• Nie Znaleziono Wyników

Wpływ spadku cen ropy naftowej na rynki finansowe eksporterów ropy naftowej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wpływ spadku cen ropy naftowej na rynki finansowe eksporterów ropy naftowej"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Stanisław Gędek

Wpływ spadku cen ropy naftowej na rynki finansowe eksporterów ropy naftowej

StreSzczenie: Wydobycie i eksport ropy naftowej jest podstawą gospodarki wielu krajów. Takie uzależ- nienie może być powodem pojawienia się zespołu niekorzystnych zjawisk gospodarczych określa- nych mianem „choroby holenderskiej”. Zjawisko to opisano jednak dla okresu, w którym ceny ropy naftowej wzrastały bądź utrzymywały się na wysokim poziomie. Brakuje natomiast opisu skutków spadku cen ropy naftowej, który pojawił się w połowie 2014 roku, dla gospodarek tych krajów. Ce- lem niniejszego opracowania jest częściowe przynajmniej zapełnienie tej luki. Przedmiotem anali- zy był wpływ zmian cen ropy naftowej na poziom indeksów giełdy rosyjskiej (RTS), brazylijskiej (BOVESPA) i norweskiej (OSEAX) w okresie od początku lipca 2014 (moment rozpoczęcia trendu spadkowego cen ropy) do końca czerwca 2017 roku. W analizie tej wykorzystany został model ekonometryczny zbudowany zgodnie z metodologią Engla-Grangera. Wyniki tej analizy wykazały, że wpływ ceny ropy naftowej na rynki finansowe państw eksporterów ropy naftowej był w bada- nym okresie bardzo różnicowany. Najbardziej wpływ ten widoczny był w przypadku Rosji, nieco słabszy w przypadku Brazylii (w obydwu tych przypadkach spadek cen ropy wpływał ujemnie na wartość indeksu), zaś w przypadku Norwegii nie można go było stwierdzić.

Słowakluczowe: ropa naftowa, rynki finansowe, choroba holenderska

Cytaty

Powiązane dokumenty

W przypadku równań opisujących kształtowanie się kursu NOK/USD wartość tego współczynnika jest w przypadku kaŜdego z okresów wyraźnie większa niŜ w przypadku

S treszczenie : Celem artykułu jest próba identyfikacji oraz oceny stopnia wpływu najważniejszych czynników kształtujących ceny ropy naftowej WTI.. Podjęcie takiej tematyki

Wzrost  liczby  dostępnych  instrumentów  finansowych  opartych  na  cenach  ropy 

Przeprowadzona  analiza  wykazała,  że  wpływ  ceny  ropy  naftowej  na  rynki  finansowe  państw  eksporterów  ropy  naftowej  był  w  badanym 

Dwunastoletnia praktyka stosowania NDPI pokazała, że obowiązujący system podatkowy nie jest w stanie sprostać bieżącym problemom sektora naftowego.. Jest on nastawiony

Jedną  z  metod  regulacji  państwowej  najbardziej  dochodowego  sektora  Rosji  jest  nadzór  i  kontrola  nad  systemem  fiskalnym,  opartym 

Przedmiotem badań wzajemnych relacji pomiędzy tymi rynkami był dotychczas wpływ zmian kursu eUR/USd, podstawowej pary walutowej rynku światowego, na zmiany ceny ropy

Przy wyrażeniu zmiennych w tej postaci zaobserwowano istnienie długookresowej zależności z uwzględnieniem kursu dolara między cenami palladu a ropy naftowej, przy