Dziennik Bydgoski, 1937, R.31, nr 83

Pełen tekst

(1)

Cena egz 2 0 groszy Wajmiększy nakład wśród pism Tomorza i Poznańskiego. 2 4 stron

D Z I E N N I K B Y D G O S K I

Do (Dziennika'* dołączamy cotydzień: Tygodnik Sportowyi Dodatekpowieściowy.

Redakcja otwarta od godziny 8 -1 2 przed południem i od 4—7 po południu.

Oddział w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 5. Przedstawicielstwa: w Toruniu, ul.

Mostowa 17- w Grudziądzu, ul.Toruńska22 w Inowrocławiu, ul.Toruńska 2

w Gdyni. Skwer Kościuszki 24, I ptr.

Przedpłata wynosi w ekspedycji 1 agenturach 2.95zł, miesięcznie, 8.85 zł.kwartalnie; przezpocztę wdom 3.34 zł. miesięcznie, 10.00 zł. kwartalnie.

Pod opaską: w Polsce 6.95 zł., zagranicę 9.25 zł. miesięcznie.

Redakcja i Administracja w Bydgoszczy, ulica Poznańska 12/14.

Rękopisów niezamówionych nie zwraca się.

Telefny: Redakcja 3316, 3326, Administracja3315 Oddział w Bydgoszczy 1299. j Z 3(0 l V(i 6 l Ja n TG S k S. I Telefony Przedstaw.: Ternfi 1546. Grudziądz 1294, Gdynia 1460, Inowrocław 420.

Numer 8 3 | BYDGOSZCZ, niedziela dnia 11 kwietnia 1937 r. j Rok XXXI.

Przemysław Mariański.

w państwie.

I.

Stronnictwo Narodowe wysuwa ha­

sło odebrania żydom praw politycz­

nych, ale dotychczas nie określiło bli­

żej, co należy rozumieć przez prawa

polityczne, jak i nie zadało sobie trudu

wykazać, jakby to odebranie praw po­

litycznych w praktyce wyglądało. W ogóle w rzeczach politycznych nie­

mal wszyscy zbytnio posługują się ogólnikami, które, gdy chodzi o ich urzeczywistnienie, stają się bezużytecz­

nymi komunałami. Dlatego nie od rze­

czy będzie, gdy się głębiej nad sprawą zastanowimy i gdy całe zagadnienie wyjaśnimy na podstawie jasnych zało­

żeń ideowych, a nie tylko na podsta­

wie głośnego dziś antysemityzmu w uproszczonej formie. Polityce chrześci­

jańskiej dość jasno naszkicował drogi papież Leon XIII w swych encyklikach.

Nie pomylimy się, gdy stwierdzimy,

że Leon XIII nie był zwolennikiem śred­

niowiecznego totalizmu sakralnego (ko­

ścielnego). Zresztą nawet stare i nie­

zmienne prawdy, nigdy nie powtarzają się w tych samych formach. Państwo chrześcijańskie w formie średniowiecz­

nej nie wróci więcej. Słabą stroną średniowiecznego systemu -politycznego

I ,,o, że nie doceniał dostatecznie rze­

czy doczesnych, a zbyt uparcie patrzał

na nie przez pryzmat wieczności i nad-

przyrodzoności. W skutkach taka prak­

tyka prowadziła do tego, że tu i ówdzie przychodziło do wybujałości zbyt jed­

noznacznie pojmowanego chrześcijań­

skiego porządku doczesnego.

Często siła stała na usługach Boga, jak dziś taż sama siła stoi na usługach państw'a. Żeby uniknąć jednej i drugiej ostateczności, stawiamy sprawę ina­

czej. Niekoniecznie w całym państwie obowiązywać musi jedna i ta sama nor­

ma prawa i niekoniecznie w tym sa­

mym państwie muszą być jednolite u- rządzenia prawne dla wszystkich ludzi.

Obowiązująca dziś zasada jednostajno-

ści praw musi być zmieniona. Jedno- stajnóści i jednolitości praw i instytu cyj prawnych, przeciwstawiamy ko­

nieczną potrzebę różnorodności praw i różnorodności instytucyj prawnych.

Na podstawie tej różnorodności pra­

wa, można spokojnie usunąć wpływ ży­

dów na tworzenie sią prawa jak i wpływ na powstawanie rozmaitych urządzeń publiczno-prawnych dla naro­

du polskiego. Naszym założeniem cen­

tralnym, z którego wychodzimy, jest, by prawo wszędzie tam, gdzie ono za­

hacza o duchowe i moralne przekona­

nia, naprawdę liczyło się z tymi prze­

konaniami i je w zupełności uwzględ­

niało.

Państwo musi rzetelnie liczyć się z religijnymi przekonaniami swego spo­

łeczeństwa. Religia katolicka ma swo­

je wyraźne oblicze duchowe i moralne, stałe i niezmienne. Prócz tego religia

katolicka ma swoje do pewnego stop­

nia niezmienne formy prawne, wyra­

żające się na zewnątrz w instytucjach.

A ponieważ religia stanowi jedno z istotnych cech człowieka, prawodawca nie może gwałcić sumienia, zwłaszcza jeżeli ta religia sama nie gwałci nie­

zmiennego prawa natury.

Jaka praktyka prawna wynikałaby (Ciąg dalszv na stronie 2-eJ).

sprawę zatrudnienia robotników w terenie.

Warszawa, 10. 4. (PAT). Prezes Ra­

dy Ministrów gen. Sławoj-Skladkowski

dokonał w dniu 9 kwietnia rb. inspek­

cji powiatów będzińskiego, zawierciań­

skiego i częstochowskiego w wojewódz­

twie kieleckim. W pierwszym rzędzie p. premier zwiedził państwowe zakła­

dy wodociągowe w Maczkach, zasila­

jące znaczne obszary województwa śląskiego, krakowskiego i kieleckiego

w wodę, czerpaną z Białej Przemszy i zapoznał się z pracą stacji filtrów 0-

raz stacji pomp, jak również z robota­

mi, związanymi z rozbudową zakła­

dów. Szczególnie zainteresował się p.

premier podniesionymi swego czasu w

prasie przyczynami zanieczyszczenia wody produkowanej. Stwierdzono, było to zjawisko przejściowe w okresie silnych mrozów, a jakość wody produ­

kowanej obecnie nie budzi zastrzeżeń.

W drodze do Sosnowca przeprowa­

dził p. premier inspekcję urzędu gmin­

nego w Miwce, badając dokładnie bud­

żet gminy ze szczególnym uwzględnie­

niem sum, przeznaczonych na zatrud­

nienie. W towarzystwie wójta lustro­

wał prace przygotowawcze, prowadzo­

ne w związku z budową drogi Zagórze

Dąbrowa, interesując się stanem prac, oraz zarobkami zatrudnionych

tam robotników. Na ręce wójta p. pre­

mier pozostawił 200 zl na dożywianie miejscowych dzieci szkolnych.

W Sosnowcu podczas bytności swo­

jej w zarządzie miejskim p. premier

zbadał w budżecie miasta sumy, prze­

znaczone na roboty publiczne oraz za­

trudnienie. Z budżetu wynoszącego 2

miliony zł, miasto przeznaczyło około

450 tys. z własnych funduszy na inwestycje, związane ze zwiększeniem zatrudnienia. W toku prac są: pokrycie

nową nawierzchnią całego szeregu ulic, regulacja Przemszy, budowa szkoły powszechnej, instalacje wodociągowo­

kanalizacyjne oraz cały szereg innych inwestycyj. Stan zatrudnienia przed­

stawia się znacznie lepiej, niż w tym samym okresie ub. r. Na miejscu ro­

bót p. premier prowadził rozmowę z

robotnikami, zatrudnionymi przy tych robotach i interesował się ich zarob­

kami, które wahają się od 3 zł 50 gr do 5 50 gr dziennie. Prezydentowi mia­

sta p. premier pozostawił 500 zł do po­

działu między rodziny najbiedniej­

szych.

Dalsza inspekcja objęła Będzin I Zawiercie.

W Częstochowie stwierdził p. pre­

mier wzmożenie prac, zarówno na tere­

nie powiatu, jak i miasta. W mieście zatrudnionych jest przeszło 800 osób, podczas gdy w ub. roku w tym samym okresie było około 600. Po, zwiedzeniu robót drogowych, p. premier udał się do baraków dla bezdomnych przy uh Hoeiie-Wrońskiego, gdzie udzielił na

ręce wiceprezydenta miasta doraźnej zapomogi dla najbiedniejszych w wyso­

kości 2.C0O zł, oraz porozumiał się z wojewodą co do zatrudnienia miesz­

kańców baraków. W dalszym ciągu p.

premier interesował się szczegółowo

rozmiarami zwiększonego zatrudnienia

w przemyśle i w związku z tym odbył

na miejscu konferencję z dyrektorem kopalń rud żelaznych w Konopiskach.

Kopalnie te zatrudniają obecnie 1600 robotników, podczas gdy w roku ze­

szłym pracowało tam 600 do 800.

Ogólne spostrzeżenia z inspekcji wy­

kazują zwiększenie zatrudnienia w o~

statnich miesiącach, a nawet brak sił fachowych w niektórych działach pracy*

Uczony szwedzki na audiencji

u Pana Prezydenta.

Warszawa, 10. 4. (PAT). P. Prezy­

dent Rzeczypospolitej przyjął wczoraj prof. C. Benedicksa, prezesa królew­

skiej akademii nauk w Sztokholmie, jednego z najznakomitszych uczonych świata w dziedzinie chemii fizycznej

metali. Uczonego szwedzkiego przed­

stawił Panu Prezydentowi R. P. rektor

akademii górniczej w Krakowie prof.:

Takliński,

Ciężkie położenie ludnoś'ci polskiej

w Gdańsku.

Gdańsk, 10. 4. (PAT). Komisarz ge*

neralny R. P. w Gdańsku min. Chodac­

h'i przyjął wczoraj de-legację ludności polskiej w ^osobach posłów Budzyńskie­

go i Lendziona oraz radnych Kurzyń- skiego i Schwarza. Delegacja przedsta­

wiła ciężkie położenie ludności polskiej

na ziemi gdańskiej, szczególnie na ryn­

ku pracy, rzemiosła, handlu i szkol-*

nictwa.

KOMISJA KONTROLI CEN

ma usunąć chaos cen na rynku wewnętrznym.

Warszawa, 10. 4. (Tel. wł.) Jak się dowiadujemy,, komisja kontroli cen posiadać będzie biuro, którego urzęd­

nicy nie zostaną angażowani, lecz skła­

dać się będą z urzędników biura eko­

nomicznego Prezydium Rady Ministrów

oraz z urzędników, przydzielonych

przez poszczególne ministerstwa.

Głównym zadaniem komisji będzie Zwalczanie chaosn cen na rynku we­

wnętrznym, walka ze zwyżką cen, oraz przeprowadzenie studiów w dziedzinie

możliwości obniżenia cen niektórych artyknłów. Wszystkie zagadnienia uj­

mowane będą z punktu widzenia roz­

woju przemysłowego kraju. Zagadnie­

nia podzielono na trzy zasadnic'ze ele­

menty, posiadające znaczenie dla:

a) wykonania planu inwestycyjnego, b) kosztów utrzymania i

c) budżetów publicznych.

Komisja cen dążyć będzie do współ­

działania sfer gospodarczych z jej pra­

cami i na ten temat p. wiceminister Jastrzębski odbędzie konferencję z przedstawicielami poszczególnych gałę­

zi handlu i przemysłu, (r.)

Gubernator generalny Kanady w Waszyngtonie.

Lord Tweesmuir, generalny gubernator Kanady, bawi obecnie w Waszyngtonie, gdzie

został przyjęty przez prezydenta Roosevelta. Na zdjęciu: Lord Tweesmuir po złożer niu wieńca na grobie nieznanego żołnierza.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :