Zatrudnienie, wynagrodzenia i czas pracy w 1987 roku

Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y

D o użytku adresoło Egz- nr ____

0

\ l.

s i 8 s i2 / / i

ATRUDNIENIE, WYNAGRODZENIA I CZAS PRACY

V 1 9 8 7 R O K U ' '

Katowice 1988

(2)

K r e s k a Z e r o

K r o p k a Z n a k

" W t y * "

zł t v s.

m i n

U w a g

Z N A K J U M O W N E

* \

z j a w i s k o n i e w y s t ę p u j e .

z j a w i r.ky i s t n i e j e , j e d n a k ż e w i l o ś c i a c h m n i e j s z y c h o d l i c z b , k t ó r e m o g ł y b y b y ć w y r a ż o n e u w i d o c z n i o n y m i w t a b l i c y z n a k a m i c y f r o w y m i , n p . : j e ż e l i p r o d u k c j a w y r a ż o n a J e s t w t y s i ą c a c h t o n / w l i c z b a c h c a ł k o w i t y c h / z n a k / O / o z n a c z a , ż e p r o d u k c j a w d a n y m p r z y p a d k u n i e o s i ą g a 0 , 5 t y s . t o n .

z u p e ł n y b r a k i n f o r m a c j i , a l b o b r a k i n f o r m a c j i w i a r y g o d n y c h .

f *

w y p e ł n i e n i e r u b r y k ! , z e w z g l ę d u n a u k ł a d t a b l i c y , J e s t n i e m o ż l i ­ w e l u b n i e c e l o w e .

\

o z n a c z a , ż e n i e p o d a j e s i ę w s z y s t k i c h s k a ł a d n i k ó w s u » y o g ó l n e j ,

\

W A Ż N I E J S Z E S K H W Y

■ z ł o t y c h

« t y s i ą c - m i l i o n

a. N i e k t ó r e d a n e l i c z b o w e m a j ą c h a r a k t e r t y m c z a s o w y i m o g ą u l e c , z m i a n o m w p ó ź n i e j s z y c h o p r a c o w a n i a c h W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u S t a t y s t y c z n e g o .

I

1 - l i t r

m m m e t r

m 2 - m e t r k w a d r a t o w y 3 z t - s z t u k a

I-I

-

/ O l -

/ . / - 1x 1 -

(3)

SP IS TREŚCI

S t r .

U W A G I M E T O D Y C Z N E ... ' ... 2

U W A G I A N A L I T Y C Z N E ... 9

Z a t r u d n i e n i w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j w e d ł u g p ł c i ...

10

P r a c u j ą c y w s y s t e m i e n a k ł a d c z y m ... ! ... H P r a c u j ą c y n a p o d s t a w i e u m ó w a g e n c y j n y c h ... ; ... u P r a c o w n i c y m ł o d o c i a n i w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j ... R u c h z a t r u d n i o n y c h w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j ... 12

P o z i o m w y k s z t a ł c e n i a z a t r u d n i o n y c h w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j ... 15

A b s e n c j a w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j w s f e r z e p r o d u k c j i m a t e r i a l n e j ... 16

W y n a g r o d z e n i a w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j ... ... ;

16

P o ś r e d n i c t w o p r a c y ... ...

17

SP IS TABLIC

c z ę ś ć I. P R A C U J Ą C Y W G O S P O D A R C E N A R O D O W E J P r a c u j ą c y w g o s p o d a r c e n a r o d o w e j ...

10

P r a c u j ą c y w e d ł u g g r u p s p o ł e c z n o - e k o n o m i c z n y c h ... 20

P r a c o w n i c y p e ł n o z a t r u d n i e n i w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j w e d ł u g p o z i o m u w y k s z t a ł ­ c e n i a ... . ...

20

R u c h p r a c o w n i k ó w p e ł n o a z t i u d n i o n y c h w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j ... 21

Z a t r u d n i e n i w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j w e d ł u g d z i a ł ó w i g a ł ę z i g o s p o d a r k i n a r o d o w e j ... ... ... .

22

O s o h y z a t r u d n i o n e w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j k o r z y s t a j ą c e z u r l o p ó w w y c h o w a w c z y c h 31 Z a t r u d n i e n i w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j w p o d z i a l e na m i a s t a i w i e ś ... 31

Z a t r u d n i e n i w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j w e d ł u g p ł c i w m i a s t a c h i g m i n a c h w 1 9 8 7 r . 32 P r a c o w n i c y p e ł n o z a t r u d n i e n i w e d ł u g g r u p z a t r u d n i o n y c h w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o ­ n e j ... 46

P r a c o w n i c y p e ł n o z a t r u d n i e n i w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j w e d ł u g p o z i o m u w y k s z t a ł ­ c e n i a o r a z d z i a ł ó w i g a ł ę z i g o s p o d a r k i n a r o d o w e j ... ....

49

P r z y j ę c i a d o p r a c y p r a c o w n i k ó w p e ł n o z a t r u d n i o n y c h w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j ...

55

Z w o l n i e n i a z p r a c y p r a c o w n i k ó w p ł e n o z a t r u d n i o n y c h w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j ... 59

U c z n i o w i e w g o s p o d a r c e n a r o d o w e j ... . . ... 63

M ł o d o c i a n i w u s p o ł e c z n i o n y c h z a k ł a d a c h p r a c y ... 64

C Z Ę Ś Ć II. P R Z E C I Ę T N E Z A T R U D N I E N I E W Y N A G R O D Z E N I A ZA P R A C Ę . C Z A S N I E P R Z E P R A C O W A N Y W G 0 S P 0 0 A R C E U S P O Ł E C Z N I O N E J P r z e c i ę t n e z a t r u d n i e n i e w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j ... 65

W y n a g r o d z e n i a w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j ... ... 65

P r z e c i ę t n e w y n a g r o d z e n i a m i e s i ę c z n e w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j ... 66

l./as p r a c y r o b o t n i k ó w g r u p y w y t w ó r c z e j w s f e r z e p r o d u k c j i m a t e r i a l n a j w g o s p o ­ d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j ... ... 67

l.zas n i e p r z e p r a c o w a n y p r z e z z a t r u d n i o n y c h w s f e r z e p r o d u k c j i m a t e r i a l n e j w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j ... ... ... 67 P o ś r e d n i c t w o p r a c y ... 6 8

O p r a c o w a ł Odil/inl H.idaó Oumo.jraf i <:/nyc:h i S p o ł r c / n y c h

(4)

U W A G I

m e t o d y c z n e

U k ł a d i z a k r e s I n f o r m a c j i

1. P u b l i k a c j a ' n i n i e j s z a z a w i e r a i n f o r m a c j e o p r a c u j ą c y c h w g o s p o d a r c e n a r o d o w e j / p o z a r o l n i c t w e m n i e u s p o ł e c z n i o n y m / o r a z o w y n a g r o d z e n i a c h , c z a s i e p r a c y i p o ś r e d n i c t w i e p r a c y w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j . O p r a c o w a n i e s k ł a d a s i ę z 2 c z ę ś c i .

C z ę ś ć I z a w i e r a i n f o r m a c j e w e d ł u g s t a n u w d n i u 31 X I I . D o t y c z ą o n e m . i n . l i c z b y p r a c u j ą c y c h w g o s p o d a r c e n a r o d o w e j /p o za r o l n i c t w e m n i e u s p o ł e c z n i o n y m / w p o d z i a l e w e d ł u g g r u p s p o ł e c z n o - e k o n o m i c z n y c h , l i c z b y z a t r u d n i o n y c h w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j : w p o d z i a l e n a m i a s t o i w i e ś , w e d ł u g p ł c i , g r u p z a t r u d n i o n y c h i p o z i o m u w y k s z t a ł c e n i a o r a z r u c h u z a t r u d n i o n y c h w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j . D a n e t e p r e z e n t u j e s i ę w p r z e ­ k r o j a c h d z i a ł o w o - g a ł ę z i o w y c h .

C z ę ś ć IJ z a w i e r a i n f o r m a c j e o p r z e c i ę t n y m z a t r u d n i e n i u i w y n a g r o d z e n i a c h za p r a c ę w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j , o n o m i n a l n y m , t y g o d n i o w y m w y m i a r z e c z a s u p r a c y , w y k o r z y s t a n i u c z a s u p r a c y w s f e r z e p r o d u k c j i m a t e r i a l n e j / p o z a r o l n i c t w e m / o r a z o p o ś r e d n i c t w i e p r a c y .

2. I n f o r m a c j e o p r a c u j ą c y c h w g o s p o d a r c e n a r o d o w e j / p o z a r o l n i c t w e m n i e u s p o ł e c z n i o n y m / O b e j m u j ; } :

- w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j - z a t r u d n i o n y c h n a p o d s t a w i e s t o s u n k u p r a c y / p e ł n o z a - t r u d n i o n y c h i n i e p e ł n o z a t r u d n i o n y c h w g ł ó w n y m m i e j s c u p r a c y / , o s o b y w y k o n u j ą c e p r a c ę n a k ł a d c z ą , a g e n t ó w / ł ą c z n i e z p o m a g a j ą c y m i c z ł o n k a m i i c h r o d z i n o r a z o s o b a m i z a t r u d n i o n y m i p r z e z a g e n t ó w / , c z ł o n k ó w r o l n i c z y c h s p ó ł d z i e l n i p r o d u k c y j n y c h

/ ł ą c z n i e z p r a c u j ą c y m i c z ł o n k a m i i c h r o d z i n / .

- w g o s p o d a r c e n i e u s p o ł e c z n i o n e j - w ł a ś c i c i e l i i w s p ó ł w ł a ś c i c i e l i z a k ł a d ó w r z e m i e ś l n i ­ c z y c h , h a n d l o w y c h i u s ł u g o w y c h / ł ą c z n i e z p o m a g a j ą c y m i c z ł o n k a m i i c h r o d z i n / ,

a t a k ż e o s o b y z a t r u d n i o n e p r z e z w ł a ś c i c i e l i na p o d s t a w i e u m o w y o p r a c ę , w i n s t y t u ­ c j a c h z a k o n n y c h i k o ś c i e l n y c h , w g o s p o d a r s t w a c h d o m o w y c h / p o m o c e d o m o w e / ,

p r z y o b s ł u d z e d o m ó w m i e s z k a l n y c h / d o z o r c y / , j a k r ó w n i e ż d u c h o w n y c h w s z y s t k i c h w y z n a ó ; w d a n y c h o d 1 9 0 1 r. w y k a z a n o t a k ż e p r a c u j ą c y c h w z a g r a n i c z n y c h p r z e d s i ę b i o r s t w a c h d r o b n e j w y t w ó r c z o ś c i .

3. I n f o r m a c j e o z a t r u d n i e n i u w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j d o t y c z ą p r a c o w n i k ó w z a t r u d n i o ­ n y c h n a p o d s t a w i e s t o s u n k u p r a c y / u m o w y o p r a c ę , m i a n o w a n i a , p o w o ł a n i a , w y b o r u i t p . / w u s p o ł e c z n i o n y c h z a k ł a d a c h p r a c y . D a n e t e n i e u j m u j ą z a t r u d n i o n y c h w j e d n o s t k a c h b u d ż e t o w y c h r e s o r t u o b r o n y n a r o d o w e j i r e s o r t u s p r a w w e w n ę t r z n y c h o r a z z e w z g l ę d u n a o d m i e n n y p r a w n y s t o s u n f k pracy-, o s ó b w y k o n u j ą c y c h p r a c ę n a k ł a d c z ą , a g e n t ó w , c z ł o n k ó w r o l n i c z y c h s p ó ł d z i e l n i p r o d u k c y j n y c h p r a c u j ą c y c h w g o s p o d a r c e z e s p o ł o w e j o r a z o s ó b z a t r u d n i o n y c h p r z e z k o m i t e t y r o d z i c i e l s k i e / w p l a c ó w k a c h o ś w i a t y i w y c h o w a n i a / .

O d 1 9 0 3 r. d a n e te n i e o b e j m u j ą z a t r u d n i o n y c h w r o l n i c z y c h s p ó ł d z i e l n i a c h p r o d u k c y j n y c h .

D a n e d o t y c z ą c e z a t r u d n i o n y c h w g o s p o d a r c e n i e u s p o ł e c z n i o n e j u j m u j ą w y ł ą c z n i e z a t r u d n i o n y c h n a p o d s t a w i e u m o w y o p r a c ę .

4 /

4. D o o g ó l n e g o s t a n u z a t r u d n i e n i a w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j w l i c z o n o p r a c o w n i k ó w p e ł n o z a t r u d n i o n y c h - j e ż e l i n i e z a z n a c z a n o i n a c z e j ł ą c z n i e z s e z o n o w y m i i z a t r u d n i o n y ­ mi d o r y w c z o - o r a z p r a c o w n i k ó w n i e p e ł n n z a t r u d n i n h y c h w g ł ó w n y m m i e j s c u p r a c y .

R o z w i ą z a n i e to s t o s u j e s i ę w c e l u w y e l i m i n o w a n i a k i l k a k r o t n e g o u j m o w a n i a o s ó b z a t r u d n i o ­ n y c h w więcej niż w j e d n y m m i e j s c u p r a c y w n i e p e ł n y m w y m i a r z e g o d z i n p r a c y .

W g o s p o d a r c e n i e u s p o ł e c z n i o n e j , z e w z g l ę d u n a b r a k m o ż l i w o ś c i u s t a l e n i a g ł ó w n e g o i

m i e j s c a p r a c y z a t r u d n i o n y c h w n i e p e ł n y m w y m i a r z e g o d z i n p r a c y , u j ę t o ł ą c z n i e w s z y s t k i e

(5)

U w a g i m e t o d y c z n e i / o s o b y p r a c u j ą c e w p e ł n y m o r a z n i e p e ł n y m w y m i a r z e c z a s u p r a c y .

I n f o r m a c j e d o t y c z ą c e z a t r u d n i o n y c h p o d a n e s a w e d ł u g 3 t a n u w d n i u 31 X I I i p r e z e n t o w a n e b e z p r z e l i c z e ń n i e p e ł n o z a t r u d n i o n y c h ne. [iełne e t a t y .

Ź r ó d ł a d a n y c h s t a t y s t y c z n y c h

1. M a t e r i a ł e m ź r ó d ł o w y m v z a k r e s i e s t a n u i r u c h u z a t r u d n i o n y c h o r a z p o z i o m u w y k s z t a ł c e ­ n i a w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j s ą b a d a n i a s t a t y s t y c z n e p r o w a d z o n e p r z e z G ł ó w n y U r z ą d S t a t y s t y c z n y n a f o r m u l a r z a c h Z - 0 1 i Z - 0 2 .

M a t e r i a ł e m i r ó d ł o w y r n w z a k r e s i e p r a c u j ą c y c h w g o s p o d a r c e n i e u s p o ł e c z n i a n e j

p o z a r o l n i c t w e m s ą d a n e ;

1

- C e n t r a l n e g o Z w i ą z k u R z e m i o s ł a w z a k r e s i e r z e m i o s ł a p r y w a t n e g o ,

- N a c z e l n e j R a d y Z r z e s z e ń P r y w a t n e g o H a n d l u i U s ł u g w z a k r e s i e ha n dl u ' i u s ł u g w s z y s t k i c h b r a n ż ,

~ Z a k ł a d u U b e z p i e c z e ń S p o ł e c z n y c h w z a k r s a i e n i e k t ó r y c h g r u p p r a c o w n i k ó w / n p . p r a c o w n i c y o b s ł u g i , p r y w a t n y c h d o m ó w m i e s z k a l n y c h , p o m o c d o m o w a , p r a c u j ą c y w o r g a n i z a c j a c h w y z n a n i u w y c h / ,

- U r z ę d u d o S p r a w W y z n a ń w z a k r e s i e l i c z b y d u c h o w n y c h w s z y s t k i c h w y z n a ń p e ł n i ą c y c h o b o w i ą z k i d u s z p a s t e r s k i e ,

- N a c z e l n e j R a d y Z r z e s z e ń T r a n s p o r t t P r y w a t n e g o o r a z S p ó ł d z i e l n i U s ł u g P r z e w o z o w y c h

" P r z e w ó z " w B i a ł y m s t o k u w z a k r e s i e p r y w a t n y c h u s ł u g t r a n s p o r t o w y c h ,

- B i u r a P e ł n o H o c n i k a - R z ą d u d o s p r a w Z a g r a n i c z n y c h P r z e d s i ę b i o r s t w D r o b n e j W y t w ó r c z o ś c i . 2. P o d s t a w ą o p r a c o w a n i a i n f o r m a c j i l i c z b o w y c h d o t y c z ą c y c h p r z e c i ę t n e g o z a t r u d n i e n i a i w y n a g r o d z e ń za p r a c ę w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j j e s t k w a r i a i n a s p r a w o z d a w c z o ś ć s t a t y s t y c z n a z z a k r e s u z a t r u d n i e n i a i w y n a g r o d z e ń ' G ł ó w n e g o U r z ę d u S t a t y s t y c z n e g o

1 l i t e r ą " x " o r

3

z r o c z n a s p r a w o z d a w c z o ś ć o s y m b o l u '/ OJ.

}. Ź r ó d ł e m d a n y c h d o t y c z ą c y c h w y k o r z y s t a n i a c z a s u p r a c y j e s t s p r a w o z d a w c z o ś ć s t a t y s t y ­ c z n a G U S o s y m b o l u Z - 1 4 .

4. Ź r ó d ł e m d a n y c h z p o ś r e d n i c t w a p t a c y j e s t s p r a w o z d a w c z o ś ć M P P i S S o s y m b o l u Z P - 2 0 .

M e t o d y g r u p o w a n i a d a n y c h s t a t y s t y c z n y c h

\. O a n e w e d ł u g d z i a ł ó w i g a ł ę z i g o s p o d a r k i n a r o d o w e j o p r a c o w a n o w e d ł u g o b o w i ą z u j ą c e j w d a n y m o k r e s i e k l a s y f i k a c j i g o s p o d a r k i n a r o d o w e j . * I n f o r m a c j e za 1 9 8 5 r. p o d a n o w p o d w ó j n y m u j ę c i u .

2. Z a k l a s y f i k o w a n i e z a t r u d n i o n y c h d o p o s z c z e g ó l n y c h d z i a ł ó w i g a ł ę z i g o s p o d a r k i n a r o d o w e j i l u k o n a n o z a l i c z a j ą c o d p o w i e d n i o p o s z c z e g ó l n e z a k ł a d y na p o d s t a w i e rujnerów s t a t y s t y c z n y c h n a d a n y c h i m w s y s t e m i e i n f o r m a t y c z n y m R E G O N .

O a n e s t a t y s t y c z n e d o t y c z ą c e z a t r u d n i e n i a i w y n a g r o d z e ń w p r z e k r o j a c h t e r y t o r i a l n y c h u j m o w a n e s ą w e d ł u g k a ż d o r a z o w e g o p o d z i a ł u a d m i n i s t r a c y j n e g o , o b o w i ą z u j ą c e g o o d d n i a

i c z e r w c a 1 9 7 S r. K r y t e r i u m z a l i c z a n i a p r a c o w n i k a d o o d p o w i e d n i e g o w o j e w ó d z t w a

/ m i a s t a , w s i / s t a n o w i t a k t y c z n e / s t a ł e / m i e j s c e p r a c y p r a c o w n i k a ; w z w i ą z k u z t y m d a n e o s t a n i e z a t r u d n i e n i a p r e z e n t u j ą ^ ś c i s ł y o b r a z t e r y t o r i a l n e g o r o z m i e s z c z e n i a z a t r u d n i o ~ n y c h w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j . *

4. T n i o r m a c j w o z a t r u d n i e n i u p r z e c i ę t n y m i w y n a g r o d z e n i a c h s ą o p r a c o w y w a n e n a p o d s t a ­ w i e s p r a w o z d a w c z o ś c i k w a r t a l n e j m e t o d ą : p r z e d s i ę b i o r s t w w j e d n o s t k a c h s t r e f y p r o d u k c j i m . i t o r i a ł n e j / z u w a g i n a p o w i ą z a n i a z i n n y m i z a g a d n i e n i a m i , n p . f i n a n s o w y m i , k t ó r e są

(6)

4 U w a g i m e t o d y c z n e

r o z l i c z a n e t y l k o w s k a l i p r z e d s i ę b i o r s t w a / o r a z m e t o d ą z a k ł a d o w ą w j e « t h o s t k a c h p o z a s f e r ą p r o d u k c j i m a t e r i a l n e j .

P o s t a w o w c p o j ę c i a s t o s o w a n e w p u b l i k a c j i __

1. D o s t a n u z a t r u d n i e n i a w z a k ł a d z i e p r a c y z a l i c z o n o p r a c o w n i k ó w p e ł n o z a t r u d n i o n y c h s t a ł y c h , s e z o n o w y c h i z a t r u d n i o n y c h d o r y w c z o o r a z n i e p e ł n o z a t r u d n i o n y c h u j ę t y c h w e w i d e n c j i j e d n o s t k i s p r a w o z d a w c z e j , w y n a g r a d z a n y c h z o s o b o w e g o f u n d u s z u p ł a c , b e z w z g l ę d u n a to c z y w o k r e s i e s p r a w o z d a w c z y m b y l i o b e c n i w p r a c y , c z y n i e , o r a z n i e z a l e ż n i e o d p r z y c z y n n i e o b e c n o ś c i / c h o r o b a , u r l o p , w y j a z d s ł u ż b o w y i t p . / . P r a c o w n i k ó w c z a s o w o d e l e g o w a n y c h p r z e z m a c i e r z y s t y z a k ł a d d o p r a c y w i n n y m z a k ł a d z i e z a l i c z o n o d o z a t r u d n i o n y c h w t y m z a k ł a d z i e , w k t ó r y m o t r z y m a j ą w y n a g r o d z e n i e z a p r a c ę , P o n a d t o d o s t a n u z a t r u d n i e n i a z a l i c z o n o o s o b y p r a c u j ą c e w z a k ł a d a c h p r a c y w f o r m i e z o r g a n i z o w a n y c h g r u p r o b o c z y c h / j e d n o s t k i w o j s k o w e , u c z e s t n i c y D c h o t n i c z y c h H u f c ó w P r a c y , z w y j ą t k i e m o d b y w a j ą c y c h n a u k ę z a w o d u , j u n a c y o b r o n y c y w i l n e j , j u n a c y s t r a ż y p r z e m y s ł o w e j i p o ż a r n e j , o 3 o b y o d b y w a j ą c e w z a k ł a d a c h p r a c y z a s t ę p c z ą s ł u ż b ę p o b o r o w y c h / .

D o starui z a t r u d n i e n i a n i e z a l i c z a s i ę c z a s o w o z a t r u d n i o n y c h s ł u c h a c z y s z k ó ł o d b y w a j ą c y c h p r a k t y k ę w a k a c y j n ą , u c z n i ó w w z a k ł a d a c h p r a c y , o s ó b z k t ó r y m i z a w a r t o u m o w ę o d z i e ł o l u b u m o w ę - z l e c e n i e , o s ó b k o r z y s t a j ą c y c h z u r l o p ó w w y c h o w a w c z y c h

i t r w a j ą c y c h p o w y ż e j d w ó c h m i a s i ę c y u r l o p ó w b e z p ł a t n y c h o r a z p r a c o w n i k ó w k t ó r z y p r z e ­ b y w a ją p o / a g r a n i c a m i k r a j u f-rzez d ł u ż s z y ófcreii n i ż 3 m i e s i ą c e n a p o d s t a w i e u m o w y

«» p,(acę k o n t r a k t u l u b o d d e l e g o w a n i a i k t ó r z y f i a t u a r a j ą z n g r a n i c ą w y n a g r o d z e n i e w w a l u c i e o b c e j /a p r a c ę n a r z e c z j e d n o s t k i .

P o d s t a w ą k w a l i f i k o w a n i a p r a c u j ą c y c h do p o s z c z e g ó l n y c h g r u p , tj. d o p e ł n o z a t r u d - n i o n y c h , s e z o n o w y c h i z a t r u d n i o n y c h d o r y w c z o , n i e p e ł n o z a t r u d n i o n y c h , o s ó b w y k o n u j ą c y c h p r a c ę n a k ł a d c z ą , a g e n t ó w o r a z u c z n i ó w s ą o d p o w i e d n i e u s t a l e n i a u m ó w z a w a r t y c h z t y m i osotiani .

2. P r z e z p r a c o w n i k ó w p e ł n o z a t r u d n i o n y c h r o z u m ie :-;ie p r a c o w n i k ó w , k t ó r z y p r a c u j ą w p e ł n y m w y m i a r z e g o d z i n p r a c y , o b o w i ą z u j ą c y m w d a n y m z a k ł a d z i e p r a c y l u b n a d a n y m s t a n o w i s k u p r a c y .

3. P r a c o w n i k a m i s e z o n o w y m i s ą p r a c o w n i c y , z k t ó c y m i z a w a r t o u m o w ę o p r a c ę n a o k r e s z g ó r y o k r e ś l o n y , n p . p r a c o w n i c y p r z y j ę c i d o s e z o n o w y c h p r a c r o l n y c h . D o p r a c o w n i k ó w s e z o n o w y c h z a l i c z a s i ę r ó w n i e ż c z ł o n k ó w O c h o t n i c z y c h H u f c ó w P r a c y , ż o ł n i e r z y

o r a z s k a z a n y c h .

4. P r z e z p r a c o w n i k ó w z a t r u d n i o n y c h dorywczo r o z u m i e s i e p r a c o w n i k ó w p e ł n o z a t r u d n i o n y c h n a s t o s u n k o w o k r ó t k i o k r e s , w z a s a d z i e n i e d ł u ż s z y n i ż 1 m i e s i ą c , w c e l u w y k o n a n i a o k r e ś l o n y c h p r a c p o m o c n i c z y c h , w y n a g r a d z a n y c h z o s o b o w e g o f u n d u s z u p ł a c .

b . P r a c o w n i k ami n i e p e ł n o z a t r u d n l o n y m l s a p r a c o w n i c y , k t ó r z y z g o d n i e z u m o w ą o p r a c ę p r a c u j ą s t a l e w n i e p e ł n y m w y m i a r z e g o d z i n p r a c y o b o w i ą z u j ą c y m w d a n y m z a k ł a d z i e p r a c y l u b n a d a n y m s t a n o w i s k u i s ą w y n a g r a d z a n i z o s o b o w e g o f u n d u s z u p ł 8 C .

0

6. P r a c o w n i c y n i e p e ł n o z a t r u d n i e n l w o ł ó w n y m m i e j s c u p r a c y s ą t o p r a c o w n i c y , k t ó r z y z ł o ż y l i w z a k ł g d z i e p r a c y s p e c j a l n e o ś w i a d c z e n i e s t w i e r d z a j ą c e , że d a n y z a k ł a d p r a c y J e s t i c h g ł ó w n y m m i e j s c e m z a t r u d n i e n i a .

7. P r z e z p r a c o w n i k ó w z a t r u d n i o n y c h n a s t a n o w i s k a c h r o b o t n i c z y c h r o z u m i e s l e o s o b y z a t r u d n i o n e n a s t a n o w i s k a c h , n a k t ó r y c h w y k o n y w a n e są:

- c z y n n o ś c i / o p e r a c j e / s k ł a d a j ą c e s i ę n a p r o c e s t e c h n o l o g i c z n y w y t w a r z a n i a p r o d u k c j i p r z e m y s ł o w e j , b u d o w l a n e j , r o l n i c z e j i i n n e j l u b ś w i a d c z e n i e u s ł u g o c h a r a k t e r z e m a t e r i a l n y m / r o b o t n i c y b e z p o ś r e d n i o p r o d u k c y j n i / ,

(7)

U w a g i m e t o d y c z n o 5

- p r a c e p o m o c n i c z e i o b s ł u g a w z a k r e s i e n i e z b ę d n y m d o s p r a w n e g o p r z e b i e g u w s p o m n i a n y c h p r o c e s ó w p r o d u k c y j n y c h / r o b o t n i c y p o ś r e d n i o p r o d u k c y j n i / , v

- c z y n n o ś c i / o p e r a c j e / m a j ą c e c h a r a k t e r o b s ł u g i l u b r z e m i o s ł a , s k ł a d a j ą c e s i ę n a p r o c e s y t e c h n o l o g i c z n e w s f e r z e c y r k u l a c j i / t r a n s p o r c i e , ł ą c z n o ś c i , h a n d l u / o r a z g o s p o d a r c e k o m u n a l n e j , j a k r ó w n i e ż u s ł u g i o c h a r a k t e r z e n i e m a t e r i a l n y m , ś w i a d c z o n e na. r z e c z i u d n o S c i l u b j e d n o s t e k g o s p o d a r k i n a r o d o w e j / s t a n o w i s k a p o k r e w n e r o b o t n i c z e / . H. P r z e z p r a c o w n i k ó w z a t r u d n i o n y c h n a s t a n o w i s k a c h n i e r o b o t n i c z y c h r o z u m i e s i ę o s o b y z a t r u d n i o n e n a s t a n o w i s k a c h n i e o k r e ś l o n y c h j a k o r o b o t n i c ż e , b e z w z g l ę d u n a w y u c z o n y z a w ó d . S ą t g s t a n o w i s k a k i e r o w n i c z o , s t a n o w i s k a s p e c j a l i s t y c z n e s a m o d z i e l n e l u b w y k o n a w ­ c z e , n i e m a j ą c e c h a r a k t e r u k i e r o w n i c z e g o , l e c z w y m a g a j ą c e g r u n t o w e g o s p e c j a l i s t y c z n e g o p r z y g o t o w a n i a n a p o z i o m i e w y ż s z y m l u b ś r e d n i m z a w o d o w y m , a l b o w y s o k i e g o p o z i o m u

u m i e j ę t n o ś c i t w ó r c z y c h l u b a r t y s t y c z n y c h , j a k r ó w n i e ż s t a n o w i s k a , n a k t ó r y c h w y k o n y w a n a s ą c z y n n o ś c i p o m o c n i c z e / o c h a r a k t e r z e m a n i p u l a c y j n y m / b i u r o w e i g o s p o d a r c z e , z w i ą z a n e z d z i a ł a l n o ś c i ą p r o w a d z o n ą n a w y ż e j w y m i e n i o n y c h s t a n o w i s k a c h .

'), H u o s ó b w y k o n u j ą c y c h p r a c ę n a k ł a d c z ą z a l i c z a s i ę o s o b y , z k t ó r y m i z a w a r t o u m o w ę 0 w y k o n a n i e p r a c y n a k ł a d c z e j .

Ml. a g e n t ó w / a j e n t ó w / z a l i c z o n o o s o b y , z k t ó r y m i j e d n o s t k i g o s p o d a r k i u s p o ł e c z n i o n e j z a w a r ł y u m o w ę a g e n c y j n ą l u b u m o w ę n a w a r u n k a c h z l e c e n i a o p r o w a d z e n i e p l a c ó w e k

h a n d l o w y c h , ' u s ł u g o w y c h i u b o wykonywanie z l e c o n y c h c z y n n o ś c i n p . s k u p z i e m n i a k ó w , o w o c ó w 1 w a r z y w o r a z r u n a l e ś n e g o , b a d a n i e z w i e r z ą t r z e ź n y c h , s p r z e d a ż a k w i z y c y j n a , r o z w o ż e n i e

«■luka, k o l p o r t a ż k s i ą ż e k , s p r z e d a ż o b n o ś n ą n a p e r o n a c h i w w a g o n a c h k o l e j o w y c h ,

p r o w a d z e n i « a g e n c j i p r z y z a k ł a d o w y c h P K O , p r o w a d z e n i e p o ś r e d n i c t w a P a ń s t w o w e g o Z a k ł a d u O t i r / pi f ic z uń, i n k a s o p o d a t k ó w / d o t y c z y s o ł t y s ó w / .

A g e n c i p r a c u j ą c y n a p o d s t a w i e u m ó w a g e n c y j n y c h o t r z y m u j ą w y n a g r o d z e n i e

■ • • u c y j n o - p r o w i z y j n e w f o f m i e p r o w i z j i o d o b r o t ó w / w y n a g r o d z e n i a t y c h o s ó b j e s t u z a - t ż n i o n e o d w a r t o ś c i d o k o n a n y c h t r a n s a k c j i l u b w a r t o ś c i w y k o n a n y c h u s ł u g / .

A g e n c i p r o w a d z ą c y p l a c ó w k i n a p o d s t a w i e u m o w y n a w a r u n k a c h z l e c e n i a p i z y j m u j ą Ino w p ł y w y u z y s k a n e z p r o w a d z o n e j d z i a ł a l n o ś ć ) i z a t r z y m u j ą d l a s i e b i e c z ę ś ć p r z y - ilTmiów, j a k a p o z o s t a j e p o p o k r y c i u k o s z t ó w d z i a ł a l n o ś c i , u i s z c z e n i u n a r z e c z p i z e d s i ę - t o i s t w a z r y c z a ł t o w a n e j o d p ł a t n o ś c i o r a z u r e g u l o w a n i u z o b o w i ą z a ń w o b e c b u d ż e t u p a ń s t w a

b a n k u .

D o a g e n t ó w z a l i c z a s i ę r ó w n i e ż o s o b y z n i m i w s p ó ł p r a c u j ą c e i z a t r u d n i o n e Iń.zez n i c h .

1 1 • D o u c z n i ó w w z a k ł a d a c h p r a c y z a l i c z a 3 t e ;

- m ł o d o c i a n y c h , z k t ó r y m i z a w a r t o u m o w ę o n a u k ę z a w o d u l u b p r z y u c z e n i a d o o k r e ś l o n e j p r a c y ,

- p e ł n o l e t n i c h , k t ó r z y j a k o m ł o d o c i a n i z a w a r l i z z a k ł a d e m p r a c y u m o w ę o n a u k ę z a w o d u l u b p r z y u c z e n i e d o o k r e ś l o n e j p r a c y i p o o s i ą g n i ę c i u p e ł n o l e t n o ś c i k o n t y n u u j ą n a u k ę n a z a s a d a c h t e j u m o w y .

Z g o d n i e z o b o w i ą z u j ą c y m p r z e p i s a m i u c z n i o w i e , z k t ó r y m i z a k ł a d p r a c y z a w a r ł u m o w ę o n a u k ę z a w o d u , p o b i e r a j ą w z a k ł a d z i e p r a c y n a u k ę p r a k t y c z n ą z a w o d u i n d y w i d u a l ­ n i e l u b / u s p o ł o w o / n i e z a l e ż n i e o d t e g o , c z y u c z ę s z c z a j ą d o s z k ó ł z a w o d o w y c h d l a

p r a c u j ą c y c h / p r z y z a k ł a d o w y c h l u b d o k s z t a ł c a j ą c y c h / , c z y t e ż d o t y c h s z k ó ł n i e u c z ę s z c z a ­ li. U c z n i o w i e ci u j ę c i w e w i d e n c j i z a k ł a d u p r a c y i o t r z y m u j ą w y n a g r o d z e n i e z f u n d u -

•zu p ł a c u c z n i ó w .

P o n a d t o w g ó r n i c t w i e d o g r u p y u c z n i ó w z a l i c z a s i ę r o b o t n i k ó w ’p e ł n o l e t n i c h w o k r e s i e p o c z ą t k o w y c h -211 d n i ' p r a c y . '

(8)

6 U w a g i m e t o d y c z n e

--- — ■ ... ... — ---- — ' ... . . . --- •— . ... . , • ....

D o u c z n i ó w n i e z a l i c z a s i ę u c z ą c y c h s i ę w s z k o ł a c h d l a n i e p r a c u j ą c y c h , k t ó r z y o d b y w a j ą p r a k t y k ę w z a k ł a d z i e p r a c y i z k t ó r y m i z a k ł a d p r a c y n i e z a w a r ł u m o w y o n a u k ę z a w o d u .

\ I

W y j ą t e k s t a n o w i ą u c z n i o w i e z a s a d n i c z y c h s z k ó ł g ó r n i c z y c h d l a n i e p r a c u j ą c y c h o p ł a c a n i z l i m i t o w a n e g o - f u n d u s z u p ł a c u c z n i ó w .

12. H o m ł o d o c i a n y c h z a l i c z a s i ę p r a c o w n i k ó w , k t ó r y c h w i e k n i e p r z e k r a c z a 10 J a t . - P o j ę c i e p r a c o w n i k a m ł o d o c i a n e g o n i e j e s t r ó w n o z n a c z n e z p o j ę c i e m u c z n i a , g d y ż p r a c o w n i ­ c y m ł o d o c i a n i w y s t ę p u j ą r ó w n i e ż w g r u p i e z a t r u d n i o n y c h p o z a u c z n i a m i / z a l i c z a s i ę i c h w ó w c z a s d o l i c z b y z a t r u d n i o n y c h w z a k ł a d z i e p r a c y / , z d r u g i e j z a ś s t r o n y , j a k w s p o m n i a ­ n o w w y j a ś n i e n i u d o t y c z ą c y m u c z n i ó w , c z ę ś ć u c z n i ó w j e s t w w i e k u p o n a d 18 l a t .

13. tio osót) k o r z y s t a j ą c y c h z u r l o p ó w w y c h o w a w c z y c h z a l i c z a s i ę t e o s o b y , k t ó r y m z a k ł a d p r a c y u d z i e l i ł u r l o p u w y c h o w a w c z e g o z g o d n i e z p o s t a n o w i e n i a m i r o z p o r z ą d z e n i a R a d y M i n i s t r ó w z d n i a 1 2 l i p c a 1981^ r. w s p r a w i e u r l o p ó w w y c h o w a w c z y c h / O z . U N r 1 9 , p o z . 9 7 / . Z l i c z b y o s ó b p r z e b y w a j ą c y c h n a t y c h u r l o p a c h , w y o d r ę b n i o n o l i c z b ę o s ó b o t r z y m u j ą c y c h z a s i ł k i w y c h o w a w c z e p r z e w i d z i a n e p o s t a n o w i e n i a m i w / w r o z p o r z ą d z e n i a .

14. P r a c o w n i k a m i p o s i a d a j ą c y m i w y k s z t a ł c e n i e w y ż s z e są p r a c o w n i c y , k t ó r z y p r z e d s t a w i l i d y p l o m u k o ń c z e n i a s t u d i ó w w y ż s z y c h : z a w o d o w y c h , m a g i s t e r s k i c h / j e d n o l i t y c h /

i m a g i s t e r s k i c h u z u p e ł n i a j ą c y c h .

P o s i a d a j ą c y m i - w y k s z t a ł c e n i e ’w y ż s z e s ą r ó w n i e ż i t e o s o b y , k t ó r e n i e u k o ń c z y ł y w ł a ś c i w e j s z k o ł y w y ż s z e j , a l e u z y s k a ł y s t o p i e ń i n ż y n i e r a n a p o d s t a w i e a r t . 6 i 7 u s t a w y z d n i a 28 s t y c z n i a 1 9 4 8 r. o s t o p n i u i n ż y n i e r a / D z . U R P N r 10, p o z . 6 8 / .

Z a t r u d n i o n y c h z n i e u k o ń c z o n y m w y ż s z y m w y k s z t a ł c e n i e m z a l i c z a s i ę d o g r u p y p o s i a d a j ą c y c h w y k s z t a ł c e n i e ś r e d n i e z a w o d o w e l u b d o g r u p y p o s i a d a j ą c y c h w y k s z t a ł c e n i e ś r e d n i e o g ó l n o k s z t a ł c ą c e , w z a l e ż n o ś c i o d p o s i a d a n e g o p r z e z n i c h ś w i a d e c t w a d o j r z a ł o ś c i ś r e d n i e j s z k o ł y z a w o d o w e j l u b o g ó l n o k s z t a ł c ą c e j .

15. P r a c o w n i k a m i p o s i a d a j ą c y m i w y k s z t a ł c e n i e ś r e d n i e z a w o d o w e s ą c i p r a c o w n i c y , k t ó r z y u z y s k a l i ś w i a d e c t w o d o j r z a ł o ś c i t e c h n i k u m z a w o d o w e g o l u b r ó w n o r z ę d n e j s z k o ł y z a w o d o w e j s t o p n i a l i c e a l n e g o , u p r a w n i a j ą c e d o s t u d i ó w w y ż s z y c h , a b s o l w e n c i s z k ó ł p o l i c e a l n y c h , j a k r ó w n i e ż o s o b y , k t ó r e o t r z y m a ł y ( Ś w i a d e c t w o u k o ń c z e n i a s z k o ł y ś r e d n i e j z a w o d o w e j b e z e g z a m i n ó w m a t u r a l n y c h .

Iń. P r a c o w n i k a m i p o s i a d a j ą c y m i w y k s z t a ł c e n i e ś r e d n i e o g ó l n o k s z t a ł c ą c e s a c i p r a c o w n i c y , k t ó r z y u z y s k a l i ś w i a d e c t w o d o j r z a ł o ś c i s z k o ł y o g ó l n o k s z t a ł c ą c e j , j a k r ó w n i e ż o s o b y , k t ó r e o t r z y m a ł y ś w i a d e c t w o u k o ń c z e n i a s z k o ł y ś r e d n i e j o g ó l n o k s z t a ł c ą c e j b e z e g z a m i n ó w m a t u r a l n y c h .

17. P r a c o w n i k a m i p o s i a d a j ą c y m i w y k s z t a ł c e n i e z a s a d n i c z e z a w o d o w e są c l p r a c o w n i c y , k t ó r z y u z y s k a l i ś w i a d e c t w o u k o ń c z e n i a : z a s a d n i c z e j s z k o ł y z a w o d o w e j , z a s a d n i c z e j - s z k o ł y r o l n i c z e j , s z k o ł y p r z y s p a s a b i a j ą c e j d o z a w o d u , s z k ó ł / p r z y s p o s o b i e n i a r o l n i c z e ­ go, s z k o ł y p r o w a d z o n e j p r z e z O H P , s z k o ł y a r t y s t y c z n e j I s t o p n i a , s z k o ł y m i s t r z ó w i t p . » s z k ó ł r ó w n o r z ę d n y c h .

18. D a n e o r u c h u z a t r u d n i o n y c h d o t y c z ą p r a c o w n i k ó w p e ł n o z a t r u d n i o n y c h / b e z s e z o n o w y c h i z a t r u d n i o n y c h d o r y w c z o / , b e z z a t r u d n i o n y c h w o r g a n i z a c j a c h p o l i t y c z n y c h o r a z w d z i a ­ ł a l n o ś c i s t a t u t o w e j o r g a n i z a c j i s p o ł e c z n y c h . D o t y c z ą o n e l i c z b y p r z y j ę ć d o p r a c y

o r a z z w o l n i e ń z p r a c y / a n i e l i c z b y o s ó b , k t ó r e z m i e n i ł y m i e j s c e p r a c y / . L i c z b a p r z y j ę ć d o p r a c y o r a z z w o l n i e ń z p r a c y J e s t w y ż s z a o d l i c z b y o s ó b p r z y j ę t y c h l u b z w o l n i o n y c h z p r a c y , p o n i e w a ż J e d n a o s o b a m o ż e w c i ą g u r o k u k i l k a k r o t n i e z m i e n i a ć p r a c ę .

(9)

U w a g i m e t o d y c z n e 7

O o p r a c o w n i k ó w p r z y j ę t y c h d o p r a c y z a l i c z a s l e t y c h p r a c o w n i k ó w , z k t ó r y m i z a k ł a d p r a c y z a w a r ł u m o w ę o p r a c ę .

D o p r a c o w n i k ó w p r z y j ę t y c h z s l i c z o n o z a t e m :

- a b s o l w e n t ó w s z k ó ł w y ż s z y c h , s z k ó ł p o l i c e a l n y c h z a w o d o w y c h , l i c e ó w o g ó l n o k s z t a ł c ą c y c h , t e c h n i k ó w i s z k ó ł r ó w n o r z ę d n y c h , / j t j .l i c e ó w z a w o d o w y c h / o r a z a b s o l w e n t ó w z a s a d n i c z y c h s z k ó ł z a w o d o w y c h d l a n i e p r a c u j ą c y c h i d l a p r a c u j ą c y c h p o d e j m u j ą c y c h p r a c ę p o r a z p i e r w s z y ,

- o s o b y p o d e j m u j ą c e p r a c ę z a w o d o w ą p o r a z p i e r w s z y / p o z a w y ż e j w y m i e n i o n y m i a b s o l w e n ­ t a m i / ,

- p r a c o w n i k ó w , k t ó r z y u p r z e d n i o p r a c o w a l i w u s p o ł e c z n i o n y c h i n i e u s p o ł e c z n i o n y c h / p o z a r o l n i c t w e m i n d y w i d u a l n y m / z a k ł a d a c h p r a c y / ł ą c z n i e z p r z e n i e s i o n y m i s ł u ż b o w o o r a z p r z y j ę t y m i z i n n e g o z a k ł a d u p r a c y n a p o d s t s w i e p o r o z u m i e n i a m i ę d z y z a k ł a d a m i / , - o s o b y p r z e c h o d z ą c e d o p r a c y z r o l n i c t w a i n d y w i d u a l n e g o ,

- p r a c o w n i k ó w p r z e n i e s i o n y c h s ł u ż b o w o w r a m a c h j e d n o s t k i S p r a w o z d a w c z e j z t e r e n u i n n e g o w o j e w ó d z t w a ,

- p o z o s t a ł y c h p r z y j ę t y c h d o p r a c y , w t y m r ó w n i e ż o s o b y , kjtóre p o w r ó c i ł y z u r l o p ó w b e z p ł a t n y c h t r w a j ą c y c h p o w y ż e j d w ó c h m i e s i ę c y .

P o n a d t o tło p r a c o w n i k ó w p r z y j ę t y c h d o p r a c y z a l i c z a s i ę r ó w n i e ż o s o b y p o w r a c a j ą c e d o p r a c y z u r l o p u w y c h o w a w c z e g o , u d z i e l o n e g o z g o d n i e z p o s t a n o w i e n i a m i r o z p o r z ą d z e n i a R a d y M i n i s t r ó w z d n i a 12 l i p c a 1 9 B 1 r. w s p r a w i e u r l o p ó w w y c h o w a w c z y c h / D z . U . N r 1 9 , p n z . 9 7 / ,

D o p r a c o w n i k ó w z w o l n i o n y c h z p r a c y zallczi; s i e t y c h p r a c o w n i k ó w , z k t ó r y m i z a k ł a d p r a c y r o z w i ą z a ł s t o s u n e k p r a c y .

O o p r a c o w n i k ó w z w o l n i o n y c h z a l i c z o n o z a t e m :

- z w o l n i o n y c h z p r a c y w d r o d z e w y p o w i e d z e n i a p r z e z z a k ł a d p r a c y , - z w o l n i o n y c h z p r a c y w d r o d z e w y p o w i e d z e n i a przez p r a c o w n i k a ,

- p r z e n i e s i o n y c h s ł u ż b o w o w r a m a c h j e d n o s t k i s p r a w o z d a w c z e j h a t e r e n inneęjta w o j e w ó d z t w a ,

- p o r z u c a j ą c y c h p r a c ę ,

- p r z e n i e s i o n y c h n a e m e r y t u r ę l u b r e n t ę ,

- p o z o s t a ł y c h z w o l n i o n y c h , w t y m r ó w n i e ż o s o b y , k t ó r e o t r z y m a ł y u r l o p y b e z p ł a t n e n a o k r e s p o w y ż e j d w ó c h m i e s i ę c y .

Z e w z g l ę d ó w e w i d e n c y j n y c h d o p r a c o w n i k ó w z w o l n i o n y c h z p r a c y z a l i c z a s i ę r ó w n i e ż p r a c o w n i k ó w z m a r ł y c h . P o n a d t o d o p r a c o w n i k ó w Z w o l n i o n y c h z p r a c y z a l i c z a s i ę r ó w n i e ż o s o b y , k t ó r e o t r z y m a ł y u r l o p w y c h o w a w c z y , u d z i e l o n y z g o d n i e z p o s t a n o w i e n i a m i c y t o w a n e g o p o w y ż e j r o z p o r z ą d z e n i a R a d y M i n i s t r ó w z d n i a 1 2 l i p c a 1 9 8 1 r.

W p r z y p a d k u , j e ż e l i p r a c o w n i k o t r z y m a ł w y p o w i e d z e n i e u m o w y o p r a c ę , l e c z p o u p ł y w i e t e r m i n u w y p o w i e d z e n i a p r a c u j e n a d a l / e w e n t u a l n i e n a n o w y c h w a r u n k a c h p r a c y ,

i p ł a c / , w ó w c z a s p i a c o w n i k a t e g o n i e t r a k t u j e s i ę j a k o z w o l n i o n e g o , a n i j a k o n o w o

p r z y j ę t e g o . W y j ą t k i e m o d t e j z a s a d y s ą p r z y p a d k i , w k t ó r y c h z p r a c o w n i k i e m z a t r u d n i o n y m p o p r z e d n i o na p e ł n y m e t a c i e z a w a r t o u m o w ę o z a t r u d n i e n i u w n L e p e ł n y m w y m i a r z e g o d z i n p r a c y , J a k r ó w n i e ż te , w k t ó r y c h p r a c o w n i k z a t r u d n i o n y p o p r z e n i o w n i e p e ł n y m w y m i a r z e . g o d z i n p r a c y p r z e c h o d z i n a p e ł n y e t e t ; w t y c h p r z y p a d k a c h p r a c o w n i k a t e g o t r a k t u j e s i ę J a k o z w o l n i o n e g o z g r u p y p r a c o w n i k ó w p e ł n o z a t r u d n i o n y c h i p r z y j ę t e g o d o g r u p y >

p r a c o w n i k ó w n i e p e ł n o z a t r u d n i o n y c h i o d w r o t n i e .

(10)

8 U w a g i m e t o d y c z n e

W s p ó ł c z y n n i k p r z y j ę ć j e s t t o s t o s u n ę k p r o c e n t o w y l i c z b y p r a c o w n i k ó w p r z y j ę t y c h d o p r a c y w o k r e s i e s p r a w o z d a w c z y m d o s t a n u z a t r u d n i e n i a w kortcu o k r e s u p o p r z e d z a j ą c e g o o k r e s s p r a w o z d a w c z y .

D o o s ó b k o r z y s t a j ą c y c h z u p r a w n i e ń w c z e ś n i e j s z e g o p r z e j ś c i a n a e m e r y t u r ę z a l i c z a s i ę o s o b y , k t ó r e p r z e s z ł y n a w c z e ś n i e j s z ą e m e r y t u r ę z t y t u ł u p o s t a n o w i e ń :

- u s t a w y z d n i a 2 9 m a j a 1 9 7 4 r. o z a o p a t r z e n i u i n w a l i d ó w w o j e n n y c h i w o j s k o w y c h o r a z I c h r o d z i n / D z . U . fJr 21, p o z . 1 1 7 / w r a z z p ó ź n i e j s z y m i z m i a n a m i ,

- r o z p o r z ą d z e n i a R a d y M i n i s t r ó w z d n i a 7 m a r c a 1 9 7 5 r. t ^ s p r a w i e w c z e ś n i e j s z e g o p r z e c h o d z e n i a n a e m e r y t u r ę /O.-.U. N r 9, p o z . 5 3 / ,

- u s t a w y z d n i a 2 3 p a ź d z i e r n i k a 1 9 7 5 r. o d a l s z y m z w i ę k s z a n i u ś w i a d c z e ń d l a k o m b a t a n t ó w i w i ę ź n i ó w oboirów k o n c e n t r a c y j n y c h / U z . U . N r 34, p o z . 1 8 6 / ,

- r o z p o r z ą d z e n i a R a d y M i n i s t r ó w z d n i a 17 l i p c a 1 9 8 1 r. w s p r a w i e s z c z e g ó l n y c h z a s a d p r z e c h o d z e n i a n a e m e r y t u r ę p r a c o w n i k ó w u s p o ł e c z n i o n y c h z a k ł a d ó w p r a c y w o k r e s i e d o d n i a 31 g r u d n i a 1 9 8 1 r. / D z . U . N r 19, p o z . 95 / .

' J • j n f m n a t j t : o p r z e c i ę t n y m z a t r u d n i e n i u d o t y c z ą p r a c o w n i k ó w p e ł n o z a t r u d n i o n y c h / ł ą c z n i e / . o / u n o w y m i i z a t r u d n i o n y m i d o r y w c z o / o r a z r i i e p e ł n n z a t r u d n i o n y c h w p r z e l i c z e n i u

n a p o t n e e t a t y . W d z i a ł a c h g o s p o d a r k i n a r o d o w e j " n a u k a i r o z w ó j t e c h n i k i " , " o ś w i a t a i w y c h n w a n i e " , " k u l t u r a i s z t u k a " , " o c h r o n a z d r o w i a i o p i e k a s p o ł e c z n a " , " k u l t u r a

i i /. yi:/na , t u r y s t y k a i w y p o c z y n e k " , " o r g a n i z a c j e : p o i i t y c z n e , z w i ą z k ó w z a w o d o w y c h i i n n e "

ujęli) I.y 1 rjc/ni I> p r a c o w n i k ó w p e ł n o za t r u d n i oriych / p r a c o w n i k ó w z a t r u d n i o n y c h w t y c h d z i a ł a c h w 1,1 i n y n w y m i a r z e g o d z i n n i e u w z g l ę d n i o n o w o g ó l n e j l i c z b i e z a t r u d n i o n y c h .

/l! iiuii/iMiiu fi;,u ł m w c u j m u j ą w y n a g r o d z e n i a p r a c o w n i k ó w z a t r u d n i o n y c h w u s p o ł e c z n i o ­ n y c h ;o d a c h p r a c y n a p o d s t a w i e s t o s u n k u p r a c y / p e ł n o z a t r u d n i o n y c h i n i e p e ł n o z a t r u d n i o - n y c h / o r a z o s ó b w y k o n u j ą c y c h p r a c ę n a k ł a d c z ą , a t a k ż e w y n a g r o d z e n i a p r z y s ł u f j u j ą c e

■■m . j o n i z o w a n y m g r u p o m r o b o c z y m z t y t u ł u p r a c y w j e d n o s t k a c h g o s p o d a r k i u s p o ł e c z n i o n e j . JJo w y n a g r o d z e ń o s o b o w y c h z a l i c z o n o w y p ł a t y p i e n i ę ż n e o r a z w a r t o ś ć ś w i a d c z e ń w n a t u r z e n a l e ż n e p r a c o w n i k o m z t y t u ł u p r a c y , a w i ę c m . i n . : w y n a g r o d z e n i a z a s a d n i c z e , p r o m i e i n a g r o d y d o d a t k i / n p . za p r a c ę w w a r u n k a c h s z k o d l i w y c h d l a z d r o w i a , z a s t a ż p r a c y , />i p e ł n i e n i e f u n k c j i k i e r o w n i c z y c h / , w y n a g r o d z e n i e za p r a c ę w g o d z i n a c h n a d l i c z b o w y c h , w y n a g r o d z e n i a z a c z a s u r l o p ó w , z a c z a s p r z e s t o j ó w p ł a t n y c h , z a s i ł k i c h o r o b o w e d e p u t a t y i t p . W y n a g r o d z e n i e o s o b o w e p o d a n o ł ą c z n i e z w y p ł a t a m i z z y s k u d*i p o d z i a ł u i z n a d w y ż k i b i l a n s o w e j w s p ó ł d z i e l n i a c h o r a z z r e k o m p e n s a t a m i

p r a c o w n i c z y m i .

21. flrzeę.i_^tne w y n a g r o d z e n i e m i e s i ę c z n e ria 1 p r a c o w n i k a o b l i c z o n o p r z y j m u j ą c : w y n a g r o d z e n i e o s o b o w e / ł ą c z n i e z w y p ł a t a m i z z y s k u d o p o d z i a ł u i z n a d w y ż k i

b i l a n s o w e j w s p ó ł d z i e l n i a c h o r a z z r e k o m p e n s a t a m i , b e z w y n a g r o d z e ń o s ó b w y k o n u j ą c y c h p r a c ę n a k ł a d c z ą ^

- n a g r o d y z z a k ł a d o w e g o f u n d u s z u n a g r ó d ,

- h o n o r a r i a w y p ł a c a n e n i e k t ó r y m g r u p o m p r a c o w n i k ó w , n p . d z i e n n i k a r z o m , r e a l i z a t o r o m f i l m ó w , p r o g r a m ó w r a d i o w y c h i t e l e w i z y j n y c h - z a p r a c e w y n i k a j ą c e z u m o w y o pracr;.

Ti . ¿ j i d a n i o n d o t y c z ą c y m w y k o r z y s t a n i a c z a s u p r a c y o b j ę t o p r a c o w n i k ó w p e ł n o z a t r u d n i o n y c h / ł ą c z n i e z p r a c o w n i k a m i s e z o n o w y m i / i n i e p e ł n o z a t r u d n i o n y c h w p r z e l i c z e n i u n a p e ł n o - z a t r u d n i o n y c h w z a k ł a d a c h p r a c y s f e r y m a t e r i a l n e j p o z a - o l n i c t w e m . P a d a n i e m n i e o b j ę t o u c z n i ó w .

Ji‘2-i*i^T.y p r o d u k c j i m a t e r i a l n e j z a l i c z o n o d z i a ł a l n o ś ć p r o d u k c y j n ą w n a s t ę p u j ą c y c h d z i a ł a c h g o s p o d a r k i n a r o d o w e j : p r z e m y s ł , b u d o w n i c t w o , l e ś n i c t w o , t r a n s p o r t i ł ą c z n o ś ć , b a n d u 1, g o s p o d a r k a k o m u n a l n a o r a z d z i a ł p o z o s t a ł e g a ł ę z i e p r o d u k c j i m a t e r i a l n e j -

(11)

U w a g i s n a l i t y c z n e

b i o r ą c y c h b e z p o ś r e d n i u d z i a ł w p r o c e s i e p r o d u k c j i m a t e r i a l n e j .

D a n e z a w a r t e w t a b l . 18 d o t y c z ą p r r c o w n i k ó w p e ł n o z a t r u d n i o n y c h w e d ł u g n o m i n a l n e ­ g o t y g o d n i o w e g o w y m i a r u c z a s u p r a c y , p r z e * k t ó r e r o z u m i e s i ę l i c z b ę g o d z i n p r a c y w c i ą g u

t y g o d n i a w y n i k a j ą c ą z o b o w i ą z u j ą c y c h p r z e p i s ó w d l a d a n e j g r u p y p r a c o w n i k ó w .

Za n o m i n a l n y c z a s p r a c y u w a ż a s i ę c z a s , k t ó r y p r a c o w n i k p o w i n i e n p r z e p r a c o w a ć z g o d n i e z o b o w i ą z u j ą c ą n a z a j m o w a n y m s t a n o w i s k u n o r m ą c z a s u p r a c y .

N o m i n a l n y c z a s p r a c y j e s t s u m ą c z a s u p r z e p r a c o w a n e g o w g o d z i n a c h n o r m a l n y c h i c z a s u n i e p r z e p r a c o w a n e g o , ł ą c z n i e z u r l o p a m i w y p o c z y n k o w y m i i p r o f i l a k t y c z n y m i . 23* P a n 1? o p o ś r e d n i c t w i e p r a c y d o t y c z ą p o s z u k u j ą c y c h p r a c y i w o l n y c h m i e j s c p r a c y

z a r e j e s t r o w a n y c h w w y d z i a ł a c h z a t r u d n i e n i a u r z ę d ó w a d m i n i s t r a c j i t e r e n o w e j . D a n e o s k i e ­ r o w a n y c h d o p r a c y w y k a z a n o ł ą c z n i e z o s o b a m i p r z y j ę t y m i p r z e z z a k ł a d y p r a c y n a p o d s t a w i e z o z w o l e ó w y d a n y c h p r z e z w v d z i a ł y z a t r u d n i e n i a u r z ę d ó w a d m i n i s t r a c j i t e r e n o w e j .

UWAGI ANALITYCZNE

.. . * *

Z a t r u d n i e n i e w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j w e d ł u g d z i a ł ó w g o s p o d a r k i n a r o d o w e j

P o d s t a w o w ą c z ę ś ć z b i o r o w o ś c i p r a c u j ą c e j w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j s t a n o w i ą z a ­ t r u d n i e n i na p o d s t a w i e s t o s u n k u p r a c y /97,7** o g ó ł e m p r a c u j ą c y c h / . W 1 9 8 7 r. w p o r ó w n a n i u rlo 1 9 8 6 r. n a s t ą p i ł s p a d e k z a t r u d n i e n i a w c a ł e j g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j / o 0 , 2 % / , z w ł a ­ s z c z a w s f e r z e p r o d u k c j i m a t e r i a l n e j / o 0 , 7 % / . Z n a c z n i e s p a d ł o z a t r u d n i e n i e w b u d o w n i c ­

t w i e / o 4 , 0 % / . W u b . r . z a o b s e r w o w a n o w z r o s t z a t r u d n i e n i a w s f e r z e p o z a p r o d u k c j ą m a t e r i a ­ l n y / o 2 , 5 % / . Z n a c z n y w z r o s t z a t r u d n i e n i a w y s t ą p i ł w d z i a ł a c h ł ą c z n o ś c i / o 3 , 2 % / , o c h r o n a z d r o w i a i o p i e k a s p o ł e c z n a / o 3,0%/, o ś w i a t a i w y c h o w a n i e / o 3 , 0 % / , f i n a n s e i u b e z p i e c z e n i a / o 7 , 0 % / . S t a n z a t r u d n i o n y c h o r a z d y n a m i k ę w g d z i a ł ó w g o s p o d a r k i n a r o d o w e j p r z e d s t a w i a

p o n i ż s z e z e s t a w i e n i e : ,■ •

D Z I A Ł Y G O S P O D A R K I N A R O D O W E J

1 9 8 6 1 9 8 7

w t y s. 1 9 8 5 = 1 0 0 . w t y s . 1 9 8 6 * 1 0 0

0 (i Ó Ł E M ... 1 6 0 7 , 3 1 0 1 , 4 1 6 0 4 , 5 9 9 , 8

w t y m :

P r z e m y s ł ... 8 4 3 , 5 1 0 1 , 7 8 4 1 , 9 9.9,8

B u d o w n i c t w o ... 1 8 5 , 1 9 9 , 9 1 7 7 , 7 9 6 , 0

R o l n i c t w o ... 1 7 , 1 9 8 , 8 1 7 , 0 9 9 , 1

1 o ś n i c t w o ... 4, 1 9 7 , 6 ^ 4 , 0 9 7 , 4

t r a n s p o r t ... 8 3 , 3 9 6 , 6 1 0 0 , 8

8 2 , 5 9 9 , 0

ł ą c z n o ś ć ... 1 2 , 8 1 3 , 2 1 0 3 , 2

H a n d e l ... 1 4 0 , 0 1 0 1 , 8 1 3 8 , 8 9 9 , 2

N a u k a i r o z w ó j t e c h n i k i ... 1 4 , 4 9 0 , 7

1 0 2 , 1 1 4 , 5 1 0 0 , 4

O ś w i a t a i w y c h o w a n i e ... 1 0 2 , 6 9 3 , 4 1 0 3 , 0

l iii t>ira i s z t u k a ... 8 , 3 1 0 1 , 2 8 , 5 1 0 2 , 3

O c h r o n a z d r o w i a i o p i e k a s p o ł e c z n a ... 7 9 , 5 1 0 2 , 2 8 1 , 8 1 0 3 , 0

i m a n s e i u b e z p i e c z e n i a ... 9 , 5 1 0 1 , 0 9 , 8 1 0 2 , 8

A d m i n i s t r a c j a p a ó s t w o w a i w y m i a r

s p r a w i e d l i w o ś c i ... 1 5 , 7 1 0 1 , 9 1 5 , 6 9 8 , 7

' o g ó l n e j l i c z b y 1 4 6 3 , 4 t y s . p r a c o w n i k ó w p e ł n o z a t r u d n i o n y c h w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o -

<■ i / h e z s e z o n o w y c h i z a t r u d n i o n y c h d o r y w c z o / w 1 9 8 7 r. 1 0 3 6 , 2 t y s . ^ 7 0 , 8 % / s t a n o w i l i i i .« ró wnicy n a s t a n o w i s k a c h r o b o t n i c z y c h /w 1 9 8 6 r. - 7 1 , 2 % / . P o z o s t a ł e 2 9 , 2 % s t a n o w i l i tu a c o w n i c y n a s t a n o w i s k a c h n i e r o b o t n i c z y c h . .

N a j w i ę k s z y u d z i a ł p r a c o w n i k ó w n a s t a n o w i s k a c h r o b o t n i c z y c h w o g ó l n e j z b i o r o w o ś c i z.i t r u d n i o n y c h w d z i a l e w y s t ą p i ł w p r z e m y ś l e / 8 3 , 3 % / , a n a j w i ę k s z y u d z i a ł p r a c o w n i k ó w n.i s t a n o w i s k a c h n i e r o b o t n i c z y c h - w d z i a l e f i n a n s e i u b e z p i e c z e n i a / 9 3 , 1 % / .

i<'>/tałtowanie s i ę l i c z b y z a t r u d n i o n y c h n a s t a n o w i s k a c h r o b o t n i c z y c h i n i e r o b o t n i c z y c h m a / s t r u k t u r ę z a t r u d n i o n y c h w p o s z c z e g ó l n y c h d z i a ł a c h g o s p o d a r k i n a r o d o w e j i l u s t r u j e z e s t a w i e n i e :

(12)

10 U w a g i a n a l i t y c z n e

D Z I A Ł Y G O S P O D A R K I N A R O D O W E J

1 9 8 6 1 9 8 7

p r a c o w n i c y n a s t a n o w i s k a c h r o b o t n i c z y c h tóerobothicrych

w ty9 w % zatru­

dnienia w dziale,

w tys.

w X zatru­

dnienia w dziali

r o b o t n i c z y c h

w tys.

w %

¡zatru­

dnienia w dziale

nierobotniczych

w tys.

w % zatru­

dnienia w dziale

i______ _

0 G Ó Ł E M ... ...

w t y m :

P r z e m y s ł ... ..

B u d o w n i c t w o ...

R o l n i c t w o ... ... . L e ś n i c t w o ...

T r a n s p o r t ... . Ł ą c z n o ś ć ... . H a n d e l ...

N a u k a i r o z w ó j t e c h n i k i . O ś w i a t a i w y c h o w a n i e ....

K u l t u r a i s z t u k a ...

A d m i n i s t r a c j a p a ń s t w o w a i w y m i a r s p r a w i e d l i w o ś c i F i n a n s e i u b e z p i e c z e n i a

1 0 5 0 , 6 ;

6 7 0 , 9 1 2 3 , 2

10,1

|

1 , 3 6 3 , 5 ;

8 , 5 7 1 , 0 ;

4 . 1 : 1 9 , 7

1 . 7 1

1.1

0,6

7 1 . 2

8 3 . 4 7 1 . 0 6 6 . 9 5 4 . 2 8 0 . 0 8 1 , 0 5 8 . 9 3 1 . 3 2 6 . 5 2 8 , 8

7 , 6 7 . 2

425.2

1 3 3 , 6 5 0 . 2 5 . 0 1. 1 1 5 , 9

2 , 0 4 9 . 5

9 , 0 5 4 . 6

4 , 2

1 3 , 4 7 , 7

2 8 , 8

1 6 , 6 2 9 . 0 3 3 , i 4 5 , 8 2 0 . 0 1 9 . 0 4 1 . 1 6 8 , 7 7 3 , 5 7 1 . 2 9 2 , 4 9 2 ,8

1036,2

666,1

1 1 6 , 7 9 , 8

; i , 3 6 2 , 1 : 8 , 5 7 0 , 1 4 , 1 1 9 , 4 1,6

' 1,1

1 0 , 6

7 0 , 8

8 3 . 3 7 0 . 3 6 5 , 9 5 3 . 2 7 9 . 3 8 0 , 8 5 9 . 2 3 1 , 5 2 5 , 7 2 7 . 3

7 , 5 6 , 9

4 2 7 , 2

1 3 3 , 5 4 9 . 2

5, 1 1 * 1 1 6 . 2

2,0 4 8 , 3 9 , 0 5 6 . 1

4 , 3

1 3 . 2 7 , 9

2 9 , 2

1 6 . 7 2 9 . 7 3 4 . 1 4 6 . 8 2 0 . 7 1 9 . 2 4 0 . 8 6 0 . 5 7 4 , 3 . 7 2 , 7

9 2 . 5 9 3 , 1

Z a t r u d n i a n i e w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n a j w e d ł u g p ł c i .

W z b i o r o w o ś c i c z y n n y c h z a w o d o w o w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j w 1 9 8 7 r d o m i n o w a l i t a k J a k w l a t a c h p o p r z e d n i c h m ę ż c z y ź n i . S t a n o w i l i o n i 6 0 , 7 % o g ó ł u z a t r u d n i o n y c h .

U d z i a ł k o b i e t u t r z y m u j e s i ę w z a s a d z i e o d 1 9 7 5 r. n a t y m s a m y m p o z i o m i e z n i e z n a ­ c z n ą t e n d e n c j ą r o s n ą c ą . K o b i e t y p r a c u j ą w e w s z y s t k i c h d z i a ł a c h g o s p o d a r k i n a r o d o w e j , j e d n a k n a j l i c z n i e j s z ą g r u p ę s t a n o w i ą k o b i e t y p r a c u j ą c e w p r z e m y ś l e / 3 4 . 0 % w s z y s t k i c h z a t r u d n i o n y c h k o b i e t / . A c z k o l w i e k z b i o r o w o ś ć k o b i e t w p r z e m y ś l e b y ł a n a j w y ż s z a , to j e d n a k i c h u d z i a ł w z a t r u d n i e n i u o g ó ł e m w t y m d z i a l e b y ł n i s k i , c o w i ą ż e s i ę z d o m i n a c j ą p r z e n y s ł u c i ę ż k i e g o w w o j e w ó d z t w i e k a t o w i c k i m . T r a d y c y j n i e s f e m i n i z o w a n y m i d z i a ­ ł a m i b y ł y : f i n a n s e i u b e z p i e c z e n i a / B 9 , 5 %/, o ś w i a t a i w y c h o w a n i e / B O , 5 %/, h a n d e l / 7 9 , 5 % / , o c h r o n a z d r o w i a i o p i e k a s p o ł e c z n a / 8 3 , 1 X I . *

U d z i a ł k o b i e t z a t r u d n i o n y c h w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j p r z e d s t a w i a p o n i ż s z e z e s t a w i e n i e :

D Z I A Ł Y G O S P O D A R K I N A R O D O W E J

0 G 0 Ł E M ...

w t y m s

P r z e m y s ł ... . B u d o w n i c t w o ... ...

R o l n i c t w o ...

L e ś n i c t w o ...

T r a n s p o r t ...

Ł ą c z n o ś ć ... ...

H a n d e l ...

tlauka i r o z w ó j t e c h n i k i ...

O ś w i a t a i w y c h o w a n i e ...

K u l t u r a i s z t u k a ...

O c h r o n a z d r o w i a i o p i e k a s p o ­ ł e c z n a

A d m i n i s t r a c j a p a ń s t w o w a i w y ­ m i a r s p r a w i e d l i w o ś c i

finansi: i u b e z p i e c z e n i a ...

0 3 , 1 6 6 , 9 0 9 , 5

(13)

i U w a g i a n a l i t y c z n e 11

P r a c u j ą c y w s y s t e m i e n a k ł a d c z y m .

W 1 9 8 7 r. w s y s t e m i e ■ pracy n a k ł a d c z e j b y ł o z a t r u d n i o n y c h 8 , 7 t y s . o s ó b , t j . 0 , 6 % o g ó ł u z a t r u d n i o n y c h w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j .

1 9 8 4 r. b y ł o k r e s e m p e w n e g o o ż y w i e n i a i z m i a n y k o n i u n k t u r y , c o z n a l a z ł o p o t w i e r ­ d z e n i e w w i ę k s z y m z a i n t e r e s o w a n i u t ą f o r m ę p r a c y . O d 1 9 8 5 r. n a s t ą p i ł s p a d e k z a t r u d n i o ­ n y c h p r z y p r a c y n a k ł a d c z e j . Z a t r u d n i e n i e w s y s t e m i e n a k ł a d c z y m p r z e d s t a w i a s i ę n a s t ę ­ p u j ą c o :

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E o v- o g ó ł e m

k - k o b i e t y

1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 6 1 9 8 7

w l i c z b a c h b e z w z g l ę d n y c h w o d s e t k a c h

0 G (5 L F M . 9 1 9 2 8 6 7 8 1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0

k 6 9 0 4 6 4 3 6 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0

w t y m : ..

8 1 6 9 7 7 6 0 8 8 , 9 8 9 , 4

k 5 9 4 0 5 5 7 1 8 6 , 0 8 6 , 6

H a n d e l ... 8 7 5 . - 7 6 6 9 , 5 8 , 8 ’ '

k 8 6 6 7 6 0 • 1 2 , 4 1 1 , 8

S y s t e m p r a c y n a k ł a d c z e j s t o s o w a n y b y ł g ł ó w n i e w p r z e m y ś l e i h a n d l u o r a z w m n i e j ­ s z y m s t o p n i u w l e ś n i c t w i e , k u l t u r z e f i z y c z n e j , t u r y s t y c e i w y p o c z y n k u . P r a c u j ą c y w s y ­ s t e m i e p r a c y n a k ł a d c z e j w p r z e m y ś l e i h a n d l u s t a n o w i l i 9 8 , 2 % o g ó ł u z a t r u d n i o n y c h w t y m i jy3 t emi e w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j .

P r a c u j ą c y na p o d s t a w i e u m ó w a g e n c y j n y c h . i .

K o l e j n ą g r u p ę p r a c u j ą y c h w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j s t a n o w i ą a g e n c i p r a c u j ą c y n a p o d s t a w i e u m o w y a g e n c y j n e j / 1 0 , 9 t y s . / , o r a z n a w a r u n k a c h z l e c e n i a / 5 , 3 t y s . / . K s z t a ł t o w a n i e s i ę z a t r u d n i e n i a n a p o d s t a w i e u m ó w a g e n c y j n y c h i l u s t r u j e p o n i ż s z e z e s t a ­ w i e n i e :

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E o - o g ó ł e m

k - w t y m k o b i e t y

1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 6 1 9 8 7 .

w l i c z b a c h b e z w z g l ę d n y c h w o d s e t k a c h

0 G Ł E M ... 1 1 0 4 0 1 0 9 2 8 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0

k 8 7 1 7 8 8 3 1 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0

w t y m :

6 1 , 9

H a n d e l ... 7 6 0 6 6 7 6 0 6 8 , 9

7 3 , 7

k 6 4 2 8 6 1 0 4 6 9 , 1

F i n a n s e i u b e z p i e c z e n i a ... 2 5 8 6 2 7 4 4 2 3 , 4 2 5 , 1

k 2 0 5 8 2 4 4 9 2 3 , 6 2 7 , 7

A d m i n i s t r a c j a p a ń s t w o w a i c 4 3 7 4 5 8 4 , 0 4 , 2

w y m i a r s p r a w i e d l i w o ś c i k 102 1 0 9 1 , 2 1 , 2

P r a c o w n i c y m ł o d o c i a n i w g o s p o d a r c e u p o ł e c z n i o n e j .

W 1 9 8 7 r w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j b y ł o z a t r u d n i o n y c h 6 9 , 1 t y s . m ł o d o c i a n y c h p r a c o w n i k ó w / o s ó b w w i e k u 1 6 - 1 8 l a t / . U d z i a ł d z i e w c z ą t w t e j z b i o r o w o ś c i w y n i ó s ł 3 2 , 9 % Z d e c y d o w a n ą w t e j g r u p i e w i ę k s z o ś ć / 9 6 , 1 % / s t a n o w i l i u c z n i o w i e p r a c u j ą c y na p o d s t a w i e . iimowy o n a u k ę z a w o d u l u b p r z y u c z e n i a d o o k r e ś l o n e j p r a c y . W 1 9 0 7 r n a s t ą p i ł w z r o s t l i c z ­ b y m ł o d o c i a n y c h w s t o s u n k u d o r o k u p o p r z e d n i e g o o 2 5 6 0 o « ó b . S t a n z a t r u d n i o n y c h - m ł o ­ d o c i a n y c h , d y n a m i k ę i s t r u k t u r ę z a t r u d n i e n i a w e d ł u g d z i a ł ó w p r z e d s t a w i a z e s t a w i e n i e :

(14)

12 - U w a g i a n a l i t y c z n e

W Y S Z C Z E G Ó L N I Ę 11 IE o - o g ó ł e m

l< - w t y m k o b i e t y

1 9 0 6 - 19B7 1901 1 9 0 7

w tys. 1 9 8 6 = 1 0 0 w o d s e t k a c h

0 G ri t. E M ... o 6 6 , 6 6 9 , 1 1 0 3 , 0 i 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0

k 2 1 , 0 2 2 , 8 1 0 4 , 6 ! 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0

w t ym: ^ ; '

P r z e m y s ł ... o 30, 2 3 9 , 6 . 1 0 3 , 0 1 5 7 , 2 5 7 , 3 '

k 9 , 4 9 , 4 1 0 0 , 1 4 3 . 1 4 1 , 5

B u d o w n i c t w o ... o 8 , 8 9 , 3 1 0 5 , 3 1 3 , 2 1 3 , 5

k 0 , 3 0 , 3 9 2 , 7 1 , 6 1 , 4

T r a n s p o r t ... o 3 , 5 3 , 2 9 2 , 6 5 , 3 4 , 7

k 0 , 1 0 , 0 6 , 6 0 , 5 0 , 0

Ł ą c z n o ś ć ... o 0 , 5 0 , 3 9 3 , 0 0 , 8 0 , 7

k 0 , 5 0 , 3 ; 1 0 0 , 9 1 ,4 1 , 5

H a n d e l ... o 1 2 , 0 ! 1 3 , 4 1 0 5 , 0 1 9 , 2 1 9 , 4

k 1 0 , 7 1.1,3 1 0 5 , 6 4 9 , 0 4 9 , 0

S t r u k t u r ę m ł n d o c i a n y c h w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j c h a r a k t e r y z o w a ł z n a c z n y u d z i a ł m ł o ­ d z i e ż y p r a c u j ą c e j w p r z e m y ś l e / 5 7 , 3 % z a t r u d n i o n y c h - m ł o d o c i a n y c h o g ó ł e m / , h a n d l u / 1 9 , 4 '^/ i b u d o w n i c t w i e / 1 3 , 5 %/.

0 »

fiiich z a t r u d n i o n y c h w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j .

Z a - t r u d n i e n i e w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j j e s t w y p a d k o w ą r u c h u z a t r u d n i o n y c h , tj.

p r z y j ę ć i z w o l n i e ó p r a c o w n i k ó w . D a n e o r u c h u z a t r u d n i i n y c h m i e r z o n e w s p ó ł c z y n n i k i e m p r z y j ę ć i z w o l n i e ń o k r e ś l a j ą s t a b i l n o ś ć p r a c u j ą c y c h .

K a t o w i c k i e n a l e ż y d o w o j e w ó d z t w o d u ż e j r u c h l i w o ś c i z a t r u d n i o n y c h a c z k o l w i e k w l a t a c h 0 0 - t y c h w s p ó ł c z y n n i k i p r z y j ę ć i z w o l n i e ó są n i ż s z e o d k r a j o w y c h . W 1 9 0 7 r.

w s p ó ł c z y n n i k p r z y j ę ć w y n i ó s ł 1 8 , 5 % a w s p ó ł c z y n n i k z w o l n i e ń 1 0 , 6 %. W s p ó ł c z y n n i k p r z y ­ j ę ć był n i ż s z y n i ż w r o k u p o p r z e d n i m o 1 , 4 p u n k t u a w s p ó ł s z y n n i k z w o l n i e ń w y ż s z y o

0 , 1 p u n k t u . W l a t a c h 1 9 7 5 - 1 9 8 7 n a j w y ż s z y w s p ó ł c z y n n i k p r z y j ę ć z a n o t o w a n o w 1 9 7 6 r. - 2 6 , 5 S p o c z y m z a z n a c z y ł a s i ę t e n d e n c j a s p a d k o w a o m a w i a n e g o z j a w i s k a . W 1 9 0 7 r. p r z y j ę ­ te d o p r a c y 2 9 5 , 0 t y s . o s ó b , c o d a j e w s p ó ł c z y n n i k 1 0 , 5 %. W s t o s u n k u d o 1 9 0 6 r. l i c z b a p r z y j ę t y c h d o p r a c y z m a l a ł a o 2 0 , 3 t y s . / o 6 , 5 X / . W r o k u 1 9 8 7 w s t o s u n k u d o r o k u p o ­ p r z e d n i e g o m o ż n a b y ł o z a o b s e r w o w a ć w z r o s t l i c z b y z w o l n i e ń d o s t a n u 3 0 7 , 6 t y s . o s ó b

/o 1,4 ty:;.osób w i ę c e j n i ż w 1 9 0 6 r ./.

W y ż e j o m ó w i o n e t e n d e n c j e p r z e d s t a w i a p o n i ż s z e z e s t a w i e n i e :

W s p ó ł c z y n n i k w ÎI

Ł A T A p r z y j ę ć z w o l n i eó

o g ó ł e m mężczyzn k o b i e t o g ó ł e m mężczyzn k o b i e t

1 9 0 6 1 9 , 9 2 2 , 5 1 5 , 6 1 0 , 5 2 1 , 7 1 3 , 1

1

1 9 8 7 1 0 , 5 2 0 , 2 1 5 , 7 1 0 , 6 2 1 , 7 1 3 , 7

a/. B e z or.ób p o w r a c a j ą c y e h l u b o t r z y n u j ą c y c h u r l o p y w y c h o w a w c z e i b e z p ł a t n e .

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :