• Nie Znaleziono Wyników

Regulamin Wyborczy Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na kadencję

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Regulamin Wyborczy Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na kadencję"

Copied!
8
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Regulamin Wyborczy

Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

na kadencję 2016-2020

§ 1

1. Regulamin ustala szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów:

 kolegiów elektorów,

 organów jednoosobowych,

 organów kolegialnych,

 prorektorów i zastępców kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych.

2. Podstawę prawną Regulaminu stanowią:

 ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.

U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.),

 statut Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu uchwalony przez Senat (uchwała Nr 000-6/1/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku).

3. W tekście Regulaminu i załącznikach zastosowano następujące skróty:

Uczelnia - Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im.

Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,

Senat - Senat Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,

Rektor - Rektor Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,

p. j. o. - podstawowa jednostka organizacyjna Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,

rada p. j. o. - rada podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,

ustawa - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z

późn. zm.),

statut - statut Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,

UTH Rad. - Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im.

Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,

UKW - Uczelniana Komisja Wyborcza.

(2)

§ 2

Komisje wyborcze

1. Wybory organizują i przeprowadzają komisje wyborcze. Skład i sposób wyłaniania członków komisji określa statut.

2. Rektor i kierownicy p. j. o. wyznaczają miejsca pracy odpowiednich komisji wyborczych oraz osoby odpowiedzialne za obsługę techniczną wyborów.

3. Uczelniana Komisja Wyborcza przedstawia Senatowi do zatwierdzenia szczegółowy ter- minarz czynności wyborczych oraz wytyczne co do terminarzy wyborczych w p. j. o.

UKW ma prawo dokonywania zmian w zatwierdzonym przez Senat terminarzu czynno- ści wyborczych w razie zajścia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających lub znacznie utrudniających przeprowadzenie wyborów w ustalonym terminie. W przypadku wprowadzenia takich zmian UKW jest zobowiązana przedstawić Senatowi uzasadnienie swojej decyzji na najbliższym jego posiedzeniu.

4. Komisje mogą działać w zespołach wyznaczonych przez przewodniczącego, w szczegól- ności przy oddawaniu głosów do urn.

5. Przewodniczący komisji wyborczych p. j. o. są zobowiązani do niezwłocznego (najpóź- niej następnego dnia roboczego) ogłoszenia wyników wyborów i złożenia do UKW pełnej dokumentacji dotyczącej kolejnych etapów wyborczych.

6. Przewodniczący UKW jest zobowiązany do niezwłocznego (najpóźniej następnego dnia roboczego) ogłaszania wyników wyborów przeprowadzonych przez tę komisję, do zgro- madzenia uporządkowanej dokumentacji tych wyborów oraz dokumentacji przekazanej przez Wydziałowe Komisje Wyborcze.

Po zakończeniu procedury wyborczej przewodniczący UKW przekazuje pełną dokumen- tację do Biura Rektora UTH Rad.

§ 3

Czynne i bierne prawo wyborcze

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje:

 nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pra- cy,

 pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi,

 studentom i doktorantom.

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje:

 nauczycielom akademickim, którzy nie ukończyli 67 roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – 70 roku życia, zatrudnionym w Uczelni jako podsta- wowym miejscu pracy,

 pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w UTH Rad.

w pełnym wymiarze czasu pracy,

 studentom i doktorantom.

(3)

Bierne prawo wyborcze na funkcję Rektora lub kierownika p. j. o. przysługuje na- uczycielom akademickim posiadającym tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

Kandydatura prorektora ds. studenckich lub zastępcy kierownika p. j. o. ds. studenc- kich wymaga zgody większości studentów i doktorantów wchodzących w skład wła- ściwego Kolegium Elektorów.

3. Prawa wyborcze nie przysługują:

 nauczycielom akademickim zawieszonym w pełnieniu obowiązków nauczyciela aka- demickiego,

 pracownikom pozostającym na urlopie bezpłatnym,

w dniu dokonywania czynności wyborczej.

4. Liczba mandatów dla przedstawicieli pracowników do Kolegium Elektorów Uczelni i p. j. o. oraz do Senatu i rad p. j. o. jest określona w oparciu o stan zatrudnienia osób po- siadających czynne prawo wyborcze wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

§ 4

Kolegia elektorów

1. Zadaniem Kolegium Elektorów Uczelni jest wybór Rektora i prorektorów, zadaniem Ko- legiów Elektorów p. j. o. jest wybór kierowników p. j. o. i ich zastępców.

2. Skład i sposób wyłaniania członków kolegiów określa statut.

3. Wybory Rektora i prorektorów przeprowadza UKW na zebraniu wyborczym Kolegium Elektorów Uczelni.

4. Wybory kierowników p. j. o. i ich zastępców przeprowadzają komisje wyborcze p. j. o. na zebraniach wyborczych Kolegiów Elektorów tych jednostek.

§ 5

Okręgi wyborcze

1. Powołuje się następujące okręgi wyborcze do wyboru przedstawicieli do Kolegiów Elek- torów i organów kolegialnych Uczelni:

 okręg nr 1: Wydział Ekonomiczny,

 okręg nr 2: Wydział Filologiczno-Pedagogiczny,

 okręg nr 3: Wydział Informatyki i Matematyki,

 okręg nr 4: Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa,

 okręg nr 5: Wydział Mechaniczny,

 okręg nr 6: Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej,

 okręg nr 7: Wydział Sztuki,

(4)

 okręg nr 8: Wydział Transportu i Elektrotechniki,

 okręg nr 9: Biblioteka Główna, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fi- zycznego i Sportu,

 okręg nr 10: Administracja.

2. Okręgami wyborczymi nauczycieli akademickich są okręgi 19.

3. Okręgami wyborczymi dla studentów są okręgi 18.

4. Okręgami wyborczymi dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi są:

 do wyboru przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uczelni i Senatu – okręg nr 10,

 do wyboru przedstawicieli do Wydziałowych Kolegiów Elektorów i rad wydziałów – okręgi wyborcze 18.

§ 6

Zgłaszanie kandydatów

1. Nazwiska kandydatów do objęcia funkcji Rektora zgłaszane mogą być przez wszystkich pracowników, studentów i doktorantów Uczelni posiadających czynne prawo wyborcze.

2. Nazwiska kandydatów do objęcia funkcji kierownika p. j. o. zgłaszane mogą być przez pracowników p. j. o. posiadających czynne prawo wyborcze, studentów i doktorantów.

3. Zgłoszenia dokonuje się do właściwej komisji wyborczej, w kopertach, na drukach od niej pobranych wraz z pisemną zgodą kandydata.

4. Osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie na funkcję Rektora, prorektorów, kierow- ników p. j. o. i ich zastępców są zobowiązane wypełnić obowiązki wynikające z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpie- czeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity: Dz. U.

z 2013 r. poz. 1388).

5. Otwarcia kopert ze zgłoszeniem kandydatów, o których mowa w ust. 1 i 2 dokonują wła- ściwe komisje w dniu wskazanym w terminarzu czynności wyborczych, sporządzają listy kandydatów w porządku alfabetycznym i podają do publicznej wiadomości. Osobom zgłaszającym przysługuje prawo do złożenia odwołania do UKW do godziny 1200 następ- nego dnia roboczego po ogłoszeniu listy.

6. Nazwiska kandydatów do Kolegiów Elektorów i organów kolegialnych zgłasza się do właściwych komisji na drukach dostępnych w Biurze Rektora. Zgłoszeń dokonują pra- cownicy odpowiednio w grupach:

 posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,

 pozostałych nauczycieli akademickich,

 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Po upływie terminu zgłaszania komisje sporządzają listy kandydatów i podają je do pu- blicznej wiadomości. Postanowienia ust. 5 w sprawie odwołań stosuje się odpowiednio.

Wzory druków (kart zgłoszenia) stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu.

(5)

7. Kandydaci mogą odwołać swoją decyzję o kandydowaniu w formie pisemnej do właści- wej komisji, najpóźniej do godz. 1200 dnia poprzedzającego wybory.

§ 7

Karty do głosowania

1. Na kartach do głosowania wskazuje się: rodzaj wyborów, datę wyborów, turę wyborów, kolejny numer głosowania i nazwiska kandydatów wypisane w kolejności alfabetycznej.

Obok nazwiska kandydata zamieszcza się pole wyróżnione prostokątną ramką. Oddanie głosu na kandydata wymaga postawienia znaku „” w tym polu.

W przypadku, gdy na karcie do głosowania znajduje się jedno nazwisko, umieszcza się dwa pola wyróżnione prostokątną ramką z oznaczeniem: „TAK” i „NIE”.

Na karcie zamieszcza się informacje umożliwiające oddanie ważnego głosu. Karty do głosowania są opieczętowane pieczęcią właściwej komisji.

Wzory kart do głosowania stanowią załączniki do Regulaminu.

2. Głos uważa się za nieważny, jeżeli:

 oddany jest na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc mandatowych,

 nie postawiono znaku „” przy żadnym nazwisku,

 w przypadku jednego nazwiska postawiono w obu ramkach znak „” lub nie posta- wiono znaku w żadnej ramce,

 nie ma możliwości w sposób jednoznaczny odczytania woli wyborcy (podarta karta, niewyraźne skreślenia),

 na karcie umieszczono dodatkowe dopiski.

§ 8 Tryb wyborów

1. Wybory przeprowadza się na zebraniach wyborczych odpowiednich grup pracowników lub zebraniach Kolegiów Elektorów.

2. W okręgu nr 10, zamiast zebrania wyborczego, UKW zapewnia możliwość oddania gło- sów do urn wyborczych w obiektach Uczelni w czasie i miejscach podanych w ogłosze- niu.

3. Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy dok- tora habilitowanego posiadający czynne prawo wyborcze wybierają spośród siebie przed- stawicieli posiadających bierne prawo wyborcze do:

 Kolegium Elektorów Uczelni,

 Senatu.

4. Pozostali nauczyciele akademiccy posiadający czynne prawo wyborcze wybierają spośród siebie przedstawicieli posiadających bierne prawo wyborcze do:

 Kolegium Elektorów Uczelni,

 Kolegiów Elektorów p. j. o.,

 Senatu,

 rad p. j. o.

(6)

5. Studenci i doktoranci wybierają spośród siebie przedstawicieli do:

 Kolegium Elektorów Uczelni,

 Kolegiów Elektorów p. j. o.,

 Senatu,

 rad p. j. o.

6. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, posiadający czynne prawo wybor- cze, wybierają spośród siebie przedstawicieli, posiadających bierne prawo wyborcze, do:

 Kolegium Elektorów Uczelni i Senatu w całej grupie tych pracowników,

 Kolegiów Elektorów p. j. o. i rad p. j. o. w grupie tych pracowników zatrudnionych w p. j. o.

7. Głosowanie jest tajne, głos oddaje się osobiście, kwitując na liście obecności pobranie karty do głosowania.

8. W przypadku wyboru organów jednoosobowych stosuje się następujące zasady:

 właściwe komisje wyborcze organizują zebrania przedwyborcze, na których następuje prezentacja kandydatów do organów jednoosobowych,

 wybór następuje, gdy kandydat uzyska więcej niż połowę ważnie oddanych głosów przy udziale co najmniej 50% osób uprawnionych,

 w przypadku, jeżeli wybory nie zostaną rozstrzygnięte w pierwszym głosowaniu przeprowadza się w tym samym dniu drugie głosowanie na kandydatów, którzy uzy- skali dwie największe liczby głosów w pierwszym głosowaniu,

 w przypadku, jeżeli wybory nie zostaną rozstrzygnięte w drugim głosowaniu prze- prowadza się drugą turę wyborów w innym dniu podanym w terminarzu czynności wyborczych; przeprowadza się jedno głosowanie między kandydatami, którzy uzyska- li dwie największe liczby głosów w pierwszej turze.

Zasady wymienione w tiret 24 mają zastosowanie przy wyborze prorektorów i zastęp- ców kierowników p. j. o.

9. W przypadku wyboru przedstawicieli do organów wyborczych i kolegialnych organów Uczelni stosuje się następujące zasady:

 wybór następuje, gdy kandydat uzyska więcej niż połowę ważnie oddanych głosów,

 w przypadku, jeżeli wybory nie zostaną rozstrzygnięte w pierwszym głosowaniu przeprowadza się w tym samym dniu drugie głosowanie; w drugim głosowaniu uznaje się zdobyte mandaty; na liście do głosowania pozostawia się nazwiska kandydatów, którzy nie zdobyli mandatu, ale uzyskali największą liczbę głosów w pierwszym gło- sowaniu, w liczbie nie większej niż dwukrotność nieobsadzonych mandatów,

 w przypadku nie obsadzenia wszystkich mandatów przeprowadza się drugą turę wy- borów w innym dniu; dopuszcza się przeprowadzenie dwu głosowań na zasadach opi- sanych w tiret 2.

10. W przypadku, jeżeli nie zostaną obsadzone wszystkie mandaty w trybie, o którym mowa w ust. 8 lub 9, komisje wyborcze zarządzają przeprowadzenie wyborów uzupełniających od fazy zgłaszania kandydatów.

(7)

§ 9 Protesty

1. Osoby posiadające czynne lub bierne prawo wyborcze mogą wnosić protesty dotyczące wyborów do właściwych komisji wyborczych w terminie 2 dni od daty ogłoszenia wyni- ków wyborów z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 5 i 6. Protest wnosi się na piśmie do UKW.

2. Protesty rozstrzyga UKW w terminie 2 dni roboczych i niezwłocznie na piśmie informuje wnoszącego protest o rozstrzygnięciu. Rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne.

§ 10

W przypadku wątpliwości odnośnie stosowania postanowień niniejszego Regulaminu lub w sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się w kolejności: przepisy ustawy i statutu.

UKW wydaje wiążącą interpretację.

Załączniki

Załączniki stanowią integralną część Regulaminu i zawierają wzory kart zgłoszenia kandyda- tów na funkcje jednoosobowe, ich zastępców, do organów wyborczych i kolegialnych Uczel- ni oraz wzory kart do głosowania.

Wzory kart zgłoszenia kandydatów Załącznik 1 – wzór karty zgłoszenia kandydata na funkcję Rektora, Załącznik 2 – wzór karty zgłoszenia kandydata na funkcję Prorektora,

Załącznik 3 – wzór karty zgłoszenia kandydata na funkcję kierownika p. j. o.

Załącznik 4 – wzór karty zgłoszenia kandydata na funkcję zastępcy kierownika p. j. o.

Załącznik 5 – wzór karty zgłoszenia kandydata w wyborach do organów wyborczych (Kole- gium Elektorów Uczelni, Kolegia Elektorów p. j. o.) i kolegialnych (Senat, ra- dy p. j. o.),

Wzory kart do głosowania

Załącznik 6 – wzór karty do głosowania w wyborach na funkcję Rektora w przypadku wielu kandydatów

Załącznik 7 – wzór karty do głosowania w wyborach na funkcję Rektora w przypadku jedne- go kandydata

Załącznik 8 – wzór karty do głosowania w wyborach na funkcję Prorektora

Załącznik 9 – wzór karty do głosowania w wyborach na funkcję kierownika p. j. o. w przy- padku wielu kandydatów

Załącznik 10 – wzór karty do głosowania w wyborach na funkcję kierownika p. j. o. w przy- padku jednego kandydata

Załącznik 11 – wzór karty do głosowania w wyborach na funkcję zastępcy kierownika p. j. o.

Załącznik 12 – wzór karty do głosowania w wyborach do organów wyborczych i kolegial- nych

(8)

Zastępca Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Sekretarz

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Cytaty

Powiązane dokumenty

b) ust. Komisję konkursową powołuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, kierownik jednostki międzywydziałowej lub dyrektor Biblioteki Głównej. W skład

Kandydatów do Kolegium Elektorów Uczelni – spośród osób posiadających bierne prawo wyborcze – zgłaszają do właściwych komisji wyborczych w swoich grupach (na

2) po jednym doktorancie reprezentującym daną dyscyplinę naukową bądź artystyczną, w której prowadzona jest szkoła doktorska. Nie można być jednocześnie członkiem

Studenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku Lekarski mają obowiązek odbycia praktyki zawodowej w czasie semestrów: II, IV, VI, VIII, X, oraz praktycznego

a) pierwsza rata w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji zostanie wpłacona w ciągu 14 dni od otrzymania faktury proforma, która zostanie wystawiona przez

11) przekształcenie studiów – zmiana nazwy studiów lub jednostki je prowadzące. Studia mogą być prowadzone w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden

lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje

Radom 2020.. Szczegółowa organizacja praktyk ... Program praktyk na kierunku Administracja... Wybór miejsca odbywania praktyki ... Dokumenty wymagane przed odbyciem praktyki

– osoba, której nadano stopień naukowy doktora otrzymuje oryginał i jeden odpis dyplomu w języku polskim wg wzoru określonego w załączniku nr 1,.. – osoba,

Kodeks pracy (t.j. W Regulaminie pracy Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. W przypadku, gdy nauczyciel akademicki nie zaplanował urlopu wypoczynkowego,

Zasady rekrutacji na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia i studia magisterskie zostały ustalone dla kandydatów legitymujących się świadectwem

7) o podjętej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną decyzji kandydat zawiadamiany jest w formie pisemnej. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie

Zasady rekrutacji na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia zostały określone dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w

4) przygotowanie projektu uchwały Rady Wydziału Ekonomicznego w sprawie wy- różnienia rozprawy doktorskiej. W przypadku nieprzyjęcia publicznej obrony komisja doktorska nie

4) wnioskowanie i opiniowanie wniosków do Administratora Danych Osobowych o nadanie, zmianę lub cofnięcie uprawnień dostępu do danych osobowych oraz pozostałych wniosków

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu, poza dotychczasowymi obciążeniami określonymi w Dziale III księgi wieczystej, nieruchomość obciążona zostanie na

……… Słuchacz uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych następuje po uregulowaniu opłaty za wydanie

W przypadku studentów studiów niestacjonarnych opłata związana z kształceniem oznacza także opłatę pobieraną za uczestniczenie w zajęciach uzupełniających efekty

16. przygotowywanie dokumentacji, w tym projektów umów oraz prowadzenie postępowań w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej bez podatku od

Program studiów I stopnia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn obowiązujący od roku akademickim 2019/2020 został opracowany zgodnie z misją i strategią

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać: ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studenta. Moduł

CHARAKTERYSTYK DRUGIEGO STOPNIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ PRZEZ KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ Nazwa kierunku studiów: Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym. Poziom studiów:

organizacyjnego Uczelni. Wydział posiada własne godło i barwy. Wzór, zasady używania godła i barw Wydziału uchwala Senat.. Oficjalnymi skrótami nazwy Wydziału są