• Nie Znaleziono Wyników

Język polski , klasa 1 a LO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Język polski , klasa 1 a LO"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Język polski , klasa 1 a LO

Zagadnienia do samodzielnego opracowania od 30 marca do 3 kwietnia 2020r.

Temat: Literacka wizja zaświatów . Boska komedia Dante Alighieri (2H)

1. Summa - to rodzaj podsumowania, syntezy, zbiór wiadomości o charakterze encyklopedii jak i podręcznika, obejmujący całość wiedzy z danej dziedziny.

2.Boska komedia jest - syntezą światopoglądu ludzi średniowiecza(summa średniowiecza) 3. Geneza utworu

Pierwotnie Dante zatytułował swój utwór Komedia, dopiero później dodano określenie Boska (doskonała). Powstała w I poł. XIV wieku, napisana została w dialekcie toskańskim, który później przekształcił sie w język włoski. Tytuł utworu można interpretować tak, jak w Poetyce Arystotelesa - komedia ma w przeciwieństwie do tragedii, pomyślne zakończenie.

Boska komedia przedstawia wędrówkę narratora- Dantego, po zaświatach : Piekle, Czyśćcu i Raju. Wędrówka rozpoczyna się w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek 1300r., podróż trwa trzy dni.

Wszystkie zaświaty dzielą sie na 9 części ( liczba symboliczna, wielokrotność 3)

Przewodnikiem Dantego po Piekle i Czyśćcu jest poeta rzymski, Wergiliusz. Po Raju oprowadza Dantego Beatrycze (pierwowzorem była ukochana poety, przedwcześnie

zmarłej).Ostatnim etapem wędrówki jest Niebo, tu przewodnikiem Dantego jest św. Bernard z Clairevaux (klerwo).

4. Budowa utworu jest odzwierciedleniem cech kultury średniowiecza: jest numeryczna, symetryczna oraz symboliczna. Szczególne znaczenie ma liczba 3 (zob. symbolika biblijna).

Konstrukcja utworu ma także charakter teologiczny(odwołuje się do pojęć ważnych dla chrześcijaństwa) i synkretyczny(obejmuje wszelkie możliwości opisane w chrześcijańskiej nauce o zbawieniu. Realizm łączy się z wizyjnością. Pojawiają się alegorie np. Beatrycze- obraz miłości Bożej.

Piekło przypomina lej zwężający się ku dołowi, składa się z dziewięciu kręgów.

Motyw piekła pojawia się w mitologii (Orfeusz I Eurydyka), w Eneidzie Wergiliusza i Biblii.

(2)

schemat Piekła Dantego

W ostatnim kręgu są zdrajcy : Judasz, Kasjusz, Brutus

5.Przeczytaj podane fragmenty Boskiej komedii i odpowiedz na pytania :

 na podstawie 2 pierwszych wersów utworu opisz sytuację egzystencjalną osoby mówiącej

 nazwij uczucia wyrażone w pierwszych 6 wersach

 zinterpretuj las jako alegorię zapowiadającą treść utworu

 zinterpretuj słowa poety gorzko opowiem i lasu rzeczy tajemniczych- wskaż związek między tym celem a średniowiecznym dążeniem do syntezy

(3)

 w jakiej sytuacji znajdują się ludzie w trzecim kręgu ? co jest przyczyną ich cierpienia?

 jakimi cechami odznacza sie potwór strzegący potępionych?

 wyjaśnij wyrażenie dantejskie sceny

 na czy polega groza dantejskich scen? , czemu służą te sceny?

 czy strach przed karą jest dobrą motywacją ? -uzasadnij swoje zdanie

 wymień atrybuty Boga zawarte w wersie 4-6

 jakie piekło zapowiadają wersy 7-9?

 spróbuj zinterpretować wiersz Tadeusza Różewicza Brama ( wykorzystaj pytania pod tekstem)

Temat: Filozofia świętego Tomasza z Akwinu

1.Święty Tomasz z Akwinu jest doktorem Kościoła, starannie wykształcony, studiował sztuki wyzwolone na wielu uniwersytetach europejskich. Najważniejszym dziełem jest Summa teologiczna . Przybliżył chrześcijaństwu pisma Arystotelesa.

2. Tomizm -jego celem jest odkrycie ostatecznych przyczyn całej rzeczywistości. Filozof mówi o dwóch rodzajach poznania: za pomocą objawienia ( człowiek przyjmuje pewne prawdy) i rozumu (człowiek dochodzi do prawd wykorzystując racjonalne myślenie). Oba rodzaje prawdy pochodzą od Boga. W punkcie wyjścia bierze prawdy objawione, które objaśnia racjonalizująco, próbując zrozumieć powiązanie Absolutu ( byt najwyższy) ze światem i człowiekiem. Przyczyna istnienia wszelkich bytów - Bóg- jest gwarantem sensu i racjonalność człowieka i natury. Człowiek to monolit (jedność) duszy i ciała jest zdolny do rozpoznawania swojej sytuacji i może dziłąć w kierunku swego dobra. Zajmuje konkretne miejsce na drabinie bytów .

3. Scholastyka - tzw. filozofia szkolna - próbowała wyjaśnić kwestie dotyczące wiary, dogmatów - za pomocą metod racjonalnych (rozum).Dogmaty i prawdy wiary są

niepodważalne, można je jednak uzasadnić za pomocą rozumu. Św. Tomasz był jednym z najwybitniejszych scholastyków średniowiecza.Scholastyka to także termin związany z określonym modelem rozumowania (wypracowanym na podstawie dokonań Arystotelesa) praktykowanym w średniowieczu. Opierała się ona na rozumowaniu dialektycznym, co wiązało się z wyciąganiem wniosków i rozstrzyganiem sprzeczności. Rozpatrywany tekst poddawano więc wnikliwej analizie, która opierała się na dokładnym przeczytaniu (lectio), dyskusji wokół tekstu (disputatio) oraz formułowaniu wniosków (determinatio).

4. Przeczytaj fragment Summy teologicznej i opowiedz na pytania

 jakie dwa rodzaje prawd o Bogu wyznaje św. Tomasz ?

 jak filozof wyjaśnia, że ludzki umysł nie jest w stanie dojść do zrozumienia Boga?

 Dlaczego filozof próbuje racjonalnie uzasadnić istnienie Boga ?

 czym są prawdy, które rozum posiada z natury ?

 czym jest wiara religijna w ujęciu św. Tomasza?

(4)

Temat: Refleksje na temat życia i śmierci- Wielki testament F. Villona(2H)

1. F. Villon(wiją) żył w drugiej połowie XV wieku. Poeta - łotrzyk, szukający w życiu przygód i miłostek. W jego utworach pojawiają się wątki takie jak: głód, nędza, tułaczka, niesprawiedliwość społeczna, przemijanie i śmierć, które autor przedstawił bardzo realistycznie. Motyw umierania łączy z barwnymi, zmysłowymi opisami życia.

2. Wielki testament stanowi rozrachunek z własnym życiem po pobycie w więzieniu.

Bohaterem lirycznym jest zwykły człowiek ( nie rycerz, święty czy król ), nieobecny wcześniej w literaturze średniowiecza. Utwór zawiera wiele refleksji egzystencjalnych i autobiograficznych( nazwiska konkretnych osób, daty)

3. Przeczytaj podane fragmenty Wielkiego testamentu i odpowiedz na pytania

 kim jest osoba mówiąca w wierszu? jak przedstawia siebie ? - dokonaj krótkiej charakterystyki

 co o młodości z perspektywy czasu mówi podmiot liryczny?

 ustal , kogo dotyczy sformułowanie panie minionego czasu zawarte w tytule ballady ?

 znajdź w tekście ballady powtórzenia ,określ ich funkcję ?

 wskaż w tekście elementy charakterystyczne dla trzech rodzajów literackich., czym cechują się gatunki do których nawiązuje poeta?

 wskaż w tekście elementy żartobliwe i poważne, określ ich funkcję

 utwór Villona to zwyczajny testament czy poetycki ? , uzasadnij.

 jakich wskazówek poeta udziela czytelnikowi ? czego należy się wystrzegać?

jaką postawę przyjąć ? jakich błędów młodości unikać?

4. Przeczytaj fragment utworu A. Rimbuad Sezon w piekle . Poranek i odpowiedz na pytania Artur Rimbaud to poeta żyjący w II połowie XIX wieku , należy do tzw. poetów przeklętych (wiódł awanturnicze życie, lekceważył wszelkie normy i zasady społeczne, włóczył się bez celu po Europie)

 kto jest osoba mówiącą w tekście ? , co jest jego tematem oraz kto jest adresatem utworu ? ; porównaj te ustalenia z wynikami analizy Wielkiego testamentu

 liryka czy epika? określ rodzaj literacki, jakie podobieństwa dostrzegasz do tekstu Villona ?

 porównaj uczucia wobec życia wyrażone przez obu poetów

 czym jest młodość dla obu poetów ?, wskaż podobieństwa i różnice

 wytłumacz puentę Sezonu w piekle Niewolnicy, nie przeklinajmy życia

(5)

Temat : Sztuka średniowiecza

1. Styl romański (X - XIII w. ), nazwa wywodzi sie od łacińskiej nazwy Rzymu - Roma 2. Cechy stylu romańskiego , przykłady sztuki romańskiej w Europie i w Polsce

3. Styl gotycki ( XIV - XV w.)

4. Cechy stylu gotyckiego , przykłady sztuki gotyckiej . Obejrzyj Katedrę T. Bagińskiego

jest w całości dostępny na YouTube

Cytaty

Powiązane dokumenty

W nagrodę zapraszam do wysłuchania piosenki Arki Noego „Nieidealna” mówiącej w gruncie rzeczy o tym, że każdy jest inny ale tacy właśnie jesteśmy

Wyniki badań w zakresie psychologii poznawczej, neuropsycholo- gii (analiza deficytów u pacjentów z uszkodzeniem określonych obszarów mózgu) czy neurobiologii wskazują, że

W tych warunkach ukształtował się nowy wzorzec człowieka, jednostki dążącej do poznania siebie i otaczającego świata, wyróżniającego się z otoczenia dzięki własnemu

-rozumie pojęcie socjolektu; rozpoznaje i określa jego funkcje komunikacyjne -rozpoznaje i charakteryzuje style indywidualne poznanych dzieł i autorów -określa rolę języka

Okres, który jest już historią, przypomina tutaj termin formy symetrycznej. Według estetyki klasycznej tylko taka forma może wyrażać porządek Domu Bożego. Tutaj

Oszacowa´c jak d lugo musia laby trwa´c produkcja takiej ilo´sci antymaterii w CERNIE.. Zgodnie

Pole powierzchni całkowitej tego graniasto- słupa jest równe 45 √. Pole podstawy graniastosłupa jest równe polu jednej

Zadanie 1: Wypisz z tekstu pytania ukazujące wątpliwości i bezradność poety, a także jego prośbę.. Wykonaj pisemnie polecenie 4,

Proszę wyszukać (minimum) 10 motywów literackich funkcjonujących w epoce baroku i przypisać do każdego min 2 różne teksty literackie.. Proszę zapisać w zeszycie i przesłać

W konsekwencji przyjmuje ona na całym rozwa- żanym przedziale [10, 50] największą (a zarazem najmniejszą) wartość π/4 (niewymierną, bo π

Temat: Ćwiczenia maturalne - czytanie ze zrozumiem (1H) rozwiązanie przykładowego arkusza maturalnego , pli pdf Temat : Streszczenie logiczne - ćwiczenia (1H)..

Temat: Wypracowanie typu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym ćwiczenia (2H).. przykładowe wypracowanie z arkusza maturalnego w obu zakresach,

to Psałterz należał do dzieł, które – jeśli decydowano się na tłumaczenie pojedynczych części Pisma Świętego – wybierano częściej niż inne.. Liturgie

, n} tak, by dla każdych trzech wierzchołków A, B, C, dla których |AB| = |AC|, liczba przy wierzchołku A była albo mniejsza, albo wi e , ksza od jednocześnie obu liczb

Wprawdzie nie ma pewności, jakie jest jej źródło, ale przyjęło się uważać, że określenie barok wywodzi się z języka portugalskiego, gdzie barocco oznacza nieregularną

Będziesz mógł degenerować się i staczać do rzędu zwierząt; i będziesz mógł odradzać się i mocą swego ducha wznosić się do rzędu istot boskich”.. Wyjaśnij znaczenie

Bez względu na to, jak duży jest okrąg, to gdy podzielimy jego obwód przez długość średnicy otrzymamy ok.3.. Tak naprawdę ten iloraz nie jest równy dokładnie 3, tylko

Dla dodatniej liczby naturalnej n znaleźć wzór na największą potęgę liczby pierwszej p dzielącą n!4. Rozłożyć na czynniki pierwsze

Krawędzi, które łączą wierzchołki należące do różnych kawałków, jest dokładnie n k − 1, a ponieważ poddrzewa połączone takimi krawędziami składają się z

Na stronie www.teatramatorski.pl należy wybrać jeden scenariusz sztuki dla dzieci i młodzieży, a następnie napisać opowiadanie z dialogiem na jego

Podlaski Konkurs Matematyczny 2006 Zadania przygotowawcze - klasy drugie..

Wśród dowolnych k różnych liczb całkowitych dodatnich istnieją dwie, których różnica jest podzielna przez n.. Wśród dowolnych k różnych liczb całkowitych dodatnich

Dla równoległoboku o przekątnych długości 6 i 8, przecinających się pod kątem α, oznaczmy przez S(α) sumę kwadratów długości jego boków