• Nie Znaleziono Wyników

Chemia dla czystego środowiska

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Chemia dla czystego środowiska"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna 2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 13­02­2015

Chemia dla czystego środowiska

Kategoria: Wiadomości , Sukces dzięki funduszom | Dotyczy: Innowacyjna Gospodarka

Na  Uniwersytecie  Marii  Skłodowkiej­Curie  (UMCS)  działa  Centrum  Nanomateriałów Funkcjonalnych,  powstałe  dzięki  46  mln  zł  z  Programu  Innowacyjna  Gospodarka.  Umożliwi  ono szybsze opracowanie skutecznych, nowych nanokompozycji i nanomateriałów funkcjonalnych oraz znacznie poszerzy wiedzę o najbardziej istotnych ich właściwościach.

Projekt  polegał  na  modernizacji  i  wyposażeniu  laboratoriów  Wydziału  Chemii  UMCS.  Utworzono  nowe, specjalistyczne  miejsca  pracy,  zakupiono  unikalną  aparaturę  naukowo­badawczą  oraz  unowocześniono powierzchnię  pracowni  badawczych.  Z  usług  centrum  w  zakresie  przeprowadzania  badań  i  analiz  mogą korzystać jednostki naukowe oraz przedsiębiorcy. 

Wdrożenie do produkcji opracowanych nanomateriałów przyczyni się do wzrostu konkurencyjności gospodarki regionu  jak  i  Polski,  przyspieszenia  zrównoważonego  rozwoju  i  poprawy  jakości  życia  społeczeństwa.

Opracowane  materiały  znajdą  zastosowanie  m.in.  w  dziedzinach  chemii,  energetyki  oraz  ochrony  środowiska naturalnego (np. w proekologicznej utylizacji metanu, procesach oczyszczania powietrza i ścieków).

 

źródło: Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych  

   

Cytaty

Powiązane dokumenty

– rozwiązuje zadania rachunkowe na stężenie procentowe roztworu, w którym rozpuszczono mieszaninę substancji stałych – rozwiązuje zadania z wykorzystaniem pojęcia

W szczególności powinien: posiadać wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego; posiadać umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze

To support companies everywhere in advancing the ambitions of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the UN Global Compact has developed a portfolio of Action Platforms

Każdy człowiek powinien się starać być czystym i zdrowym, umysł swój utrzymywać jasnym, mieć głowę w porządku, być stałym i szanować się, a wtedy okaże się,

Monitoring zawartości metali ciężkich oraz lotnych związków organicznych w glebach, wodach i osadach dennych Badanie właściwości antybakteryjnych.

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego może ubiegać się podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą

Czy w związku z tym, że większość producentów wielkość opakowania dla cieczy przed- stawia w mililitrach, a nie w gramach, czy Zamawiający wyrazi zgodę na Benzen d-6 opa-

8) „Umowie dotacji” – należy przez to rozumieć umowę o udzieleniu Pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa na realizację Zadania, zawartą pomiędzy