• Nie Znaleziono Wyników

Pułapki epistemologiczne i metodologiczne w badaniach nad edukacją Jak sobie z nimi radzić?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Pułapki epistemologiczne i metodologiczne w badaniach nad edukacją Jak sobie z nimi radzić?"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

Pułapki epistemologiczne i metodologiczne w badaniach nad edukacją

Jak sobie z nimi radzić?

(3)
(4)

Pułapki epistemologiczne i metodologiczne w badaniach nad edukacją

Jak sobie z nimi radzić?

Wykłady Profesorów wygłoszone na XXX Letniej Szkole Młodych Pedagogów przy KNP PAN (Wisła 2016)

pod redakcją

Marii Dudzikowej i Stanisława Juszczyka

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2017

(5)

Redaktor serii: Pedagogika

Ewa Wysocka

Recenzenci:

Henryka Kwiatkowska Mirosław Sobecki

(6)

Część 1

Zamiast wstępu (Maria Dudzikowa, Stanisław Juszczyk)

List Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (Bogusław Śliwerski)

Część 2

Ewa Bochno

Niektóre pułapki w nabywaniu naukowego habitusu Bogusław Śliwerski

Błędy metodologiczne w awansowych publikacjach pedagogów Stanisław Juszczyk

Niejednorodność i złożoność metodologiczna pedagogiki a potencjalne błędy popełniane przez badacza

Danuta Urbaniak ‑Zając

Jak badać to, o czym nie wiemy? Kilka uwag o roli wstępnej wiedzy w badaniach empirycznych

Piotr Mikiewicz

Teoria ma znaczenie! O pułapkach wynikających z braku konsekwentnego stosowania teorii w badaniach

Spis treści

9

21

25

41

56

80

97

(7)

Spis treści

6

Alina Wróbel

Kategoria intencjonalności jako przedmiot analizy w moich teoretycznych zmaganiach

Krzysztof Rubacha

Interpretacja wyników badania jako kryterium analizy procesu badaw‑

czego

Jarosław Gara

Fenomen nieredukowalności teorii i praktyki pedagogicznej Jacek Piekarski

Wiarygodność praktyki badawczej w warunkach korporatyzacji nauki

Część 3

Maria Czerepaniak ‑Walczak

Źródła i konsekwencje uproszczeń badania w działaniu. O pułapkach ontologicznych, epistemologicznych i etycznych

Zenon Gajdzica

Wybrane pułapki niewspółmierności w badaniach świata osób z niepeł‑

nosprawnością

Wiesława Limont

Pułapki (nie tylko) w badaniach eksperymentalnych Monika Wiśniewska ‑Kin

Pułapki w badaniach dyskursu dziecięcego i możliwości ich przezwy‑

ciężania

Justyna Dobrołowicz

Pułapki w analizach dyskursu prasowego. Z doświadczeń własnych i cudzych

Katarzyna Krasoń

Sztuka i poznanie – romantyczna utopia, szarlataneria czy konieczność Noty o Autorach

110

137

148

167

197

212

224

243

257

268 287

(8)

Redaktor Katarzyna Wyrwas

Projektant okładki Anna Gawryś Redaktor techniczny Małgorzata Pleśniar

Korektor Sabina Stencel

Łamanie Marek Zagniński

Copyright © 2017 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Wszelkie prawa zastrzeżone

ISSN 0208 ‑6336 ISBN 978 ‑83 ‑226‑3182‑9

(wersja drukowana) ISBN 978 ‑83 ‑226‑3183‑6

(wersja elektroniczna)

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice

www.wydawnictwo.us.edu.pl e ‑mail: wydawus@us.edu.pl

Wydanie I. Ark. druk. 18,5. Ark. wyd. 20,5.

Papier offset. kl. III, 90 g Cena 30 zł (+VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp z o.o.” Sp.K.

ul. Jacewska 89, 88‑100 Inowrocław

(9)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Pod koniec 1946 roku na terenie powiatów: wieluńskiego, sieradzkiego i łaskie- go działało kilkanaście jednostek podziemia KWP. Jasiak, Działalność zbrojnego podziemia...,

Przygotowanie się do opracowania koncepcji badań może zawierać wiele róż- norodnych błędów i pomyłek, jak np.. studiowanie przestarzałej literatury naukowej (merytorycznej

Większość błędów przytoczonych w poprzednim parag­ rafie ma charakter błędów twórczości. Zarówno błąd reprodukcji wiedzy jak i błąd twórczości sygnalizuje

Śmierć jest dla niego „wzniesieniem w transcendencję”, przez co człowiek staje się dopiero człowiekiem.. Literatura współczesna również wiele mówi o

Teolog, jako czło­ wiek wierzący,10 jest najpierw z ludu Bożego; jako charyzmatyk i jako człowiek przemawiający w pewien sposób jest też teolog na służbie

Papież Franciszek przywołuje w tym kontekście słowa papieża Pawła VI, który wskazywał na powiązanie kryzysu ekologicznego z nieroz- ważną i egoistyczną

Problematykę realizowania potrzeb ludzi starszych podejmowaną w kontekście przyjętego przez nich modelu starzenia się niewątpliwie powiązać należy z aspek- tem zadań