• Nie Znaleziono Wyników

Dofinansowanie studiów dla osób niepełnosprawnych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Dofinansowanie studiów dla osób niepełnosprawnych"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Dofinansowanie studiów dla osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie studiów dla osób niepełnosprawnych w ramach programu "Aktywny Samorząd" Program jest finansowany ze środków PFRON, a realizowany przez

samorządy powiatowe w ramach działalności (PCPR, MOPS, MOPR, WCPR).

Gdzie: Wnioski należy składać do samorządów powiatowych właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Formularze wniosków nie są jednolite na całą Polskę. Samorządy powiatowe przygotowują swoje indywidualne formularze.

Każdy samorząd powiatowy indywidualnie decyduje kiedy będą rozpatrywane złożone wnioski i kiedy będzie wypłacane dofinansowania.

Prosimy o regularne sprawdzanie stron internetowych samorządów powiatowych właściwych dla miejsca Państwa zamieszkania w celu uzyskania informacji na temat formularzy wniosków, terminów składania wniosków, procedur, itp.

Szanowni studenci i kandydaci na studia zamieszkujący lub z zamiarem stałego pobytu na terenie m.st. Warszawa. Program realizuje Stołeczne Centrum Osób

Niepełnosprawnych (SCON) przy Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR).

Więcej: http://www.wcpr.pl/?s=Aktywny+Samorz%C4%85d Osoby niepełnosprawne

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub o dokumencie równoważnym) zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach Programu

"Aktywny Samorząd" na rok 2018/2019 mogą składać wnioski w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 5, w poniedziałek od 8.00 do 18.00;

Wtorek, czwartek i piątek od 8.00 do 16.00.

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

„Aktywny Samorząd”- Moduł II

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2019 r. w ramach Programu "Aktywny Samorząd" MODUŁ II mogą składać wnioski w

Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 5, w poniedziałek od 8.00 do 18.00;

Wtorek, czwartek i piątek od 8.00 do 16.00.

Wnioski na semestr letni można składać w dniach: 1.03.2019r. do dnia 30.03.2019 r.

(2)

Druki wniosków są dostępne do pobrania na stronie Wojewódzkiego Centrum Pomocy Rodzinie, w zakładce dokumenty do pobrania, zakładka - Dofinansowanie w ramach programu "Aktywny samorząd". http://www.wcpr.pl/osoby-niepelnosprawne/druki- do-pobrania/

Dofinansowanie w okresie studiów (Moduł II programu).

W 2018 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,

2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,

3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego

dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny

i motywacyjny. Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

1. do 50% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form

kształcenia trwających jeden rok – do 75%,

2. do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

3. do 100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

(3)

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:

w module II – w zakresie kosztów czesnego:

1. 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 10 pkt 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),

2. 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 12 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy

jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych

kierunków),

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wnioskodawca, który pobiera naukę równocześnie w ramach kilku, poniżej wymienionych, form kształcenia lub pobiera naukę na kilku kierunkach danej formy

Przedmiot Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Egzamin ECTS Razem Wykłady Ćw. w sprawie zmiany planu studiów na

A.. 2 niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł/przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne. ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku

 Maksymalna wysokość dofinansowania, która może zostać przyznana przez PCPR ze środków PFRON jednemu Wnioskodawcy, w jednym półroczu, wskazana została w

opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku)

Efekty kształcenia dla studiów drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki na kierunku Informatyka w języku polskim na specjalności Metody sztucznej inteligencji.. na

nie składałem/am wniosku i nie pobieram świadczeń pomocy materialnej (tj. stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla

Rady wydziałów mają obowiązek uchwalenia programów kształcenia dla danego kierunku, specjalności oraz stopnia, profilu i formy studiów dla studiów