Prof. dr hab. Małgorzatę Korbin - Dyrektora Instytutu Ogrodnictwa a 1... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Download (0)

Full text

(1)

Wzór umowy - Załącznik do SIWZ U M O W A NR 33/ZP/2016

zawarta w dniu ...2016 r. w Skierniewicach pomiędzy:

Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000375603, posiadającym Regon 101023342, NIP 8361848508, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Prof. dr hab. Małgorzatę Korbin - Dyrektora Instytutu Ogrodnictwa a

...

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. ...

2. ...

o treści następującej:

POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Przedmiot umowy

Na podstawie wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

z 2015 r., poz. 2164), Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów (zwanych dalej materiałami) o jakości i za ceny zgodne z ofertą, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i formularzem cenowym.

§ 2

Termin i warunki realizacji umowy

1. Termin realizacji umowy: sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ... r. według bieżących potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, gdy należności z tytułu realizacji umowy osiągną kwotę, o której mowa w

§ 3 ust. 4, umowa ulega rozwiązaniu na mocy niniejszego postanowienia, co nie wyłącza możliwości skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w § 4 ust. 1, do końca okresu wskazanego w § 2 ust. 1. W razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, umowa ulega rozwiązaniu, gdy należności z tytułu zamówień opcjonalnych osiągną kwotę, o której mowa w § 4 ust. 2.

3. Podstawowym warunkiem obowiązywania niniejszej umowy jest niezmienność cen jednostkowych oraz jakości materiałów wyszczególnionych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości poszczególnych materiałów eksploatacyjnych wymienionych w załączniku nr 1 w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, przy niezmiennej wartości przedmiotu niniejszej umowy.

5. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający gwarantuje zakup 50% wartości materiałów eksploatacyjnych, o której mowa w § 3 ust. 4.

6. Niezrealizowanie przez Zamawiającego pozostałych 50% wartości materiałów, na skutek upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie stanowi podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania warunków zamówienia. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy.

(2)

§ 3

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Zamawiający zobowiązuje się do sukcesywnej zapłaty wynagrodzenia za odebrane dostawy zgodne z zamówieniem, ofertą Wykonawcy i formularzem cenowym.

2. Podstawą zapłaty będą faktury VAT dołączone do dostawy, płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni od daty dostarczenia faktury po dokonaniu odbioru dostawy przez Zamawiającego polegającego na sprawdzeniu ilości, asortymentu i jakości przedmiotu zamówienia, w stosunku do złożonego zamówienia oraz dokumentów wymienionych w § 1 umowy.

3. Faktury VAT będą wystawiane odrębnie dla każdego zamówienia.

4. Łączna wartość przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy wg ilości planowanych wynosi brutto ... zł, słownie złotych: ...

(w tym podatek VAT ...%).

5. Rzeczywista wartość wynagrodzenia Wykonawcy wyniesie kwotę wynikającą z przemnożenia ilości zakupionych materiałów przez ich ceny jednostkowe wskazane w formularzu cenowym. Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku, gdy ilości zakupionych materiałów będą odbiegać od ilości planowanej lub w przypadkach określonych w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwać odszkodowanie ani też wynagrodzenie uzupełniające.

6. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 4

Wykonanie prawa opcji

1. Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych dostaw, jednak nie więcej niż o 10% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

2. Wartość dostaw wynikających z prawa opcji została określona na kwotę do ... zł brutto.

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, rozliczenie tej części dostaw nastąpi przy zastosowaniu cen jednostkowych, podanych w formularzu cenowym.

4. Skorzystanie z prawa opcji uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego.

5. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówień opcjonalnych).

6. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w niniejszej umowie.

§ 5

Wykonanie dostaw

1. Zakupy dokonywane będą partiami w oparciu o szczegółowe zamówienia przesyłane faksem za potwierdzeniem odbioru na nr ... lub pocztą elektroniczną na adres e-mailem ... . Wykonawca obowiązany jest, przez osoby wskazane w § 6 ust. 2 umowy, poinformować pisemnie Zamawiającego o każdej zmianie nr fax lub adresu e-mail, pod rygorem ujemnych dla niego skutków przewidzianych niniejszą umową (kary umowne, odstąpienie od umowy).

(3)

2. Miejsce dostawy: 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i złożenia każdej partii materiałów w miejscu dostawy określonym w ust. 2 umowy.

4. Dostawy poszczególnych partii materiałów będą realizowane w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00.

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania materiałów wolnych od wad, fabrycznie nowych i nieregenerowanych, oryginalnych i oryginalnie opakowanych. Dostarczane materiały powinny pochodzić z bieżącej produkcji oraz posiadać minimum 12 miesięczny okres przydatności do użycia, liczony od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo reklamowania jakości materiałów każdej partii dostawy w trakcie ich użytkowania.

7. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z zamówieniem, posiadającego wady lub w przypadku którego stwierdzono braki ilościowe Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy jego przyjęcia oraz odmowy zapłaty faktury bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek ustawowych lub zgłoszenia reklamacji i wstrzymania płatności (bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek ustawowych) do momentu wymiany towaru wadliwego na wolny od wad i/lub uzupełnienia braków ilościowych. Wykonawca obowiązany jest na własny koszt oraz ryzyko odebrać nieprzyjęte partie oraz reklamowane przez Zamawiającego materiały oraz dostarczyć materiały wolne od wad oraz brakujące ilości.

8. Pismo w sprawie reklamacji przekazywane będzie faxem za potwierdzeniem odbioru na wskazany w ust. 2 nr fax lub w formie pisemnej. Brak potwierdzenia odbioru reklamacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązków związanych z załatwieniem reklamacji oraz od poniesienia ujemnych skutków związanych z niezałatwieniem lub nienależytym załatwieniem reklamacji.

9. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na swój koszt reklamowanych materiałów na wolne od wad lub dostarczenia brakujących ilości w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego.

10. W przypadku dostarczenia materiałów o wydajności, jakości lub niezawodności odbiegającej na niekorzyść od parametrów materiału oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli urządzenie/materiał nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wymiany materiału oferowanego na materiał nowy, o parametrach materiału oryginalnego i pozwalający na użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem.

11. W przypadku dostawy materiałów, których użycie spowoduje awarię urządzeń drukujących, kopiujących lub faksowych, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów ich naprawy w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu oraz wypłaty odszkodowania za szkody, jakie ta awaria spowodowała, a także do zwrotu kosztów wszelkich wymaganych ekspertyz związanych z oceną kwestionowanych, a dostarczonych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych, w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia roszczeń przez Zamawiającego. Podstawą ustalenia kwoty podlegającej zwrotowi będą przedstawione przez Zamawiającego rachunki dokumentujące ww. koszty.

12. W przypadku, gdy czas naprawy urządzenia, o którym mowa w ust. 11, wynosić będzie powyżej 2 dni roboczych Wykonawca w terminie 2 dni roboczych dostarczy Zamawiającemu na czas naprawy sprawne urządzenie zastępcze o takich samych lub wyższych parametrach i funkcjonalności wraz ze wszelkimi materiałami eksploatacyjnymi, tonerami. W przypadku przekroczenia powyższego terminu (2 dni roboczych) i niezapewnienia przez Wykonawcę urządzenia zastępczego, Zamawiający na czas naprawy wypożyczy urządzenie zastępcze, a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu kosztów brutto związanych z wypożyczeniem urządzenia zastępczego.

(4)

13. W przypadku trwałego uszkodzenia urządzenia drukującego, kopiującego lub faksowego z przyczyn, o których mowa w ust. 11 (brak możliwości dokonania naprawy) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia tego faktu, fabrycznie nowego urządzenia o takich samych lub wyższych parametrach (standardzie i funkcjonalności). W przypadku przekroczenia terminu 5 dni roboczych Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do zakupu takiego samego urządzenia lub innego o takich samych lub nie gorszych parametrach, a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu kosztów brutto zakupu tego urządzenia.

14. W przypadku utraty gwarancji przez sprzęt eksploatowany u Zamawiającego, na skutek nieodpowiedniej jakości lub wad dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca oświadcza, iż w takim przypadku wymieni uszkodzony sprzęt na sprzęt fabrycznie nowy, identyczny z uszkodzonym w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia. Uszkodzony sprzęt Zamawiający wyda Wykonawcy. W przypadku przekroczenia terminu wymiany zdanie drugie ust. 13 powyżej stosuje się odpowiednio.

15. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczone materiały eksploatacyjne.

16. Niniejsza umowa określająca uprawnienia i obowiązki w okresie gwarancji stanowi dokument gwarancji.

§ 6

Nadzór nad realizacją umowy

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do składania zamówień, odbioru ilościowego i jakościowego dostarczanych materiałów są:

... tel. ...

... tel. ...

2. Osobami upoważnionymi przez Wykonawcę do obsługi Zamawiającego w trakcie realizacji niniejszej umowy są:

... tel. ...

... tel. ...

3. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 1 i 2 umowy, Strona zobowiązana jest powiadomić na piśmie drugą Stronę. Zmiana osób nie stanowi zmiany umowy.

§ 7 Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

1) 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 4 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2) 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 4 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

3) 0,5% wartości brutto zamówienia szczegółowego za każdy dzień opóźnienia dostawy partii materiałów z przekroczeniem terminu określonego w § 5 ust. 4 umowy,

4) 0,5% wartości brutto reklamowanych materiałów za każdy dzień opóźnienia dostawy z przekroczeniem terminu określonego w § 5 ust. 9 umowy,

5) 0,5% wartości brutto kwoty określonej w § 3 ust. 4 umowy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego po terminie określonym w § 5 ust. 12 i ust. 13 umowy

6) 0,5% wartości brutto kwoty określonej w § 3 ust. 4 umowy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu nowego urządzenia po terminie określonym w § 5 ust. 14 umowy.

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy (zamówienia), z innych przyczyn niż określonych w ust. 1, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 2% kwoty zamówienia brutto za każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, niezależnie od kar określonych w ust. 1.

(5)

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 im 2 będą każdorazowo płatne w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego noty obciążeniowej na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego. Wymagane kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych bezpośrednio z należnego wynagrodzenia, po wystawieniu noty księgowej.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

6. Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnienia terminów płatności w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

7. Za niedotrzymanie terminu płatności Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

§ 8

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo, niezależnie od przypadków określonych w przepisach prawa, do natychmiastowego odstąpienia od umowy ze skutkami od dnia odstąpienia i naliczenia kary umownej w wysokości 10% kwoty określonej w § 3 ust. 4 umowy w przypadku rażącego odstępstwa w wykonaniu przedmiotu umowy od warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w niniejszej umowie. Za rażące odstępstwo w wykonywaniu przedmiotu umowy Zamawiający uzna:

1) trzykrotne dostarczenie materiałów o jakości niższej od deklarowanej w ofercie, 2) trzykrotne nieuzasadnione opóźnienie w realizacji zamówienia – naruszenie terminu

określonego w § 5 ust. 4 umowy,

3) trzykrotne niedostarczenie materiałów wolnych od wad w terminie określonym w § 5 ust. 9 umowy (za wady uznaje się też dostarczenie materiałów o niższej jakości oraz w mniejszej ilości niż w złożonym zamówieniu),

4) dwukrotną naprawę urządzenia z powodu wadliwych materiałów.

2. W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do częściowego odstąpienia od umowy w przypadku gdy zaoferowane materiały zostały wycofane z produkcji lub obrotu, a zamienniki będą w cenie wyższej niż w ofercie, w terminie 30 dni od powzięcia informacji w tym przedmiocie od Wykonawcy, który obowiązany jest udokumentować wyżej wymienione okoliczności.

4. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru przedmiotu umowy.

5. Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty wystąpienia powyższych okoliczności.

6. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Stron od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w niniejszej umowie.

§ 9 Zmiany umowy

1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyłączeniem:

1) możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku promocyjnego obniżenia cen jednostkowych przez producenta lub Wykonawcę,

2) możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,

(6)

3) możliwości zmiany zaoferowanych materiałów w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z obrotu asortymentu objętego ofertą, pod warunkiem, że zamiennik będzie posiadał parametry nie gorsze od zaoferowanych oraz cena nie będzie wyższa niż cena zaoferowanych materiałów. Okoliczność wykazania braku dostępności na rynku obciąża Wykonawcę.

4) możliwości zmiany terminu dostawy zamówienia szczegółowego w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych niezależnych od Stron. Pod pojęciem zdarzeń losowych Strony rozumieją okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie np. klęska żywiołowa, strajk lub inne. Termin określony w § 5 ust. 4 umowy może ulec przedłużeniu o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację umowy. O braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, określając jednocześnie nowy termin realizacji zamówienia, zmiana terminu realizacji może dotyczyć wyłącznie zamówień szczegółowych.

2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Finansowanie zamówień

Zamówienia szczegółowe będą finansowane lub współfinansowane z różnych środków finansowych, między innymi z programów Unii Europejskiej.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych.

2. Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

4. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, formularz cenowy i oferta Wykonawcy.

P O D P I S Y

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

1. ... 1. ...

Figure

Updating...

References

Related subjects :