; j->op<—

darki polskiej od importu surowców /ropa naftowa, rudy zolsr.s, zboża i pasze, bawełna, wełna, surowce do produkcji nawozu:-;, kauczuk itd./ oraz dóbr inwestycyjnych będęcych no-nil.i';; i;03t.- pu technicznego i technologicznego, a także ogrounc zadłuiani;

w wolnych dowizach powodują, że coraz większą roi* •/ prari-!io-..v funkcjonowaniu gospodarki odgrywa eksport. Jodnakzc proC:!:cjo- nizm 1 sankcje ekonomiczne krajów zachodnich nie 3przyjJj..i

intensyfikowaniu wywozu wielu grup naszych wyrobów do tycii hr.ijy.t.

Od pomyślnego kształtowania naszych stosunków gospodarczych

(10)

z zagranic« założy tempo wychodzenia gospodarki polskiej z kry­

zysu.

W latach 1982-1983 wartość eksportu województwa katowickiego w conoch transakcyjnych wyniosła ogółem 474,5 r.Id złotych.

poszczególnych łatach wartość ta przedstewleła się następująco i

LATA

Wartość eksportu w mld zł

ceny transakcyjne Struktura w 0//O

ogółora I obszar II obszar ogółem I obszar II obszar

1982 214,5 79,8 134,7 100,0 37,2 62,8

1983 259,9 103,6 156,3 100,0 39,9 60,1

'.i 19U3 roku wartość eksportu wzrosła o 2 1 ,2% w porównaniu z rokiem 1982 /do pierwszego obszeru płatniczego o 30Jj, do dru- jiojo dbszaru płatniczego o 16»/,' nieznacznie zmieniła się struktura eksportu,

i. roku 1983 następlł nieduży wzrost udziału eksportu woje­

wództwa katowickiego w eksporcie kraju w porównaniu z rokiem 19S2. Wartość eksportu przedsiębiorstw wojowództwa katowickiego w l903r. stanowiła prawie 25» eksportu kraju, natomiast w roku 1932 23».

Największy udział w globalnej kwocie eksportu towarów 1 usług posiadały naetępujące resorty«

1982 1983

Kinieteretwo Górnictwa i Energetyki 59,3» 57,3»

Ministerstwo Hutnictwa

! :aszynowego i Przemysłu

33,8% 36,2%

Ministerstwo Przemysłu

1 Lekkiego Chemicznego

4,4» 3,9»

Ministerstwo Budownictwa 1 Przemysłu

Materiałów Budowlanych 1,4» 1.5»

Na wymienione 4 resorty przypadło zarówno w roku 1982 Jak 1 1983 98,9» eksportu województwa.

W roku 1983 przedeiębiorstwa województwa katowickiego uzyskały na eksporcie towarów 1 usług łączny zysk wartości 26,6 mld złotych, z czego 3,3 mld złotych /12,4ŚV na eksporcie do I obszaru płatniczego 1 23,3 mld złotych /87,6»/ na eksporcie

(11)

9 do II obszaru płatniczego. 0 wartości osiągniętego zyska trady­

cyjnie już zadecydowały przedsiębiorstwa podległe Ministerstwu Górnictwa i Energetyki, które w wyniku działalności eksportowej uzyskały zysk 37,2 nld złotych, tj. więcej niż dla całego woje­

wództwa o 10,6 nld zł.

Mino wzrostu wartości eksportu w 1983 roku w porównaniu z roklen poprzednia o 21,2% zmniejszyła się wartość zysku z 47,5 mld zł w 1982 roku do 26,6 mld zł n 1983r.

tj o 44,l/a.

W podstawowych 4 resortach województwa dynamika eksportu w. odniesieniu do roku 1982 przedstawiała się następująco:

Ogółem I obszar II obszar - Minlstsrstwo Górnictwa 1 Energetyki 117,1 126,2 112,7

* Ministerstwo Hutnictwa i Przemysłu

Maszynowego 130,1 135,0 120,2

<• Ministerstwo Przemysłu Chemicznego

i Lekkiego 107,9 124,6 93,6

* Ministerstwo Budownictwa 1 Przemysłu

Materiałów Budowlanych 129,2 161,9 103,4

Większą dynamiką charakteryzował się eksport do I obszaru pła-

«niczego niż do drugiego.

Wskaźnik efektywności finansowej eksportu dla całego wojewódz­

twa katowickiego w 1983r. wyniósł 0,90 /do I obszaru płatniczego w 0,97, do II obszaru - 0,85 przy granicy opłacalności 1,00/, W roku 1982 wskaźniki te wyniosły odpowiednio - 0,78 /do I obsza­

ru płatniczego - 0,90 do drugiego - 0,71/ W stosunku do 1902 roku wskaźnik ten wzrósł o 0,19 punkta, co oznacza pogorszenie

efektywności eksportu. Bardziej pogorszyła się efektywność eksportu c II obszarem niż z I obszarem płatniczym. Jednakże eksport do II obezaru płatniczego Jest nadal bardziej efektywny niż do I

•bazaru płatniczego.

Następujące resorty zakończyły obroty eksportowe w roku 1982 1 1983 największym ujemnym wynikiem finansowym, ponosząc straty W wysokości«

1982 1983

• Ministerstwo Hutnictwa i Przemysłu

Maszynowego . 2407,0 min zł 10535,9 min zł

« Ministerstwo Rolnictwa 1 Gospodarki

Żywnościowej 113,5 - 4 3 6 , 1 -

(12)

I r 1982 1983 Centralny Związok Spółdzielczości

Pracy

125,8 nln zł 197,7 min zł Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu

Drzewnego 24,1 - * - 95,6 - ■ -

: inisterstwo Handlu Wewnętrznego

i Us ług 60,5 - " - 76,1 - * -

Centrala Spółdzielni Ogrodniczych

i Pszczelarskich 33,9 - " - 47,6 - " - Centralny Związek Spółdzielni

Inwalidów , 0,1 , 9,1 - * -

Wskaźniki efektywności przedsiębiorstw które uzyskały naj­

większy zysk na eksporcie ilustruje poniższe zestawienie:

1982 1983

- ¿ontralo Zbytu Węgla w Katowicach 0,57 0,72 - Zakłady iletalurgiczne "Trzebinia"

w TrzoJini 0,95 0,88

- F rzgdzainia Dawełny Zawiercie Wepól- ne Przedsiębiorstwo PRL i NRD “Przy­

jaźń" w Zanie•ciu 0,56 0,68

-•Huta Cynku ’Ciasteczko Śląskie" w

Tarnowskich Górach 0,67 0,71

- Kombinat Dudowlany w Katowicach - 0,00 - Przedsiibiorstwo Przemysłowo Handlo­

we Polskie Odczynniki Chemiczne w

Gliwicach 0,85 0,76

- Korcbinat Urządzeń Mechanicznych

“Bumar— Łabędy" w Gliwicach 0,94 -

Wśród przedsiębiorstw, które poniosły największe straty wskaźniki te przedstawiają się następująco:

,• * 1982 1983

- Huta Katowice Zakład Wiodący w Dąbrowie

Górniczej 1.12 1,26

- Fabryka Samochodów Małolitrażowych

Zakład nr 2 w Tychach ' 1,41

- Huta Metali Nieżelaznych “Szopienice“

w ICetowicach . 1,36 1,35

- Huta "Kościuszko" w Chorzowie 1,16 1,27 - H u t a im, c.Cedlera w Sosnowcu 1,15 1,28 - Huta "Florian" w Świętochłowicach 1 / 08 1,26 - Huta “Pokój* w Rudzie Śląskiej 1,01 1,28 - Cukrownie Opolskie w Raciborzu 2,09 2,31 - Zakłady Przemysłu Odzieżowego “Byto«“

w Bytomiu 1,33 1,53

- Kombinat Urządzeń Mechanicznych

"Bumar-Łabędy" w Gliwicach 1,11

(13)

W większości przedstawionych przedsiębiorstw następiło pogor zenie efektywności eksportu w stosunku do 1982 roku.

Oceniajęc eksport województwa katowickiego należy osobno omówić eksport węgla kamiennego, który jest podstawowym trwaron eksport owym.

W 1933 roku wyeksportowano węgla za 134,3 mld zł, co stanowi ponad połowę całego eksportu województwa /51,7,y. roku tyr.

wartość wyeksportowanego węgla zwiększyia się o 10.j w porównaniu z rokiem 1982. ,,

Eksport węgla w podziale na obszary płatniczo przedstawia się następuięco:

Z powyższego zestawienia wynika, że największe warte z eksportu węgla uzyskujemy w handlu z II obszarem płatniczyr..

IV 1983 roku 358 przedsiębiorstw województwa jraio udzisl w eksporcie, natomiast w 19C2 - 363. i la leży jednał; zwrócić ...■ia;..

na fakt, że eksporterem podstawowego towaru-węgla jast Cant.-ala Zbytu Węgla, a nie poszczególne kopalnie.

W porównaniu z III kwartałem wareoid eksportu w IV !■.• ur.aij 1983 roku zwiększyła się o 12,7, j, w tym w resorcio hut «-.i Jti.ti i przemysłu maszynowego o 13,7/J( górnictwa ener-jOtyki " 1. , ..

przemysłu chemicznego i lekkiego o 1,2,„.

Słownymi odbiorcami towarów i usłuQ eksportowanych z woj ^wó^z twa s$i

w I obszarze płatniczym 1202 19C3

ZSRR 41581,5 min zł dCo^C ,v ...I.”. ;

19C2 1SC3

w r.ln zł w 100,0

29,2 70,8

w min zł 134314,5

43109,1 91205,4 Ogółem 113023,3

I obszar 33261,7 II obszar 30561,6

100,0 32,1 07,9

w II obszarze płatniczym CSRS

NRD

RFN Włochy

Wielki Brytania Rumunia'"

17400,2 10307,9

0772.4 7011.5 1902

(14)

12 i

Francja 9568,0 oln zł 9727,5 min zł

Finlandia 10528.2 - * - 6692,6 - * -

Brazylia 8604,7 - ’ - 8631,4 - " ~ ::ozvjóJ eksportu powinien być Jednym z podstawowych piorytetów rozwoju gospodarki polskiej. Przyspiesza on bowiem poprawę zaopa­

trzenia przęnysłu w surowce 1 materiały importowane, a tym samym umożliwić. lópoze wykorzystanie ietniejęcych zdolności produkcyj­

nych proz stwarza możliwości utrzyuania istniejęcego zatrudnienia.

w celu dalszego aktywizowania eksportu wprowadza się Hlo przedsiębiorstw różnorodne zachęty zwłaszcza finansowe, takie Jak:

- odpisy dewizowe

- fundusz nagród Ministra Handlu Zagranicznego, - ulgi podatkowe,

- profcrcncyjne zasady ustalania kursu walutowego oraz rozliczeń płatniczych dla eksporterów,

- zwrot cła i podatku obrotowego w stosunku do surowców i materiałów wykorzystanych dla potrzeb produkcji na eksport, - pierwszeństwo w dostępie do podstawowych czynników wytwarzania

dla eksporterów.

Aneks niniejszej publikacji stanowię tablice, przedstawiające wartość eksportu w cenach transakcyjnych 1 Jego opłacalność w la­

tach 1982'1 1983 w układzie poszczególnych resortów, a także kie­

runki /ważniejsze kraje/ raallzowanago*eksportu. Tablice 5 1 6 zawieraję charakterystyk« liczbowy eksportu w 1983 r w/g poszcze­

gólnych przedsiębiorstw.

i

(15)

Tabl.l HARTÓbt EKSPORTU PRZEDSIĘBIORSTW W03EW&0ZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG RESORTÓW Wartość w cenach Wartość

krajowa eksportu /bez oor

ty/

Wynik flnanaowy RESORTY

a- 1982 b- 1963

tronook-

cyjnych zbytu

Marża

dodatni

/zyek/ uJawny

/etrata/ aaldo WF*/

w tysiącach złotych

WOOEWbOZTWO. .. • 214495774 163189171 158342279 8608555 55507346 7962406 47544940 0,78 b 259975069 220599374 220832042 12557607 4314354-; 16558127 26585420 0,90 Ministerstwo Na­

uki, Szkolnictwa

Wyższego 1 Ta- a 10497 10497 9697 550 250 250 0,98

chnlkl b 6407 6407 6161 241 20 15 5 1,00

Ministerstwo

Górnictwa 1 Ener-a 127121454 74683755 73648417 3 923990 49639291 90244 49549047 0,61 gotyki b 148926731 105433558 104806827 6951099 3775645’ 587648 37168805 0,75 Ministerstwo

Hutnictwa 1 Prze-

aysłu Maszyno- a 72445722 73151816 71030335 3822428 451458J 6921623 -2407041 1,03 we go b 94188682 97307844 99978877 4745706 384734« 14383249 -10535901 1.11 Ministerstwo

Przeaysłu Choal- e 9343735 9489486 8198187 502437 1156691 513580 643111 0,93 cznego 1 Lekkiego b 10078821 10311712 9236699 49704 ' 102083C 675763 345075 0,97 Minieterotwo

Budownictwo 1 Przeaysłu Mete-

rlełów Budowla- a 3085594 3097784 2858123 15364) 124127 50297 73830 0,98

nych b 3986364 4007577 332§372 197947 493585 33540 460045 0,88

Minie terotwo Rol­

nictwo 1 GoepodoF-e 228067 331935 329900 11631 * 956 114420 -113464 1,50 kl Żywnościowej b 455350 C94937 894751 -3317 110 436134 -436084 1,96

(16)

Tabl.l WARTOŚĆ EKSPORTU PRZEDSIĘBIORSTW WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG RESORTÓW /cd./

RESORTY a- 1982 b- 1983

Wartość w cenach Wartość Wynik flnaneowy

tranak-

cyjnych zbytu

krajowa eksportu /bez »ar

ty/

Marże doditni

/zysk/ uJsany

/strata/ ••Ido WFł/

w tysiącach złotych Ministerstwo

Lotnictwa 1

Przeeysłu a 290764 303750 293547 21347 1784 25914 -24130 1,08

Orzownogo b 334149 373273 411956 17747 351 95905 -95554 1.29

Ministerstwo a 145587 145249 137038 4491 4233 175 4058 0,97

Koaunlkacjl b 129965 129857 125908 4057 2 2 - 1.00

Ministerstwo a 616 182 182 46 390 - - 390 0,37

Łączności b 4210 4210 4050 160 - - - 1,00

Ministerstwo Handlu Wewnę­

trznego 1 a 415813 485688 456825 19450 10024 70486 -60462 1.13

Usług b 421298 491068 477566 19815 4188 80271 -76083 1,18

Ministerstwo

Handlu Zagra­ a 380 . 380 1,00

nicznego b 5538 31 31 5485 22 22 1,00

Urząd Ochr.Sr. a V-' _ - - - -

1 Goep.Wodnej b 13554 13554 13025 529 - - - 1,00

Ministerstwo

Oświaty 1 Wy­ a 8578 8578 8202 376 1.00

chowania b 7194 7194 6851 343 - 0 0 1,00

Ministerstwo

Kultury 1 a 16962 16962 16206

/

754 2 2 1,00

Sztuki b 15677 15677 14194 646 1442 605 837 0,95

Ministsrstwo

Zdrowia 1 Ople-a 6582 ' 3998 3978 2581 23 23 1,00

ki Społecznej b 5656 3971 3808 1727 121 121 0,98

(17)

Tabl.l WARTOSfc EKSPORTU PRZEDSIĘBIORSTW WODEW&OZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG RESORT&W /cd./

RESORTY

•- 1982 b- 1983

Wartość w cenach Wartoéé krajowa ekaportu /baz Mar­

ży/

Wynik Finansowy .

transak­

cyjnych zbytu

Marża

dodatni

/zysk/ Í8 ® 3 *♦*< •

_____ ____ ____ __

saldo WFł/

w tyelęcach złotych Urzęd Gospodar­

ki Materiało- a 4711 3885 3771 912 28 28 0,99

w* J , b 8821 8737 12103 653 - 3935 -3935 i.45

Cantralny

Urząd Gaolo- a 13513 13513 12777 667 69 — 69 0,99

gil b 143 143 137 6 - - - 1.00

Parts tur owa

Agancja Atoaia-a 2078 2078 1998 80 -

-

- 1,00

tyki b 6484 6484 6126 358 - 0 0 1,00

Cantralny Zwlq- zak Spółdziel­

ni Rolniczych

"Saaopoaoc a 6375 5031 5031 191 1153 1153 0,82

Chłopska* b 7638 6150 6150 306 1182 - 1182 0,85

Cantralny Zwlę-

z a k Spółdziel-a 400613 . 525555 503494 22924 2151 127956 -125805 1.31 czotcl Pracy b 424389 643920 594215" 27853 6 197684 -197678 1.47

■Społoa* Can­

tralny Związek Spółdzielni

Spożywców b 22649 16032 16032 ' 680 5978 41 5937 0.74

48780 45380 45380 487 2932 19 2913 0,94

Centrala' Spół­

dzielni Ogrod­

niczych 1 a 65530 96886 96887 2641 33998 -33898 1.52

Pszczelarskich t, 71427 116176 116176 2857 “ 47606 -47606 1,67

(18)

Tabl.l WARTOŚĆ EKSPORTU PRZEDSIĘBIORSTW WOOEWbOZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG RESORTÓW /dok./

RESORTY a- 1982 b- 1983

Wartość w cenach Wartość krajowa eksportu /bez » e r

t y /

Wynik finansowy transak­

cyjnych zbytu

Marża

dodatni /zysk/

ujeany

/strata/ saldo w tysl«cach złotych

Centrelny Zwl«zek Rze-

alosła -a

b 207446

343.539 128521

280437 128521

280592 78924

61621 1

1504

a*

178 *

132« h ‘ -ęs* , 9 0 Csntralny Związek Spół-e

dzielni Inwalidów b 43157

22862 49411

30317 48994

30317 2269

1596 789

132 8895

918J. : -8106

-9051 f 1.19 1.40 'Cepelia* Centrelny

Zw.Spółdzielni R«ko- dzleła Ludowego 1

Artystycznego a

b 4979

3844 3930

3301 3928

3301 469

367 586

350 4

174 582

176 0,88 0,95 Centralny Zwl«zek

Spółdzielni Niewido­

mych *

p b

81690

101984 73913

96741 73911

96739 2819

3204 4960

2057 16 4960

2041 0.94

<1.98 Krajowy Zwl«zek Roi.

nlków Kółek i Orga­

nizacji Rolniczych a

b 2438 2439 2353 85 - ' - -

1.00 Centrelny Zwl«zek

Spółdzielni Budownic­

twa Mieszkaniowego a

b 2295 2295 2070 104 121 m 121 0.95

Organizacje społeczne a

b 509716

350563 505426

355718 447988

327041 31305

18878 34492

10783 4069

6140

30423 4643

0,94 0.99 Prywatni eksportsrzy a

b 266 266 266 - - - - 1.00

a/ WF- wskaźnik stanowiący relację al«dzy wartości* krajów« eksportu, a wartości« w cenech trene akcyjnych ebllczon« naet«puJ«coi WF wartość krajowa eksportu ♦ »arte

wartość w cenach transakcyjnych

(19)

Tabl.2 WARTOŚĆ I DYNAMIKA EKSPORTU PRZEDSIĘBIORSTW WOOEWbOZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG RESORTÓW

Ogółea X obszar II obszar

RESORTY 1982 1983 1982 1983 1982 1983

W tya.zł / w cenach transakcyjnych/ 1982

-100 w tya.zł / w cenach tranaakcyjnych/ 1982

-100 w tys.zł /w cenach

transakcyjnych/ 1982 -100 OGÓŁEM v 214495774 259975069 12 1,2 79775050 103645803 129,9 134720724 156329266 116,0 • w ty«»

Mlnlataratwo Nauki,Szkolni ctwa Wyżazego

1 Techniki 10495 6406 61,0 8141 4540 55,7 2354 1865 79,2

Ministerstwo Górnictwa 1

Enargatykl 127121453 14892673C 117,1 4168235B 52613351 126,2 85439094 96313695 112,7 Miniataratwo

Hutnictwa 1 Przeaysłu Ma-

azynowago 72445721 94188681 130,1 31017407 41890159 135.0 41428313 52298522 126,2 Mlnlataratwo

Przeaysłu Chealcznego

1 Lakklago 9343734 1007882! 107,9 4290318 5348650 124,6" 5053416 4730170 93,6 Mlnlataratwo

Budownlętwa 1 Przeeysłu Materiałów

Budowlanych 3085594 3986364 129,2 1357977 2199723 161,9 1727616 1786641 103,4 Mlnlateretwo

Rolnictwa 1 Gospodarki

2ywnoAcloweJ 228067 455350 199,7 7515 43285 575,9 220552 412064 186,8

(20)

Tabl.2 WARTOŚĆ I DNYMIKA EKSPORTU PRZEDSIĘBIORSTW W03EW&DZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG RESORT&W /cd./

Ogóle« I obszar II obazar

RESORTY 1982 1983 1982 1983 1982

1903

* tya.zł / w cenach traneakcyjnych/ 1982

-100 * tya.zł / w cenach transakcyjnych/ 1982

-100 w tya.zł / w cenach

trenaakcyjnych/ 1982 -100 Mlnletere-

turo Leśnic­

twa i Pr*»' eyału -Drze-

wnago 290763 334148 114,9 13687 X 290763 320461 110,2

Miniatere- two Komunika­

cji 145587 129965 89,3 131771 95843 72,7

»

13815 34122 246,9

Ministerstwo

Łączności 617 4209 6 razy - 4209 X 617 -

• X Miniatar etwo

Handlu Wew- n«trznago

i U*ług 415812 421298 101,3 393046 379544 96,5 22765 41754 1B3 ,4

Ministerstwo Handlu Za­

granicznego 380 5537 14 rary . X 380 5537 14 razy

Mlnleteretwo Oiwlaty i

Wychowania 8578 7194 83,9 4913 5480 111,5 3664 1713 46 ,7

Ministerstwo Kultury i

Sztuki ... 16962 15677 92,4 15855 15513 97,8 1106 163 14,7

Minlstaratwo Zdrowia 1

Op.Społeczna; 6582 5656 85,9 3579 4105 114,6 3002 1550 51.6

(21)

Tabl.2 WARTOŚĆ I DYNAMIKA EKSPORTU PRZEDSIĘBIORSTW WOOEWÖOZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG RESORTÓW /cd./

Ogółea I obszar II obszar .

RESORTY 19*2 1983 1982 1983 1982 1983

w tys.zł/w cenach treneakoyjnych/

i$82

-100 w tys.zł / w cenach transakcyjnych/ 1982

-100 w tys.zł / w cenach

tranealccyjnych/ 1982 -100 Urząd Gospodarki

Materiałowej .. 4710 8820 187,3 • 2283 422 18,4 2427 8398 346 .0

Centralny Urząd

Geologii ... 13513 143 1 .1 13513 143 1,00 _ _ K

Państwowa Agen­

cja Atomistyki 2077 6483 312,1 1707 6483 379,7 370 - X

Centralny Zwią­

zek Spółdzielni

Niewldoaych ... 81690 101984 124,8 81690 101803 124,6 180 X

Centrelny Zwią­

zek Spółdzielni Relnlczych "SCH"

Centrala ... 6374 7637 119,8 6374 7637 119,8 X

Centrelny Zwią­

zek Spółdziel­

czości Pracy .. 40061 424389 10 razy 274727 259660 94,5 125886 164723 130,8 Centrelny Zwią­

zek Spółdzielni Spożywców *Spo-

łea ... » m •m 22G4 48780 21 razy 19677 48780

■ 247,9 2971 - X

(22)

Tabl. 2 WARTO&C I DYNAMIKA EKSPORTU PRZEDSIĘBIORSTW WOOEWtJOZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG RESORTÓW /dok./ °ro

Ogółea I obszar II obszar

RESORTY 1982 1983 1982 1983 1982 1983

w tya.zł / w canach transakcyjnych/

1982

-lOO n tya.zł / w canach transakcyjnych/

1982 - 1 0 0

w tya.zł / w canach transakcyjnych/

1982

-lOO Contraía Spółdzlal

ni Ogrodniczych

1 Pazczalaraklch 65529 t 71426 1 0 9 ,0 60922 71426 117,2 4607

_

X

Cantralny Zwlęzak

k z M l o i ł a ... 207445 343539 165.6 20 6518 339406 164,3 9 2 7 4132 445,7

Cantralny Zwlęzek Spółdzielni Inwa­

lidów 43157 22862 53,0 26635 6788 25,4 16521 16073 97,2

Capaila* C.entral- ny Zwlęzek Spół­

dzlalnl Rękodzie­

ła Ludowego 1 Ar-

tyatycznego .... 4977

3843 77,2 4950 3747 7 5 ,6 27 96 3 5 5 ,5

Organizacja

509716 350562 167,1 150199 165726 110,3 359517 184836 51 ,4

.

? '

(23)

21 T.bl.3 WARTO&fc EKSPORTU PRZEDSIĘBIORSTW WOOEWt»ZTWA KATOWIC­

KIEGO WEDŁUG KIERUNKÓW

WYSZCZE­ Wartoćć * cenach Wartoić

t r a i aima Mo !•+ a Wynik Y/F

GÓLNIENIE

«- 1982 b- 1983

transak­

cyjnych zbytu

K a j ui? a

eksportu /bez sar-

*y/

r í a i ¿ a

finanso­

/saldo/wy

it tysiącach złotych 0G&ŁEM a

b 214495774

259975069 163189171

220599374 158342279

220832041 8608555

L2557606 47544940 26585420 0,78

0,90 Obszar 1 • 79775050

103645803

71013580

97505120 69282075 96689809

2333056

3695101 8109919 3260891

0,90 0,97 w *y««

(BRR ...a 41581516

60360996 35160379

55602443 3526334

56428941 1056640

2031611 5261532 1900444 0,87

0,97 CSRS ...a

b 12433315

13107349 11106714

11959714 10769679

11604240 396233 505823

1267404 997284 0,90

0,92 NRO ....a

b

9879681

11903563 8704832

11504395 7637381

10358058 343163

429692 1899137 1115812

0,81 0,91 Węgry ..a

b

5217998 6573983

4682710

6076986 4499982

6077717 183689

245535 -534326 250730 0,90

0,96 Rununla a

b 4798392

5206590 5352875

5854402 5304092

5844226 148086

187928 -653785 -825564 1.14

1,16 Bułgaria a

b

3868991 4193423

3944429

4164198 3836363

4001903 149779

172178 -117151 19341 1,03

1,00 Albania a

b

471261

930845 516947

941008 499593

928585 21991

51794 -50323 -49534 1 .1 1

1,05 Kuba ...a

b

390303 587860

356375 577368

345578 653425

33567 34621

11157 -100186

0,97 1.17 Korea ..a

b 908105

582514 962234

624625 912641

601192 40787

27540 -45322 -46218 1,05

1,08 Obszar

JX b

134720724

156329266 92175331

123094253 89060204

L24142231 6225499

8862504 39435021 23324529 0,71

0,85 w ty* i

RFN .. ,a .

b 17409223 18774711

*

13321708

16472463 12882403 16357438

945871 1081506

3580948 1335766

0,79 0,93 Włochy a

b 10307881

13923949 5692697 11174933

5648164

12724992 392111

801860 4267606 397096

0,59 0,97

(24)

22

Tabl.3 WARTOSC EKSPORTU PRZEDSIĘBIORSTW WOJEWÓDZTWA KATOWIC-

" KIEGO WEDŁUG KIERUNKÓW /dok./

WYSZCZE GÓLNIENI a-1982 b-1983

Wartość w cenach Wartość krajowa eksportu /bez aar

ty/

Wynik finanso­

wy/saldo/

transak­

cyjnych zbytu

Marża

* WF

w tysiącach złotych ■

Obszar II/dok./

Ruaunla a

b 7011506 10650426

3913304

7030578 3910913

7030466 130792

562451 2969800

3057508 0,58 0,71

Francja a b

9567970 9727538

5457701 6420028

5416568

6467012 358782

573428 3792620

2687097 0,60 0,72

Wielka a

Brytania b 8772397

11505976 7419521

9378111 7395015

9731053 287031

384025 1090352

1390897 0,88 0,88

Brazylia a

b 8604737

8631439 5399719

6228672 5384475

6226964 476381

598892 2743882

1805583 0,68 0.79

Finlan- a

dla b 10528223

8692619 5042091

5299176 5037177

5292986 456635 546883

5034410

2852748 0,52 0,67 Węgry a

b 1086973

1660430 586882

1290448 578594

1277052 31532

42349 476846

341028 0,56 0,79 NRO ....a

b 106952

274579 104675

274579 102196

265824 3593

11194 -836

-2439 1.01 1,01

2SRR. . . . a

b 3972541 2314587 2314587 115559 1542395 0 ,*61

(25)

Tabl, 4 WARTOŚĆ I DYNAMIKA EKSPÓRTU W III I IV KWARTALE 1983 ROKU

III kwartał • IV kwartał

RESORTY w aln złotych / w cenach transakcyjnych/ III kwartał 1983-100 ogółea . I

obszer II

obszar ogółea I

ebezar II

obszar ogółaa I

obszar II obszar

OGÓŁEM ... 65597 26124 39473 73951 28698 45253 112.7 109,9 114,6

Ministerstwo Górnictwa

1 Energetyki ... 38337 14139 24198 42381 13007 29374 110,5 92,0 121,4

Mlnlstaratwo Hutnictwa

1 Przemysłu Maszynoweg< 22980 9568 13412 26133 12858 13275 113.7 134,4 99,0

Ministerstwo Przeayełu

Chealcznego 1 Lekkiego 2603 1377 1306 2714 1500 1214 101,2 108,9 93.0

Pozostałe resorty .... 1597 1040 557 2723 ' 1333 1390

0

170.5 128,2 249,6

(26)

24

, Tabl.S ZYSKI Z TYTUŁU EKSPORTU TCWAR&W I USŁUG W PRZEDSIĘ­

BIORSTWACH W 1983 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wielkość eksportu w cenach transak­

cyjnych w tya.zł

Wielkość zysku

w ty*.zł WF

Stopa wyniku finanso-

r r

Politechnika Slęske

Id.W.Pstrowskiego 5460 5 1,00 0,09

Dąbrowskie Zakłady Naprawcze Przeaysłu

Węglowego ••••••••• 7145 171 0,98 2,39

Zabrzańskie Zakłady Naprawcze Przeriysłu

Węglowego 88786 664 0,99 0,75

Kopalnia Węgla Ka-

aiennego “Jastrzębie" 25826 1242 0,95 4,81 Rybnickie Zakłady Na

prawcze Przeaysłu

Węglowe go «•#«•••«• 17229 202 0,99 1,17

Zakłady Ponlarowo- Bedawcze Energetyki

"Energopoalar*.... 65128 857 0,99 1.32

Zakłady Energetycz­

ne Okr.Połudn. Zakłac Remontowy Energ. 1

6585 218 0,97 3,31

Zjednoczenie Przemy­

słu Maszyn Górni­

czych "Polaag“

- zlikwidowano .... 114880 429 1,00 0,37

Fabryka Maszyn Gór­

niczych la.M.Nowotki

Niwka •••••■•••«i 213411 1986 0,99 0,93

Wytwórnia Sprzętu

Górniczego “Dehak“ 150367 945 0,99 0,63

Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych

* Powen" ... . 752310 13683 0,98 1,82 Fabryka Sprzętu 1

Narzędzi Górniczych 1#.Gen.śwle rczews-

1055306 10670

103820

0,99 1,0 1

Fabryka Maszyn Gór­

niczych la.O.Leńe-

klego ‘FAf*JR* ... 1094374 0,91 9,48

(27)

25 Ta bl. 5 v - ZYSKI Z TYTUŁU EKSPORTU TOWARÓW I USŁUG W PRZEDSIĘ­

BIORSTWACH W 1983 ROKU /od./

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wielkość ekaportu w cenach traneak- cyjnych w tya.zł

Wielkość zysku

w tya.zł WF

Stopa wyniku f Ina na o- wego w X Rybnicka Fabryka Ma-

azyn "RYFAMA“ ... 943803 9969 0.99 1,06 Fabryka Sprzętu Ra-

tunkowego' 1 Laap

Górniczych "FASER" 196320 4172 0,98 2,12 Mlkołowskle Zakłady

Budowy Kaazyn Górni­

czych "MlfaMa*... 411941 6661 0,98 1.62 Zakłady Mechaniczne

Enargatykl im.0.Mar­

chlewskiego "Wlroaat" 120631 4780 0,96\ 3,96 Fabryka Zaechanlzowe-

nych Obudów ścian -

"Fazoa" »•...«.«*..»• 1052462 3643 1,00 0,35 Przedeiębioretwo Dos­

taw Kompletnych Obie­

któw Górniczych ... 449855 4379 0,99 0,97 Cantrua Mechanizacji

Górnictwa "KOMAG*

15906 123 0,99 0,77

Zakład Budowy Maezyn Dośwlad.Centrum Me­

chanizacji Górnictwa

25303

e

56 1,00 0,22

Przedsiębiorstwo Ro­

bót Inżynieryjnych

Przeayału Węglowego 70684 844 0,99 1,19

P r z e d s i ę b i o r s t w o Ener- g o m o n t a ż o w e Przemysłu

Węglowego ...• 21467 112 0,99 0,52

Przedsiębiorstwo Monta­

żu Urzędzert Górniczych

Przemysłu Węglowego 101160 5576 0,94 5.51

Przedsiębiorstwo Monta­

żu urzędzert Elektrycz­

nych Przeaysłu Węglo-

69125 1382 0,98 1,99

Przsdslęblorstwo Mon­

tażu Instalacji Pra*a.

Węglowego ... 23114 252 0,99 1,09

(28)

\

«

Tabl. 5 ZYSKI z TYTUŁU EKSPORTU TOWARÓW I USŁUG W PRZEDSIĘ­

BIORSTWACH W 1983 ROKU /cd./

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wielkoóć eksportu w cenach transak­

cyjnych w tye.zł

Wlelkoćć zyeku

w tys.zł WF

\

Stopa wyniku , finanso­

wego w % Zjednoczenie Bu­

downictwa Górnicza

go- zlikwidowana 53522 1326 0,98 2,47

Przedslębiorę two

Budowy Szybów .... 123912 3935 0,97 3,17 Przedsiębiorstwo

Robót Górnlpzych 2110207 35112 0,98 1,66

Centrala Zbytu Węgla Przadslęblor

stwo Państwowa ... 134314535 37062935 0,72 27,59 CentruB Naukowo-

Produkcyjne Elek­

trotechniki 1 Au­

tomatyki Górni­

czej "EMAG* ... 191268 3392 0,98 1.77 Przed6lęblors two

Budowy Zakładów Górniczych za gra­

nicę *KOPEX" ... 52575 19053 0,64 36,23 Główne Biuro Stu­

diów i Projektów Przeróbki Węgla

"Separator ...

* 37862

1

365 0,99 0,96

Główne Biuro Stu­

diów i Projektów

Górniczych ... 23561 703 0,97 2,98

Główny Ineytut

Górnictwa ... 1081 61 0,94 5,64

Zakiad Budowy Urzę tizei'. i Aparatury

¡¡auk.-Joóniad.GIG 519 19 0,96 3,66

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracu<

Jęcych Fabryki Ma­

szyn "Ryfana"... 13379

%

515 0,96 3,84

"Haldex" Polsko- Węgierska Górni­

cza Spółka AkcyJ-

699843 112871

0,84 16,12

/

i

|

(29)

Tabl.5 ZYSKI Z TYTUŁU EKSPORTU TOWAR&W I USŁUG W PRZEDSię- BIORSTWACH »1 1983 ROKU /cd./

WYSZCZEGbLN IENIE i

Wielkość eksportu w cenach transak­

cyjnych w tys.zł

Wielkość zyeku w tys.zł

WF

» V

Stopa wyniku finanso­

wego

« * Fabryka Kotłów

Przemysłowych la.

Rewolucji 1905 p,

■FAKOP" ... 626289 2221

1,00 0,35

Bytonekle Zakłady Urządzeń Technicz-

80431 1596 0,98 1,98

Hlkołoweka Fabryka Tranefroaatorów

•MEFTA-... 706237 2084 1,00 0,29 Przedsiębiorątwo

Montażu Elektr.

1 urzędzeń Prze».

“Energomontaż -

Południe 57932 2102 0,96 3,62

Przedsiębiorstwo Montażu Elektrycz­

nego “Elektrobudo-

218227

3229 0,99 1,48

Przedelębiorstwo Montażu i Aparatu­

ry PoalaroweJ i Autoaatykl “Ener-

goaparatura*... 25269 257 0,99 1,02

Biuro Studiów 1 Pro­

jektów Energetycz­

nych^ "Energoprojekt" 5130 5130 0,00 100,0 Zakład Doświadczalny

Elektrotechniki

Górniczej ... ., 617 1

6 0,99 0,97

Zakład Reaontowo- Produkcyjny Maszyn Elektrycznych

Daael ...• 4621 86 0,98 1,86

Zakład Rozruchu Urzę dzeń Energetycznych

“Energorozruch"-

Gllwloe ... 5326 169 0,97 3,17

Przedsiębiorstwo 8u- dowlano-Montażows

Hutnictwa w Gllwlcac ii 22238 21 1,00 0,09 Przedsiębiorstwo Bu­

dowy KopalA Rud ... . 5 2 4 *5 2 7S8A 1 0.99 1,44

(30)

28

Tabl. 5 ZYSKI Z TYTUŁU EKSPORTU TOWARÓW I USŁUG W PRZEDSIĘ­

BIORSTWACH W 1983 ROKU /od./

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wlelkoóć eksportu w cenach transak­

cyjnych w tys.zł

Wielkość zysku w tys.zł

WF

^Stopa wyniku f inanso- r r

669953 31251 0,95 4,66

1939875 1413 1,00 0,07

447548 4591 0,99 1,02

Huta 'Łaziska*... 170905 13439 0,92 7,86 Koabinat Metalurgi­

czny Huta Katowice 3079150 10642 1,00 0,34 Hutnicze Przedsię­

biorstwo Remontowe 72027 6539 0,91 /

9,07 Biuro Projektów Prze­

mysłu Hutniczego

“Biprohut* ... 56176 9950 0,82 17,71 Biuro Projektów

Przemysłu Koksowni­

czego “Koksoprojekt* 4592 93 0,98 2,02

Centrala Zaopatrze­

nia Hutnictwa ... 591821 11317 0,98 1.91 Przedsiębiorstwo

Przerobu Złomu Me­

tali Katowice ... 107754 44239 0,59 41,05 Przedsiębiorstwo

Przerobu Złomu Meta­

li Dębrowa Górnicza 35085 13697 0,61 » 39,03 Przedsiębiorstwo

Przerobu Złęmu Me­

tali w Gliwicach 130295 54594 0,58 41,90

Huta Cynku- Miaste­

czko ślęskle ... 1499466 437938 0.71 29*20 Zakłady Metalurgicz­

ne 'Trzebinia*... 13761543 1586797 0,98 11,53 Zakłady Mechaniczne

252579 7 1,00 0,00

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych

•Blpromet*... 177617 9869 0,94 5,55

Instytut Metali

Nieżelaznych ... 110660 4476 0,96 4,04 Gliwickie Zakłady

urzędzeó Technicz-

460444 21269 0,95 4,61

(31)

i

T«bl .5 ZYSKI Z TYTUŁU EKSPORTU TOWAR tw I USŁUG W PR ZEDS IE BIORSTWACH W 1983 ROKU /ed./

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wielkość eksportu w cenach transak­

cyjnych w tys.zł

Wielkość Z''sku w tys.zł

WF

Stopa wyniku finanso­

wego w % Olkuska Fabryka

Wentylatorów "Omant 32043 342 0,99 - 1,06 Gliwicka Fabryka

Urzędzeń Wentyla­

cyjnych “Gllwent* 47469 357 0,99 0,75

Przndelfbloratwo Projektów 1 Dosta­

wy Urządzeń Ochro­

ny Powietrza 'Opaet 99734 3055 0,97 3,06

Gliwickie Zakłady Materiałów Ognio­

trwałych ... 54374 Ś331 0,94 6,12

Chrzanowskie Zakła­

dy Materiałów

Ogniotrwałych .... 210012 8081 0,96 3,84

Zakłady Surowców Ogniotrwałych

333315 12487 0,96 3,74

Zakład Doświadczal­

ny Inst.Spaw. - Zakład Budowy Urzą­

dzeń Spawalniczych 3813 15 1,00 0,39

Fabryka Urządzeń Mechanicznych

"Porąbka*... 790501 8940 0,99 1,13 Raciborska Fabryka

Sprzętu Doeowego

•Doegoe* ...

\ 3965

I

306 0,92 7.71

Zakłady Urządzeń Komputerowych 'Mera

Elzab ... 1253930 14739 0,99 1,17

Slijekle Zakłady Me- chanlczno-Optyczne

*Opta ... 23324 26 1,00 0 ,11

Zakłady Elektronicz nej Aparatury Me­

dycznej ... 654425 269 1.00 0,04 .

F.bryka Podzespołów Elektrotechnicznych

"Eme-Elektrocarbon* 136 13 0,90 9,55

Południowe Zakłady Przeeysłu Elektro­

technicznego "Po-

lae-Kontakt” ... 263699 1974 0,99 0,74

(32)

Tsbl.5 ZYSKI Z TYTUŁU EKSPORTU TOWAR t)W I USŁUG W PRZEDSIf BIORSTWACH W 1983 ROKU /cd./

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wielkość eksportu w cenach transak­

cyjnych w tys.zł

Wielkość zyeku w ty*.zł

WF

Stopa wyniku finanso­

wego

« % Zakłady Elektro­

chemiczne "Ema-

Brzezie »*«•■«••• 44215 1738 0,96 3,93

Zakłady Dolomito­

we “Szczakowa" .. 4065 12 1,00 0,29

Mysłowlckle Za­

kłady Urządzeń Elektromechanicz­

nych "Zelnech-

Domgos“ ... 546 10 0,98 1 ,83

Przedsiębiorą two Budowlano-Monta­

żowe Hutnictwa

w Katowicach .... 21185 1142 o.%? 5,39

Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Przemy­

słu Urządzeń Kli­

ma ty zacyjno-wen ty lacy.lnych i Odpy-

¿3j?cyCh ee%«**** 13436 550 0,96 4,09

Centrum Naukowo- Produkcyjne Sys­

temów Sterowania

“MERASTER"... 1153678 38650 0,97 3,35 Zakłady Urzędzeń

Automatyki Przemy słowel “Mera-Zuaf

w Sosnowcu ... 106624 2078 0,98 1,94

Fabryka Samocho­

dów Małolitrażo­

wych Z-c' Nr 7 307405 63 1,00 0,02

Przedsiębiorstwo Robót Montażowyct przemysłu Nieor­

ganicznego "Mon-

tokwas"... 57207 237 '1,00 0,41

Zakład Tworzyw Sztucznych "Kry-

wałd-Erg“ ... 185768 400 1,00 0,21

Katowickie Z-dy Chemii Gospodar

czej “Pollena“ .. 158832 5497 0,97 3,46

(33)

t

31 Tabl. 5 ZYSKI Z TYTUŁU EKSPORTU TOWARÓW I SUŁUG W PRZEDSięBIOR

STWACH W 1983 ROKU /cd./

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wielkość eksportu w cenach transak­

cyjnych w tya.zł

Wielkość zysku w tys.zł

WF

Stopę wyniku finanso­

wego w % Zakład Autoaatykl

Chealcznej ‘Metal;

chaa" »••••••••» 356900 3613 0,99 1,01 Biuro Projektów

1 Dostań Inwesty­

cyjnych *Matalchei 150461 1514 0,99 1,00 Przadslęnlorstwo

Montażowa “Kotło-

aontaź*■•■■•••••• 150219 19110 0,87 12,72 Przedsiębiorstwo

Robót Montażowych Przaaysłu Chealcz-

nago “Montochea* 570712 17282 0,97 3,02

Przedsiębiorstwo Przsaysiowo-Han- dlowe 'Polekle- Odczynniki Cheai-

cznt ••••••••••« 1016746 245201 0,76 24,11 Huta Szkła Goepo-

darczego "Zawler-

169852 6531 0,96 3,84

Przędzalnia Baweł ny Zawiercie Wepólne Przedsię­

biorstwo PRL 1 NRI Przyjaźń*...

) 2219118 700482 0,68 31,56

Przedsiębiorstwo Pańetwowe Rafine­

ria Nafty

'Trzebinia* ... 87048 5379 0,94 6,17

Fabryka Kosaetykó

•Pelłana-Malwa w Świętochłowicach

l

i 219236 8807 0,96 4,01

Fabryka Eleaentów Wyposażenia Budów

nlctwe ‘Metalplas ;* 13021 397 0,97 3,04 Przedsiębiorstwo

Instalacll Prze- ayełowych ‘Instal

w Katowicach ... 22430 631 0,97 2,81

Przede.Prod. 1 Montażu Urządzeń Elektr.Bud.*Elek-

troaentaż* Nr 2 8242

%

332 0,96 4,02

(34)

32

Tabl.5 ZYSKI Z TYTUŁU EKSPORTU TOWARÓW I USŁUG W PRZEDSIĘBIOR­

STWACH W 1983 ROKU /od./

«

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wielkość eksportu w cenach transak­

cyjnych w tys.zł

Wielkość zysku w tys.zł

WF

Stopa wyniku flnanso-

r r

¿lęskle Przedsiębior­

stwo Konstrukcji Sta­

lowych 1 Urzędzeń Przemysłowych "Mosto­

stal" ... 1202667 1181 1,00 0,09 Będzińskie Przedsię­

biorstwo Konstrukcji Stslowych 1 Urzędzeń Przemysłowych "Mosto­

stal'... 314834 9148 0,97 2,90 Katowickie Przedelębio

stwo Robót Inżynieryj­

nych Budów.Przemysło­

wego "Hydrobudowa* .

M ę s k ... ; ... 43275 1644 0.96 3,79 Slęskls Przedsiębior­

stwo Budownictwa Prze-

92867 92867 0,00 100,0

Fabryka Urzędzeń Teoh- nlcznych "Zremb*

13368 5 1,00 0,03

Przedsiębiorstwo Zaopa trzenla 1 K o m pletacjim

Dostaw *Prefamet Zremb* 60 2 0,97 3,33

Kombinat Budowlany

w Katowicach ... 323337 323337 0,00 100,0 Przedsiębiorstwo Robót

Termoizolacyjnych 1 AntykorozyJnych"Izokor - Inetal* w Dębrowle

Górniczej ... 41757 458 0,99 1,09

Biuro Ekeportu "Pleco-

eksport* ... 2133 39 0,98 1,82

Przedsiębiorstwo Ekspo rtu Budownictwa 'Placo

1174147 53386 0,95 4,54

Wojewódzkie Przedsię­

biorstwo Handlu Wew­

nętrznego w Katowicach 32794 1703 0,95 5,19 Centrala Handlu Zagra­

nicznego ’Centrozap-

S półka ... 5537 22 1,00 0,39

I

(35)

33 Tabl.5 ZYSKI Z TYTUŁU EKSPORTU TOWARÓW I USŁUG W PRZEDSię-

BIORSTWACH W 1983 ROKU /dok./

WYSZCZEGÓLNIENIE

\

Wielkość ekaportu w cenach tranaak- cyjnych w tya.zł

Wielkość zysku w tys.zł

WF

Stopa wyniku finanso­

wego w *

Wydawnictwo Slęak 9153 1441 0 ,84 15,74

Zakłady Naprawcza *

Sprzętu Medycznego 140 13 0,90 9,28

Zakłady Naprawcza -Sarwla Aparatury Me­

dycznej przy Central- nya Szpitalu' Kllnicz-

nym «•••••»•#•••«•• 1109 107 0,90 9,64

Spółdzielnia Nlewldo-

■ych "Prowet" ...

WZGS*SCH* Zakład Gos­

poda rczy •••*•••««*

101901 7637

2056 1181

0,98 0,85

2,01 15,46 Wytwórnia Sprzętu

Laborat.Spółdzielnia

59764 3 1,00 0,01

*Społaa* CZSS Oddział Wojewódzki w Katowi-*

43691 1152 0,97 2,64

"Społea" Poazechna Spółdzielnia Spożyw­

ców w Katowicach 5089 1762 0,65 34,62

Spółdzielnia Rzemie­

ślnicze Budowlano-

*

Metalowa "Budoaet" 6457 174 0,97 2,69 Spółdzielnia Rzemie­

ślnicza ’Wielobran­

żowa" Zawiercie ... 91356 1329 0,99 1.45 Spółdzielnia Inwali­

dów "Oednotć"... 4 1 0,76 25,00

Spółdz.Inwalidów

•Przeayełowa” ...

"Technoazczot*

Spółdz.Inwalidów Spółdz. Pracy Wytwór.

Rękodz.Lud.l Artyet.

1383 251 3144

97 18 331

0,93 0,93 0,89

7,01 7,17 10,52 Centr.Ośr. Studiów

Projektowania 1 Reali­

zacji "Inweetprojekt*

CZSBm... 2295 121 0,95 5.27

Z-dy Przemysłowo Usług

■Polkat" Z-d Robót

1 Uaług Przemysłowych 338999 10774 0,97 3,17

(36)

34

Tabl.6 STRATY Z TYTUŁU EKSPORTU TOWARÓW I USŁUG W PRZEDSIĘ­

BIORSTWACH W 1983 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wielkość eksportu w cenach transak­

cyjnych w tys.zł

Wielkość r»n ■£

w tys.zł 1 »

WF Stopa

wyniku finanso­

wego w % Tarnogórska Fabry­

ka Urządzeń Gór­

niczych "TAGÓR" .. 328447 -1079 1,00 -0,32 Zakład Produkcji

Urządzeń Mechanicz­

nych im.0.Krasickie

go “ELITO”... 206878 -18908

1,09 -9,18

Zakłady Drzewne

Przemysłu Wegloweqo 119 -35 1,30 -29,41

"¡acibtrska rabryka

Kotłów "\aval<o“ .. 1169729 -93175 1,08 -7,96 Fabryka Palenisk

Mechanicznych w

Mikołowie ... 239933 -141710 1.59 -59,06 Gliw.cka Fabryka

Konstrukcji Stalo­

wych ... 126793 -295 1,00 -0,23

Zakłady Budowy Urzą dzeń Kotłowych w

Katowicach ... 166374 -10781 1,06 -6.47 Zakłady Urządzeń

Górniczych "Glimag"

G 1lwiC6 ... 22926 -1965 1,09 -8,57 Huta "Pokój"... 798011 -223904 1,28 -28,05 Huta "Kościuszko" 2124103 -582722 1,27 -27,43 nu-a im.F.Dzierżyń­

skiego ... 20709 -58945 1,28 -284,63 Huta "Florian" 1423484 -374124 1,26 -26,28 Huta "Bobrek" .... 264094 -23487 1,09 -8,89 Huta "Jedność".... 82660 -32344 1,39 -39,12 Huta "Zawiercie"., 342181 -44049 1,13 -12,87 Huta "Łabędy"... 538169 -12282 1,02 -2,28 Huta j.m.E.Cedlera 1933081 -542818 1,28 -28,08 Huta "Batory".... 266208 -71481 i.27 -26,85 Huta "Baildon".... 489094 -63811 1,13 -13,04 Huta im. 1-go Maja 1593177 -16398 1,01 -1,02 Kombinat Koksoche­

miczny "Zabrze"... 3450621 • / '' 'J*

,

1,13 -12,94

(37)

35 Tabl.6 STRATY Z TYTUŁU EKSPORTU TOWARCw I USŁUG W PRZED­

SIĘBIORSTWACH W 1983 ROKU /Cd./

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wielkość eksportu w cenach transak­

cyjnych w tya.zł

Wielkość strat

n tys.zł WF

Stopa wyniku finanso­

wego w % Centralna Z-dy

Automatyzacji

Hutnictwa “CZAH* 15002 -286 1,02 -1,90

-CENTROZŁOM-Cen- trala Gospodarki

, Z ł O M i ... 2349 -14 1,01 -0,59 Huta Metali Nieie-

laznych "Szoplenir

ca* •••••••••••> <-166768 -758481 1.35 -35.00 Huta 'Będzin*... 146944 -35775 1.24 -24,34 Walcowania Mota­

li "Dziedzice* im.

F.Dzierżyrisklego 805451 -310982 1,39 -38,60 Walcownia Metali

‘Łabędy*... 94681 -4950 1,05 -5,22

Centrala Handlowa Metali Nieżelaz­

nych ... 131125 -40110 1,31 -30,58 Odlewnia Żeliwa

Cięgliwego i Wytwórnia Ł ącz­

ników ... 289227 -102068 1,35 -35,28 Rybnickie Zekła-

dy Wyrobów Meta­

lowych Huta

"Silesia" ... 182258 -50493 1,28 -27,70 Olkueka Fabryka

Naczyń Emaliowa­

nych 103365 -19815 1.19 -19,16

Katowickie Z-dy Wyrobów Metalo-

4 \

119160 -2388 1,02 -2,00

Fabryka Drutu i

Wyrobów z Drutu 147076 -4013 1,03 -2,72

Slęskle Zakłady Lin 1 Drutu

■Linodrut*... 248887 -12331 1,05 -4,95

Z-dy Wyrobów Me­

talowych ... 78763 -912 1,01 -1,15

(38)

36

Tabl.6 STRATY Z TYTUŁU EKSPORTU TOWAR t)W I USŁUG W PRZEDSIĘ­

BIORSTWACH W 1983 ROKU /qd./

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wielkość ekeportu w cenach

•transak­

cyjnych w tys.zł

Wielkość strat w tys.zł

WF

Stopa wyniku finanso­

wego w X Siemianowicka Fa­

bryka Śrub i Nitów 18280 -2081 1 ,1 1 -11,38 Zakłady Urządzeń

T echnicznych “Zgo­

da"... ... 512092 -65487 1.13

• -12,78 Zakłady Aparatury

Chemicznej "Chemet" 488251 -7649 1,02 -1,56 Śląskie Zakłady

Armatury Przemysło-

"•J ... 410895 -2160 1,0 1 -0,5 2 Biuro Sprzedaży Pomp

i Armatury Przemy­

słowej Przede.Pańs­

twowe ... 42 - 1 1.03 -2,38

Fabryka Wentylato­

rów "Fawent” ... 152893 -13689 1,09 -8,95 Fabryka Maszyn Bu­

dowlanych 1 Lokomo­

tyw im.F.Dzierżyń­

skiego “Bumar-Fablol t

1066562 -169263 1/.16 -15,86 Chorzowska Wytwór­

nia Konstrukcji Stalowych "Kon-

1012130 -118131 1.12 -11,67

Korablnat Urządzeń Mechanicznych

“Bumar-Łabędy".... 10736486 ■1172715 1 .1 1 -10,92 Zakłady Mechanicz­

ne "Łabędy“ ... 1127158 -92946

\

1,08 -8,24

Fabryka Obrabia­

rek “Rafamet*.... 22832921 -3730 1,00 -0,01 Dąbrowska Fabry­

ka Obrabiarek

“Pona r-Oe f urn"... 325124 -2767 1,01 -0,85 Przeds.ProJ. i Wy­

posażenia Z-dów Przem.MąSzyn. 1 Aparat.elektrycznej

"Ema-Promel"... 33989 -6212 1,18

/ -18,27

(39)

37 Tabl.6 STRATY Z TYTUŁU EKSPORTU TOWARÓW I USŁUG W PRZEDSIĘ­

BIORSTWACH W 1983 ROKU /cd./

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wlelkoeć ekeportu w cenech transak­

cyjnych

"

Wielkość strat w tys.zł

WF

Stopa wyniku flnanso- n ° Fabryka Spasjallst.

Maszyn Elsktryoznych 1 Urządzeń Technolo­

gicznych *Eaa-Koaef 16034 V V

-534 1,03 -3,33

Zakład Silników El*

„ktrycznych Malej

Mooy *Eaa-Sllaa ... 149579 -9081 1.06 -6,07 Śląska Fabryka Kabl l 143198 -10042 1,07 -6,91 Zakłady Sprzętu Elw

ktrolne talacyJnego '

"Polaa-Oepel“ w

9281 -5454 1,59 -58,76

Fabryka Przewodów Energetycznych w

Będzinie ... . 386217 -1452 1,00 -0,37 Biuro Sprzedaży Ka­

bli 1 Przewodów

"Centrokabel*... 9 -6 1,68 -66,67

śląska Fabryka Laap Żarowych *Polaa-

Katowlce ... 424771 -3731 1,01 -0,87 Będzińska Fabryka

Pilników ... * 48897 -18732 1,38 -38,30 Zakłady Elektrod

Węglowych la.l-go

Mej a ... 696745

f

-63113 1,09 -9,05

Huta Katowice Z-d

W i o d ą c y ... 18158706 -4752314 1,26 -26,17 Biuro Projektów 1

Koapletacjl Dostaw Meezyn 1 Urządzeń Hutniczych "Hutweei

projekt - Hapeko* 308895 -3896 1,01 -1,26

Centrua Naukowo- Produkcyjne Syte- aów Starowania

Meraeter ... 1105588 -833 1,00 -0,07

Wyrskls Zakłady Bu­

dowy Urządzeń Che- elcznych w Tychach-

111175 -2137 1,02 -1,92

(40)

Tabl.6 STRATY Z TYTUŁU EKSPORTU TOWARÓW I USĆUG W PRZEOSię- BIORSTWACH W 1983 ROKU /sd./

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wielkość eksportu w cenach transak­

cyjnych w tys.zł

Wielkość strat w tys.zł

WF

Stopa wy ni ku finanso­

wego

■ *

Zakład Wy robów Metalowych

Zawiercie ... 9558 -1182 1.12 -12,36

Fabryka S a mo ch o­

dów Małolltrażo- wy & r e cliot»! - i e d;

Fabryka S Bmocho- dńw Małolitrażo­

wych Za kład Nr 2 w Tychach ...

76672

5766923

-60923

-2372981

1.79

1.41

-79,45

-41,14 Zakłady Azotowe

im.P.Findera ... 1587432 -50200 1,03 -3,16

Zakłady Chemiczni

Tarnowskie Góry 103872 ' -47280 1,46 -45,51

Zakłady Chemiczni

"Organlka-Azot" 137119 -25248 1,18 -18,41 Zakłady Tw orzyw

Szt. "Er~" w Tychocr. 51190 -66*36 1,13 -13,06 Zakłady Tworzyw

Sztucznych "Nltr<

E r g ” Krupski Mł-yn n

167754 -7114 1,04 - 4,24

Zakłaos Tworzyw

Szt. 3j.lv/icach . 117194 -53584 1.46 -45,72

Zakłady Tw orzyw

Szt. "Erg"Ząbkcwic( 73983 -5275 1,07 - 7 . 1 3 Zakłady Chemiczni

’ Hajduki’ . ... 48163 -3033 1,06 -6,29

Wolbromskle Z-dy Przemysłu G u m o ­

wego " S t o m i l " ... 200506 -416 1,00 -0,20 Z-dy Przemysłu

Dziewiarskiego

' Y/and a ... 114466 -12736 1,11 -11,12

Zr.Klaiy Prze-rysłu Odzieżowego

’Bytom* ... 677134 -357518 1,53 -52.79 ZŁ-.l3dv Przemysłu

' l2ieiov.'ero

"i ar.-.ii o" 139645 -32092 1,23 -22,98

(41)

39 Tabl.6 STRATY Z TYTUŁU EKSPORTU TOWARt)W I USŁUG W PRZEDSIĘ­

BIORSTWACH W 1983 ROKU /cd./

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wielkość eksportu w cenach traneak- cyjnych w tya.zł

Wielkość strat

w tya.zł WF

Stopa wyniku finanso­

wego w % Bytonekle Przede.

Obrotu Surowcami Włókienniczymi i

S k ó r z a n y m ... 6262 -1595 1

1.25 -25,47

Huta Szkła Walcowa-

nago "Oaroezowlec* 270232 -19323 l.Of -7.15 Huta Szkła Oklenne-

go "Ząbkowice* 62471 -14703 1.24

i -23,53 Huta Szkła Okienne*

go ’Szczakowa’ .... 89519 -23590 1,26 -26,35 Huta Szkła Gospodar

czego 'Ząbkowice* 97808 -2595 1,03 -2,65

Zakłady Porcelany

Bogucice ... 31154 -5710 1.18 -18,32 Przede .Urządzeń

Szklanych "Szkło- aaaz* Oaroezowlec

k/Olkuaza ... 5494 -277 1,05

« -5,04 Centrala Zbytu Wl$-

lęcych Materiałów Budowlanych "Pol-

ceaent* Soenowlec 29312 -18039 1,62 -61,54 Cewentowmia "Wiek* 10592 -7206 1,68 -68,03 Biuro Zbytu Materii

łów Izolacji Budow­

lanej "Izolacja" 243 -141 1,58 -58,02 Z-dy Odlew.Elemen.

Wypoe .Bud.'Me ta1-

plaet* Chorzów ... 59710 -1

/

1,00 -0,00

Cukrownie Opolekle 204168 -266873 2.31 -130.71 Slęskie Zakłady

Oroblarekle ... 15417 -10967 1.71 -71,13 Slęokle Zakłedy Koi

centratów Spożyw-

8019 -5130 1,64 -63,97

Raclborekla Z-dy Przea.Splrytueowegc

"Polaos"... 69996 - 55531 1.79 -79.33 Fabryka Opakowań

Blaszanych ... 5174 -594 1 .1 1 1

-11,48

(42)

40

T 0bl.6 STRATY Z TYTUŁU EKSPORTU TOWARÓW I USŁUG W PRZEDSIĘ­

BIORSTWACH W 1983 ROKU /cd./

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wielkość eksportu w cenach transak­

cyjnych w tys.zł

Wielkość strat w .tys.zł

V

WF

Stopa wyniku finansowego w %

Katowickie Przede.

Nasienne ‘Centrala

Naslenna*.««...,. , 39718 -22983 1,58 -57,86 Okręgowe Przede.

'Obrotu Zwierzętani

Hodowlanymi ...» 110763 -72105 1,65 -65,09 Sadowniczy Zakład

Doświadczalny ... 284 -310 2.09 -109,15

Kombinat Państw.

Gospodarstw Ogrod­

niczych w Tychach 601 -1086 2,36 -135,58

Kombinat Państw.

Gospodar.Rolnych

w Toszku ... 289 -499 2,73 -172,66

Okręgowy Zarzęd Lasów Państwowych

w Katowicach .... 908 -323 1,36 -35,57

Katowickie Przeda.

Produkcji Leśnej

Las

...

23965 -20613 1,86 -86,01

Katowickie Przed­

siębiorstwo Przem.

Drzewnego... 26946 -11679 1,43 -43,34

Katowickie Fabryki

Meb11 ... 63 -86 2,36 -136,50

Kluczewakio Z-dy Papiernicze la,

O.Oębrowsklego ... 271932 -62851 1,23 -23,11 Przeds.Dowy Towa­

rowe "Centrua*

Oddział w K-cach 49625 -8675 1,17 -17,48

Przeds. Wyrobów Me talowo-Elektro­

technicznych

‘Prodryn*... 6187 -257 1.04 -4,15

Przedsiębiorstwo Cheall Goapodar- czaj 'Prodryn*

w Chorzowie ... 2074 -143 1.07 -6,89

Dom Mody ‘Elegan­

cja* Przedsiębior­

stwo Państwowa... 77693 -48639 1,63 -62,60

(43)

41 Tabl.6 STRATY Z TYTUŁU EKSPORTU TOWARÓW I USŁUG W PRZEDSIĘ­

BIORSTWACH W 1983 ROKU /cd./

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wielkość eksportu w cenach transak­

cyjnych w tys.zł

Wielkość strat

w tys.zł WF

Stopa wyniku finanso­

wego

» * Przed*.Wyrobów

Obuwniczych "Pro­

dryn" w Katowicach 125878 -9872 1,08 -7 ,'84 Przede.Kaletnicze~

"Prodryn" w Gllwlr

28785 -8330 1,29 -28,93

Przede. Przetwór- etwa Spożywczego

"Prodryn*... .«• 1624 -1869 2,15 -115,08 Zakłady Mechaniczne

Przemyełu Poligra­

ficznego "Grafnaeaf 6523 -604 1,09 .-9,25 Okręgowe Przedsię­

biorstwo Surowców Wtórnych w Katowi-

8820 -3934 1,45 -44,60

Spółdzielnia Nie­

widomych "Bytomia-

nka* w Bytomiu .... 82 -15 1,19 -18,29

Odzieżowa Spółdziel­

nia Pracy lm.L.

Waryńeklego"Polkon" 155130 -79777 1,51 -51.42 Odzieżowe Spółdziel­

nia Pracy w Bytomiu 6562 -5191 1.79 -79,10 Krawiecka Spółdziel­

nia Pracy "Strój".. 43295 -22659 1,52 -52,33 Odzieżowa Spółdziel­

nia Precy ta , E.Orze-

ezkowej ... 116653 -71357 1,61 -61.17 Spółdzielnia Pracy

Krawieckiej "Oedność ■ 26471 -11447 1,43 -43,24 Spółdzielnia Pracy

Wytwórnia Wyrobów Szklanych w Cho­

rzowie . . . 9492 -6611 1,70 -69,64 Z-dy Futrzarskie

Spółdz.Pracy w Ka­

towicach ...«»Kr 2819 -637 1,23 -22,59

(44)

42

Tabl,6 STRATY Z TYTUtU EKSPORTU TOWARÓW I USŁUG W PRZEDSIĘ­

BIORSTWACH W 1983 ROKU /dok./

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wlelkość eksportu w cenach transak­

cyjnych w tys.zł

Wielkość etrat w tya.zł

WF

Stopę wyniku finenao- wego w * wojewódzka Spółdzielnia

Ogrodnicza ... 1005 -1029 2,02 -102,38 Wojewódzka Spółdzielnia

Ogrodnicza Oddział w Ka-

5473 -8371 2,53 -152,95

Wojewódzka Spółdzielnie

Ogrodnicza Oddz.w R a c lbon U 60435 -32375 1.54 -53,56 Woj.Spółdzielnia Ogrodni­

cza Oddział w Sosnowcu .. 4511 -5830 2,29 -129,23 Spółdzielnie Rzealeślnlczi

Sp2i!$zoB?v5y fwórćżó^ói Łu­

gowa w Katowicach ...

198 156119

-147 -20

1.75 1,00

-74,24 - 0,01 Spółdzielnia Rzeale4 lnicza

59 -9 1,16 -15,25

Spółdzielnie Inwalidów

"Vebls" Gliwice ... 478 -99 1.2 1 -20,71 Spółdzielnia Inwalidów

•Przyjaźń"... 1684 -1070 1.64 -63,53 Spółdzielnia Inwalidów

73 -81 2,10 -110,95

Spółdzielnie Inwalidów

la.Powstańców ślęskich 2314

ł

-175 1,08 -7,56 Spółdzielnie Inwaldlów

"Raclborzanka” ... . 11364 -4996 1,44 -43,96 Spółdzielnie Inwalidów

4335 2774 1 *63 -63,29

Sztuka Beekldzka Spółdzle) nla Pracy Rekod^lełe Ludo-

n090 i Artyatycznego 679 -145 1 .2 1 -21,35

"ARWSpółdz.Pracy Rękodzl«

łg Ludów. 1 Artystycznego 19 -9 1,50 -47,36 Polski Zw. Głuchych - Z-d

Szkoleń.Produkcyjny "Elna" 6494 -5946 1,92 -91,56 Zakład Doskonalenie Zawo-

4305 -184 1,04 -4,27

\

(45)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :