BIBLIOGRAFIA PRAC KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA, PRYMASA POLSKI ZA LATA 1897—1951

Pełen tekst

(1)

BIBLIOGRAFIA PRAC

KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA, PRYMASA POLSKI ZA LATA 1897— 1951

O p ra c o w a ł

KS. STA N ISŁA W K O SIŃ S K I S.D.B.

N iniejsza bibliografia p ra c k a rd y n a ła A u g u sta H londa je st pierw szą p ró b ą p rz e d staw ie n ia jego doro b k u piśm ienniczego i o b ejm u je prace d ru k o w a n e n a p rze strzen i kilk u d ziesięciu la t (1897— 1951) bądź w p o sta ­ ci d ru k ó w zw artych, bądź w o rg an a ch urzędow ych k u rii bisk u p ich i a r ­ cybiskupich i w najró żn iejszy ch p eriodykach, a n a w e t dziennikach. W y­

łączono z niej jed y n ie pism a o c h a ra k te rz e urzędow ym i a d m in istra c y j­

nym . T ak sam o nie uw zględniono p rzed ru k ó w , zn a jd u ją cy c h się w in ­ nych periodykach. W yjątkow o zam ieszczono p rz e d ru k i w p o staci osobnej b roszury, o ile do nich był ła tw y dostęp. W łączono do pism w yw iady, k tó re po w iększej części za w ie ra ją w ypow iedzi k ard . H londa n a n a j­

różniejsze te m aty , dotyczące a k tu a ln y c h problem ów . O czywiście n in ie j­

sza bib lio g rafia nie je st pełna, gdyż z n a jd u je się jeszcze w iele pism k a rd y n a ła , do k tó ry ch nie m ożna było dotrzeć, zw łaszcza w p ra sie za­

granicznej. P ew n a część je s t jeszcze w rękopisie lu b m aszynopisie i cze­

ka n a d ru k . Z naczna ilość p rac, zw łaszcza w rękopisie, w p o staci k o n - feren c y j, szkiców rek o le k cy jn y c h itp. została zniszczona w czasie II w o j­

ny św iatow ej. N iem niej w y d a je się, że zgrom adzono p ra w ie całą spuściz­

nę p isa rs k ą zgasłego p ry m asa , k tó ra pozw ala n am zo rientow ać się w najo g ó ln iejszy m zarysie, co zostało przez niego n a p isa n e i o p u b lik o ­ w ane.

P ra c e d ru k o w a n e k a rd . H londa zostały ułożone w p o rzą d k u ch ro ­ nologicznym w edług d a ty w y d an ia lu b u k a z a n ia się pism a z o d ch y len ia­

mi, uw zg lęd n iający m i pow iązanie p u b lik a cji z w y d arze n iam i w życiu kościelnym czy społeczno-politycznym , ze w zględu n a specyficzny c h a ­ r a k te r tw órczości K ard y n a ła — rządcy arch idiecezji i p ry m a sa Polski.

W yszczególnione p rz e d ru k i g ru p o w a n o p rzy p ierw szej pozycji d a n e j p u ­ blikacji. P o m in ięto całkow icie w n iniejszej bibliografii d ro b n e i luźne pism a, fra g m e n ty czy różne w y ją tk i z pism prym asow skich, o d k ła d a ją c to w szystko do przyszłej bibliografii, obejm u jącej całą spuściznę p is a r­

sk ą P ry m a sa , w k tó re j z n a jd ą się rów nież w szelkie inedita, dotychczas nigdzie n ie publikow ane, oraz p rz e d ru k i tu ta j nie uw zględnione. N ależy rów nież zaznaczyć, że cały m a te ria ł bibliograficzny został opisany z a u ­ topsji; zaledw ie k ilk a pozycji p rze d ru k o w a n o z inn y ch zbiorów — m iało

(2)

to m iejsce w tych w ypadkach, kiedy n ie m ożna było dotrzeć b ez p o śred ­ nio do źró d ła i trz e b a było k o rzy sta ć z innych przekazów .

Całość te j p rac y je st rów nocześnie p o ję ta ja k o sk ro m n a w iąz an k a złożona n a grobie P ry m a sa w 25 rocznicę jego śm ierci. Oby choć w d ro b ­ nej m ierze p rzyczyniła się do pełniejszego zrozum ienia życia i d zia ła l­

ności tego „syna lu d u śląskiego w rzym skiej p u rp u rz e ”.

W YKAZ CZA SO PISM A te n . kapl.

Biul. K A P

Biul. Z r z e s z . K s i ę ż y Muz.

Cah. T em o ig n . chret.

Doc. cath.

Donieś. A k c j i K ato l.

D u szp. poi. z a Gran.

Dz. pozn . D z w o n e k rekol.

Gaz. dla K ob.

Gaz. kośc.

G łos Br. A l b e r t a G łos euchar.

G ło s K a p l.

G los kato l. (Kiel.) G ło s kato l. (Pozn.)

G łos S e m i n . Zagr.

Gon. śl.

Gość nie dz.

A ten e u m K ap ła ń sk ie A ve M aria (USA)

B iu lety n K atolickiej A gencji P ra s o ­ w ej

B iu lety n Z rzeszenia Księży M uzyków (powiel.)

C ah iers du T em oignage C h retien L a C roix

Czas

L a D o cum entation C a th o liąu e D oniesienia A kcji K atolickiej dla

A rchidiecezyj G nieźnieńskiej i P o ­ znańskiej

D u szp asterz P olski za G ra n ic ą D ziennik P o zn ań sk i

D zw onek R e kolekcyjny D zw onek Sw. O lafa L 'E cho de P a ris G az eta dla K obiet G az eta K ościelna Głos B ra ta A lb erta G łos E u ch ary sty czn y G łos K ap ła n a G łos K arm e lu

Głos K atolicki (Kielce) G łos K atolicki (Poznań) Głos P o lsk i (Buenos Aires) Głos S em in a riu m Z agranicznego G oniec Ś ląski

Gość N iedzielny G re g o rian a

Idees et des F aits (La R ev u e C a th o ­ liąue)

III. vat.

K ai. L ig i K a to l.

K ie r. ka to l. S to w . Młodz. poi.

K l e i n e kath ol. K i r c h e n - Z t g

K ron. Diec. K u j.- K a l is .

K ro n . Diec. Włoc.

K u r . pozn .

M a ł y Dz.

Mies. kośc.

Mies. p a st. płoc.

M isje kato l.

M itteil. deu ts c h . B o s c o - A n s t a lt e n

M łodz. m i s y j . Muz. kośc.

M ys t. Ghristi M yś l rek o l.

O berschles. K u r.

Pokł. sa lez.

Pol. sacra

Posł. z J a s n e j G ó r y C z e r w .

Prz. kato l.

Prz. p o w s z .

lllu stra z io n e V aticana Ita lia

Ju g e n d p fle g e

K ale n d arz Ligi K atolickiej

K iero w n ik K atolickich S tow arzyszeń M łodzieży P olskiej

D ie k leine k ath o lisch e K irchenzei- tu n g

K ro n ik a Diecezji K u ja w sk o -K a lis- kiej

K ro n ik a Diecezji W łocław skiej K u rie r P oznański

K u Szczytom K uźniczanka L ech

L idove L isty M ały D ziennik

M iesięcznik K ościelny A rchidiecezyj G nieźnieńskiej i P o zn ań sk iej M iesięcznik P a ste rs k i P łocki M isje K atolickie

M itteilu n g en aus den d eu tsch e n B osco-A nstalten

M łoda P o lk a M łody H ufiec M łodzież M isyjna M uzyka K ościelna M y steriu m C hristi M yśl R ekolekcyjna L a N acion (Buenos Aires) L a N ation

N ow a P o lsk a

O berschlesischer K u rie r P od Z n ak iem M aryi P okłosie S alezjań sk ie P olonia

P olonia S acra

P o słaniec z Ja sn e j G óry C z erw iń ­ skiej

P o stęp

P rz eg lą d K atolicki P rz eg lą d P ow szechny

(3)

P r z e w . kato l.

P r z y j . M łodz.

P r z y j . T r z e ź w .

R ocz. katol.

R o zk . w e w . B p a W P

R o zp . A d m i n . A p . Sl. poi.

R u c h kato l.

R y c e r z N iepok.

S z k . C h ryst.

Teol. p r a k t . T yg. p o w s z . T yg. w a r s z .

W iad. A rch id iec. G nieź.

Wiad. archidiec. w a r s z .

Wiad. diec. (Katów.) Wiad. d la D u c h ó w .

W iad. Pol. M isji K a to l. L o n d y n

W iad. salez.

Z arz. W ł a d z y duch.

P rz ew o d n ik K atolicki P rz y ja c ie l M łodzieży P rz y ja c ie l Trzeźw ości Die R eichspost

Roczniki K atolickie, red. ks. N. C ie­

szyński

Rozkaz W ew n ętrzn y B iskupa P o lo ­ w ego W ojsk P olskich

R ozporządzenia A d m in istra cji A po­

sto lsk iej Ś ląska Polskiego R uch K atolicki

R ycerz N iep o k alan ej Die S ch ild w ach e (Bazylea) S ep t

S p ra w ie Służ!

Szkoła C h ry stu so w a Teologia P ra k ty c z n a T ygodnik P ow szechny T ygodnik W arszaw ski V ita e P en sie ro

W iadom ości A rchidiecezji G nieźnień­

skiej

W iadom ości A rch id iecezjaln e W a r­

szaw skie

W iadom ości D iecezjalne (Katowice) W iadom ości dla D uchow ieństw a W iadom ości P olskiej M isji K ato lic­

kiej w L ondynie W iadom ości S ale zja ń sk ie W ychow anie

Z arząd zen ia W ładzy D uchow nej dla A rchidiecezyj G nieźnieńskiej i P o ­ znańskiej

Die Z eit

1897

1. L ist do red a k cji. [O now icjacie w Foglizzo i o zakładzie polskim w L om briasco], W iad. salez. R. 1: 1897 n r 8 s. 216—218.

2. L ist z R zym u, w g ru d n iu 1897. Wiad. salez. R. 2: 1898 n r 2 s. 48—

—50.

1899

3. P o dziękow anie M atce Bożej W spom ożycielce W iernych. R zym 1899.

Podp.: A. H. W iad. salez. R. 3: 1899 n r 11 s. 313.

1900

4. P odziękow anie M atce Bożej W spom ożycielce W iernych, R zym 1900.

(Fragm ent). W iad. salez. R. 4: 1900 n r 5 s. 136.

1902

5. W spom nienie p o śm iertn e n ad grobem dw óch zasłużonych k a p łan ó w [ks. W ik to r G rabelski, sa le z ja n in i ks. p rał. A ndrzej K nycz, p r o ­ boszcz ośw ięcim ski], Wiad. salez. R. 6: 1902 n r 12 s. 325—328.

1907

6. S ale zja n ie w P rzem yślu. W iad. sa lez. R. 11: 1907 n r 8 s. 209—210.

7. W ychow aw com od kolegi. W iad. salez. R. 11: 1907 n r 9/10 s. 223.

1909

8. K siądz Bosko a P olacy. W iad. salez. R. 13: 1909 n r 2 s. 36—44.

«

9. W ielki [ks. Bosko], W iad. salez. R. 13: 1909 n r 2 s. 35—36.

10. D la m łodzieży rękodzielniczej. (W sp ra w ie zak ład u w P rzem yślu).

W iad. salez. R. 13: 1909 n r 8 s. 212—213.

1910

11. A pel w sp raw ie organizacji byłych uczni zakładów ks. Bosko, To- rin o 1910. Odezwa. D ru k ulotny, ss. n lb 2.

12. N ach la n g em Sehnen... [Odezw a w sp ra w ie S ale sia n u m w W iedniu].

W ien 5 V 1910. D ru k u lotny, ss. nlb. 2.

1912

13. N ajśw iętsz a M a ry ja P a n n a jako W spom ożycielka W iernych. P rz e ­ m yśl 1912 N akł. Księży S alezjan ó w 16° ss. 73 n lb 6, il.

1914

14. L a u t B estim m u n g des S tatutes... [Odezw a w sp raw ie pom ocników i pom ocnic salezjańskich]. W ien 15 V 1914. D ru k u lotny, ss. nlb. 2.

(4)

1915

15. [W sp ra w ie założenia k o n g reg a cji m ariańskiej pod w ezw . M aryi W spom ożenia W iernych. O dezw a w jęz. niem .] W ien 9 V 1915.

D ruk u lotn y, ss. n lb 2.

16. [W sp r a w ie S o d a licji M aryi W spom ożenia W iernych. O dezw a w jęz.

niem .] W ien 27 VI 1915. D ruk u lotn y, ss. nlb 2.

17. [W sp raw ie zakładu sa lezja ń sk ieg o w W iedniu. O dezw a w jęz.

n iem .] W ien 14 X I 1915. D ruk u lo tn y , ss. n lb 4.

1916

18. D on Bosco, der P atriarch k a th o lisch er J u gen d p flege. J u g e n d p f l e g e Jg. 3: 1916 N r 6 s. 161— 167.

1917

19. [W sp ra w ie zakładu sa lezja ń sk ieg o w W iedniu. O dezw a w jęz.

niem .] W ien, im Jan n er 1917. D ruk u lotn y, ss. nlb 4.

1918

20. [W sp r a w ie d ziałaln ości sa le z ja n ó w w A u strii w czasie w o jn y . O d ezw a w jęz. niem .] W ien 18 X I I 1918. D ruk u lo tn y , ss. n lb 4.

1919

21. [W sp ra w ie d zia ła ln o ści sa le z ja ń sk ie j na teren ie A u strii i N iem iec w czasie w o jn y . O dezw a w jęz. niem .] W ien, im O ktober 1919.

D ruk u lo tn y , ss. n lb 4.

1920

22. [W sp ra w ie d ziałaln ości salezja ń sk iej w A u strii i N iem czech . O d ez­

w a w jęz. niem .] W ien, W eih n ach ten 1920. M i tt e il u n g e n de u ts c h . B o s c o - A n s t a l t e n 1920 N r 15 s. 6.

1921

23. D as W erden des S a lesia n u m s bis 1910. D on B osco und sein W erk in W ien. W: F estsch rift zur zeh n ja h rig en G riin d u n g sfeier d es „ S a - le s ia n u m ’". 17. A pril 1921. (Z fot. ks. A. H londa).

I 1922

24. P ie r w sz y list p astersk i, K a to w ice 17 X II 1922. W: L isty p a stersk ie.

P ozn ań 1936 s. 3—5.

Toż pt. Z aślu b in y ze Ś ląsk iem . W: N a straży su m ien ia n arodu, R a m sey 1951 s. 3—5.

1923

25. O rędzie w sp raw ie II Ś lą sk ieg o Z jazdu K atolick iego. K a to w ic e 11 V III 1923. G ość n ie dz. R. 1: 1923 nr 1 s. 3—4.

Toż w jęz. niem . pt. H irten b rief aus A n la ss des z w eiten s c h le si- sch en K a th olik en tages. O b ersch les. K u r. (B eilage) 1923 nr 193: 28 V III s. 1.

26. P r z e m ó w ie n ie na zjeźd zie b y ły ch w y ch o w a n k ó w salezjań sk ich w O św ięcim iu 17 V III 1923. Połci, sa lez. R. 7: 1923 nr 3/4 s. 11— 12.

27. P rzem ó w ien ie n a II Z jeźd zie K atolick im w K ró lew sk iej H ucie.

8 IX 1923. G ość n ie dz. R. 1: 1923 nr 2 s. 5.

28. A rcy p a stersk a zachęta. [O dezw a w sp ra w ie „G ościa N ied zieln eg o ”].

G ość n ied z . R. 1: 1923 nr 1 s. 1.

29. W szeregi! O dezw a do k a to lick iej m łod zieży ślą sk iej. K a to w ice 12 X 1923. G o ść n ied z . R. 1: 1923 n r 7 s. 3—4.

30. O rędzie b isk u p ów do w iern y ch całej P olsk i. G ość n ie dz. R. 1: 1923 nr 17 s. 6—7.

1924

31. O ojcu św ięty m . L ist p astersk i. K a to w ice 18 I 1924. W: L isty p a­

stersk ie, P ozn ań 1936 s. 6— 15.

Toż. W: N a stra ży su m ien ia narodu, R am sey 1951 s. 6— 14.

Toż w jęz. niem . R ozp. A d m i n . Sl. poi. 1924 nr 11 s. 50— 53.

32. O ży cie k a to lick ie na Śląsku. L ist p astersk i ... K a to w ice 1 III 1924.

M ik o łó w (1924) D ruk. K. M iarki, ss. 24.

Toż. W: L isty p astersk ie, P ozn ań 1936 s. 16—40.

Toż. W: N a stra ży su m ien ia narodu, R a m sey 1951 s. 15— 37.

33. O dezw a w sp ra w ie III Ś lą sk ieg o Z jazdu K atolick iego. K a to w ice 20 V III 1924. Gość n ie dz. R. 2: 1924 nr 34 s. 1.

34. P r z e m ó w ie n ie na o tw a rcie III Ś lą sk ieg o Z jazdu K a to lick ieg o w K a ­ tow icach 5 IX 1924. W: P a m iętn ik III Z jazdu K a to lick ieg o w K a­

tow icach , K a to w ice 1924 s. 7—20.

(5)

35. P rzem ó w ien ie na se sji szk oln ej p od czas III Z jazdu K a tolick iego w K ato w ica ch 8 IX 1924. W: P a m iętn ik III Z jazdu K atol., K a to w ice 1924 s. 91— 94.

36. P r z e m ó w ie n ie o m ason erii na III Z jeźd zie K atol. w K atow icach 8 IX 1924. W: P a m iętn ik III Z jazdu K atol., K a to w ice 1924 s. 100—

— 103.

37. P r z e m ó w ie n ie w sp ra w ie p rasy k a to lick iej na III Z jeźd zie K atol.

w K atow icach 8 IX 1924. W: P a m iętn ik III Z jazdu K atol. K a to ­ w ic e 1924 s. 110— 114.

38. P rzem ó w ien ie do m łod zieży na III Z jeźd zie K atol. w K atow icach 8 IX 1924. W: P a m iętn ik III Z jazdu K atol. K a to w ice 1924 s. 120—

121.

39. P rzem ó w ien ie na zak oń czen ie III Z jazdu K atol. w K atow icach 8 IX 1924. W: P a m iętn ik III Z jazdu K atol. K a to w ice 1924 s. 147— 148.

40. O strzeżen ie przed p ropagandą sek cia rsk ą na Ś ląsk u , K a to w ice 14 IX 1924. Gość. n ie dz. R. 2: 1924 nr 38 s. 6— 7.

41. O d ezw a do m łod zieży ślą sk iej. K a to w ice 1 X 1924. G ość n ie dz. R. 2:

1924 nr 42 s. 14.

42. W sp ra w ie R oku J u b ileu szo w eg o . L ist p astersk i. K a to w ice 24 X II 1924. W: L isty p astersk ie. P ozn ań 1936 s. 41—45.

Toż w jęz. niem . R ozp. A d m i n . A p . Sl. poi. 1925 nr 22 s. 106— 107.

1925

43. W ezw a n ie do zak ład an ia L igi K a to lick iej, K a to w ice 20 I 1925.

R o zp . A d m i n . A p . Sl. poi. 1925 nr 23 s. 117— 118.

Toż w jęz. niem . T am że, s. 118— 119.

44. W sp ra w ie Ś lą sk ieg o S em in ariu m D u ch ow n ego, K a to w ice 21 I 1925.

R ozp. A d m i n . A p . Sl. poi. 1925 nr 24 s. 125— 126.

45. P rzem ó w ien ie na za k oń czen ie A k a d em ii P a p iesk iej z ok azji roczn i­

cy koron acji P iu sa X I, K a to w ice 22 II 1925. G ość niedz. R. 3: 1925 nr 8 s. 7.

46. S ło w o a rcy p a stersk ie do m ężó w k atolick ich , K atow ice 10 III 1925.

Gość niedz. R. 3: 1925 nr 11 s. 1—2.

47. W sp ra w ie u roczystej koron acji M atk i B osk iej P iek arsk iej. O dezw a.

K a to w ice 10 III 1925. G ość n ie dz. R. 3: 1925 nr 22 s. 1.

48. E cha p ielg rzy m k i śląsk iej do R zym u. W yw iad W. B iegi, czerw iec 1925. Gon. śl. R. 5: 1925 nr 128 s. 226— 227.

MariaHlondowaz synami.Siedzą odlewej:Ignacy i August, stoją: Klemens,Antoni i Jan (z zoną)

(6)

MariaHlondowaprzeddomemw Słupnej Ks.August Hlondjako inspektorsalezjanów w Wiedniu(1921)

(7)

49. O rędzie w sp raw ie k o ro n ac ji M a tk i Bożej P ie k a rsk ie j, 15 V III 1925.

W: P a m ią tk a k o ro n ac ji cudow nego o brazu M. B. P ie k a rsk ie j, P ie ­ k a ry 1926 s. 3—4.

1926

50. P rzem ów ienie w p rzeddzień k o n se k ra c ji b iskupiej p rzed rez y d en cją b isk u p ią w K atow icach 2 I 1926. Gość niedz. R. 4: 1926 n r 2 s. 6.

51. A rc y p a ste rsk a podzięka z o kazji k o n se k ra c ji b iskupiej, K atow ice 3 I 1926. Wiad. diec. (Katów.) R. 1: 1926 n r 4.

52. W sp raw ie k a rto te k i d u sz p aste rsk iej. Mies. kośc. R. 42: 1926 n r 1 s. 6—7.

53. R ozporządzenie w sp raw ie ju b ileu sz u 1925, K atow ice 12 II 1926.

W iad. diec. (Katów.) R. 1: 1926 n r 5 s. 19—20.

54. L ist p a s te rsk i B iskupów P o lsk i w obronie sa k ra m e n tu m ałżeństw a.

K r o n . Diec. K u j .- K a l i s . R. 20: 1926 n r 4 s. 105—106.

55. W sp raw ie położenia relig ijn eg o n a ro d u polskiego. W spólny list p astersk i. W arszaw a 5 I II 1926. Kron. Diec. K u j.-K a U s. R. 20: 1926 n r 4 s. 136— 146.

56. P rzem ów ienie z okazji K on g resu M łodzieży M isyjnej w O św ięcim iu 15— 18 IV 1926. M łodz. m is y j . R. 2: 1926 n r 7/8 s. 101— 102.

57. F ra g m e n t k az an ia wygł. w k a te d rz e łódzkiej z okazji W szechpol­

skiego S alezjańskiego K o n g resu M isyjnego w Łodzi 9 V 1926.

P o k ł. salez. R. 10: 1926 n r 6/8 s. 66—67.

58. K siądz Bosko a m isje. R e fe ra t wygł. na S ale zja ń sk im K ongresie M isyjnym w Łodzi 9 V 1926. Pokl. salez. R. 10: 1926 n r 6/8 s. 83—

86.

59. P rzem ów ienie podczas in g resu do bazyliki gnieźnieńskiej 10 X 1926. P r z e w . katol. R. 32: 1926 n r 43 s. 509.

60. P rzem ó w ien ie do p rzed staw icieli w ładz na dw orcu poznańskim w d n iu in g resu do k a te d ry p oznańskiej 17 X 1926. P ostąp R. 37:

1926 n r 241 s. 1.

61. P rzem ó w ien ie podczas in g resu w k a te d rz e p oznańskiej w P o zn a­

niu 17 X 1926. P r z e w . katol. R. 32: 1926 n r 44 s. 603.

62. K ryzys duszy polskiej. P rzem ó w ien ie n a V II Z jeździe K atolickim w P o zn an iu 6 X I 1926. Rocz. katol. t. 5: 1927 s. 490—496.

3 — N asza Przeszłość t. 42

(8)

63. P rzem ó w ien ie wygł. w C zerw ińsku n ad W isłą do now icjuszów s a ­ le zja ń sk ic h 25 X I 1926. Posł. z J a sn e j G ó r y C zerw . R. 1: 1926 n r 12 s. 4—5.

64. W yw iad „G azety W a rsza w sk iej” z p ry m ase m P olski, W arszaw a, li­

stopad 1926. K ur. pozn. R. 21: 1926 n r 554 s. 4.

65. K o m u n ik a t K an celarii P ry m a so w sk ie j w sp raw ie o b rad biskupów w W arszaw ie 30 X I — 1 X II 1926. K u r. pozn. R. 21: 1926 n r 588.

66. O św iadczenie złożone m in. M eysztow iczow i im ieniem E piskopatu P o lsk i z o kazji zjazdu m etro p o litó w Kościoła K atol. w Polsce, W arszaw a 30 X I — 1 X II 1926. W: Szkice z dziejów p ap iestw a, recfi K. P iw arsk i, W arszaw a 1958 s. 508.

67. W yw iad u ks. prym asa. W arszaw a 2 X II 1926. Polonia R. 3: 1926 n r 333.

1927

68. M yśli now oroczne p ry m asa Polski. P rzem ów ienie do deleg acji sp o ­ łe czeństw a w ielkopolskiego, sk ła d a ją c e j życzenia now oroczne. P o ­

znań 31 X II 1926. Dz. pozn. R. 69: 1927 n r 2 s. 3.

69. Do polskiego h a rc erstw a. P o zn ań 29 I 1927. R y c e r z N iepok. R. 6:

1927 n r 5 s. 149.

70. O za d an iac h A kcji K atolickiej. Kai. Ligi K a to l. 1927 s. 29.

71. W sp ra w ie A kcji K atolickiej. O św iadczenie. P oznań 11 II 1927.

Wiad. dla D u ch ó w . R. 14: 1927 s. 33—34.

72. P rzem ów ienie n a pow itanie p rez y d en ta R P I. M ościckiego w k a t e ­ d rze p oznańskiej 17 II 1927. Dz. pozn. R. 69: 1927 n r 39 s. 1—2.

73. W skazów ki p ry m a sa P o lsk i w sp raw ie Y.M.C.A. P oznań 7 III 1927.

Mies. kośc. R. 43: 1927 n r 3.

74. E p isk o p at P o lsk i do n a ro d u polskiego w sp raw ie religijnego poło­

żenia k ra ju . W arszaw a 16 III 1927. K ron . Diec. Włoc. R. 21: 1927 n r 4 s. 103— 104.

75. Z arząd zen ie w sp raw ie „O pieki n ad E m ig ra n ta m i”, P oznań m a ­ rzec-k w iecień 1927. Mies. kośc. R. 42: 1927 n r 4 s. 221.

76. R ozporządzenie dotyczące u tw o rze n ia K atolickiej Szkoły Społecznej w P oznaniu, P o zn ań 13 VI 1927. Mies. kośc. R. 42: 1927 n r 6 s.

31—34.

77. P rzem ó w ien ie n a V III Z jeździe K atolickim w Inow ro cław iu 25 VI 1927 (w w y jątk ac h ). Rocz. katol. T. 6: 1928 s. 370—371.

78. P rzem ó w ien ie do m łodych P olek, P o zn ań 5 VI 1927. M łoda P o lk a R. 9: 1928 s. 132.

79. P rzem ów ienie na zam k u k ró lew sk im w W arszaw ie z o kazji o trzy ­ m an ia b ire tu k ard y n a lsk ie g o z rą k p rez y d en ta R P I. M ościckiego 29 VI 1927. Pokł. sależ. R. 11: 1927 n r 7/8 s. 83—84.

80. L ist bisk u p ó w polskich do duch o w ień stw a i w iern y c h w sp raw ie Y.M.C.A. W arszaw a 30 VI 1927. Kron. Diec. Włoc. R. 21: 1927 n r 7/8 s. 203—204.

81. P rzem ów ienie wygł. w G nieźnie z b alk o n u p ałacu p ry m a so w sk ie ­ go z o kazji p rz y ja z d u 12 V III 1927. L ech 1927 n r 184 s. 1.

82. W sp raw ie rozbudow y se m in a riu m duchow nego w G nieźnie. P oz­

n a ń 3 IX 1927. Mies. kośc. R. 42: 1927 n r 7 s. 48.

83. O dezw a w spraw ie sp ro w ad ze n ia zw łok k ard . M ieczysław a L edócho- w skiego, P o zn ań 5 IX 1927. Mies. kośc. R. 42: 1927 n r 9 s. 47—48.

84. K o m u n ik a t K an c ela rii P ry m a so w sk ie j w sp raw ie polskiej kaplicy w L oreto. Wiad. diec. (Katów.) R. 2: 1927 n r 9 s. 59.

85. P rzedm ow a. W: Je d n o d n ió w k a z o kazji M iędzynar. M isyjnego K on­

g resu A kadem ickiego. P o zn ań 28 IX 1927 s. 3.

Toż w jęz. fran c. Tam że, s. 4.

86. P rzem ó w ien ie na o tw arcie M iędzynar. A kad. K o n g resu M isyjnego w P o zn an iu 28 IX 1927 (tek st w jęz. franc.) W: K sięga p am iątk o w a M iędzynar. A kad. K ongresu M isyjnego w P oznaniu. P o zn ań 1928 s. 27.

87. W ezw anie R ady B iskupiej dla sp ra w U n iw ersy te tu L ubelskiego do o fiar n a k o n w ik t teologiczny w L ublinie. L u b lin 8 X 1927. K ron.

Diec. Włoc. R. 21: 1927 n r 10 s. 322.

88. [W yw iad Rem o P e litto z k a rd . A. H londem ]. Italia 1927 (8 X).

89. O dezw a n a Św ięto Młodzieży, P o zn ań 25 X 1927. Mies. kośc. R. 42:

1927 n r 11/12 s. 70.

90. Słow o w stępne. W: K sięga p am iątk o w a S odalicyj M a ria ń sk ic h A k a­

dem ików , P oznań 1928 s. 3.

91. P rzem ów ienie na posiedzeniu spraw ozdaw czym K o m itetu M iędzy­

n ar. K o n g resu M isyjnego w P oznaniu, P oznań 9 X I 1927. Głos K a r m e l u R. 2: 1928 n r 1 s. 9— 11.

92. K ochani chłopcy spod zn a k u św. S tan isław a. O rędzie do m łodzieży k ato lic k iej z okazji św ięta św. S tan isław a K ostki. P o zn ań 13 X I 1927. P r z y j . Młodz. R. 18: 1927 n r 11 s. 210—211.

(9)

93. P rzem ów ienie n a o tw arcie K u rsu K apłańskiego w P o zn an iu 14 X I 1927. A te n . kapł. R. 18: 1927 t. 20 s. 521—522.

94. L ist p a s te rsk i bisk u p ó w polskich w sp ra w ie w yborów , W arszaw a 6 X II 1927. Mies. kośc. R. 42: n r 11/12 s. 63—65.

1928

95. W sp ra w ie p rzebudow y se m in a riu m gnieźnieńskiego. Odezwa. P o z­

n a ń 1 I II 1928. Mies. kośc. R. 43: 1928 n r 3 s. 16.

96. P rzedm ow a, P o zn ań 4 I II 1928. W: A k cja K atolicka. Z biór kazań.

P o zn ań 1928 s. 3—4.

97. W sp ra w ie A kcji K atolickiej. O św iadczenie, 5 I II 1928. W iad. dla D u c h ó w . R. 15: 1928 s. 162.

98. B łogosław ieństw o d la K ru c ja ty E u ch a ry sty cz n ej. P oznań 19 III 1928. W: U sta w y K ru c ja ty E u ch a ry sty cz n ej. K ra k ó w 1936 s. 1.

99. N ow e ośw iadczenie w sp raw ie Y.M.C.A. K w iecień 1928. Dz. pozn.

R. 70: 1928 n r 9 s. 5.

100. W sp ra w ie a k tu zadośćuczynienia n a uroczystość S erca Je zu so w e­

go. P oznań 24 V 1928. Mies. kośc. R. 43: 1928 n r 6 s. 31.

101. P rzem ó w ien ie na K ongresie E u ch a ry sty cz n y m w e L w ow ie 15 VI 1928. G łos euchar. R. 11: 1928 s. 131— 132.

102. M onsignor R a tti in P olonia. [Art. z o kazji złotego ju b ileu szu k a ­ p ła ń stw a P iu sa X I]. V ita e P en siero A. 15: 1928 vol. 6/7 s. 465—471.

103. O dezw a w sp raw ie Ś w ięta Młodzieży. P oznań, październik 1928.

Mies. kośc. R. 43: 1928 n r 10 s. 69.

104. Słowo w stępne. W: Trzeźw ość. A ntologia pod red. J. S zym ańskiego.

W arszaw a 1928 s. 7.

1929

105. Ju b ile u sz k a p ła ń sk i ojca św. P iu sa X I. O dezw a do duch o w ień stw a i w iernych. P o zn ań 1 I 1929. Mies. kośc. R. 44: 1929 n r 1 s. 2—3.

106. O kólnik w sp ra w ie m ałżeńskiej, P oznań 15 II 1929. Mies. kośc.

R. 44: 1929 n r 3 s. 17.

107. R ozporządzenie w ykonaw cze w sp raw ie ju b ileu szu ,,E x tra o rd in em ”, P o zn ań 19 II 1929. Mies. kośc. R. 44: 1929 n r 4 s. 34.

108. W sp raw ie zw ołania X X V II Z jazd u K sięży D ziekanów i D elegatów D ekanalnych. P o zn ań 20 II 1929. Mies. kośc. R. 44: 1929 n r 4 s. 35.

109. N a 70-lecie „D ziennika P o zn ań sk ieg o ” (pism o g ratu lacy jn e). P o zn ań 15 V 1929. Dz. pozn. R. 71: 1929 n r 112 s. 1.

110. P rzem ó w ien ie w P ra d z e k u czci św. W acław a (streszczenie). P ra g a 4 V II 1929. Prz. kato l. R. 67: 1929 n r 22 s. 443.

111. P rzem ów ienie wygł. do czeskiej d elegacji M łodzieży K ato lick iej

„O rzeł”. P oznań, sierpień 1929. G ość niedz. R. 7: 1929 n r 46 s. 8.

112. Do polskiej pielgrzym ki w y ru sz a ją c e j do Ziem i Ś w iętej — b ło g o sła­

w ieństw o. W: Kłos Józef ks.: W y p ra w a n a Bożą rolę, t. 1, P o zn ań 1932 s. 32.

113. P rzem ó w ien ie wygł. n a O gólnopolskim Z jeździe K atolickich Z w iąz­

ków P o lek w P o zn an iu 5 IX 1929. W: P o czątk i katolickiego ru ch u kobiecego w Polsce, P o zn ań 1930 s. 9—13.

114. N a dziesięciolecie istn ien ia czasopism a sodalicji m a ria ń sk ic h szkół śred n ic h „P od znakiem M a ry i”. P o zn ań 8 IX 1929. P o d Z n a k ie m M a r y i R. 10: 1929 n r 10 s. 3—4.

115. O położeniu i zadaniach K ościoła w Polsce. P rzem ó w ien ie wygł.

n a X Z jeździe K atol. w P o zn an iu 8 IX 1929. Mies. kośc. R. 44: 1920 n r 11 s. 85—86.

116. P rzem ó w ien ie n a o tw arcie K ongresu M uzyki K ościelnej [10 IX 1929]. (Streszczenie). Muz. kośc. 1929 n r 10/11 s. 161.

117. Do R e d ak c ji „M uzyki K o ścieln ej”. Słow o jubileuszow e z o kazji K o n g resu M u z y k i'K o śc ie ln e j w P oznaniu. Muz. kośc. 1929 n r 9 s. 117—118.

118. W sp ra w ie rek o lek cy j kapłanów . R ozporządzenie. P oznań 24 IX 1929. Mies. kośc. R. 44: 1929 n r 11 s. 87.

119. P rzem ó w ien ie o m aso n erii na zakończenie D nia K atolickiego w P o ­ zn a n iu 31 X 1929. Gaz. kośc. R. 36: 1929 n r 45 s. 520.

120. K o re sp o n d en c ja z w ład z ą duchow ną. Z arządzenie. P oznań 31 X II 1929. Mies. kośc. R. 45: 1930 n r 1 s. 9.

1930

121. N a 30-lecie „P rzew o d n ik a K atolickiego”. P oznań 3 I 1930. P r z e w . kato l. R. 36: 1930 n r 3 s. 2.

122. Do R e d ak c ji „M ysterium C h risti” (pismo g ratu lacy jn e). M y s t. Chri- s t i R. 1: 1930 n r 1 s. 1.

(10)

123. K o m en tarz do listu ojca św. P iu sa X I, skierow anego do k a rd . B a­

zylego P o m pilj, bpa V elletri i wik. gen. R zym u. P oznań 12 I I 1930.

Mies. kośc. R. 45: 1930 n r 3 s. 31.

124. Słow o w stępne. P oznań 13 II 1930. W: B ross S ta n isła w ks.: A kcja K ato lick a w ed łu g orzeczeń S tolicy A post. P o zn ań 1930 s. 3.

125. W sp raw ie w ielkanocnej spow iedzi i K om unii św. Z arządzenie.

P oznań 15 I I 1930. Mies. kośc. R. 45: 1930 n r 3 s. 42.

126. P rzem ó w ien ie o ru c h u rek o le k cy jn y m (streszczenie). P o zn ań 3 I II 1930. Prz. k a to l. R. 68: 1930 n r 13 s. 206.

127. W sp ra w ie polskiej kaplicy w Loreto. Odezwa. P oznań 29 I II 1930.

P r z e w . kato l. R. 35: 1930 n r 37 s. 4.

128. Słow o w stępne. W: Jed n o d n ió w k a: „B łogosław ionem u Ja n o w i Bosko w hołdzie”. P o zn ań 24 V 1936 s. 1.

129. W sp ra w ie opieki relig ijn ej i m o raln ej n a d w ychodźstw em . 1. O dez­

wa. 2. Z arządzenie. 3. T ydzień E m ig ra n ta P olaka. P oznań 25 V 1930.

Mies. kośc. R. 45: 1930 n r 6 s. 65—67.

130. P rzem ów ienie wygł. na 24 Z jeździe D elegow anych K atol. Z w iązku K obiet w P o zn an iu 1 VI 1930. Gaz. d la Kob. R. 22: 1930 s. 75—76.

131. W sp ra w ie K rajow ego K ongresu E uchary sty czn eg o w P oznaniu.

Odezwa. P o zn ań 8 VI 1930. Mies. kośc. R. 45: 1930 n r 7 s. 74.

132. O dezw a E p isk o p a tu w sp raw ie a n ty re lig ijn y c h w y stą p ień n a Z je ź­

dzie Z w iązku N auczycieli szkół pow szechnych w K rakow ie, lipiec 1930. W arszaw a 9 V III 1930. Kron. Diec. Wloc. R. 24: 1930 n r 10 s. 303—306.

133. O dezw a w sp ra w ie św ięta m łodzieży k atolickiej. P oznań 23 IX 1930.

Mies. kośc. R. 45: 1930 n r 10 s. 112.

134. P odziękow anie z okazji ju b ileu sz u kapłańskiego. P oznań 29 IX 1930.

D ru k ulotny, ss. n lb 2.

135. P rzem ów ienie do delegacji m łodzieży k ato lic k iej z okazji życzeń j u ­ bileuszow ych 25-lecia k a p ła ń stw a k a rd . H londa. P ała c p ry m aso w sk i 19 X 1930. Gość niedz. R. 8: 1930 n r 42 s. 2—3.

136. P rzem ów ienie n a zakończenie V II D nia K atolickiego w P o zn an iu 26 X 1930. K u r. pozn. R. 25: 1930 n r 496 s. 2.

137. P rzem ó w ien ie na ak adem ii k u czci św. S tan isław a K ostki. P oznań 1930. M io d y H ufiec R. 10: 1930 n r 10 s. 148.

138. Do o. R e d a k to ra „Szkoły C h ry stu so w e j”. P o zn ań 23 X I 1930. Szk.

C h r y s t . R. 2: 1931 n r 1 s. 5—6.

139. O rędzie w sp raw ie A kcji K atolickiej. P oznań 29 X I 1930. Mies.

kośc. R. 45: 1930 n r 12 s. 127.

140. W sp raw ie K o n feren cji św. W incentego a Paulo. P o zn ań 29 X I 1930.

Mies. kośc. R. 45: 1930 n r 12 s. 127.

1931

141. W sp raw ie 40-lecia ency k lik i „R eru m n o v a ru m ”. P oznań 17 I 1931.

Mies. kośc. R. 46: 1931 n r 2 s. 24.

142. Słowo w stę p n e [do o rg an u A kcji K atol. „R uch K ato lick i”]. P oznań 20 I 1931. Ruch katol. R. 1: 1931 n r 1 s. 7—8.

143. O ch ro n a kobiet. Z arządzenie, P oznań 20 I 1931. Mies. kośc. R. 46.

1931 n r 2 s. 21.

144. Słow o w sp raw ie K ru c ja ty E u ch a ry sty cz n ej [do odezw y ks. Józefa B oka S J]. P o zn ań 21 I 1931. Mies. kośc. R. 46: 1931 n r 2 s. 29.

145. D zień U n iw ersy te tu K atolickiego Lubelskiego. P o zn ań 29 I 1931.

Mies. kośc. R. 46: 1931 n r 2 s. 21.

146. P rzem ó w ien ie podczas ak a d em ii k u czci P iu sa X I, wygł. w au li U niw . Pozn. P oznań 8 II 1931. R y c e r z Niepok. R. 11: 1932 n r 2 s.

40—42.

147. O rędzie w sp raw ie w izy tac ji k anonicznej P oznania, 12 II 1931.

Mies. kośc. R. 46: 1931 n r 2 s. 7.

148. P rzem ów ienie k o n k lu z y jn e na K ongresie M ariań sk im w K rakow ie z okazji 1500-lecia S oboru Efeskiego. K ra k ó w 12 IV 1931. W: K się­

ga p am iątk o w a K ongresu M ariańskiego, K ra k ó w 1932, s. 130.

149. U w agi E p isk o p atu w przedm iocie zm ian K o n sty tu cji: 1. L ist. 2.

U wagi. W arszaw a 21 IV 1931. P r ą d R. 18: 1931 t. 20 s. 271—275.

150. R ozporządzenie n a uroczystość św. P io tra i P aw ła. P o zn ań 1 VI 1931. Mies. kośc. R. 46: 1931 n r 6 s. 107.

151. P rzem ó w ien ie na Z jeździe K uźniczanek w P ozn an iu 14 VI 1931 z okazji 100-letniej rocznicy u ro d zin g en erałow ej Z am oyskiej i 50 la t istn ien ia jej dzieła. K u ż n ic z a ń k a 1931 n r 1/8 s. 128— 129.

152. O przyszłość m łodzieży polskiej. K o n k lu zy jn e p rzem ów ienie n a X I Z jeździe K atolickim w Z bąszyniu 21 VI 1931. Dz. pozn. R. 73: 1931 n r 142 s. 3.

153. W sp raw ie D nia K atolickiego. P o zn ań 5 V III 1931. Mies. kośc. R. 16.

1931 n r 9 s. 69.

(11)

154. P rzem ów ienie n a zakończenie D nia R ekolekcyjnego w T rzebini 30 V III 1931. D z w o n e k rekol. R. 4: 1931 s. 360.

155. O dezw a w sp raw ie p rzesilenia gospodarczego. P o zn ań 24 IX 1931.

Mies. kośc. R. 46: 1931 n r 10 s. 193—195.

Toż pt. W sp raw ie bezrobotnych. W: N a s tra ż y sum ienia n aro d u , R am sey 1951 s. 195—199.

156. W sp raw ie św ię ta m łodzieży kato lick iej. Odezwa. P oznań 24 X 1931.

Mies. kośc. R. 46: 1931 n r 10 s. 196— 197.

157. W sp ra w ie p ro je k tu u sta w y o m ałżeństw ie. O rędzie E p isk o p atu P olski. W arszaw a 10 X I 1931. Mies. kośc. R. 46: 1931 n r 11 s. 206—

—208.

158. Z arzą d ze n ie w sp raw ie p ro je k tu u sta w y o m ałżeństw ie. K om entarz do listu p astersk ie g o bisk u p ó w polskich z 10 X I 1931. P oznań 13 X I 1931. Mies. kośc. 1931 n r 11 s. 208—209.

159. L ist p ry m a sa P o lsk i do rod ak ó w n a obczyźnie z okazji Bożego N a ­ rodzenia. P oznań 31 X 1931. R y c e r z N iep o k . R. 11: 1932 n r 3 s. 88—

—89.

1932

160. Do R e d ak c ji „M isji K atolickich” [pism o g ra tu la c y jn e z o kazji 50- -lecia istnienia]. M isje katol. R. 50: 1932 n r 1 s. 2.

161. W sp raw ie 10-lecia rządów papieża P iu sa X I. Mies. kośc. R. 46:

1931 n r 12 s. 216—217.

162. W sp raw ie b ra c tw w strzem ięźliw ości i p ro p ag a n d y trzeźw ości. Mies.

kośc. R. 47: 1932 n r 1 s. 17.

163. O zad an iach kato licy zm u w obec w a lk i z Bogiem. W ielkopostny list p astersk i. P oznań, w środę popielcow ą. P oznań 1932 K anc. P ry m a sa P olski 4* ss. 8.

Toż. P ło ck (1932) „D obra P ra s a ” 16° ss. 22, p o rtr.

Toż. W: N a stra ż y sum ien ia naro d u , R am sey 1951 s. 38—52.

164. W sp raw ie p o k u ty i m odlitw y zarządzonej en cykliką P iu sa X I

„P obudzeni m iłością C h ry stu so w ą”. O dezwa. Mies. kośc. R. 47: 1932 n r 9 s. 77.

165. O ch rześcijań sk ie zasady życia państw ow ego. L ist p a ste rsk i G niez­

no, 23 k w ie tn ia 1932. P oznań (1932) K anc. P ry m a sa P o lsk i 4° ss. 22.

Toż. K atow ice (1932) nakł. Chrzęść. Uniw . Rob., w yd. „P o lo n ia”

8° ss. 16.

Toż. P ło ck 1932 „D obra P ra s a ” 16° ss. 36.

Toż. W: N a stra ż y sum ien ia n aro d u , R am sey 1951 s. 53—77.

Toż. w jęz. ang. pt. On Christian principles of sta te . P a s to ra ł le tte r of... T ran sl. E lżbieta Ju rasz ó w n a. P o zn ań (1932) K anc. P r y ­ m asa P o lsk i 4° ss. 21.

Toż. w jęz. fran c. pt. S u r les p rincipes ch re tien s de l ’e ta t. L e ttre p a s to ra le de... T rad. Z ofia et S te fa n D ąbrow ski. P o zn ań 1932 K anc.

P ry m a sa P o lsk i 4° ss. 23. — L iege 1932 ss. 32.

Toż. w jęz. hol. pt. G rond b eg in selen d e r k ath o lie k e sta atseth iek . H e rd e rlijk e B rief van... N ied e rlan d sc h v a n G. de K ee rsm a e k e r J. C. L. en L. v a n H u lle S. T. B. A n tw e rp e n (1932) G elo o fsv erd ed i- ging 16° ss. 45.

Toż w jęz. niem . pt. U m die ch ristlic h en G ru n d sa tz e des S ta a ts le - ben. H irtenbrief... U bersetz. A lb e rt S teu e r. P o zn ań (1932) K anc.

P ry m a s a P o lsk i 4° ss. 25.

Toż w jęz. wł. pt. L a d o ttrin a cattolica in to rn o allo stato. V ita e P e n s ie r o A. 18: 1932 vol. 23 s. 687—702.

166. K ard . A. H lond o sw oim pobycie w Rzymie. W yw iad z K ap em 2 IV 1932. Biul. K A P R. 6: 1932 n r 76.

167. P olen, D eu tsch la n d u n d E u ro p a. E in G esprach m it S. Em inenz...

von b eso n d erer Seite. Die Z eit (Berlin) J u li 1932 s. 440—443.

168. N a w ychodźstw ie giną dusze polskie! O dezw a w sp raw ie budow y S em in a riu m Zagranicznego. P r z e w . kato l. R. 37: 1932 n r 24 s. 371 (faksym ile).

169. R ozporządzenie dot. obow iązków i p ra w księży w ik ariu sz y w p a r a ­ fiach. Mies. kośc. R. 47: 1932 n r 7 s. 60—62.

170. P rzedm ow a. W: X. S. J.: L. O. O. P. do polskiego d u ch o w ie ń stw a k a ­ tolickiego. P o zn ań 1932 s. 3—4 (faksym ile i druk).

171. W sp raw ie D nia K atolickiego. O dezw a. Mies. kośc. R. 47: 1932 n r 9 s. 69.

172. W sp ra w ie D nia O pieki P olsk iej n ad R odakam i n a Obczyźnie. Mies.

kośc. R. 47: 1932 n r 9 s. 77.

173. P rzem ó w ien ie do now icjuszów Tow. C hryst. w P o tu lic ac h 22 X 1932. W: Z ah o rsk a A.: O fiara P o ra n n a , P o tulice 1939 s. 88—89.

174. W sp raw ie nabo żeń stw z okazji pośw ięcenia p om nika N ajśw . S erca Jezusow ego w P oznaniu. Mies. kośc. R. 47: 1932 n r 10 s. 93—94.

175. P rzem ów ienie wygł. w czasie pośw ięcenia p o m n ik a N ajśw . S erca Jezusow ego w P o zn an iu 30 X 1932. K u r . pozn. R. 27: 1932 n r 499 s. 1—2.

176. O dezw a w sp raw ie św ię ta m łodzieży k atolickiej. Mies. kośc. R. 47:

1932 n r 10 s. 89.

(12)

177. P rzedm ow a. W: M szał R zym ski. O prać. o. G. L efebvre. L ophem lez B ruges 1932 wyd. O pactw o Sw. A n d rz e ja s. 1.

1933

178. P rzem ó w ien ie wygł. k u czci św. R odziny n a ak ad em ii w sali k in a

„S łońce”, P o zn ań 8 I 1933. Gaz. dla K o b . R. 25: 1933 s. 9— 10.

179. W sp ra w ie uroczystości p ap iesk iej w 1933. Mies. kośc. R. 48: 1933 n r 1 s. 3.

180. W sp raw ie m isyj p ara fia ln y c h . O dezwa. Mies. kośc. R. 48: 1933 n r 1 s. 6—7.

181. O życiu p a ra fia ln y m . W ielkopostny list p astersk i. P oznań 1 I II 1933.

Mies. kośc. R. 48: 1933 n r 3 s. 1— 12.

Toż. (Poznań 1933) K anc. P ry m a sa Polski, ss. 12.

Toż. P łock (1933) „D obra P r a s a ” 16° ss. 34, p o rtr.

Toż. W: N a stra ż y sum ien ia n aro d u , R am sey 1951 s. 78—102.

Toż. w jęz. fra n c . pt. L a vie paroissiele. T rad. Zofia et S tefan D ąbrow ski. P o zn ań (1933) K anc. P ry m a s a P olski 4° ss. 13.

Toż w jęz. hol. pt. H et G odsdienstig L even in de P arochie. N e- d erla n d sch v a n G. de K ee rsm ae k er J. C. L. en L. v a n H ulle S. T. B. A n tw e rp e n 1933 G eloofsverdediging 16° ss. 56.

Toż w jęz. niem . pt. U b er das religióse L eben in d er P fa rre i.

H irte n b rie f Sr. Ed. ...Ubersetz. A lb ert S teu er. P o zn ań (1933) K anc.

P ry m a sa P o lsk i 4° ss. 14.

182. W yw iad o pobycie w Rzym ie. Prz. katol. R. 71: 1933 n r 23 s. 365.

183. Na 1000-lecie pierw szej św ią ty n i ch rześcijań sk iej w N itrze. O dezw a do Słow aków . P r z e w . katol. R. 39: 1933 n r 36 s. 568.

184. W yw iad d r A lfre d a F u ch sa z k ard . ...o p rzy ja źn i czesko-polskiej.

K u r . po zn . R. 28: 1933 n r 379 s. 2.

185. W sp ra w ie X D nia K atolickiego. Odezwa. Mies. kośc. R. 48: 1933 n r 9 s. 70.

186. O dezw a w sp ra w ie D nia O pieki P olsk iej n ad R odakam i n a Obczyź­

nie. Mies. kośc. R. 48: 1933 n r 10 s. 73.

187. Z arząd zen ie w sp ra w ie obchodów rocznicy odsieczy W iednia. Mies kośc. R. 48: 1933 n r 9 s. 69.

188. W ien! U nbesiegte Burg! [Odezwa do W iednia z okazji 250-letniej rocznicy odsieczy w iedeńskiej], Die R eich sp o s t 1933 n r 250.

Toż w jęz. poi. pt. W iedniu!... Prz. katol. R. 71: 1933 n r 36 s. 74—75.

189. H asło triu m fó w . A rty k u ł ju bileuszow y z okazji 250-lecia odsieczy w iedeńskiej. Ruch katol. R. 3: 1933 n r 9 s. 385—386.

190. [P rzem ów ienie wygł. n a uroczystościach w iedeńskich n a S tadionie w W iedniu 12 IX 1933. T ek st w jęz. niem.] Die R e ic h sp o s t 1933 n r 256.

191. [P rzem ów ienie n a uroczystej ak a d em ii z okazji 250-lecia odsieczy w ied eń sk iej wygł. w sali F ilh arm o n ii w W iedniu 13 IX 1933. T ek st w jęz. niem.] Die R eich sp o s t 1933 n r 258 s. 3.

Toż w jęz. poi. pt. H arm o n ia i pokój... Rocz. katol. T. 12; 1934 s. 120— 121.

192. [P rzedm ow a] W: F o rs t-B a tta g lia O tto: Jo h a n n Sobieski. P o zn ań 1933 s. 5.

193. W sp raw ie D nia Ubogich. R ozporządzenie. Mies. kośc. R. 48: 1933 n r 10 s. 74.

194. O dezw a w sp raw ie św ięta m łodzieży katolickiej. Mies. kośc. R. 48:

1933 n r 10 s. 73.

195. N a pięćdziesięciolecie „P rze g ląd u P ow szechnego”. Prz. p o w s z . R. 50:

1933 t. 201 s. 109.

196. P rzem ó w ien ie w igilijn e 23 X II 1933 w P oznaniu. Mies. past. ploc.

R. 29: 1934 n r 1 s. 9—10.

1934

19^. P rzedm ow a. W: Zbiór u sta w archidiecezyj gnieźnieńskiej i p o z n a ń ­ skiej. T. 1. Wyd. ks. S ta n isła w B ross. P o zn ań 1934 s. 3.

198. P rzem ó w ien ie na ak ad em ii ku czci św. Rodziny, P o zn ań 7 I 1934, Glos K a p ł. 1934 n r 1 s. 38—39.

199. U roczystość papieska. Odezwa. Mies. kośc. R. 49: 1934 n r 1 s. 4.

200. O du ch a chrześcijańskiego w Polsce. L ist p a ste rsk i E p isk o p a tu P o l­

ski. W arszaw a 21 II 1934. K f o n . Diec. Włoc. R. 28: 1934 n r 3 s. 65—77.

Toż K anc. P ry m a sa P olski 1934 ss. 15.

Toż W: N a straż y sum ien ia n aro d u , R am sey 1951 s. 103—117.

201. Do R e d ak c ji d w u ty g o d n ik a „ P rze ch le d ”. (Pism o g ratu lacy jn e). Mies.

kośc. R. 49: 19~34 n r 3 s. 75.

202. P o u r u n e p o litiąu e de p a ix et com prehension. E n tre tie n avec...

[W yw iad O tto F o rst-B a tta g lia d la ty g o d n ik a fran c. „S e p t’ 24 III 1934], S e p t 1934 n r 13.

(13)

Streszcz. w jęz. poi. pt. K a rd y n a ł H lond o pokoju. Czas 1934 n r 92.

203. O św iętym J a n ie Bosko. [Art. z o kazji kanonizacji]. Pokl. sa lez.

R. 18: 1934 n r 4 s. 53—54.

Toż pt. Sw. J a n Bosko. W: N a stra ż y sum ien ia n aro d u , R am sey 1951 s. 200—202.

Toż w jęz. niem . pt. Don Bosco in L eben d e r K irche. K le i n e kath ol. K i r c h e n - Z t g 1935.

Toż w jęz. niem . pt. G eschichtliche S en d u n g des hl. Don Bosco im L eben d e r K irche. Die S c h il d w a c h e 1934.

204. Słowo w stępne. W: A u ffra y A u g u sty n ks.: Ś w ięty J a n Bosko 1815—1888. Tł. A n n a Z ahorska. W yd. 2. W arszaw a 1939 s. VI.

205. W sp raw ie Ju b ileu sz u O dkupienia. L ist p astersk i. Mies. kośc. R. 49:

1934 n r 5 s. 122— 130.

Toż W: N a stra ż y sum ienia n aro d u , R am sey 1951 s. 118— 127.

206. L e p rim a t de P ologne co n firm e a ’ „L ’Echo de P a ris ” 1’a m itie fran co -p o lo n aise. [W ywiad], L ’Echo d e Paris 3 VI 1934.

207. D eclaration... [Ośw iadczenie złożone w g m ach u „D obrej P ra s y ” w P a ry ż u 4 VI 1934 w sp raw ie k atolickiego dzien n ik a w Polsce], L a C r o ix 4 VI 1934.

208. U ne allocution... [Przem ów ienie w ygłoszone w kościele Sw. M a u ry ­ cego w L ille 10 VI 1934 do polskich em ig ran tó w w obecności b p a L ille, k a rd . A. L ie n arta]. L a C ro ix 1934 (15 VI).

209. P rzem ó w ien ie podczas o brad R ady N aczelnej Z jednoczenia M ło­

dzieży K atolickiej w P oznaniu, lipiec 1934. K ier. katol. S to w . Mlodz.

poi. R. 13: 1934 n r 9 s. 281—282.

210. P rzem ów ienie n a otw arcie II Z jazd u P olak ó w z Z agranicy. W a r­

szaw a, gm ach se jm u 6 V III 1934. P r z e w . katol. R. 40: 1934 n r 35 s. 517.

211. P rzem ów ienie n a otw arcie M iędzynar. K ongresu Filozofii T om i- stycznej w P o zn an iu 28 V III 1934. Mies. kośc. R. 49: 1934 n r 10 s. 281—282.

Toż W: M ag ister T hom as D octor C om m unis. K sięga p am iątk o w a M iędzynar. K ongresu Filozofii Tom ist. w P o zn an iu (28—30 V III

1934). G niezno 1935 s. XV—X V III.

212. W sp ra w ie d o raźn ej pom ocy dla pow odzian. Odezwa. Mies. kośc.

R. 49: 1934 n r 9 s. 240—241.

213. O dezw a n a D zień O pieki P olsk iej n a d R odakam i na Obczyźnie.

Mies. kośc. R. 49: 1934 n r 9 s. 304.

214. P rzem ó w ien ie wygł. na o tw arc iu M iędzynar. K ongresu E u c h a ry ­ stycznego w B uenos A ires 11 X 1934 (w p a rk u P alerm o). Głos S em in . Z agr. 1934 n r 4 s. 12—13.

Toż w jęz. hiszp. pt. C abem e el alto honor. W: C ieszyński N. ks.:

W cieniu p alm i piniorów , P o tu lice 1935 s. 175— 176.

215. U n saludo d el ca rd e n a l p rim a d o d e P olonia. [Słowo do społeczeń­

stw a A rgentyny]. L a Nacion 1934 (10 X).

Toż w jęz. poi. pt. K a rd y n a ł H lond po zd raw ia A rg e n ty n ę za p o ś­

red n ic tw em dziennika „L a N acion”. Gło s P olski (Buenos A ires) 1934 (15 X).

216. P rzem ó w ien ie do rod ak ó w podczas o b rad sekcji polskiej M iędzynar.

K on g resu E u ch a ry st. w B uenos A ires (w sali K olegium M. B oskiej z G uadelupe) n a o tw arcie i zakończenie o brad 11 X 1934. Mies.

p a s t płoc. R. 29: 1934 n r 12 s. 569.

217. P rzem ó w ien ie w Rio de Ja n e iro w kościele Sw. Jó z efa 22 X 1934.

G ło s S em in . Z agr. 1934 n r 4 s. 13— 14.

218. K ard . H lond o M iędzynar. K on g resie E u ch ary sty czn y m w B uenos A ires. R zym 1934. P r z e w . kato l. R. 40: 1934 n r 47 s. 740—741.

219. P rzem ó w ien ie w igilijne. P oznań, p ała c prym asow ski, 24 X II 1934.

Mies. kośc. R. 50: 1935 n r 1 s. 2—3.

1935

220. P rzem ó w ien ie wygł. n a ak ad em ii k u czci św. Rodziny, P oznań 13 I 1935. Donieś. A k c j i K a to l. 1935 n r 2 s. 17—18.

221. P rzem ó w ien ie wygł. do now icjuszów Tow. C hrystusow ego w P o tu - licach, styczeń 1935. W: Z ah o rsk a A.: O fiara P o ra n n a , P o tu lic e 1939 s. 176—178.

222. P rzem ó w ien ie wygł. w re d a k c ji „P rzew odnika K atolickiego” na 40-lecie istnienia, P oznań 17 I 1935. P r z e w . katol. R. 41: 1935 n r 4

s. 50.

223. W sp raw ie dorocznych obchodów papieskich. Mies. kośc. R. 50: 1935 n r 2 s. 51.

224. P rzem ów ienie wygł. n a ak a d em ii pap iesk iej w P o zn an iu , lu ty 1935 (streszczenie). Polci. salez. R. 19: 1935 n r 2 s. 80—81.

225. P rzedm ow a. W: P iu sa X I en c y k lik a o odnow ieniu u s tro ju społecz­

nego. Tł. ks. J. P iw ow arczyk. P o zn ań 1935.

226. W sp raw ie zab aw tan eczn y ch n a rzecz katolickich organizacji do ­ broczynnych. O św iadczenie. Mies. kośc. R. 50: 1935 n r 3 s. 86—87.

(14)

227. Z życia Kościoła C hrystusow ego. W ielkopostny list p astersk i. P o z­

n ań 12 I II 1935. Mies. kośc. R. 50: 1935 n r 4 s. 117— 130.

Toż W: N a stra ż y su m ien ia n aro d u , R am sey 1951 s. 128— 143.

228. W sp raw ie zakończenia Ju b ileu sz u O dkupienia. Odezwa. Mies. kośc.

R. 50: 1935 n r 3 s. 77—80.

229. W sp ra w ie zakończenia Ju b ile u sz u O dkupienia w bazylice gnieź­

n ieńskiej. Odezwa. Mies. kośc. R. 50: 1935 n r 5 s. 156— 157.

230. O dezw a w sp raw ie Z jazd u K atolickiego w B orku. Mies. kośc. R. 50:

1935 n r 6 s. 195— 196.

231. P rzem ó w ien ie rad io w e z okazji Z ja zd u K atolickiego w P ra d z e 27 VI 1935. Mies. kośc. R. 50: 1935 n r 7/8 s. 246—247.

232. H odina S lovano uderi. [List do dr. A. F uchsa, red. „L idove L isty ”, z okazji K atolickiego Z jazd u w P ra d ze ], N e d e ln i L id o v e L i s t y 1935 (30 VI).

Toż w jęz. poi. (bez w stęp u ) pt. W izja potężnego krzyża... Mies.

kośc. R. 50: 1935 n r 7/8 s. 278—279.

233. G ovor papeżevego le g ata k ard . ...[P rzem ów ienie wygł. w jęz. sło­

w eń sk im na rozpoczęcie K rajow ego K ongresu E u ch a ry st. w L u b la - nie 29 VI 1935], W: E v h aristicn i K ongres za Ju g o slav ijo w L ju b lja - ni, L ju b lja n a 1936 s. 495—499.

Toż w jęz. poi.: M owa in a u g u ra c y jn a przy o tw arc iu K ongresu E u ch a ry st. w L u b la n ie 29 VI 1935. (Tł. z jęz. słoweń.). Mies. kośc.

R. 50: 1935 n r 7/8 s. 222—226.

234. P rzem ó w ien ie n a zakończenie Jugosłow iańskiego K ongresu E u c h a ­ rystycznego, L u b ia n a 30 VI 1935. (Tł. z jęz. słoweń.) Mies. kośc.

R. 50: 1935 n r 7/8 s. 227—229.

235. O dezw a na Dzień O pieki P olskiej n ad R odakam i n a Obczyźnie.

Mies. kośc. R. 50: 1935 n r 9 s. 304.

236. P rzem ó w ien ie wygł. na o tw arc iu I S tu d iu m K atol. (o rodzinie) P o z­

n a ń 2 IX 1935. W: Rodzina. P a m ię tn ik I S tu d iu m K atol. P oznań 1936 s. IX —X.

237. P rzem ó w ien ie k o n k lu z y jn e n a I S tu d iu m K atol. o rodzinie, P oznań 6 IX 1935. W: Rodzina. P a m ię tn ik I S tu d iu m Katol. P o zn ań 1936 s. X I—X II.

238. W sp ra w ie T ygodnia M iłosierdzia. Odezwa. Mies. kośc. R. 50: 1935 n r 9 s. 30.

239. W sp ra w ie obchodu św ięta C h ry stu sa K róla. Z arządzenie. Mies.

kośc. R. 50: 1935 n r 10 s. 371—373.

240. Z arząd zen ie w sp raw ie dorocznych obchodów p atro n a ln e g o Ś w ięta M łodzieży K atolickiej. Mies. kośc. R. 50: 1935 n r 10 s. 373—375.

241. O kościelnych sp raw ac h m a jątk o w y c h . L ist pastersk i. P oznań 10 X 1935. Mies. kośc. R. 50: 1935 n r 11 s. 385—392.

Toż. P o zn ań (1935) K anc. P ry m a sa P o lsk i 8° ss. 8. N adto: R ozpo­

rząd zen ie o zarządzie m a ją tk ie m kościelnym .

Toż. W: Na straż y sum ien ia n aro d u , R am sey 1951 s. 144— 153.

Toż w jęz. niem . pt. t)b e r die k irch lich e n V erm ogens A n g ele- genheiten. H irtenbrief... (Poznań 1936) Verl. d er K anzlei des P rim as von P o len 16° ss. 25. Dod.: V ero rd n u g u b e r die V erw a ltu n g des K irchenverm ógens.

242. Do P o lak ó w w A ustralii. O rędzie. Kur. pozn. R. 30: 1935 n r 504.

243. O w szechstronnego P o lak a. P rzem ów ienie wygł. na Z jeździe K a to ­ lickiej M łodzieży M ęskiej i K atol. Z w iązku M łodzieży Ż eńskiej w P o zn an iu 11 X II 1935. K ier. kato l. S to w . Młodz. poi. R. 15: 1936 n r 3 s. 66.

244. P rzem ó w ien ie w igilijne, P o zn ań 24 X II 1935. Mies. kośc. R. 51:

1936 n r 1 s. 3—5.

245. P ry m a so w sk ie życzenia w ig ilijn e dla w ychodźstw a. Głos Semin.

Z agr. 1936 n r 1 s. 3.

1936

246. L isty p astersk ie. [Zbiór 13 listó w p astersk ic h z la t 1922— 1936], P o zn ań 1936 Nacz. In st. A kcji K atol. 4° ss. nlb. 4, 205, n lb 3. Tyt.

okł.: Z p rym asow skiej stolicy. N a obwol. p o rtr. k a rd . H londa w g p astelu o. E fre m a z Kcyni.

247. P rzem ó w ien ie k u czci św. R odziny wygł. w P ozn an iu na ak a d em ii 6 I 1936. Donieś. A k c ji Katol. 1936 n r 3 s. 9.

248. P rzem ó w ien ie na T ydzień P om ocy B ezrobotnym wygł. przez rad io 13 II 1936. P rze w . kato l. R. 42: 1936 n r 8 s. 121.

249. Do R e d ak c ji „G azety dla K o b iet” (pismo g ratu lacy jn e). Gaz. dla K o b . R. 28: 1936 n r 3 s. 25.

250. O k ato lick ie zasady m oralne. W ielkopostny list p astersk i. P oznań 29 I I 1936. Mies. kośc. R. 51: 1936 n r 4 s. 113—129.

Toż. P oznań 1936 K anc. P ry m a s a P o lsk i 8° ss. 13.

Toż. W: Na straż y sum ienia n arę d u , R am sey 1951 s. 154— 173.

251. W sp raw ie Z jazdu XX. A sy sten tó w K ościelnych S tow arzy szeń A kcji K atol. Odezwa. Mies. kośc. R. 51: 1936 n r 3 s. 95.

(15)

252. P rzem ów ienie n a Z jeździe A sy sten tó w K ościelnych A kcji K ato lic­

kiej A rchidiec. Gnieź. i Pozn. w w ielk iej sali Sw. M arcina w P o z­

n a n iu 17 III 1936 (streszczenie). W: P o słan n ictw o k a p ła n a w w sp ó ł­

czesnym ru c h u katolickim . P a m ię tn ik I Z jazdu A sy sten tó w Kośc.

A k cji K atol. A rchidiec. Gnieź. i Pozn. w P ozn an iu 17— 18 I II 1936.

P o zn ań 1936 s. 14— 15.

253. P rzem ó w ien ie n a zakończenie uroczystości k u czci św. W ojciecha w G nieźnie 26 IV 1936. Donieś. A k c j i K a to l. 1936 n r 6 s. 88.

254. P rzem ów ienie n a X IX Z jeździe D elegow anych KSMM w P o zn an iu 17 V 1936. M ło d y H ufiec R. 10: 1936 n r 6 s. 84.

255. P rzem ó w ien ie n a o tw arcie X V I Z ja zd u K atol. w Bydgoszczy 28 VI 1936. Donieś. A k c ji K a to l. 1936 n r 7 s. 119.

256. P rzem ó w ien ie n a zakończenie o b rad d rugiej sesji p le n a rn e j X VI Z ja zd u K atol. w Bydgoszczy 29 VI 1936. Donieś. A k c j i K a to l. 1936 n r 7 s. 119.

257. P rzem ó w ien ie n a zakończenie X V I Z jazd u K atol. w Bydgoszczy 29 VI 1936. Donieś. A k c ji Katol. 1936 n r 7 s. 119.

258. W sp ra w ie m o d litw n a in te n c ję S ynodu P len arn eg o . O dezw a E p isk o p a tu Polski. Kron. Diec. Włoc. R. 30: 1936 n r 8/9 s. 203—204.

259. W sp ra w ie m odlitw na in te n cję S ynodu P len arn eg o . O dezw a do die- cezjan. Mies. kośc. R. 51: 1936 n r 8 s. 226—227.

260. P rzem ó w ien ie n a pow itanie le g a ta pap. na Synod P le n a rn y , kard . F ra n cisz k a M arm aggiego, n a Ja s n e j G órze 24 V III 1936. (Tekst autoryzow any). Roćz. katol. T. 14: 1937 s. 284—285.

261. L ist p a s te rsk i biskupów R zeczypospolitej P olskiej z jasnogórskiego Synodu P len a rn e g o . Rozk. w e w . B p a W P 1936 n r 4 s. 43—49.

262. P rzem ó w ien ie n a zakończenie II S tu d iu m K atolickiego w W ilnie 1 IX 1936. W: K ato lick a m yśl w ychow aw cza. P am ię tn ik II S tu d iu m K atol. w W ilnie. P oznań 1937 s. XV—XVI.

263. [Przem ów ienie n a K ongresie K atolików B elgijskich, M alines 12 IX 1936. T ek st w jęz. franc.] Rocz. katol. T. 14: 1937 s. 54—57, przyp. 7

Toż w przekł. poi. (Tekst autoryzow any). Tam że, s. 55—57.

264. P rzem ó w ien ie do p ielgrzym ki K atolickiego Z w iązku K obiet na J a s ­ nej G órze 26 IX 1936. W: P a m ię tn ik p ielgrzym ki K atol. Z w iązku K obiet na J a s n ą G órę w e w rześn iu 1936. P oznań 1936 s. 15— 18.

265. T ydzień M iłosierdzia. Z arządzenie. Mies. kośc. R. 51: 1936 n r 9 s. 277—278.

266. P rzem ó w ien ie n a rozpoczęcie T ygodnia M iłosierdzia w P o zn an iu 3 X 1936. Mies. kośc. R. 51: 1936 n r 11 s. 352—354.

267. P rzem ó w ien ie z okazji 10-lecia rząd ó w prym asow skich, P oznań 24 X 1936. Donieś. A k c ji K a to l . 1936 n r 12 s. 179—180.

268. P rzem ó w ien ie na uroczystym posiedzeniu K om itetu P om ocy B ezro­

b o tn y m wygł. w sali posiedzeń R ady M iejskiej w r a tu s z u poz­

n ań sk im 4 X I 1936 (przem ów , radiow e). Mies. kośc. R. 51: 1936 n r 11 s. 354—355.

269. P rzem ó w ien ie wygł. 10 X I 1936 n a placu Z am kow ym w W arszaw ie z o kazji w ręczenia b u ła w y m arszałk o w sk iej gen. E d w ard o w i R ydz- Sm igłem u. Dz. pozn. R. 82: 1936 n r 525.

270. N a 10-lecie „G łosu K a rm e lu ” (pism o g ratu lacy jn e). Głos K a r m e l u R. 10: 1936 n r 12 s. 2.

271. P rzem ó w ien ie w igilijne, P oznań 24 X II 1936. Mies. kośc. R. 51:

1936 n r 12 s. 381—382.

272. P rz ed m o w a (do serii w ydaw niczej Nacz. In st. A kcji K atol. „W Służ*

bie K rólew skiego K a p ła ń stw a ”, t. 1). W: B e rtra m A dolf k ard .: C h a­

ry z m a ty duszy i p rac y k a p ła ń sk ie j, P oznań 1936 s. V—IX.

1937

273. K w a rta ln ik o w i re k o le k cy jn e m u n a drogę (przedm ow a). M yśl rek o l R. 1: 1937 n r 1 s. 9— 11.

274. W sp raw ie m odlitw za ojca św. P iu sa X I. Odezwa. Mies. kośc.

R. 52: 1937 n r 1 s. 5.

275. P rzem ó w ien ie na otw arcie II Z jazd u Księży A sy ste n tó w A kcji K atol. w P o zn an iu 2 I II 1937. W: W śród problem ów szkoły i w y ­ chow ania. P a m ię tn ik II Z ja zd u A systen tó w Kośc. A kcji K atol.

A rchidiec. Gnieź. i Pozn. P o zn ań 1937 s. 3—7.

276. Z arzą d ze n ie w sp raw ie w ykończenia o rganizacji Akcji"" K atolickiej i pogłębienia jej p rac y w p a ra fia ch . Mies. kośc. R. 52: 1937 n r 1 s. 6 8.

277. W sp raw ie w ykończenia organ izacji A kcji K atol. Mies. kośc. R. 52' 1937 n r 7.s. 236—237.

278. P o lsk iem u w ychodźstw u w B elgii i F ra n c ji na św ięta w ielk an o cn e Gło s. S e m i n . Zagr. 1937 n r 2 s. 35—37.

279. [O film ie pt. „Don Bosco”]. Kur. pozn. R. 29: 1937 n r 131 s. 20.

4 — N asza Przeszłość t. 42

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :