• Nie Znaleziono Wyników

Wymagania edukacyjne rok szkolny 2020/2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wymagania edukacyjne rok szkolny 2020/2021"

Copied!
3
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Wymagania edukacyjne rok szkolny 2020/2021

Przedmiot

Sieci komputerowe

Klasa 4t

Nauczyciel Uczący Krzysztof Stopka

1. Nauczyciel dostosowuje wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu w stosunku do uczniów, u których stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym, potwierdzone odpowiednim dokumentem z poradni psychologiczno – pedagogicznej.

2. Możliwe sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności

 odpowiedź ustna

 jakość pracy na lekcji

 aktywność na lekcji/ bieżąca praca na lekcji

 współpraca w grupie

 ćwiczenia projektowe

 krótki pisemny sprawdzian z bieżących wiadomości

 sprawdzian podsumowujący dział

 osiągnięcia w konkursach i olimpiadach

(2)

OCENA CELUJĄCY

OCENA

BARDZO DOBRY

OCENA DOBRY

OCENA

DOSTATECZNY

OCENA

DOPUSZCZAJĄCY UCZEŃ:

- w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe, - rozwiązuje samodzielnie zadania o dużym stopniu trudności,

- stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych, - osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,

UCZEŃ:

- w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe, - zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach,

- potrafi samodzielnie korzysta

z różnych źródeł wiedzy, - potrafi przeprowadzić analizę matematyczną zagadnień technicznych - rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe o dużym stopniu trudności,

- potrafi kierować pracą w grupie

- stosuje narzędzia naukowe w rozwiązywaniu problemów

UCZEŃ:

- w dużym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,

- poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań typowych lub problemów, - potrafi posługiwać się instrukcjami technicznymi rozwiązań poznanymi w obrębie przedmiotu - stosuje rozwiązania techniczne poznane w obrębie przedmiotu -potrafi przeprowadzić analizę działania rozwiązania technicznego

- dobiera rozwiązania techniczne w konkretnych warunkach pracy

- przewiduje problemy w realizacji rozwiązania technicznego

- sporządza dokumentacje techniczną

UCZEŃ:

- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie,

- rozumie podstawowe prawa i zjawiska wykorzystywane w rozwiązaniach technicznych poznanych w obrębie przedmiotu

- potrafi z ilustrować zagadnienie na rysunku, wykresie, schemacie, - rozwiązuje samodzielnie proste zadania i problemy techniczne,

- potrafi zastosować metodologię pomiarową stosowaną w transmisji danych

- przedstawia wyniki pomiarowe rozwiązania technicznego

- zna zasady analizy matematycznej rozwiązania technicznego

- rozpoznaje schematy blokowe i ideowe rozwiązań technicznych ,

- planuje działania w celu rozwiązania problemów technicznych

UCZEŃ:

- posiada wiadomości i umiejętności niezbędne do dalszego kontynuowania nauki i przydatne w życiu codziennym

- ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale te braki nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia - dokonuje klasyfikacji rozwiązań technicznych poznanych w ramach przedmiotu

- rozróżnia rozwiązania techniczne poznane w ramach przedmiotów

- zna terminologię stosowaną w zagadnieniach

technicznych

- zna zasadę działania rozwiązań technicznych poznanych w ramach przedmiotów

- rozumie i stosuje instrukcje techniczne

- zna i stosuje zasady pracy w warunkach produkcyjnych podczas wykorzystywania rozwiązań technicznych

(3)

Efekty kształcenia

EE.10.1(4) opisuje i analizuje klasy adresów logicznej adresacji hostów w Internecie (IP) i konfiguruje interfejsy sieciowe;

EE.10.2(6) dokonuje analizy protokołów sieciowych, wykorzystując interaktywne aplikacje czasu rzeczywistego;

10.2(8) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych w sieciach lokalnych;

EE.10.2(9) charakteryzuje algorytmy oraz protokoły rutingu;

EE.11.1(1) planuje adresację logiczną w oparciu o podstawowy protokół Internetowy (IP);

EE.11.1(2) rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych;

EE.11.1(3) rozpoznaje i stosuje normy dotyczące okablowania strukturalnego;

EE.11.1(4) rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;

EE.11.1(5) rozpoznaje urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu;

--- podpis nauczyciela prowadzącego zajęcia

Cytaty

Powiązane dokumenty

Oczekiwane osiągnięcia ucznia w klasie: opanowanie materiału z zakresu z zakresu wstępu do historii sztuki; umiejętność charakterystyki oraz analizy dzieł sztuki,

 wymienia i wskazuje na mapie politycznej świata przykłady paostw wysoko, średnio i słabo rozwiniętych gospodarczo - wyróżnia na podstawie mapy regiony bogate i biedne. 

EE.11.2(6) konfiguruje interfejsy rutera w obrębie adresacji w Internecie (IP), list kontroli dostępu, mechanizmów jakości usług w sieci opartej o podstawowy protokół transmisji

BHP(9)6 dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas montażu i uruchamiania

BHP(9)9 dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas montażu kabli

EE.10.4(12)2 rozróżnić rodzaje masztów stosowanych do montażu urządzeń radiokomunikacyjnych realizujących odbiór zbiorczy polaryzacyjny;. EE.10.4(12)3 rozróżnić rodzaje

EE.11.1(9) dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe;. EE.11.1(11) wykonuje pomiary i testy

Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz potrafi:.. Rozumie dokładnie technikę rekurencji

EE.11.1(4) rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;. EE.11.1(5) rozpoznaje urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych

• poznaje zasady bezpiecznego zachowania podczas letniego wypoczynku,.. • wymienia zasady bezpiecznego zachowania się: nad wodą, w górach, w lesie, w pobliżu

Nie używam Internetu do oszukiwania, nie wprowadzam innych w błąd, dbam, żeby.. w Internecie było jak najwięcej

• w zadaniach praktycznych: poprawność rozwiązania zadania, poprawność zastosowanej metody i narzędzi do rozwiązania zadania, poprawność merytoryczną,

- wyróżnia białka proste i złożone oraz podaje przykłady białek prostych i złożonych - wymienia funkcje białek w organizmie człowieka. - porównuje proces koagulacji białek

Dobiera i stosuje oprogramowanie diagnostyczne, narzędziowe, archiwizujące, odzyskujące dane, monitorujące oraz wspomagające pracę sprzętu, min.. Wykonuje kopię zapasową

[Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VI, VII, VIII przyznaje się 0 punktów.][Jeżeli uczeń nie wyznacza

 niedbale, nie starając się poprawić błędów, gra na instrumencie melodycznym kilka najprostszych melodii opracowanych na lekcjach (z całkowitą pomocą

Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.. • Pracę domową uczeń wykonuje na komputerze,

3: nie zawsze poprawnie rozmieszcza tekst w liniaturze i odtwarza kształt liter; często popełnia błędy, układając wyrazy z sylab i liter, zdania z rozsypanki wyrazowej; w

 stosuje się do norm zachowania w życiu codziennym: w domu, w drodze do szkoły i podczas zabawy,..  zna sposoby udzielania pomocy w wypadku

 wymienia polskie tańce narodowe oraz podaje charakterystyczne cechy, wykonuje z małą pomocą nauczyciela podstawowe rytmy kujawiaka i oberka,.  określa charakterystyczne

Wymagania podstawowe (na ocenę dostateczn ) obejmuj wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie

 słucha wypowiedzi nauczyciela, rówieśników i innych osób w różnych codziennych sytuacjach, najczęściej czeka na swoją kolej, aby się wypowiedzieć okazuje szacunek

wymienia co najmniej trzy zasady zdrowego stylu życia (A); korzystając z piramidy zdrowego żywienia, wskazuje produkty, które należy spożywać w dużych i w małych