Kształtowanie konkurencyjności małej firmy - Edward Stawasz, Paweł Głodek, Katarzyna Łobacz, Piotr Niedzielski - pdf, ebook – Ibuk.pl

Download (0)

Full text

(1)

Wstęp 11

Część I. Konkurencyjność i innowacyjność małych firm 15 Rozdział 1. Pojęcie i specyfika małej firmy 17

1.1. Mała firma i jej znaczenie 17 1.2. Zróżnicowanie małych firm 22

1.3. Transformacja zarządzania w małej firmie 24 Rozdział 2. Konkurencyjność małych firm 27

2.1. Pojęcie konkurencyjności firmy 27

2.2. Wybrane czynniki i ujęcia konkurencyjności małych firm 30 2.3. Zróżnicowanie małych firm pod względem innowacyjności i

konkurencyjności 37

Rozdział 3. Innowacyjność małych firm 39 3.1. Pojęcie innowacji i innowacyjności firm39 3.2. Rodzaje innowacyjnych małych firm 42 3.3. Zdolność innowacyjna firm 45

Rozdział 4. Zarządzanie wiedzą w małych firmach 49 4.1. Wprowadzenie 49

4.2. Pojęcie wiedzy 50

4.3. Wiedza jawna oraz wiedza ukryta 52

4.4. Mała firma a potrzeba wiedzy zewnętrznej 53

4.5. Wiedza biznesowa – znaczenie i źródła jej pozyskiwania przez małą firmę 54

4.6. Zdolność absorpcji wiedzy 57 4.7. Podsumowanie 59

Część II. Rola doradztwa biznesowego w rozwoju małych firm – ujęcie modelowe 61

Rozdział 5. Doradztwo biznesowe jako źródło wiedzy dla małych firm 63

5.1. Wprowadzenie 63

5.2. Doradztwo biznesowe dla małej firmy – typy, źródła, ograniczenia 63

5.3. Wykorzystanie doradztwa biznesowego przez małe firmy 66 5.4. Ujęcie doradztwa biznesowego dla małych firm 69

Rozdział 6. Rola doradztwa biznesowego w kształtowaniu

konkurencyjności małych innowacyjnych firm – ujęcie czynnikowe 71

6.1. Wpływ doradztwa biznesowego na konkurencyjność małych innowacyjnych firm – model konceptualny 71

(2)

6.2. Analiza czynników określających konkurencyjność małych innowacyjnych firm 73

Rozdział 7. Doradztwo biznesowe w ujęciu procesowym 75 7.1. Problem pomiaru procesu 75

7.2. Koncepcja pomiaru i jej konsekwencje 77

7.2.1. Podejście zasobowe jako płaszczyzna analizy 77 7.2.2. Koncepcja modelu procesowego 78

7.3. Analiza wpływu doradców 81

Część III. Czynniki konkurencyjności małych innowacyjnych firm z uwzględnieniem doradztwa biznesowego 85

Rozdział 8. Opis badań ilościowych 87

8.1. Cele, zakres i metoda badań ilościowych 87 8.2. Ogólna charakterystyka badanej próby 90

Rozdział 9. Doradztwo biznesowe w badanych firmach 99

9.1. Charakterystyka uzyskanych usług doradztwa biznesowego 99 9.2. Relacje doradca – firma w procesie doradczym 104

Rozdział 10. Determinanty konkurencyjności małych firm 109 10.1. Wprowadzenie 109

10.2. Zależności między konkurencyjnością a wybranymi czynnikami funkcjonowania firm 110

Rozdział 11. Wpływ doradztwa biznesowego na poziom wiedzy biznesowej i zarządzania 113

11.1. Wprowadzenie 113

11.2. Wpływ doradztwa biznesowego na poziom wiedzy biznesowej 114

11.2.1. Wiedza biznesowa zarządzających a wybrane czynniki funkcjonowania firm 114

11.2.2. Podniesienie poziomu wiedzy biznesowej kadry zarządzającej w wyniku uzyskania doradztwa biznesowego

115

11.2.3. Podniesienie poziomu wiedzy biznesowej pracowników w wyniku uzyskania doradztwa biznesowego 118

11.3. Wpływ doradztwa biznesowego na poziom zarządzania 119 11.3.1. Zależności między poziomem zarządzania a wybranymi

czynnikami funkcjonowania firm 119

11.3.2. Podniesienie poziomu zarządzania w wyniku uzyskania doradztwa biznesowego 120

11.4. Wpływ wiedzy biznesowej na zarządzanie firmami 123 11.5. Wpływ poziomu wiedzy biznesowej i poziomu zarządzania na

konkurencyjność firm 124

(3)

Rozdział 12. Determinanty wpływu doradztwa biznesowego na poprawę konkurencyjności firm 127

12.1. Wprowadzenie 127

12.2. Wpływ doradztwa biznesowego na poprawę konkurencyjności firm 128

12.3. Wpływ podniesienia poziomu zarządzania na poprawę konkurencyjności firm 131

12.4. Wpływ podniesienia poziomu wiedzy biznesowej i podniesienia poziomu zarządzania na poprawę konkurencyjności firm (z

uwzględnieniem doradztwa biznesowego) 133 12.5. Kompetencje menedżerskie a konkurencyjność firm z

uwzględnieniem doradztwa biznesowego 136

12.6. Wpływ doradztwa biznesowego na relację: kompetencje menedżerskie – konkurencyjność firm 139

12.7. Łączne rezultaty uzyskane w badanych firmach w wyniku korzystania z usług doradztwa biznesowego 142

12.8. Cechy doradztwa biznesowego a jego wpływ na wyniki firm144 Rozdział 13. Podsumowanie i wnioski 147

Część IV. Proces doradztwa w budowaniu konkurencyjności małej firmy – badania jakościowe 151

Rozdział 14. Cel, zakres i metoda badań 153 14.1. Cele i zakres badań 153

14.2. Metodyka badań 155

14.3. Charakterystyka badanych firm 156

Rozdział 15. Doradztwo typu U oraz doradztwo typu W 159

15.1. Podstawowe cechy doradztwa typu U i doradztwa typu W 159 15.2. Doradztwo typu U – proces i uwarunkowania 162

15.2.1. Wprowadzenie 162

15.2.2. Doradztwo o nieznacznym wpływie na konkurencyjność

firmy 163

15.2.3. Doradztwo o umiarkowanym/znacznym wpływie na konkurencyjność firmy 165

15.2.4. Doradztwo typu W w procesie budowania konkurencyjności

firmy 170

15.2.5. Przebieg procesu doradztwa typu W – znaczenie fazy początkowej oraz diagnozy 183

15.3. Doradztwo typu U a doradztwo typu W – porównanie cech 185 15.3.1. Wprowadzenie 185

15.3.2. Cechy strukturalne 185

15.3.3. Zaufanie w ramach procesu doradztwa 190

(4)

15.3.4. Wiedza ukryta w ramach procesu doradztwa192

Rozdział 16. Postawy wobec doradztwa biznesowego – firmy polskie oraz kontekst międzynarodowy 195

16.1. Wprowadzenie 195

16.2. Postawy wobec doradztwa – firmy polskie 196

16.3. Postawy wobec doradztwa – firmy zagraniczne 198 Rozdział 17. Podsumowanie i wnioski 201

Część V. Przesłanki i mechanizm doradztwa biznesowego w procesie kształtowania konkurencyjności małych innowacyjnych firm

205

Rozdział 18. Przesłanki roli doradztwa biznesowego w rozwoju małych firm 207

Rozdział 19. Mechanizm wpływu doradztwa biznesowego w procesie kształtowania konkurencyjności małych innowacyjnych firm

211

Rozdział 20. Rekomendacje 219

20.1. Rekomendacje dla teorii zarządzania małymi innowacyjnymi firmami 219

20.2. Rekomendacje dla metodyki badań naukowych 221

20.3. Rekomendacje dla praktyki zarządzania małymi innowacyjnymi firmami 222

20.4. Rekomendacje dla środowiska doradczego 223

20.5. Rekomendacje dla polityki rozwoju małego biznesu oraz polityki innowacyjnej 224

Bibliografia 227 Załączniki 239 Spis ilustracji 243 Spis tabel 245

Figure

Updating...

References

Related subjects :