• Nie Znaleziono Wyników

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

___________________________________________________________________________________________

Załącznik nr 1 do SIWZ

...

pieczęć Wykonawcy/Wykonawców; nazwa adres

O F E R T A P R Z E T A R G O W A

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku oraz do stołówki Szkoły Podstawowej w Parszowie dla Przedszkola „Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock” dla Przedszkola „Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej przedkładam ofertę na realizację przedmiotowego zadania, opracowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ:

1. Przedmiot:

l.p Nazwa towaru J.m Ilość

art. Na 1 rok

Ilość art. Na 2 lata

Cena

jednostkowa brutto

Wartość brutto art. Na 2 lata

1 Wafle suche 160 g Szt. 10 20

2 Majonez 470 g Szt. 7 15

3 Groszek konserwowy 400 g Szt. 5 10

4 Kukurydza 340 g Szt. 5 10

5 Kakao 100 g Szt. 5 10

6 Herbata 100 g Szt. 25 50

7 Serek topiony 100 g Szt. 15 30

8 Warzywa mrożone 450 g Szt. 40 80

9 Koncentrat barszcz czerwony 330 ml

Szt. 10 20

10 Pomidory kg 50 100

11 Płatki kukurydziane zwykłe Corwflakes 500 g

Szt. 40 80

(2)

___________________________________________________________________________________________

12 Kasza manna 500g Szt. 7,50 15

13 Flipsy 70 g Szt. 50 100

14 Miód 200g Szt. 5 10

15. Ciastka kruche kg 15 30

16. Herbatniki szkolne 100g Szt. 200 400

17. Podpłomyki Szt. 60 120

18. Papryka czerwona kg 2 4

19. Rzodkiewka Szt. 25 50

20. Szczypiorek Szt. 13 25

21. Uszka z mięsem 450 g Szt. 25 50

22. Cytryna kg 5 10

23. Babeczki owocowe 50 g Szt. 208 416

24 Pietruszka natka Szt. 50 100

25 Koper Szt. 25 50

26 Czosnek Szt. 10 20

27 Pieczarki kg 10 20

28 Kapusta świeża Szt. 10 20

29 Groch 0,5 Szt. 10 20

30 Mąka ziemniaczana 0,5 Szt. 10 20

31 Biszkopty 180 g Szt. 20 40

32 Cukier puder 0,5 Szt. 2,5 5

33 Cukier waniliowy 32 g Szt. 20 40

34 Arbuz kg 25 50

35 Winogron kg 40 80

36 Kubuś sok 0,2 Szt. 250 500

37 Ciasto owocowe kg 15 30

(3)

___________________________________________________________________________________________

- za całość zamówienia brutto ……….….. zł,

słownie: ……….zł

………., dnia…………...

………

(podpis Wykonawcy / Wykonawców

3. Oświadczenia : OŚWIADCZENIE nr 1 (zgodnie z art. 22 ust. 1)

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku oraz do stołówki Szkoły Podstawowej w Parszowie dla Przedszkola

„Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock” dla Przedszkola „kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej oświadczam, że:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadamy wiedzę i doświadczenie;

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………., dnia…………...

………

(podpis Wykonawcy / Wykonawców

(4)

___________________________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE nr 2 (zgodnie z art. 24 ust. 1)

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego o nazwie: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku oraz do stołówki Szkoły Podstawowej w Parszowie dla Przedszkola „Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, oraz po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. nr 233 poz. 1655 z późn. Zm. Świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 297 i 305 k.k) oświadczam, że w stosunku do podmiotu który reprezentuje: nie ma podstaw do wykluczenia mnie / reprezentowanej przeze mnie Firmy z w/w postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

………., dnia…………...

………

(podpis Wykonawcy / Wykonawców OŚWIADCZENIE nr 3

Oświadczam że, przyjmujemy warunki umowy załączonej do niniejszej specyfikacji ,

………., dnia…………...

………

(podpis Wykonawcy / Wykonawców OŚWIADCZENIE nr 4

Oświadczam że, jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu składania ofert,

(5)

___________________________________________________________________________________________

Oświadczam, że wyliczona wartość brutto zadania jest kompletna i że jej wyliczenie nastąpiło w oparciu o, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, i posiadaną przez oferenta wiedzę.

Ceny jednostkowe brutto pozostaną niezmienne przez cały okres realizacji projektu.

………., dnia…………...

………

(podpis Wykonawcy / Wykonawców OŚWIADCZENIE nr 6

Oświadczam, że przedmiotowe zadanie będziemy realizować w 100% własnymi siłami.*

Oświadczamy, że planujemy realizację zadania korzystając z podwykonawców w następującym zakresie* :

...

...nazwa, adres,

telefon/fax...

………., dnia…………...

………

(podpis Wykonawcy / Wykonawców

*niepotrzebne skreślić.

Załączniki do oferty:

1. ……….

2. ………..

3. ………..

………., dnia…………...

………

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej od lutego 2014 roku do marca 2015 roku dla uczestników (odbiorców) projektu „Zielone światło dla MŚP”

„Rozwój kapitału ludzkiego w firmie Consultronix S.A” poprzez organizację szkoleń ogólnych i specjalistycznych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

społeczno-emocjonalnych, podejmowanie się zadań, które są dla nich ważne, istnienie spraw, którym się poświęcają,.. gotowość

K_W01, K_W03 -W zaawansowanym stopniu zZna i rozumie podstawową terminologię stosowaną w oeanografii fizycznej (treści programowe: B.1-B.8); zna i rozumie

Przedmiotem umowy jest zorganizowanie przez Wykonawcę kompleksowej usługi przeprowadzenia zajęć/warsztatów dla 28 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Na koniec II kwartału inflacja w województwie małopolskim ukształtowała się na poziomie 5,2%, co lokuje je wśród województw o najwyższym poziomie wskaźnika cen CPI spośród

Uno de los alumnos va a presentar la descripción del libro como objeto sirviéndose del vocabulario visto en clase y del libro con sobrecubierta que le va a proporcionar el

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego (nie później niż

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w ramach zadania „Zajęcia wyrównawcze z matematyki”, w ramach

1. Przekazywania informacji o miejscach organizacji szkoleń. Dostarczania wzorów oznaczeń materiałów szkoleniowych oraz wzorów dokumentacji szkoleniowej tj. Dzienników

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, którego zadaniem będzie przeprowadzenie kursu zawodowego: instruktor jazdy konnej, hipoterapeuta - dla 1 Uczestnika (II

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofert rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca może zwrócić się do

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Formy

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące projektu „Twoja nowa szansa – wspieranie kobiet na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

g) Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków. Okres ubezpieczenia obejmie cały okres trwania

1) Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć indywidualnych z przedmiotów szkolnych dla maksymalnie 19 uczestników projektu w wieku 15-18 lat w zależności od ich

www.zspzolkiewka.pl. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2013 godzina 09:30, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w

a) realizacji kursu, którego rezultatem będzie nabycie kompetencji, przy czym to nabycie kompetencji musi odbywać się zgodnie z definicją zawartą w Załączniku nr 2 do

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Oceny spełniania w/w warunku, zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA

8.5.2 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie moŜe być krótszy niŜ 30 dni, a jeŜeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niŜ 10 dni od dnia przekazania

8. Zamawiający ma prawo kontroli jakości i ilości wydawanych zestawów kawowych niezwłocznie po ich przyjęciu od Wykonawcy oraz prawo odmowy zapłaty za zestawy kawowe