[Zaproszenie. Incipit] Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego"Baltia" ma zaszczyt prosić J.W.P.... na VI Doroczny Bal; Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego"Baltia" ma zaszczyt prosić J.W.P.... na VI Doroczny Bal...; VI Doroczny Bal Korpo

Pełen tekst

(1)

»

(2)

j$ks k$h

K O R P O R A C J A S T U D E N T Ó W U N I W E R S Y T E T U P O Z N A Ń S K I E G O

„B A L T I A ” JytL

y .

M A Z A S Z C Z Y T PROSIĆ J. W. P...

NA

< r

VI. D O R O C Z N Y B A L

M A JĄ C Y SIĘ ODBYĆ W SOBOTĘ, DNIA 7. STYCZNIA 1928 R. W SALAC H DWORU A R T U S A W TORUNIU

Z A KOŁO FILISTRÓW:

G en erał J. Haller, prezes

Dr. iur. P. O ssow ski, Dr. med. Fr. R aszeja,

I. w i c e p r e z e s II. w i c e p r e z e s

A. J a s ie n ie c k l,

s e k r e t a r z

Z A KONWENT:

L. O ssow ski, prezes F. K o n ko le w ski,

w i c e p r e z e s

W. R adom ski,

a d m ir a ł

J. E. Vetter,

s e k r e t a r z

STRÓJ BALOW Y N IN IE JS Z E Z A P R O S Z E N IE S ŁU ŻY J A K O LEGITYM ACJA PO CZĄTEK O GODZINIE 21

WSTĘP 5 ,0 0 Z Ł

(3)

Xi/ł*4-1

( * •MCNIi) - J

W y s ł a n o z p o l e c e n i a

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :