• Nie Znaleziono Wyników

ZAPROSZENIEna nadzwyczajne posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społeczneji Mediach, które odbędzie się 18 marca 2021 r., o godz. 17:30 (posiedzenie odbędzie sięzdalnie w aplikacji MS Teams)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ZAPROSZENIEna nadzwyczajne posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społeczneji Mediach, które odbędzie się 18 marca 2021 r., o godz. 17:30 (posiedzenie odbędzie sięzdalnie w aplikacji MS Teams)"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

WF.002.3.3.2021.BB Wrocław, dn. 16.03.2021 r.

ZAPROSZENIE

na nadzwyczajne posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 18 marca 2021 r., o godz. 17:30 (posiedzenie odbędzie się

zdalnie w aplikacji MS Teams)

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Komunikaty Przewodniczącego.

3. Sprawa kryteriów oceny okresowej (zakres badania naukowe) - dyskusja – ref. Przewodniczący

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach

dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Można też pisad w Ms Wordzie i wzory wpisywad używając Microsoft Equation (jest dostępny w każdej wersji edytora), a następnie zapisany plik załączyd do

dzenia wyznaczają u nas granicę ubóstwa, w żadnym razie zaś nie zapewniają godnego życia. Jeżeli bowiem przyjąć, że przeciętne wy- nagrodzenie pod koniec ub. roku wynosiło

Sprawa przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Matyi: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia

Zasady rekrutacji na program kształcenia w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w r.ak.. Elżbieta Skibińska-Cieńska,

Przyjęcie uchwały w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo dla doktorantów, którzy rozpoczęli

Nankiera 15b) Porządek obrad:.. - Przyjęcie

Krzysztofa Hwaszcza: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej;

Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych dr. Igor

Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr Marii Stryszewskiej na stanowisku asystenta(2) w Zakładzie Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej.

na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się 7 lipca 2020 r., o godz.. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Językoznawstwo Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 10 listopada 2020 r. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 9 lutego 2021 r., o godz.. Przyjęcie

Sprawa przewodu doktorskiego mgr Sofii Kamińskiej: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 9 marca 2021 r., o godz.. Przyjęcie

Sprawa wyłonienia kandydatów do nagród Prezesa Rady Ministrów i nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – ref.. Monika

przyjęła protokół nr 12/1/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach ze zwyczajnego posiedzenia, które odbyło się 9 lutego 2021 r.. Przewodniczący

przyjęła protokół nr 11/8/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach ze zwyczajnego posiedzenia, które odbyło się 8 grudnia 2020 r.. Przewodniczący

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 13 kwietnia 2021 r., o godz.. Przyjęcie

na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się.. 13 kwietnia

Sprawa wyznaczenia promotora, sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK oraz potwierdzenia biegłości językowej na poziomie nie niższym niż B2 (tryb

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 18 maja 2021 r., o godz.. Przyjęcie

Uchwała w sprawie zasad potwierdzenia efektów uczenia się na poziomie 8 PRK dla osób ubiegających się o stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o

przyjęła protokół nr 12/1/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach ze zwyczajnego posiedzenia, które odbyło się 9 lutego 2021 r.. Przewodniczący