ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ZAMOŚCIU

Download (0)

Full text

(1)

Strona 1 z 5

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ZAMOŚCIU Zasady rekrutacji tworzy się na podstawie przepisów:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r.

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U z dnia 30 października 2013 r., poz. 1265),

3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7),

4. Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.),

5. Rozporządzenia MEN z dnia 4 października 2001r . w sprawie przyjmowania osób nie będących

obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz. U. z 2001 r. Nr 131, poz. 1458),

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. poz. 1129)

7. Statut Zespołu Szkół nr 3 w Zamościu.

§1

1. Terminy postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego na dany rok szkolny ustala dyrektor szkoły.

2. O przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu.

3. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 2, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

4. W szkole mogą być tworzone w zależności od potrzeb i za zgodą organu prowadzącego oddziały sportowe.

§ 2

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód , przyjmuje się dzieci

na podstawie zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów. Ulice określa Uchwała Nr XXVII/300/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia

sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.

2. Zgłoszenie do szkoły podstawowej zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;

3) adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata;

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają.

(2)

Strona 2 z 5

§ 3

1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodzica/prawnego opiekuna po przeprowadzeniu

postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 3 , składa się do dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Zamościu.

3. Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL ucznia, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów ucznia;

3) adres miejsca zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów ucznia;

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców/prawnych opiekunów kandydata;

5) wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;

§ 4

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi:

1) wicedyrektor szkoły,

2) pedagog szkoły podstawowej, 3) sekretarz szkoły

4) wychowawcy przyszłych klas pierwszych.

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu, albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły podstawowej.

(3)

Strona 3 z 5

5. Listy będą do dostępne dla rodziców/ prawnych opiekunów oraz zainteresowanych uczniów w sekretariacie zespołu szkół.

6. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

7. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej. Lista zawiera imiona i nazwiska

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

8. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły podstawowej.

9. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

10. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

11. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun ucznia może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

12. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/ prawnego opiekuna ucznia . Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

13. Rodzice / prawni opiekunowie ucznia mogą wnieść do dyrektora Zespołu odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania

uzasadnienia.

14. Dyrektor Zespołu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga

do sądu administracyjnego.

15. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor Zespołu przeprowadza postępowanie uzupełniające.

16. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

17. Dokumentacja zgromadzona w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja

postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w sekretariacie Zespołu nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły podstawowej.

(4)

Strona 4 z 5

18. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w sekretariacie Zespołu przez okres roku, z wyjątkiem sytuacji gdy na rozstrzygnięcie dyrektora Zespołu została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

§ 5

1. W przypadku, gdy liczba uczniów spoza obwodu szkoły ubiegających się o przyjęcie do szkoły podstawowej jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje

szkoła, uwzględnia się w pierwszej kolejności kryteria naboru określone przez dyrektora szkoły

§ 6

1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w Zespole Szkół nr 3;

2) Rodzic dziecka jest pracownikiem Zespołu Szkół nr 3;

3) Bliscy krewni kandydata mieszkają w obwodzie Zespołu Szkół nr 3 i zapewniają w razie potrzeby opiekę dziecku;

4) Dojście lub dojazd do szkoły jest wygodniejszy i bezpieczniejszy niż do szkoły obwodowej;

5) Kandydat uczęszczał do przedszkola znajdującego się w obwodzie zespołu;

6) Szkoła Podstawowa nr 3 w jest na trasie dojazdu do miejsca pracy jednego z rodziców lub opiekunów dziecka;

2. Spełnienie ww. kryteriów rodzice potwierdzają składając pisemne oświadczenie razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły.

3. Za kryteria kandydat do szkoły otrzymuje punkty: 5 pkt. za kryterium 1-2, 4 pkt.

za kryterium 3, 3 pkt. za kryterium 4, 2 pkt za kryterium 5, 1 pkt. za kryterium 6.

4. Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci

od największej liczby punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc.

§ 7

1. Terminy składania zgłoszeń i wniosków oraz postępowania rekrutacyjnego.

1) Od 3 marca do 31 marca 2014r. zgłaszanie przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i składanie wniosków o przyjęcie dziecka spoza obwody do szkoły.

2) Do 4 kwietnia 2014r. wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego.

3) Do 14 kwietnia 2014r. rodzice dzieci zakwalifikowanych do szkoły składają pisemne potwierdzenie woli zapisania w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

4) Do 25 kwietnia 2014r. wywieszenie list dzieci spoza obwodu przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

(5)

Strona 5 z 5

§ 8

2. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.

3. Decyzje w sprawie odroczenia podejmuje dyrektor szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

4. W celu podjęcia decyzji dyrektor szkoły zasięga opinii poradni psychologiczno- pedagogiczne

§ 9

1. Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

.

§ 10

1. Dyrektor Zespołu, nie później niż do końca lutego 2014 r. podaje kandydatom do wiadomości kryteria oraz warunki naboru do szkoły podstawowej.

2. Dokumenty wymienione w „Zasadach rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej” są dostępne w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły.

§ 11

1. Obwód Szkoły Podstawowej nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu:

Al. 1-go Maja, Ciepła, Czwartaków, Dzieci Zamojszczyzny, Elizy Orzeszkowej, Emilii Plater, Janka Krasickiego, Janowicka, Junacka, Koszary, Krucza, Leśna, Lipowa, Lubelska (numery nieparzyste), Łęczna, Marszałka Józefa Piłsudskiego(numery nieparzyste), Oboźna, Ogrodnicza, Piastowska, Płk Leopolda Lisa – Kuli, Podchorążych, Przyjaźni, Równa, Ruchu Oporu, Sadowa, Stefana Okrzei, Studzienna, Szarych Szeregów, Tartaczna, Wąska, Wiejska, Władysława Reymonta, Włościańska, Wspólna, Zdrojowa, Zuchów.

Figure

Updating...

References

Related subjects :